خارج فقه 92-91 (سال سوم)

شناسه شماره جلسه تاریخ عنوان جلسه متن جلسه فایل PDF فایل صوتی
1162جلسه اول 29/06/1391 عمل جاهل بدون تقلید
1163جلسه دوم 01/07/1391 عمل جاهل بدون تقلید
1164جلسه سوم 02/07/1391 عمل جاهل بدون تقلید
1165جلسه چهارم 06/07/1390 عدول از حی به حی مساوی
1167جلسه پنجم 04/07/1391 عمل جاهل بدون تقلید
1168جلسه ششم 05/07/1391 عمل جاهل بدون تقلید
1169جلسه هفتم 08/07/1391 عمل جاهل بدون تقلید (نتیجه گیری)
1170جلسه هشتم 09/07/1391 طرق ثبوت فتوای مجتهد
1171جلسه نهم 10/07/1391 طرق ثبوت فتوای مجتهد
1172جلسه دهم 11/07/1391 طرق ثبوت فتوای مجتهد
1173جلسه یازدهم 12/07/1391 تعارض بین طرق ثبوت فتوای مجتهد
1174جلسه دوازدهم 15/07/1391 وجوب تعلم مسائل شک و سهو
1175جلسه سیزدهم 16/07/1391 وجوب تعلم مسائل شک و سهو
1176جلسه چهاردهم 17/07/1391 وجوب تعلم مسائل شک و سهو (نظریه مختار)
1177جلسه پانزدهم 18/07/1391 بررسی وجوب تعلم در موارد احتمال ابتلاء
1178جلسه شانزدهم 19/07/1391 بررسی کلام شیخ انصاری
1179جلسه هفدهم 22/07/1391 تعلم اجزاء و شرایط و مقدمات و موانع عبادات
1180جلسه هجدهم 23/07/1391 قضاء عمل جاهل بلاتقلید
1181جلسه نوزدهم 24/07/1391 قضاء عمل جاهل بلاتقلید
1182جلسه بیستم 29/07/1391 قضاء عمل جاهل بلاتقلید-صورت دوم(بررسی اقوال)
1183جلسه بیست و یکم 30/07/1391 قضاء عمل جاهل بلاتقلید-صورت دوم(بررسی اقوال)
1184جلسه بیست و دوم 01/08/1391 قضاء عمل جاهل بلاتقلید-صورت سوم
1185جلسه بیست و سوم 06/08/1391 شک در صحت و فساد تقلید
1186جلسه بیست و چهارم 07/08/1391 شک در صحت و فساد تقلید-اثبات عدالت و طرق آن
1187جلسه بیست و پنجم 08/08/1391 اصل اعتبار عدالت و طرق ثبوت آن
1188جلسه بیست و ششم 09/08/1391 طرق ثبوت عدالت
1189جلسه بیست و هفتم 10/08/1391 طرق ثبوت عدالت
1190جلسه بیست و هشتم 14/08/1391 طرق ثبوت عدالت
1191جلسه بیست و نهم 15/08/1391 طرق ثبوت عدالت
1192جلسه سی ام 16/08/1391 طرق ثبوت عدالت
1193جلسه سی و یکم 17/08/1391 طرق ثبوت عدالت
1194جلسه سی و دوم 11/09/1391 طرق ثبوت عدالت
1195جلسه سی و سوم 12/09/1391 طرق ثبوت عدالت
1196جلسه سی و چهارم 13/09/1391 معنای عدالت
1197جلسه سی و پنجم 14/09/1391 معنای عدالت- مسالک چهارگانه- بررسی مسلک اول
1198جلسه سی و ششم 15/06/1391 معنای عدالت- بررسی مسلک اول
1199جلسه سی و هفتم 18/09/1391 معنای عدالت – مسلک دوم (حسن ظاهر)
1200جلسه سی و هشتم 00/09/1391 معنای عدالت – مسلک سوم (استقامت عملیه)
1201جلسه سی و نهم 21/09/1391 معنای عدالت - بررسی مسلک سوم (استقامت عملیه)
1202جلسه چهلم 22/09/1391 معنای عدالت – مسلک چهارم (ملکه نفسانیه)
1203جلسه چهل و یکم 25/09/1391 معنای عدالت – مسلک چهارم (ملکه نفسانیه)
1204جلسه چهل و دوم 26/09/1391 معنای عدالت – مسلک چهارم (ملکه نفسانیه)
