خارج اصول

شناسه شماره جلسه تاریخ عنوان جلسه متن جلسه فایل PDF فایل صوتی
۵۱۴۶جلسه اول ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ تعریف مطلق و مقید – تعریف مشهور – بررسی تعریف مشهور
۵۱۴۹جلسه دوم ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تعریف مطلق و مقید –بررسی تعریف مشهور – اشکال سوم و چهارم
۵۱۵۰جلسه سوم ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ تعریف مطلق و مقید – بررسی تعریف محقق نایینی – تعریف محقق بروجردی و بررسی آن – تعریف امام خمینی و نظر برگزیده – ویژگیهای تعریف برگزیده
۵۱۵۲جلسه چهارم ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ ویژگی های تعریف مختار - الفاظ مطلق: ۱- اسم جنس
۵۱۵۵جلسه پنجم ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ الفاظ مطلق – ۱. اسم جنس – اقوال درباره موضوع له اسم جنس – اعتبارات ماهیت
۵۱۵۸جلسه ششم ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ الفاظ مطلق – ۱. اسم جنس – موضوع له اسم جنس –   کلام امام خمینی درباره اعتبارات ماهیت
۵۱۶۰جلسه هفتم ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ الفاظ مطلق – ۱. اسم جنس – ثمره نزاع در موضوع له اسم جنس – بررسی قول اول و دوم و سوم و چهارم 
۵۱۶۵جلسه هشتم ۱۴۰۱/۰۷/۲۴ الفاظ مطلق – ۱. اسم جنس – بررسی قول پنجم – حق در مسئله - بررسی دو احتمال دیگر
۵۱۶۷جلسه نهم ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ الفاظ مطلق – ۲. علم جنس –اقوال – قول مشهور – قول محقق خراسانی - اشکالات محقق خراسانی به مشهور – پاسخ محقق حایری  
۵۱۷۰جلسه دهم ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ الفاظ مطلق – ۲. علم جنس –بررسی پاسخ محقق حایری – قول سوم (امام خمینی)
۵۱۷۳جلسه یازدهم ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ الفاظ مطلق – ۲. علم جنس –اشکال امام خمینی به محقق خراسانی– حق در مسئله – شرح رسالة الحقوق: ۳. حق چشم – توضیح کلی – فرق چشم بستن از حرام و ترک ابتذال
۵۱۷۶جلسه دوازدهم ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ الفاظ مطلق –۳. مفرد محلی باللام - اقوال – قول اول: مشهور – اشکال محقق خراسانی به مشهور - قول دوم: محقق خراسانی – قول سوم: محقق اصفهانی
۵۱۸۰جلسه سیزدهم ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ الفاظ مطلق – ۳. مفرد محلی باللام – بررسی قول دوم و سوم – حق در مسئله
۵۱۸۳جلسه چهاردهم ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ الفاظ مطلق – کلام محقق خراسانی درباره جمع محلی باللام – دفاع از مشهور – پاسخ محقق خراسانی و بررسی آن  
۵۱۸۷جلسه پانزدهم ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ الفاظ مطلق –۴. نکره – اقوال – قول اول و دوم و سوم و چهارم و بررسی آنها
۵۱۹۲جلسه شانزدهم ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ الفاظ مطلق –۴. نکره – اقوال –قول پنجم – شرح رسالة الحقوق – چشم دروازه آگاهی – فرق «عین» و «بصر» و «نظر»
۵۱۹۴جلسه هفدهم ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ الفاظ مطلق –۴. نکره – اقوال – بررسی اشکالات محقق خراسانی به کلام منسوب به مشهور   
۵۱۹۷جلسه هیجدهم ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ الفاظ مطلق –ثمره عملی بحث موضوع له الفاظ مطلق – مقدمات حکمت
۵۲۰۱جلسه نوزدهم ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ مقدمات حکمت – مقدمه اول: امکان تقیید و بررسی آن - مقدمه دوم: در مقام بیان بودن
۵۲۰۴جلسه بیستم ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ مقدمات حکمت –مقدمه دوم: درمقام بیان بودن – جهت دوم: بررسی مقدمیت - کلام محقق حایری  و بررسی آن 
