چهارشنبه 15 آذر 1402 - 01:03

تصاویر برگزیده

title-post

اذان و اقامه آیت الله سید مجتبی نورمفیدی در گوش فرزند یکی از شاگردان – 1401

title-post

افتتاحیه فاز سوم موسسه آموزش عالی حوزوی الزهرا(س) گرگان – 1402

title-post

دیدار با جمعی از علماء اهل سنت به مناسبت عید قربان – 1402

title-post

دیدار مردمی در روز عید سعید غدیر خم – 1402

آخرین دروس

کاهش ارز پول و بررسی آثار فقهی آن قواعد فقهیه (قاعده نفی سبیل) تفسیر خارج فقه خارج اصول شرح رسالة الحقوق
جلسه چهاردهم جلسه نوزدهم جلسه شانزدهم جلسه بیست و نهم جلسه چهل و دوم جلسه نود و ششم
جلسه سیزدهم جلسه هیجدهم جلسه پانزدهم جلسه بیست و هشتم جلسه چهل و یکم جلسه نود و پنجم
جلسه دوازدهم جلسه هفدهم جلسه چهاردهم جلسه بیست و هفتم جلسه چهلم جلسه نود و چهارم
جلسه یازدهم جلسه شانزدهم جلسه سیزدهم جلسه بیست و ششم جلسه سی و نهم جلسه نود و سوم
جلسه دهم جلسه پانزدهم جلسه دوازدهم جلسه بیست و پنجم جلسه سی و هشتم جلسه نود و دوم
جلسه نهم جلسه چهاردهم جلسه یازدهم جلسه بیست و چهارم جلسه سی و هفتم جلسه نود و یکم
جلسه هشتم جلسه سیزدهم تفسیر دهم جلسه بیست و سوم جلسه سی و ششم جلسه نودم
جلسه هفتم جلسه دوازدهم جلسه نهم جلسه بیست و دوم جلسه سی و پنجم جلسه هشتاد و نهم
جلسه ششم جلسه یازدهم جلسه هشتم جلسه بیست و یکم جلسه سی و چهارم جلسه هشتاد و هشتم
جلسه پنجم جلسه دهم جلسه هفتم جلسه بیستم جلسه سی و سوم جلسه هشتاد و هفتم