خارج فقه ۹۲-۹۱ (سال سوم)

شناسه شماره جلسه تاریخ عنوان جلسه متن جلسه فایل PDF فایل صوتی
۱۱۶۲جلسه اول ۱۳۹۱/۰۶/۲۹ عمل جاهل بدون تقلید
۱۱۶۳جلسه دوم ۱۳۹۱/۰۷/۰۱ عمل جاهل بدون تقلید
۱۱۶۴جلسه سوم ۱۳۹۱/۰۷/۰۲ عمل جاهل بدون تقلید
۱۱۶۵جلسه چهارم ۱۳۹۱/۰۷/۰۶ عدول از حی به حی مساوی
۱۱۶۷جلسه پنجم ۱۳۹۱/۰۷/۰۴ عمل جاهل بدون تقلید
۱۱۶۸جلسه ششم ۱۳۹۱/۰۷/۰۵ عمل جاهل بدون تقلید
۱۱۶۹جلسه هفتم ۱۳۹۱/۰۷/۰۸ عمل جاهل بدون تقلید (نتیجه گیری)
۱۱۷۰جلسه هشتم ۱۳۹۱/۰۷/۰۹ طرق ثبوت فتوای مجتهد
۱۱۷۱جلسه نهم ۱۳۹۱/۰۷/۱۰ طرق ثبوت فتوای مجتهد
۱۱۷۲جلسه دهم ۱۳۹۱/۰۷/۱۱ طرق ثبوت فتوای مجتهد
۱۱۷۳جلسه یازدهم ۱۳۹۱/۰۷/۱۲ تعارض بین طرق ثبوت فتوای مجتهد
۱۱۷۴جلسه دوازدهم ۱۳۹۱/۰۷/۱۵ وجوب تعلم مسائل شک و سهو
۱۱۷۵جلسه سیزدهم ۱۳۹۱/۰۷/۱۶ وجوب تعلم مسائل شک و سهو
۱۱۷۶جلسه چهاردهم ۱۳۹۱/۰۷/۱۷ وجوب تعلم مسائل شک و سهو (نظریه مختار)
۱۱۷۷جلسه پانزدهم ۱۳۹۱/۰۷/۱۸ بررسی وجوب تعلم در موارد احتمال ابتلاء
۱۱۷۸جلسه شانزدهم ۱۳۹۱/۰۷/۱۹ بررسی کلام شیخ انصاری
۱۱۷۹جلسه هفدهم ۱۳۹۱/۰۷/۲۲ تعلم اجزاء و شرایط و مقدمات و موانع عبادات
۱۱۸۰جلسه هجدهم ۱۳۹۱/۰۷/۲۳ قضاء عمل جاهل بلاتقلید
۱۱۸۱جلسه نوزدهم ۱۳۹۱/۰۷/۲۴ قضاء عمل جاهل بلاتقلید
۱۱۸۲جلسه بیستم ۱۳۹۱/۰۷/۲۹ قضاء عمل جاهل بلاتقلید-صورت دوم(بررسی اقوال)
۱۱۸۳جلسه بیست و یکم ۱۳۹۱/۰۷/۳۰ قضاء عمل جاهل بلاتقلید-صورت دوم(بررسی اقوال)
۱۱۸۴جلسه بیست و دوم ۱۳۹۱/۰۸/۰۱ قضاء عمل جاهل بلاتقلید-صورت سوم
۱۱۸۵جلسه بیست و سوم ۱۳۹۱/۰۸/۰۶ شک در صحت و فساد تقلید
۱۱۸۶جلسه بیست و چهارم ۱۳۹۱/۰۸/۰۷ شک در صحت و فساد تقلید-اثبات عدالت و طرق آن
۱۱۸۷جلسه بیست و پنجم ۱۳۹۱/۰۸/۰۸ اصل اعتبار عدالت و طرق ثبوت آن
۱۱۸۸جلسه بیست و ششم ۱۳۹۱/۰۸/۰۹ طرق ثبوت عدالت
۱۱۸۹جلسه بیست و هفتم ۱۳۹۱/۰۸/۱۰ طرق ثبوت عدالت
۱۱۹۰جلسه بیست و هشتم ۱۳۹۱/۰۸/۱۴ طرق ثبوت عدالت
۱۱۹۱جلسه بیست و نهم ۱۳۹۱/۰۸/۱۵ طرق ثبوت عدالت
۱۱۹۲جلسه سی ام ۱۳۹۱/۰۸/۱۶ طرق ثبوت عدالت
۱۱۹۳جلسه سی و یکم ۱۳۹۱/۰۸/۱۷ طرق ثبوت عدالت
۱۱۹۴جلسه سی و دوم ۱۳۹۱/۰۹/۱۱ طرق ثبوت عدالت
۱۱۹۵جلسه سی و سوم ۱۳۹۱/۰۹/۱۲ طرق ثبوت عدالت