۵۲۰۷جلسه بیست و یکم ۱۴۰۱/۰۸/۱۱ مقدمات حکمت  - مقدمه سوم – جهت سوم: احراز مقام بیان
۵۲۱۰جلسه بیست و دوم ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ مقدمات حکمت – مقدمه دوم – جهت سوم: احراز مقام بیان – حق در مسئله
۵۲۱۴جلسه بیست و سوم ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ مقدمات حکمت – سه اشکال مربوط به جهت اول از مقدمه دوم و بررسی آنها       
۵۲۱۷جلسه بیست و چهارم ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ مقدمات حکمت  - مقدمه دوم – ثمره عملی اختلاف در مقصود از مراد     
۵۲۲۰جلسه بیست و پنجم ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ مقدمات حکمت  - مقدمه دوم – اشکال چهارم و پاسخ آن – رسالة الحقوق – مبنای ثبوت حق برای چشم – حق اول چشم – انواع کلی نگاه حرام 
۵۲۲۴جلسه بیست و ششم ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ مقدمات حکمت  - کلام محقق نایینی در مورد مقدمه اول و بررسی آن – مقدمه سوم: عدم ذکر قید – جهت اول: تبیین مقدمه – جهت دوم: بررسی مقدمیت
۵۲۲۶جلسه بیست و هفتم ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ مقدمات حکمت - مقدمه سوم – جهت دوم: بررس مقدمیت – اشکال دوم و بررسی آن - مقدمه چهارم : عدم قدر متیقن در مقام تخاطب – جهت اول: تبیین مقدمه – جهت دوم: برسی مقدمیت
۵۲۲۹جلسه بیست و هشتم ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ مقدمات حکمت  - توضیح بیشتر درباره مقدمه سوم 
۵۲۳۲جلسه بیست و نهم ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ مقدمات حکمت  - مقدمه چهارم -  جهت دوم: بررسی مقدمیت – اشکال محقق نائینی به مقدمه چهارم و بررسی آن  - اشکال امام خمینی به مقدمه چهارم 
۵۲۳۵جلسه سی ام ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ مقدمات حکمت  – مقدمه چهارم –  جهت دوم: بررسی مقدمیت – اشکال امام خمینی به مقدمه چهارم – نتیجه بحث – انصراف و منشأ آن
۵۲۳۸جلسه سی و یکم ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ مقدمات حکمت  –انصراف – اقسام انصراف و بررسی آنها      
۵۲۴۳جلسه سی و دوم ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ انصراف – کلام محقق نایینی درباره انصراف و بررسی آن    
۵۲۴۶جلسه سی و سوم ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ انصراف – دو نکته – شرح رسالة الحقوق – آثار چشم بستن از حرام
۵۲۴۸جلسه سی و چهارم ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ حمل مطلق بر مقید -  کلام محقق خراسانی
۵۲۵۲جلسه سی و پنجم ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ حمل مطلق بر مقید -  کلام محقق خراسانی در وجه حمل مطلق بر مقید – شرط حمل مطلق بر مقید از نظر محقق خراسانی (تنافی) – مورد تنافی: وحدت حکم – چگونگی احراز وحدت حک
۵۲۵۴جلسه سی و ششم ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ حمل مطلق بر مقید -  کلام محقق نایینی – مقدمه؛ سه مطلب
۵۲۵۷جلسه سی و هفتم ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ حمل مطلق بر مقید - بررسی مقدمه محقق نایینی – بررسی مطلب اول و دوم و سوم
۵۲۶۱جلسه سی و هشتم ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ حمل مطلق بر مقید -  بررسی مقدمه محقق نایینی – اشکالات مطلب دوم و سوم – شرح رسالة الحقوق – انواع نگاه حرام
۵۲۶۴جلسه سی و نهم ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ حمل مطلق بر مقید -  کلام محقق نایینی – شرط حمل (تنافی) - مورد تنافی (وحدت حکم) موارد وحدت حکم
۵۲۶۷جلسه چهلم ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ حمل مطلق بر مقید -  مقایسه کلام محقق خراسانی با کلام محقق نایینی - موارد اشتراک و افتراق و بررسی آن 