1205جلسه چهل و سوم 27/09/1391 معنای عدالت – ادله مسلک چهارم (صحیحة ابن ابی یعفور)
1206جلسه چهل و چهارم 28/09/1391 معنای عدالت – ادله مسلک چهارم
1207جلسه چهل و پنجم 29/09/1391 معنای عدالت – ادله مسلک چهارم (صحیحه ابن ابی یعفور)
1208جلسه چهل و ششم 02/10/1391 معنای عدالت – ادله مسلک چهارم (صحیحه ابن ابی یعفور)
1209جلسه چهل و هفتم 03/10/1391 معنای عدالت– ادله مسلک چهارم (صحیحه ابن ابی یعفور)
1210جلسه چهل و هشتم 04/10/1391 معنای عدالت – ادله مسلک چهارم (صحیحه ابن ابی یعفور)
1211جلسه چهل و نهم 05/10/1391 معنای عدالت – ادله مسلک چهارم (صحیحه ابن ابی یعفور)
1212جلسه پنجاه 06/10/1391 معنای عدالت – ادله مسلک چهارم (صحیحه ابن ابی یعفور)
1213جلسه پنجاه و یکم 09/10/1391 معنای عدالت– ادله مسلک چهارم (صحیحه ابن ابی یعفور)
1214جلسه پنجاه و دوم 10/10/1391 معنای عدالت–ادله مسلک چهارم (صحیحه ابن ابی یعفور)
1215جلسه پنجاه و سوم 11/10/1391 بررسی اشکالات مسلک چهارم
1216جلسه پنجاه و چهارم 26/10/1391 معنای عدالت– نتیجه کلی
1217جلسه پنجاه و پنجم 27/10/1391 معنای عدالت – اجتناب از صغیره (مقام اول)
1218جلسه پنجاه و ششم 30/10/1391 معنای عدالت– اجتناب از صغیره
1219جلسه پنجاه و هفتم 02/11/1391 معنای عدالت – اجتناب از صغیره
1220جلسه پنجاه و هشتم 03/11/1391 معنای عدالت – اجتناب از صغیره
1221جلسه پنجاه و نهم 04/11/1391 معنای عدالت – اجتناب از صغیره
1222جلسه شصتم 07/11/1391 معنای عدالت – اجتناب از صغیره
1223جلسه شصت و یکم 08/11/1391 معنای عدالت – اجتناب از صغیره
1224جلسه شصت و دوم 09/11/1391 معنای عدالت – اجتناب از صغیره
1225جلسه شصت و سوم 14/11/1391 معنای عدالت – اجتناب از صغیره
1226جلسه شصت و چهارم 15/11/1391 معنای عدالت – اجتناب از صغیره
1227جلسه شصت و پنجم 16/11/1391 معنای عدالت – اجتناب از صغیره (حق در مسئله)
1228جلسه شصت و ششم 17/11/1391 اعتبار مروت در معنای عدالت
1229جلسه شصت و هفتم 18/11/1391 اعتبار مروت در معنای عدالت
1230جلسه شصت و هشتم 21/11/1391 اعتبار مروت در معنای عدالت
1231جلسه شصت و نهم 23/11/1391 اعتبار مروت در معنای عدالت – ادله عدم اعتبار
1232جلسه هفتادم 24/11/1391 اعتبار مروت در معنای عدالت – ادله عدم اعتبار
1233جلسه هفتاد و یکم 25/11/1391 اعتبار مروت در معنای عدالت – ادله عدم اعتبار
1234جلسه هفتاد و دوم 28/11/1391 زوال و عود عدالت
1236جلسه هفتاد و سوم 29/11/1391 زوال و عود عدالت- خاتمه در بحث عدالت
1238جلسه هفتاد و چهارم 30/11/1391 خاتمه در بحث عدالت
1239جلسه هفتاد و پنجم 01/12/1391 خاتمه بحث عدالت
1240جلسه هفتاد و ششم 02/12/1391 خاتمه بحث عدالت
1241جلسه هفتاد و هفتم 05/11/1391 خاتمه بحث عدالت
1242جلسه هفتاد و هشتم 06/12/1391 خاتمه بحث عدالت
1243جلسه هفتاد و نهم 07/12/1391 خاتمه بحث عدالت