۱۱۹۶جلسه سی و چهارم ۱۳۹۱/۰۹/۱۳ معنای عدالت
۱۱۹۷جلسه سی و پنجم ۱۳۹۱/۰۹/۱۴ معنای عدالت- مسالک چهارگانه- بررسی مسلک اول
۱۱۹۸جلسه سی و ششم ۱۳۹۱/۰۶/۱۵ معنای عدالت- بررسی مسلک اول
۱۱۹۹جلسه سی و هفتم ۱۳۹۱/۰۹/۱۸ معنای عدالت – مسلک دوم (حسن ظاهر)
۱۲۰۰جلسه سی و هشتم ۱۳۹۱/۰۹/۰۶ معنای عدالت – مسلک سوم (استقامت عملیه)
۱۲۰۱جلسه سی و نهم ۱۳۹۱/۰۹/۲۱ معنای عدالت - بررسی مسلک سوم (استقامت عملیه)
۱۲۰۲جلسه چهلم ۱۳۹۱/۰۹/۲۲ معنای عدالت – مسلک چهارم (ملکه نفسانیه)
۱۲۰۳جلسه چهل و یکم ۱۳۹۱/۰۹/۲۵ معنای عدالت – مسلک چهارم (ملکه نفسانیه)
۱۲۰۴جلسه چهل و دوم ۱۳۹۱/۰۹/۲۶ معنای عدالت – مسلک چهارم (ملکه نفسانیه)
۱۲۰۵جلسه چهل و سوم ۱۳۹۱/۰۹/۲۷ معنای عدالت – ادله مسلک چهارم (صحیحة ابن ابی یعفور)
۱۲۰۶جلسه چهل و چهارم ۱۳۹۱/۰۹/۲۸ معنای عدالت – ادله مسلک چهارم
۱۲۰۷جلسه چهل و پنجم ۱۳۹۱/۰۹/۲۹ معنای عدالت – ادله مسلک چهارم (صحیحه ابن ابی یعفور)
۱۲۰۸جلسه چهل و ششم ۱۳۹۱/۱۰/۰۲ معنای عدالت – ادله مسلک چهارم (صحیحه ابن ابی یعفور)
۱۲۰۹جلسه چهل و هفتم ۱۳۹۱/۱۰/۰۳ معنای عدالت– ادله مسلک چهارم (صحیحه ابن ابی یعفور)
۱۲۱۰جلسه چهل و هشتم ۱۳۹۱/۱۰/۰۴ معنای عدالت – ادله مسلک چهارم (صحیحه ابن ابی یعفور)
۱۲۱۱جلسه چهل و نهم ۱۳۹۱/۱۰/۰۵ معنای عدالت – ادله مسلک چهارم (صحیحه ابن ابی یعفور)
۱۲۱۲جلسه پنجاه ۱۳۹۱/۱۰/۰۶ معنای عدالت – ادله مسلک چهارم (صحیحه ابن ابی یعفور)
۱۲۱۳جلسه پنجاه و یکم ۱۳۹۱/۱۰/۰۹ معنای عدالت– ادله مسلک چهارم (صحیحه ابن ابی یعفور)
۱۲۱۴جلسه پنجاه و دوم ۱۳۹۱/۱۰/۱۰ معنای عدالت–ادله مسلک چهارم (صحیحه ابن ابی یعفور)
۱۲۱۵جلسه پنجاه و سوم ۱۳۹۱/۱۰/۱۱ بررسی اشکالات مسلک چهارم
۱۲۱۶جلسه پنجاه و چهارم ۱۳۹۱/۱۰/۲۶ معنای عدالت– نتیجه کلی
۱۲۱۷جلسه پنجاه و پنجم ۱۳۹۱/۱۰/۲۷ معنای عدالت – اجتناب از صغیره (مقام اول)
۱۲۱۸جلسه پنجاه و ششم ۱۳۹۱/۱۰/۳۰ معنای عدالت– اجتناب از صغیره
۱۲۱۹جلسه پنجاه و هفتم ۱۳۹۱/۱۱/۰۲ معنای عدالت – اجتناب از صغیره
۱۲۲۰جلسه پنجاه و هشتم ۱۳۹۱/۱۱/۰۳ معنای عدالت – اجتناب از صغیره
۱۲۲۱جلسه پنجاه و نهم ۱۳۹۱/۱۱/۰۴ معنای عدالت – اجتناب از صغیره
