جمعه 8 مهر 1401 - 09:06

آرشیو

جلسه سي و دوم-اشکال بر دلیل دوم و بررسی آن

اسفند 21, 1398

دانلود-جلسه سي و دوم-PDF اشکال بر دلیل دوم و بررسی آنجلسه سي و دوماشکال بر دلیل دوم و بررسی آن31/02/1390 تا اینجا دو اشکال از اشکالات مربوط به دلیل اول که برای اعتبار روایات تهذیبین اقامه شده بود بیان شد. اشکال سوم: دلیل دوم این بود که خود شیخ طوسی اعتراف کرده به اینکه روایات […]

جلسه سي و يكم-اشکال دوم بر دلیل اول و بررسی آن

اسفند 21, 1398

دانلود-جلسه سي و يكم-PDF اشکال دوم بر دلیل اول و بررسی آنجلسه سي و يكماشکال دوم بر دلیل اول و بررسی آن26/02/1390 خلاصه جلسه گذشته: عرض شد که برای اعتبار روایات تهذیبین دو دلیل اقامه شده است، بحث ما در دلیل اول بود که شیخ طوسی اعتراف کردند به اینکه روایات این دو کتاب را […]

جلسه سي ام-ادله اعتبار روایات تهذیبین و بررسی آن

اسفند 21, 1398

دانلود-جلسه سي ام-PDF ادله اعتبار روایات تهذیبین و بررسی آنجلسه سي امادله اعتبار روایات تهذیبین و بررسی آن24/02/1390 اعتبار روایات تهذیبین: بعد از مقدماتی که راجع به دو کتاب تهذیب و استبصار شیخ طوسی بیان شد نوبت می­رسد به بحث از اعتبار این دو کتاب و اینکه آیا روایات کتاب تهذیب الاحکام و استبصار شیخ […]

جلسه بيست و نهم-نکاتی در مورد تهذیبین

اسفند 21, 1398

دانلود-جلسه بيست و نهم-PDF نکاتی در مورد تهذیبینجلسه بيست و نهمنکاتی در مورد تهذیبین12/02/1390 قبل از بررسی اعتبار روایات تهذیبین نکاتی را در مورد این دو کتاب عرض می­کنیم و سپس به بررسی اعتبار روایات این دو کتاب؛ یعنی تهذیب و استبصار می­پردازیم. نکته اول: نکته اول اینکه نحوه ذکر اسناد در این دو کتاب […]

جلسه بيست و هشتم-آشنائی با تهذیب و استبصار

اسفند 21, 1398

دانلود-جلسه بيست و هشتم-PDF آشنائی با تهذیب و استبصارجلسه بيست و هشتمآشنائی با تهذیب و استبصار10/02/1390 آشنایی با تهذیب و استبصار: کتاب تهذیب: قبل از بحث از اعتبار کتاب تهذیب الاحکام و استبصار مطالبی را راجع به ویژگی­ها و امتیازات این دو کتاب عرض می­کنیم، در رابطه با کتاب تهذیب الاحکام عرض کردیم این کتاب […]

جلسه بيست و هفتم-شرح حال شیخ طوسی

اسفند 21, 1398

دانلود-جلسه بيست و هفتم-PDF شرح حال شیخ طوسیجلسه بيست و هفتمشرح حال شیخ طوسی05/02/1390 خلاصه جلسه گذشته: محصّل بحث ما درباره کتاب کافی و من لایحضره الفقیه این شد که روایات این دو کتاب از نظر ما معتبر و قابل اعتماد است، ادله و شواهدی را که بر این مدعا ذکر شده بود اشاره کردیم، […]

جلسه بيست و ششم-اعتبار روایات من لایحضره الفقیه

اسفند 21, 1398

دانلود-جلسه بيست و ششم-PDF اعتبار روایات من لایحضره الفقیهجلسه بيست و ششماعتبار روایات من لایحضره الفقیه03/02/1390 خلاصه جلسه گذشته: بحث در اشکالاتی بود که قائلین به عدم صحت جمیع روایات کتاب من لایحضره الفقیه مطرح کرده بودند. دو دلیل توسط قائلین به صحت ذکر شده بود که این دو دلیل مورد اشکال واقع شد، اشکال […]

جلسه بيست و پنجم-اعتبار روایات من لایحضره الفقیه

اسفند 21, 1398

دانلود-جلسه بيست و پنجم-PDF اعتبار روایات من لایحضره الفقیهجلسه بيست و پنجماعتبار روایات من لایحضره الفقیه22/01/1390 خلاصه جلسه گذشته: عرض کردیم دو دلیل بر صحت جمیع روایات من لایحضره الفقیه اقامه شده، بر دلیل اول دو اشکال وارد کرده بودند، اشکال اول این بود که تصریح شیخ صدوق در مقدمه کتاب من لایحضره الفقیه به […]

جلسه بيست و چهارم-اعتبار روایات من لایحضره الفقیه

اسفند 21, 1398

دانلود-جلسه بيست و چهارم-PDF اعتبار روایات من لایحضره الفقیهجلسه بيست و چهارماعتبار روایات من لایحضره الفقیه20/01/1390 بحث رسید به اعتبار کتاب من لایحضره الفقیه، در انتساب کتاب من لایحضره الفقیه به شیخ صدوق تردیدی نیست کسانی مثل شیخ طوسی [1] و سید بن طاووس [2] تصریح کرده­اند به اینکه مؤلف کتاب من لایحضره الفقیه شیخ […]

جلسه بيست و سوم-مشیخه کتاب فقیه

اسفند 21, 1398

دانلود-جلسه بيست و سوم-PDF مشیخه کتاب فقیهجلسه بيست و سوممشیخه کتاب فقیه21/12/1389 مشیخه کتاب فقیه: قبل از ورود به بحث از اعتبار کتاب من لا یحضره الفقیه بحثی باقی مانده که این را هم را عرض می­کنیم و بعد وارد بحث از اعتبار روایات من لا یحضره الفقیه می­شویم . وجه تسمیه: همانطور که سابقاً […]