گزارش تصويري از سخنراني استاد سيد مجتبي نورمفيدي در شب بيست و هفتم ماه رمضان در حوزه علميه عرفاني اق قلا

گزارش تصويري از سخنراني استاد سيد مجتبي نورمفيدي در شب بيست و هفتم ماه رمضان در حوزه علميه عرفاني اق قلا