۵۲۶۹جلسه چهل و یکم ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ حمل مطلق بر مقید -  پاسخ به دو اشکال      
۵۲۷۳جلسه چهل و دوم ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ حمل مطلق بر مقید -  ادامه بررسی کلام محقق نایینی – اشکال سوم و چهارم - بررسی ملاک حمل مطلق بر مقید – ملاک‎های چهارگانه
۵۲۷۵جلسه چهل و سوم ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ حمل مطلق بر مقید - توضیح مبنای امام خمینی در حمل مطلق بر مقید     
۵۲۷۹جلسه چهل و چهارم ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ حمل مطلق بر مقید -بررسی ملاک‏های چهارگانه در حمل مطلق بر مقید - نظر برگزیده
۵۲۸۱جلسه چهل و پنجم ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ حمل مطلق بر مقید – بررسی حمل در صور مختلف مطلق و مقید –  دسته اول عدم ذکرسبب – صورت اول – شرح رساله الحقوق - حق چشم: منع از رهاشدگی چشم  
۵۲۸۴جلسه چهل و ششم ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ حمل مطلق بر مقید – بررسی حمل در صور مختلف مطلق و مقید –دسته اول عدم ذکرسبب – صورت دوم – قسم اول و دوم
۵۲۸۹جلسه چهل و هفتم ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ حمل مطلق بر مقید – بررسی حمل در صور مختلف مطلق و مقید – دسته اول عدم ذکر سبب – ادامه بررسی صورت دوم – صورت سوم – صورت چهارم      
۵۲۹۲جلسه چهل و هشتم ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ حمل مطلق بر مقید – بررسی حمل در صور مختلف مطلق و مقید – دسته دوم: ذکر سبب – صورت اول – صورت دوم
۵۲۹۵جلسه چهل و نهم ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ حمل مطلق بر مقید – بررسی حمل در صور مختلف مطلق و مقید – دسته دوم:ذکر سبب -  صورت سوم – جریان حمل مطلق بر مقید در احکام وضعیه – شرح رساله الحقوق – حق چشم – نمونه‎هایی از نگاههای عبرت آموز 
۵۲۹۷جلسه پنجاهم ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ حمل مطلق بر مقید – بررسی حمل مطلق بر مقید در مستحبات–  ادله عدم حمل در مستحبات – دلیل اول و دوم و بررسی آنها – دلیل سوم
۵۲۹۹جلسه پنجاه و یکم ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ حمل مطلق بر مقید – بررسی حمل مطلق بر مقید در مستحبات–  ادله عدم حمل در مستحبات – دلیل چهارم – بررسی دلیل سوم و چهارم - نتیجه
۵۳۰۱جلسه پنجاه و دوم ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ پیشینه بحث – کلام محقق خراسانی – رسالةالحقوق – لزوم عبرت آموزی با چشم  
۵۳۰۷جلسه پنجاه و سوم ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ مجمل و مبین – کلام محقق خراسانی: دو نکته – سایر اوصاف – تقسیمات مجمل    
۵۳۱۰جلسه پنجاه و چهارم ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ معنای لغوی و اصطلاحی مجمل – دیدگاه اول: تفاوت دو معنا – اقوال در معنای اصطلاحی – دیدگاه دوم: یکسانی دو معنا – حق در مسئله  
۵۳۱۲جلسه پنجاه و پنجم ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ توضیح عنوان و شمول آن نسبت به قطع- بررسی سه مطلب – مطلب اول: بررسی خروج مباحث قطع از علم اصول – ادله خروج – دلیل اول و بررسی آن 
۵۳۱۵جلسه پنجاه و ششم ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ بررسی سه مطلب – مطلب اول:  بررسی خروج مباحث قطع از علم اصول – ادله خروج – دلیل دوم و سوم و بررسی آنها – دلیل عدم خروج    
۵۳۱۷جلسه پنجاه و هفتم ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ مطلب اول: بررسی خروج مباحث قطع از علم اصول – حق در مسئله - شرح رساله الحقوق – حق پا
۵۳۲۱جلسه پنجاه و هشتم ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ بررسی سه مطلب – نتیجه مطلب اول -  مطلب دوم: مشابهت مباحث قطع با مباحث علم کلام - مطلب سوم:  مشابهت مباحث قطع با مباحث علم اصول   