1244جلسه هشتاد 08/12/1391 خاتمه بحث عدالت
1245جلسه هشتاد و یکم 09/12/1391 خاتمه بحث عدالت
1246جلسه هشتاد و دوم 12/12/1391 خاتمه بحث عدالت – مطلب سوم
1247جلسه هشتاد و سوم 13/12/1391 خاتمه بحث عدالت- مطلب سوم
1248جلسه هشتاد و چهارم 14/12/1391 خاتمه بحث عدالت – مطلب سوم
1249جلسه هشتاد و پنجم 15/12/1391 خاتمه بحث عدالت – اشتباه در نقل فتوای مجتهد
1250جلسه هشتاد و ششم 16/12/1391 اشتباه در نقل فتوای مجتهد – مقام اول
1251جلسه هشتاد و هفتم 20/12/1391 اشتباه در نقل فتوای مجتهد – مقام اول
1252جلسه هشتاد و هشتم 21/12/1391 اشتباه در نقل فتوای مجتهد – مقام اول
1253جلسه هشتاد و نهم 22/12/1391 اشتباه در نقل فتوای مجتهد – مقام اول
1254جلسه نود 23/12/1391 اشتباه در نقل فتوای مجتهد – مقام دوم
1255جلسه نود و یکم 17/01/1392 إذا اتفق فى أثناء الصلاۀ مسأله لا يعلم حكمها
1256جلسه نود و دوم 18/01/1392 إذا اتفق فى أثناء الصلاة مسأله لا يعلم حكمها
1257جلسه نود و سوم 19/01/1392 إذا اتفق فى أثناء الصلاة مسأله لا يعلم حكمها
1258جلسه نود و چهارم 20/01/1392 فروع مسئله – فرع اول (وکیل)
1259جلسه نود و پنجم 21/01/1392 فروع مسئله – فرع اول (وکیل)
1260جلسه نود و ششم 31/01/1392 فروع مسئله – فرع دوم (وصی یا ولی در استیجار)
1261جلسه نود و هفتم 01/02/1392 فرع سوم (اجیر)
1265جلسه نود و هشتم 02/02/1392 فرع چهارم (متبرع)
1266جلسه نود و نهم 03/02/1392 بررسی ادله اقوال
1267جلسه صد 04/02/1392 بررسی فرق بین احتیاط وجوبی و مستحبی
1268جلسه صد و یکم 07/02/1392 بررسی فرق بین احتیاط وجوبی و مستحبی
1269جلسه صد و دوم 08/02/1392 تقلید در احکام غیر الزامی
1270جلسه صد و سوم 09/02/1392 اختیار تعیین حاکم
1271جلسه صد و چهارم 10/02/1392 اعتبار اعلمیت در حاکم
1272جلسه صد و پنجم 15/02/1392 اعتبار اعلمیت حاکم
1273جلسه صد و ششم 16/02/1392 اعتبار اعلمیت در حاکم
1274جلسه صد و هفتم 17/02/1392 اعتبار اعلمیت در حاکم
1275جلسه صد و هشتم 18/02/1392 نقض حکم حاکم
1276جلسه صد و نهم 21/02/1392 نقض حکم حاکم – مقام اول
1277جلسه صد و دهم 22/02/1392 نقض حکم حاکم – مقام دوم
1278جلسه صد و یازدهم 23/02/1392 نقض حکم حاکم – مقام دوم
1279جلسه صد و دوازدهم 28/02/1392 نقض حکم حاکم – مقام دوم
1280جلسه صد و سیزدهم 29/02/1392 موارد جریان و عدم جریان تقلید
1281جلسه صد و چهاردهم 30/02/1392 موارد جریان و عدم جریان تقلید
1282جلسه صد و پانزدهم 31/02/1392 موارد جریان و عدم جریان تقلید
1283جلسه صد و شانزدهم 01/02/1392 موارد جریان و عدم جریان تقلید
1284جلسه صد و هفدهم 06/03/1392 موارد جریان و عدم جریان تقلید – اعتبار اعلمیت
1285جلسه صد و هجدهم 07/03/1392 اجراء اصل توسط مقلد– حجیت فتوای مجتهد غیر عادل برای خودش
1286جلسه صد و نوزدهم 08/03/1392 عدم ولایت و عدم نفوذ تصرفات مجتهد غیر عادل