پنجشنبه 10 فروردین 1402 - 21:58

آرشیو

خارج اصول – جلسه شصت و سوم – تقسیم مباحث آینده – تقسیم پنجم (محقق حایری) – اختصاص مکلف به مجتهد یا شمول آن نسبت به مقلد – اقوال: دیدگاه اول (اختصاص به مجتهد): دلیل اول و بررسی آن – دلیل دوم

بهمن 3, 1401

بازدیدها: 9جلسه 63 – PDF جلسه شصت و سوم  تقسیم مباحث آینده – تقسیم پنجم (محقق حایری) – اختصاص مکلف به مجتهد یا شمول آن نسبت به مقلد – اقوال: دیدگاه اول (اختصاص به مجتهد): دلیل اول و بررسی آن – دلیل دوم 1401/11/03     خلاصه جلسه گذشته تا اینجا به چهار تقسیم در […]

خارج اصول – جلسه شصت و دوم – تقسیم مباحث آینده – تقسیم سوم (محقق خراسانی) – اشکال محقق اصفهانی به تقسیم سوم – تقسیم چهارم (محقق اصفهانی) و بررسی آن – ارزیابی تقسیم‎های چهارگانه    

بهمن 2, 1401

بازدیدها: 12جلسه 62 – PDF جلسه شصت و دوم تقسیم مباحث آینده – تقسیم سوم (محقق خراسانی) – اشکال محقق اصفهانی به تقسیم سوم – تقسیم چهارم (محقق اصفهانی) و بررسی آن – ارزیابی تقسیم‎های چهارگانه    1401/11/02        خلاصه جلسه گذشته بحث در تقسیم مربوط به مباحث آینده بود که چند تقسیم ذکر […]

خارج اصول – جلسه چهل و ششم – حمل مطلق بر مقید – بررسی حمل در صور مختلف مطلق و مقید –دسته اول عدم ذکرسبب – صورت دوم – قسم اول و دوم

آذر 26, 1401

بازدیدها: 14  جلسه 46 – PDF جلسه چهل و ششم حمل مطلق بر مقید – بررسی حمل در صور مختلف مطلق و مقید –دسته اول عدم ذکرسبب – صورت دوم – قسم اول و دوم 1401/09/26 خلاصه جلسه گذشته سخن در صور مختلف مطلق و مقید بود و اینکه در کدام یک از این صور […]

خارج اصول – جلسه دهم – الفاظ مطلق – 2. علم جنس –بررسی پاسخ محقق حایری – قول سوم (امام خمینی)

مهر 26, 1401

بازدیدها: 87جلسه 10 – PDF جلسه دهم الفاظ مطلق – 2. علم جنس –بررسی پاسخ محقق حایری – قول سوم (امام خمینی) 1401/07/26 خلاصه جلسه گذشته بحث در علم جنس و موضوع له آن بود. عرض کردیم مشهور معتقدند علم جنس وضع شده برای ماهیت و طبیعت به قید تعین در ذهن، بر خلاف اسم […]

خارج اصول – جلسه چهاردهم – عام و خاص – مقدمات : ادامه مقدمه اول عدم لزوم بررسی تعریف عام دلالت اجمالی ادات عموم بر افراد – مقدمه دوم: فرق بین عام و مطلق – کلام محقق حائری و نایینی و بررسی آن   

مهر 28, 1400

بازدیدها: 19جلسه 14 – PDF جلسه چهاردهم  عام و خاص – مقدمات : ادامه مقدمه اول عدم لزوم بررسی تعریف عام دلالت اجمالی ادات عموم بر افراد – مقدمه دوم: فرق بین عام و مطلق – کلام محقق حائری و نایینی و بررسی آن 1400/07/28 ادامه مقدمه اول بحث در عام و خاص ابتدائا با […]

خارج اصول – جلسه هشتم – مفهوم غایت – بررسی کلام محقق حایری – بررسی کلام محقق خراسانی

مهر 19, 1400

بازدیدها: 16جلسه 8 – PDF جلسه هشتم مفهوم غایت – بررسی کلام محقق حایری – بررسی کلام محقق خراسانی 1400/07/19 خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم در مورد مفهوم غایت محقق خراسانی بین قضیه‎ای که در آن غایت به عنوان قید حکم آمده باشد و قضیه‎ای که در آن غایت به عنوان قید موضوع بیان شده […]

خارج اصول – جلسه هفتم – مفهوم غایت – کلام محقق خراسانی – کلام محقق حایری

مهر 18, 1400

بازدیدها: 25جلسه 7 – PDF جلسه هفتم  مفهوم غایت – کلام محقق خراسانی – کلام محقق حایری 1400/07/18 مفهوم غایت تا کنون درباره دو مفهوم شرط و وصف بحث کردیم. در مورد مفهوم غایت دو بحث وجود دارد: بحث اول: اینکه آیا غایت داخل در مغیّا می‎باشد یا از آن خارج است. این بحث در […]

جلسه صد و هشتم – تنبیه چهارم – مقام اول: تداخل اسباب – بررسی دلیل مشهور – کلمات محقق اصفهانی، عراقی، حایری و بررسی آنها

خرداد 4, 1400

بازدیدها: 6جلسه 108 – PDF جلسه صد و هشتم تنبیه چهارم – مقام اول: تداخل اسباب – بررسی دلیل مشهور – کلمات محقق اصفهانی، عراقی، حایری و بررسی آنها 1400/03/04   کلام محقق اصفهانی در مورد موضوع بحث یعنی تداخل اسباب در جایی که شرط متعدد و جزاء واحد است محقق اصفهانی مطلب مختصری دارند […]