۵۳۲۶جلسه پنجاه و نهم ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ تقسیم شیخ انصاری – بررسی تقسیم شیخ انصاری – اشکال اول و دوم و سوم و چهارم      
۵۳۲۸جلسه شصتم ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ تقسیم مباحث آینده - بررسی تقسیم شیخ انصاری – اشکال پنجم و ششم - شرح رساله حقوق – انواع مشی به سوی حرام  
۵۳۳۱جلسه شصت و یکم ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ تقسیم مباحث آینده – دفاع محقق عراقی از تقسیم شیخ انصاری و بررسی آن – تقسیم دوم (محقق خراسانی) و بررسی آن
۵۳۳۵جلسه شصت و دوم ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ تقسیم مباحث آینده – تقسیم سوم (محقق خراسانی) – اشکال محقق اصفهانی به تقسیم سوم – تقسیم چهارم (محقق اصفهانی) و بررسی آن – ارزیابی تقسیم‎های چهارگانه   
۵۳۳۷جلسه شصت و سوم ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ تقسیم مباحث آینده – تقسیم پنجم (محقق حایری) – اختصاص مکلف به مجتهد یا شمول آن نسبت به مقلد – اقوال: دیدگاه اول (اختصاص به مجتهد): دلیل اول و بررسی آن – دلیل دوم
۵۳۴۰جلسه شصت و چهارم ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ اختصاص مکلف به مجتهد یا شمول آن نسبت به مقلد – اقوال: دیدگاه اول (اختصاص به مجتهد): دلیل دوم و بررسی آن – دلیل سوم و بررسی آن
۵۳۴۳جلسه شصت و پنجم ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ اختصاص مکلف به مجتهد یا شمول آن نسبت به مقلد – اقوال: دیدگاه اول (اختصاص به مجتهد): بررسی دلیل سوم – بررسی اشکال دوم به دلیل سوم - دلیل چهارم و بررسی آن      
۵۳۴۶جلسه شصت و ششم ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ اختصاص مکلف به مجتهد یا شمول آن نسبت به مقلد – اقوال: دیدگاه اول (اختصاص به مجتهد): ادامه بررسی دلیل چهارم – مقتضای تحقیق در مسئله
۵۳۴۹جلسه شصت و هفتم ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ اختصاص مکلف به مجتهد یا شمول آن نسبت به مقلد – نظر  محقق خراسانی درباره عنوان مکلف – کلام بعضی از بزرگان و بررسی آن – بررسی کلام محقق خراسانی
۵۳۵۳جلسه شصت و هشتم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ آثار قطع – مقدمه – اثر اول: وجوب متابعت قطع – عقلی یا شرعی  بودن وجوب – عدم امکان وجوب شرعی  
۵۳۵۶جلسه شصت و نهم ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ آثار قطع – مقدمه – اثر اول: وجوب متابعت قطع – بررسی اثر اول - اثر دوم: حجیت قطع – بررسی اثر دوم – کلام محقق اصفهانی – شرح رسالة الحقوق – فرق حق پا و حکم مشی – برخی مصادیق حق سلبی پا   
۵۳۶۱جلسه هفتادم ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ آثار قطع - اثر دوم: حجیت قطع –  نظر محقق اصفهانی
۵۳۶۲جلسه هفتاد و یکم ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ آثار قطع - اثر دوم: حجیت قطع – بررسی نظر محقق اصفهانی – اشکال اول و دوم و سوم    
۵۳۶۴جلسه هفتاد و دوم ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ آثار قطع - اثر دوم: حجیت قطع –  بررسی نظر محقق اصفهانی – اشکال چهارم (بر مبنای نظریه حق الطاعه) 
۵۳۶۷جلسه هفتاد و سوم ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ آثار قطع - اثر دوم: حجیت قطع – بررسی اشکالات به محقق اصفهانی –  کلام صاحب منتقی الاصول  
۵۳۷۲جلسه هفتاد و چهارم ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ آثار قطع - اثر دوم: حجیت قطع –  بررسی کلام صاحب منتقی الاصول – کلام بعض و بررسی آن   
۵۳۷۴جلسه هفتاد و پنجم ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ آثار قطع - اثر دوم: حجیت قطع - بررسی اثر دوم - شرح رساله حقوق - حق دوم پا   