۱۲۲۲جلسه شصتم ۱۳۹۱/۱۱/۰۷ معنای عدالت – اجتناب از صغیره
۱۲۲۳جلسه شصت و یکم ۱۳۹۱/۱۱/۰۸ معنای عدالت – اجتناب از صغیره
۱۲۲۴جلسه شصت و دوم ۱۳۹۱/۱۱/۰۹ معنای عدالت – اجتناب از صغیره
۱۲۲۵جلسه شصت و سوم ۱۳۹۱/۱۱/۱۴ معنای عدالت – اجتناب از صغیره
۱۲۲۶جلسه شصت و چهارم ۱۳۹۱/۱۱/۱۵ معنای عدالت – اجتناب از صغیره
۱۲۲۷جلسه شصت و پنجم ۱۳۹۱/۱۱/۱۶ معنای عدالت – اجتناب از صغیره (حق در مسئله)
۱۲۲۸جلسه شصت و ششم ۱۳۹۱/۱۱/۱۷ اعتبار مروت در معنای عدالت
۱۲۲۹جلسه شصت و هفتم ۱۳۹۱/۱۱/۱۸ اعتبار مروت در معنای عدالت
۱۲۳۰جلسه شصت و هشتم ۱۳۹۱/۱۱/۲۱ اعتبار مروت در معنای عدالت
۱۲۳۱جلسه شصت و نهم ۱۳۹۱/۱۱/۲۳ اعتبار مروت در معنای عدالت – ادله عدم اعتبار
۱۲۳۲جلسه هفتادم ۱۳۹۱/۱۱/۲۴ اعتبار مروت در معنای عدالت – ادله عدم اعتبار
۱۲۳۳جلسه هفتاد و یکم ۱۳۹۱/۱۱/۲۵ اعتبار مروت در معنای عدالت – ادله عدم اعتبار
۱۲۳۴جلسه هفتاد و دوم ۱۳۹۱/۱۱/۲۸ زوال و عود عدالت
۱۲۳۶جلسه هفتاد و سوم ۱۳۹۱/۱۱/۲۹ زوال و عود عدالت- خاتمه در بحث عدالت
۱۲۳۸جلسه هفتاد و چهارم ۱۳۹۱/۱۱/۳۰ خاتمه در بحث عدالت
۱۲۳۹جلسه هفتاد و پنجم ۱۳۹۱/۱۲/۰۱ خاتمه بحث عدالت
۱۲۴۰جلسه هفتاد و ششم ۱۳۹۱/۱۲/۰۲ خاتمه بحث عدالت
۱۲۴۱جلسه هفتاد و هفتم ۱۳۹۱/۱۱/۰۵ خاتمه بحث عدالت
۱۲۴۲جلسه هفتاد و هشتم ۱۳۹۱/۱۲/۰۶ خاتمه بحث عدالت
۱۲۴۳جلسه هفتاد و نهم ۱۳۹۱/۱۲/۰۷ خاتمه بحث عدالت
۱۲۴۴جلسه هشتاد ۱۳۹۱/۱۲/۰۸ خاتمه بحث عدالت
۱۲۴۵جلسه هشتاد و یکم ۱۳۹۱/۱۲/۰۹ خاتمه بحث عدالت
۱۲۴۶جلسه هشتاد و دوم ۱۳۹۱/۱۲/۱۲ خاتمه بحث عدالت – مطلب سوم
۱۲۴۷جلسه هشتاد و سوم ۱۳۹۱/۱۲/۱۳ خاتمه بحث عدالت- مطلب سوم
۱۲۴۸جلسه هشتاد و چهارم ۱۳۹۱/۱۲/۱۴ خاتمه بحث عدالت – مطلب سوم
۱۲۴۹جلسه هشتاد و پنجم ۱۳۹۱/۱۲/۱۵ خاتمه بحث عدالت – اشتباه در نقل فتوای مجتهد
۱۲۵۰جلسه هشتاد و ششم ۱۳۹۱/۱۲/۱۶ اشتباه در نقل فتوای مجتهد – مقام اول
۱۲۵۱جلسه هشتاد و هفتم ۱۳۹۱/۱۲/۲۰ اشتباه در نقل فتوای مجتهد – مقام اول
۱۲۵۲جلسه هشتاد و هشتم ۱۳۹۱/۱۲/۲۱ اشتباه در نقل فتوای مجتهد – مقام اول
۱۲۵۳جلسه هشتاد و نهم ۱۳۹۱/۱۲/۲۲ اشتباه در نقل فتوای مجتهد – مقام اول
