خارج فقه 91-90 (سال دوم)

شناسه شماره جلسه تاریخ عنوان جلسه متن جلسه فایل PDF فایل صوتی
1406جلسه یکم 03/07/1390 مقام دوم: عدول از حی به حی مساوی
1407جلسه دوم 04/07/1390 مقام دوم: عدول از حی به حی مساوی
1408جلسه سوم 05/07/1390 مقام دوم: عدول از حی به حی مساوی
1409جلسه چهارم 06/07/1390 عدول از حی به حی مساوی
1413جلسه پنجم 09/07/1390 مقام دوم: عدول از حی به حی مساوی
1414جلسه ششم 10/07/1390 مقام دوم: عدول از حی به حی مساوی
1415جلسه هفتم 11/07/1390 مقام دوم: عدول از حی به حی مساوی
1416جلسه هشتم 12/07/1390 مقام دوم: عدول از حی به حی مساوی
1417جلسه نهم 13/07/1390 مقام دوم: عدول از حی به حی مساوی
1418جلسه دهم 16/07/1390 بخش دوم: عدول به اعلم
1419جلسه یازدهم 18/07/1390 بخش دوم: عدول به اعلم
1420جلسه دوازدهم 19/07/1390 بخش دوم: عدول به اعلم
1421جلسه سیزدهم 20/07/1390 تقلید اعلم
1422جلسه چهاردهم 23/07/1390 تقلید اعلم – تأسیس اصل
1423جلسه پانزدهم 24/07/1390 تقلید اعلم – صور مسئله
1424جلسه شانزدهم 25/07/1390 ادله وجوب تقلید
1425جلسه هفدهم 26/07/1390 ادله وجوب تقلید اعلم – بررسی دلیل دوم
1426جلسه هجدهم 27/07/1390 ادله وجوب تقلید اعلم – دلیل سوم
1427جلسه نوزدهم 30/07/1390 ادله وجوب تقلید اعلم – دلیل سوم
1428جلسه بیستم 01/08/1390 ادله وجوب تقلید اعلم – دلیل چهارم
1429جلسه بیست و یکم 02/08/1390 ادله وجوب تقلید اعلم – دلیل پنجم
1430جلسه بیست و دوم 03/08/1390 ادله وجوب تقلید اعلم – دلیل ششم
1431جلسه بیست و سوم 04/08/1390 ادله وجوب تقلید اعلم – دلیل هفتم
1432جلسه بیست و چهارم 07/08/1390 ادله وجوب تقلید اعلم – دلیل هفتم
1433جلسه بیست و پنجم 08/08/1390 ادله وجوب تقلید اعلم – دلیل هفتم
1434جلسه بیست و ششم 09/08/1390 ادله وجوب تقلید اعلم – دلیل هفتم
1435جلسه بیست و هفتم 10/08/1390 ادله وجوب تقلید اعلم – دلیل هفتم
1436جلسه بیست و هشتم 11/08/1390 ادله وجوب تقلید اعلم – دلیل هفتم
1437جلسه بیست و نهم 17/08/1390 ادله وجوب تقلید اعلم – دلیل هفتم
1438جلسه سی ام 18/08/1390 ادله جواز رجوع به اعلم
1439جلسه سی و یکم 21/08/1390 ادله جواز رجوع به اعلم
1440جلسه سی و دوم 22/08/1390 ادله جواز رجوع به اعلم
1441جلسه سی و سوم 23/08/1390 ادله جواز رجوع به اعلم
1442جلسه سی و چهارم 19/09/1390 ادله جواز رجوع به اعلم
1443جلسه سی و پنجم 20/09/1390 ادله جواز رجوع به اعلم
1444جلسه سی و ششم 21/09/1390 جمع بندی مربوط به صورت دوم تقلید اعلم
1445جلسه سی و هفتم 22/08/1390 بررسی صورت سوم تقلید اعلم
1446جلسه سی و هشتم 23/08/1390 بررسی صورت سوم تقلید اعلم
1447جلسه سی و نهم 00/00/1389 بررسی صورت سوم تقلید اعلم
1448جلسه چهلم 27/09/1390 بررسی صورت سوم تقلید اعلم
1449جلسه چهل و یکم 28/09/1390 معنای اعلمیت
1450جلسه چهل و دوم 29/09/1390 بخش دوم: وجوب فحص از اعلم
1451جلسه چهل و سوم 03/10/1390 بخش چهارم: مرجحیت اورعیت