۵۳۷۶جلسه هفتاد و ششم ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ آثار قطع - اثر سوم: طریقیت و کاشفیت قطع – دیدگاه اول و دوم و سوم - حق در مسئله   
۵۳۷۹جلسه هفتاد و هفتم ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ آثار قطع - اثر سوم: طریقیت و کاشفیت قطع – جمع بندی – اشکال به شیخ انصاری و پاسخ محقق اصفهانی  
۵۳۸۱جلسه هفتاد و هشتم ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ آثار قطع – بررسی امکان جعل یا سلب آثار قطع – تنقیح موضوع بحث – کلام محقق خراسان - شرح رسالة الحقوق
۵۳۸۴جلسه هفتاد و نهم ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ احکام عقد – مسأله ۱۱ -  شروط معتبر در عاقد – ادله اشتراط بلوغ – دلیل اول: آیه - بررسی دلیل اول – پاسخ صاحب جواهر به اشکال دوم – بررسی پاسخ صاحب جواهر – اشکال سوم و چهارم
۵۳۹۰جلسه هشتادم ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ آثار قطع – بررسی امکان جعل یا سلب آثار قطع –  طبق مبانی مختلف – طبق نظر مختار 
۵۳۹۱جلسه هشتاد و یکم ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ آثار قطع – یک شبهه در مورد کاشفیت و طریقیت قطع و پاسخ آن
۵۳۹۴جلسه هشتاد و دوم ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ اطمینان – موضوع بحث – تقسیمات اطمینان
۵۳۹۸جلسه هشتاد و سوم ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ اطمینان – اقوال – قول اول – قول دوم – شرح رساله حقوق – مشی، موضوع پاداش  
۵۴۰۲جلسه هشتاد و چهارم ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ اطمینان – اقوال – قول سوم 
۵۴۰۵جلسه هشتاد و پنجم ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ اطمینان – اقوال – قول چهارم – قول پنجم – قول ششم – حق در مسئله مقام اول: بررسی حجیت اطمینان – اشکال به دلیل اول حجیت    
۵۴۰۷جلسه هشتاد و ششم ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ اطمینان – مقام اول: بررس حجیت اطمینان – اشکال به دلیل اول حجیت اطمینان و بررسی آن – اشکال به دلیل دوم حجیت و بررسی آن اشکال به دلیل اول حجیت – اشکال به دلیل دوم حجیت و بررسی آن 
۵۴۱۰جلسه هشتاد و هفتم ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ اطمینان – مقام اول: بررس حجیت اطمینان – اشکال به دلیل دوم حجیت و بررسی آن
۵۴۱۳جلسه هشتاد و هشتم ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ اطمینان – مقام اول: بررسی حجیت اطمینان – اشکال به دلیل دوم حجیت و بررسی آن   
۵۴۱۶جلسه هشتاد و نهم ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ اطمینان – مقام اول: بررسی حجیت اطمینان – بررسی اشکال به دلیل دوم قائلین به حجیت اطمینان – بررسی اشکال به کبری و صغری  
۵۴۱۹جلسه نودم ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ اطمینان – مقام اول: بررسی حجیت اطمینان – یک اشکال و  پاسخ آن – مقام دوم: وجه حجیت اطمینان – امکان سلب حجیت از اطمینان – بررسی احکام سه گانه قطع نسبت به اطمینان
۵۴۲۲جلسه نود و یکم ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ اطمینان – بررسی جریان احکام سه گانه قطع در اطمینان  
۵۴۲۵جلسه نود و دوم ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ تجری – تنقیح موضوع و قلمرو آن
۵۴۳۰جلسه نود و سوم ۱۴۰۲/۰۲/۱۲ تجری –قلمرو تجری –مسئله تجری، مسئله‎ای کلامی، فقهی، اصولی 
۵۴۳۱جلسه نود و چهارم ۱۴۰۲/۰۲/۱۲ تجری – راه اصولی بودن مسئله تجری – راه اول و بررسی آن  
۵۴۳۴جلسه نود و پنجم ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ تجری – راه اصولی بودن مسئله تجری – راه دوم – شرح رساله الحقوق – توضیح جمله «لا قوة الا بالله» 