۱۲۵۴جلسه نود ۱۳۹۱/۱۲/۲۳ اشتباه در نقل فتوای مجتهد – مقام دوم
۱۲۵۵جلسه نود و یکم ۱۳۹۲/۰۱/۱۷ إذا اتفق فى أثناء الصلاۀ مسأله لا يعلم حكمها
۱۲۵۶جلسه نود و دوم ۱۳۹۲/۰۱/۱۸ إذا اتفق فى أثناء الصلاة مسأله لا يعلم حكمها
۱۲۵۷جلسه نود و سوم ۱۳۹۲/۰۱/۱۹ إذا اتفق فى أثناء الصلاة مسأله لا يعلم حكمها
۱۲۵۸جلسه نود و چهارم ۱۳۹۲/۰۱/۲۰ فروع مسئله – فرع اول (وکیل)
۱۲۵۹جلسه نود و پنجم ۱۳۹۲/۰۱/۲۱ فروع مسئله – فرع اول (وکیل)
۱۲۶۰جلسه نود و ششم ۱۳۹۲/۰۱/۳۱ فروع مسئله – فرع دوم (وصی یا ولی در استیجار)
۱۲۶۱جلسه نود و هفتم ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ فرع سوم (اجیر)
۱۲۶۵جلسه نود و هشتم ۱۳۹۲/۰۲/۰۲ فرع چهارم (متبرع)
۱۲۶۶جلسه نود و نهم ۱۳۹۲/۰۲/۰۳ بررسی ادله اقوال
۱۲۶۷جلسه صد ۱۳۹۲/۰۲/۰۴ بررسی فرق بین احتیاط وجوبی و مستحبی
۱۲۶۸جلسه صد و یکم ۱۳۹۲/۰۲/۰۷ بررسی فرق بین احتیاط وجوبی و مستحبی
۱۲۶۹جلسه صد و دوم ۱۳۹۲/۰۲/۰۸ تقلید در احکام غیر الزامی
۱۲۷۰جلسه صد و سوم ۱۳۹۲/۰۲/۰۹ اختیار تعیین حاکم
۱۲۷۱جلسه صد و چهارم ۱۳۹۲/۰۲/۱۰ اعتبار اعلمیت در حاکم
۱۲۷۲جلسه صد و پنجم ۱۳۹۲/۰۲/۱۵ اعتبار اعلمیت حاکم
۱۲۷۳جلسه صد و ششم ۱۳۹۲/۰۲/۱۶ اعتبار اعلمیت در حاکم
۱۲۷۴جلسه صد و هفتم ۱۳۹۲/۰۲/۱۷ اعتبار اعلمیت در حاکم
۱۲۷۵جلسه صد و هشتم ۱۳۹۲/۰۲/۱۸ نقض حکم حاکم
۱۲۷۶جلسه صد و نهم ۱۳۹۲/۰۲/۲۱ نقض حکم حاکم – مقام اول
۱۲۷۷جلسه صد و دهم ۱۳۹۲/۰۲/۲۲ نقض حکم حاکم – مقام دوم
۱۲۷۸جلسه صد و یازدهم ۱۳۹۲/۰۲/۲۳ نقض حکم حاکم – مقام دوم
۱۲۷۹جلسه صد و دوازدهم ۱۳۹۲/۰۲/۲۸ نقض حکم حاکم – مقام دوم
۱۲۸۰جلسه صد و سیزدهم ۱۳۹۲/۰۲/۲۹ موارد جریان و عدم جریان تقلید
۱۲۸۱جلسه صد و چهاردهم ۱۳۹۲/۰۲/۳۰ موارد جریان و عدم جریان تقلید
۱۲۸۲جلسه صد و پانزدهم ۱۳۹۲/۰۲/۳۱ موارد جریان و عدم جریان تقلید
۱۲۸۳جلسه صد و شانزدهم ۱۳۹۲/۰۳/۰۱ موارد جریان و عدم جریان تقلید
۱۲۸۴جلسه صد و هفدهم ۱۳۹۳/۰۳/۰۶ موارد جریان و عدم جریان تقلید – اعتبار اعلمیت
۱۲۸۵جلسه صد و هجدهم ۱۳۹۲/۰۳/۰۷ اجراء اصل توسط مقلد– حجیت فتوای مجتهد غیر عادل برای خودش
۱۲۸۶جلسه صد و نوزدهم ۱۳۹۲/۰۳/۰۸ عدم ولایت و عدم نفوذ تصرفات مجتهد غیر عادل