1452جلسه چهل و چهارم 04/11/1390 بخش چهارم: مرجحیت اورعیت
1453جلسه چهل و پنجم 05/10/1390 بخش چهارم: مرجحیت اورعیت
1454جلسه چهل و ششم 06/10/1390 بخش پنجم: تقلید محتمل الاعلمیه
1455جلسه چهل و هفتم 07/10/1390 بخش پنجم: تقلید محتمل الاعلمیه
1456جلسه چهل و هشتم 10/10/1390 بخش پنجم: تقلید محتمل الاعلمیه
1457جلسه چهل و نهم 12/10/1390 قسمت اول: تقلید اعلم در مسئله وجوب تقلید اعلم
1458جلسه پنجاه 13/10/1390 قسمت دوم مسئله هفتم- قسمت اول مسئله هشتم
1459جلسه پنجاه و یکم 14/10/1390 قسمت دوم مسئله هشتم (تبعیض در تقلید)
1460جلسه پنجاه و دوم 18/10/1390 قسمت دوم مسئله هشتم (تبعیض در تقلید)
1461جلسه پنجاه و سوم 19/10/1390 قسمت دوم مسئله هشتم و فرض اول مسئله نهم
1462جلسه پنجاه و چهارم 20/10/1390 تکلیف عامی در زمان فحص از مجتهد و اعلم
1463جلسه پنجاه و پنجم 09/11/1390 جواز رجوع به غیر اعلم در صورت علم به موافقت و صورت شک در مخالفت
1464جلسه پنجاه و ششم 10/11/1390 جواز رجوع به غیر اعلم در فرض احتیاط اعلم
1465جلسه پنجاه و هفتم 11/11/1390 جواز رجوع به غیر اعلم در صورت علم به موافقت و صورت شک در مخالفت
1466جلسه پنجاه و هشتم 15/11/1390 تفصیل آقای خوانساری و خوئی
1467جلسه پنجاه و نهم 16/11/1390 مطلب دوم: عدول از غیر اعلم به اعلم
1468جلسه شصتم 17/11/1390 بررسی فرع اول (جواز تقلید ابتدائی از میت)
1469جلسه شصت و یکم 18/11/1390 بررسی مبنای نظریه میرزای قمی مبنی بر جواز تقلید میت ابتدائاً
1470جلسه شصت و دوم 19/11/1390 بررسی مبنای نظر اخباریین مبنی بر جواز تقلید میت ابتدائاً
1471جلسه شصت و سوم 23/11/1390 تأسیس اصل در مسئله تقلید ابتدائی از میت
1472جلسه شصت و چهارم 24/11/1390 تأسیس اصل در مسئله تقلید ابتدائی از میت
1473جلسه شصت و پنجم 21/11/1390 ادله جواز تقلید ابتدائی از میت
1474جلسه شصت و ششم 26/11/1390 ادله جواز تقلید ابتدائی از میت
1475جلسه شصت و هفتم 29/11/1390 ادله جواز تقلید ابتدائی از میت
1476جلسه شصت و هشتم 30/11/1390 ادله جواز تقلید ابتدائی از میت
1477جلسه شصت و نهم 01/12/1390 ادله جواز تقلید ابتدائی از میت
1478جلسه هفتاد 02/12/1390 ادله جواز تقلید ابتدائی از میت
1479جلسه هفتاد و یکم 03/12/1390 ادله جواز تقلید ابتدائی از میت
1480جلسه هفتاد و دوم 06/12/1390 ادله جواز تقلید ابتدائی از میت
1481جلسه هفتاد و سوم 07/12/1390 ادله جواز تقلید ابتدائی از میت
1482جلسه هفتاد و چهارم 08/12/1390 ادله جواز تقلید ابتدائی از میت
1483جلسه هفتاد و پنجم 09/12/1390 ادله جواز تقلید ابتدائی از میت
1484جلسه هفتاد و ششم 10/12/1390 جمع بندی ادله جواز تقلید ابتدائی از میت
1485جلسه هفتاد و هفتم 14/12/1390 ادله منکرین جواز تقلید ابتدائی از میت
1486جلسه هفتاد و هشتم 15/12/1390 ادله منکرین جواز تقلید ابتدائی از میت
1487جلسه هفتاد و نهم 16/12/1390 ادله منکرین جواز تقلید ابتدائی از میت