۵۴۳۸جلسه نود و ششم ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ تجری – راه اصولی بودن مسئله تجری – بررسی راه دوم – اشکال اول و بررسی آن اشکال دوم و سوم و چهارم 
۵۴۴۱جلسه نود و هفتم ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ تجری – راه اصولی بودن مسئله تجری – بررسی راه دوم – اشکال پنجم و ششم - راه حل سوم  
۵۴۴۳جلسه نود و هشتم ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ تجری – مباحث اصلی تجری – مقام اول: تجری – مقدمه: قبح فعلی یا فاعلی - دو دیدگاه – حق در مسئله 
۵۴۴۶جلسه نود و نهم ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ تجری – مباحث اصلی تجری – مقام اول: تجری –  مسئله اول: استتباع قبح فاعلی نسبت به حرمت تجری  شرعی است یا خیر؟ – صورت اول: استتباع حرمت به ملاک حرمت عنوان واقعی
۵۴۴۸جلسه صدم ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ تجری – مباحث اصلی تجری – مقام اول: تجری –  مسئله اول: استتباع قبح فاعلی نسبت به حرمت تجری – ادامه کلام محقق نایینی – صورت دوم: استتباع حرمت تجری به ملاک دیگر  
۵۴۵۱جلسه صد و یکم ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ تجری – مباحث اصلی تجری – مقام اول: تجری –  مسئله اول: استتباع قبح فاعلی نسبت به حرمت تجری – بررسی کلام محقق نایینی – بررسی صورت اول و دوم  
۵۴۵۴جلسه صد و دوم ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ تجری – مباحث اصلی تجری – مقام اول: تجری –  مسئله اول: استتباع قبح فاعلی نسبت به حرمت تجری –  حق در مسئله – ۱. در مورد راه اول – ۲. در مورد راه دوم – ۳. در مورد راه سوم 
۵۴۵۷جلسه صد و سوم ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ تجری – مباحث اصلی تجری – مقام اول: تجری –  مسئله دوم: حرمت شرعی تجری دلیل اول تا ششم و بررسی آنها
۵۴۶۰جلسه صد و چهارم ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ تجری – مباحث اصلی تجری – مقام اول: تجری –  مسئله دوم: حرمت شرعی تجری دلیل هفتم و بررسی آن – شرح رساله حقوق – حق دست – توضیح اجمالی  
۵۴۶۳جلسه صد و پنجم ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ تجری – مباحث اصلی تجری – مقام اول: تجری –  مسئله دوم: حرمت شرعی تجری ادامه بررسی دلیل هفتم – بررسی روایات – روایات معارض    
۵۴۶۶جلسه صد و ششم ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ تجری – مباحث اصلی تجری – مقام اول: تجری –  مسئله دوم: حرمت شرعی تجری -ادامه بررسی دلیل هفتم – روایات متعارض و بررسی آن ها – راه های جمع در صورت تعارض و بررسی آن ها    
۵۴۶۹جلسه صد و هفتم ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ تجری – مباحث اصلی تجری – مقام اول: تجری –  مسئله دوم: حرمت شرعی تجری   ادامه بررسی دلیل هفتم – کلام محقق نایینی و بررسی آن – مسئله سوم:استحقاق عقاب در تجری – کلام محقق خراسانی و اصفهانی – بررسی کلام محقق خراسانی و اصفهانی 
۵۴۷۲جلسه صد و هشتم ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ تجری – مباحث اصلی تجری – مقام اول: تجری –  مسئله سوم: استحقاق عقاب  در تجری – بررسی کلام محقق خراسانی و اصفهانی – احتمال سوم و چهارم و پنجم و بررسی آنها
۵۴۷۵جلسه صد و نهم ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ تجری – مباحث اصلی تجری – مقام اول: تجری –  مسئله سوم: استحقاق عقاب در تجری – ادامه بررسی کلام محقق خراسانی و اصفهانی – امر ششم و هفتم و بررسی آنها – نتیجه در  مسئله سوم – شرح رساله حقوق – حق دست – معنای ید – حق اول (سلبی)
۵۴۷۸جلسه صد و دهم ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ تجری – مباحث اصلی تجری – مقام دوم : فعل متجری به – مسئله اول و دوم و سوم – کلام محقق خراسانی و بررسی آن