1488جلسه هشتادم 17/12/1390 ادله منکرین جواز تقلید ابتدائی از میت
1489جلسه هشتاد و يكم 20/12/1390 فرع دوم: بقاء بر تقلید میت
1490جلسه هشتاد و دوم 21/12/1390 فرع دوم: بقاء بر تقلید میت
1491جلسه هشتاد و سوم 22/12/1390 فرع دوم: بقاء بر تقلید میت
1492جلسه هشتاد و چهارم 23/12/1390 فرع دوم: بقاء بر تقلید میت
1493جلسه هشتاد و پنجم 19/01/1391 فرع دوم: بقاء بر تقلید میت
1494جلسه هشتاد و ششم 20/01/1391 فرع دوم: بقاء بر تقلید میت
1495جلسه هشتاد و هفتم 21/01/1391 فرع دوم: جواز بقاء بر تقلید میت
1496جلسه هشتاد و هشتم 22/01/1391 فرع دوم: جواز بقاء تقلید بر میت
1497جلسه هشتاد و نهم 23/01/1391 فرع سوم– فرع چهارم
1498جلسه نود 26/01/1391 فرع چهارم- بررسی ادله
1499جلسه نود و یکم 27/01/1391 فرع چهارم-بررسی ادله
1500جلسه نود و دوم 28/01/1391 فرع پنجم و ششم
1501جلسه نود و سوم 29/01/1391 اقوال و ادله
1502جلسه نود و چهارم 30/01/1391 حق در مسئله
1503جلسه نود و پنجم 02/02/1391 حق در مسئله
1504جلسه نود و ششم 03/02/1391 حق در مسئله
1505جلسه نود و هفتم 09/02/1391 انعزال وکیل و مأذون به موت مجتهد
1506جلسه نود و هشتم 10/02/1391 بررسي ادله عدم انعزال منصوب
1507جلسه نود و نهم 11/02/1391 بررسي ادله عدم انعزال منصوب
1508جلسه صد 12/02/1391 بررسي ادله انعزال منصوب
1509جلسه صد و یکم 13/02/1391 بررسي كلام مرحوم سيد درصحت اعمال سابقه
1510جلسه صد و دوم 16/02/1391 بررسي كلام مرحوم سيد درصحت اعمال سابقه
1511جلسه صد و سوم 17/02/1391 ادله صحت اعمال سابقه
1512جلسه صد و چهارم 18/02/1391 ادله صحت اعمال سابقه
1513جلسه صد و پنجم 19/02/1391 دلیل قول به عدم صحت و بررسی کلام سید
1514جلسه صد و ششم 20/02/1391 بررسی کلام سید
1515جلسه صد و هفتم 24/02/1391 وجوب فحص در صورت شک در شرایط مفتی
1516جلسه صد و هشتم 25/02/1391 وجوب فحص در صورت شک در شرایط مفتی
1517جلسه صد و نهم 26/02/1391 ادله قول به جواز بقاء بر تقلید
1518جلسه صد و دهم 27/02/1391 فرع اول (ادله قول به جواز بقاء بر تقلید و عدم جواز بقاء)
1519جلسه صد و یازدهم 30/02/1391 فرع اول (ادله قول عدم جواز بقاء بر تقلید و حق در مسئله)
1520جلسه صد و دوازدهم 31/21/1391 فرع دوم
1521جلسه صد و سیزدهم 01/03/1391 فرع اول (راه¬های ثبوت اجتهاد و اعلمیت)
1522جلسه صد و چهاردهم 02/03/1391 فرع اول (راه¬های ثبوت اجتهاد و اعلمیت)
1523جلسه صد و پانزدهم 03/03/1391 فرع اول (راه¬های ثبوت اجتهاد و اعلمیت)
1524جلسه صد و شانزدهم 06/03/1391 فرع اول (راه¬های ثبوت اجتهاد و اعلمیت)
1525جلسه صد و هفدهم 07/03/1391 فرع اول (راه¬های ثبوت اجتهاد و اعلمیت)
1526جلسه صد و هجدهم 08/03/1391 ادله حجیت خبر ثقه در مطلق موضوعات خارجیه(سیره عقلاء)
1527جلسه صد و نوزدهم 09/03/1391 ادله حجیت خبر ثقه در مطلق موضوعات خارجیه(روایات خاصه)
1528جلسه صد و بیستم 10/03/1391 طریق چهارم (بینه) و فرع دوم و سوم