خارج فقه ۹۰-۸۹ (سال اول)

شناسه شماره جلسه تاریخ عنوان جلسه متن جلسه فایل PDF فایل صوتی
۱۶۵۳جلسه اول ۱۳۸۹/۰۶/۳۱ مقدمه اول: فقهی بودن بحث اجتهاد و تقلید
۱۶۵۴جلسه دوم ۱۳۸۹/۰۷/۰۳ مقدمه دوم: معنای اجتهاد
۱۶۵۵جلسه سوم ۱۳۸۹/۰۷/۰۴ معنای اجتهاد
۱۶۵۶جلسه چهارم ۱۳۸۹/۰۷/۰۵ مقدمه دوم: معنای اجتهاد
۱۶۵۷جلسه پنجم ۱۳۸۹/۰۷/۰۶ مقدمه سوم: مشروعیت اجتهاد
۱۶۵۸جلسه ششم ۱۳۸۹/۰۷/۱۰ مقدمه چهارم: اقسام اجتهاد
۱۶۵۹جلسه هفتم ۱۳۸۹/۰۷/۱۱ امکان تجزی دراجتهاد
۱۶۶۰جلسه هشتم ۱۳۸۹/۰۷/۱۳ مبادی اجتهاد
۱۶۶۱جلسه نهم ۱۳۸۹/۰۷/۱۴ مقدمه­ پنجم: مبادی اجتهاد
۱۶۶۲جلسه دهم ۱۳۸۹/۰۷/۱۷ مقدمه پنجم: مبادی اجتهاد
۱۶۶۳جلسه یازدهم ۱۳۸۹/۰۷/۱۸ چند نکته در عبارت تحریر
۱۶۶۴جلسه دوازدهم ۱۳۸۹/۰۷/۱۹ چند نکته در عبارت تحریر
۱۶۶۵جلسه سیزدهم ۱۳۸۹/۰۷/۲۰ امکان وجوب شرعی در ابدال ثلاثه
۱۶۶۶جلسه چهاردهم ۱۳۸۹/۰۷/۲۱ امکان وجوب شرعی ابدال ثلاثه
۱۶۶۷جلسه پانزدهم ۱۳۸۹/۰۷/۲۴ مسئله اول
۱۶۶۸جلسه شانزدهم ۱۳۸۹/۰۷/۲۵ امکان وجوب فطری ابدال ثلاثه
۱۶۶۹جلسه هفدهم ۱۳۸۹/۰۷/۲۶ امکان وجوب عقلی ابدال ثلاثه
۱۶۷۰جلسه هجدهم ۱۳۸۹/۰۸/۰۱ امکان وجوب عقلی ابدال ثلاثه
۱۶۷۱جلسه نوزدهم ۱۳۸۹/۰۸/۰۲ ترتیب بین ابدال ثلاثه
۱۶۷۲جلسه بیستم ۱۳۸۹/۰۸/۰۳ ترتیب بین ابدال ثلاثه
۱۶۷۳جلسه بیست و یکم ۱۳۸۹/۰۸/۰۴ ترتیب ابدال ثلاثه
۱۶۷۴جلسه بیست و دوم ۱۳۸۹/۰۸/۰۵ ترتیب ابدال ثلاثه
۱۶۷۵جلسه بیست و سوم ۱۳۸۹/۰۸/۰۸ تذییل: احکام اجتهاد
۱۶۷۶جلسه بیست و چهارم ۱۳۸۹/۰۸/۰۹ تذییل: احکام اجتهاد
۱۶۷۷جلسه بیست و پنجم ۱۳۸۹/۰۸/۱۰ تذییل: احکام اجتهاد
۱۶۷۸جلسه بیست و ششم ۱۳۸۹/۰۸/۱۱ تذییل: احکام اجتهاد
۱۶۷۹جلسه بیست و هفتم ۱۳۸۹/۰۸/۱۲ تذییل: احکام اجتهاد
۱۶۸۰جلسه بیست و هشتم ۱۳۸۹/۰۸/۱۵ تذییل: احکام اجتهاد
۱۶۸۱جلسه بیست و نهم ۱۳۸۹/۰۸/۱۶ تذییل: احکام اجتهاد
۱۶۸۲جلسه سی ام ۱۳۸۹/۰۸/۱۷ تذییل: احکام اجتهاد
۱۶۸۳جلسه سی و یکم ۱۳۸۹/۰۸/۱۸ تذییل: احکام اجتهاد
۱۶۸۴جلسه سی و دوم ۱۳۸۹/۰۸/۲۹ تذییل: احکام اجتهاد
۱۶۸۵جلسه سی و سوم ۱۳۸۹/۰۸/۳۰ تذییل: احکام اجتهاد
۱۶۸۶جلسه سی و چهارم ۱۳۸۹/۰۹/۰۱ تذییل: احکام اجتهاد
۱۶۸۷جلسه سی و پنجم ۱۳۸۹/۰۹/۰۲ تذییل: احکام اجتها د
۱۶۸۸جلسه سی و ششم ۱۳۸۹/۰۹/۰۶ تذییل: احکام اجتهاد
۱۶۸۹جلسه سی و هفتم ۱۳۸۹/۰۹/۰۷ تذییل: احکام اجتهاد
۱۶۹۰جلسه سی و هشتم ۱۳۸۹/۰۹/۰۸ تذییل: احکام اجتهاد
۱۶۹۱جلسه سی و نهم ۱۳۸۹/۰۹/۰۹ جمع بندی مباحث
۱۶۹۲جلسه چهل ۱۳۸۹/۰۹/۳۰ تنقیح موضوع مسئله
۱۶۹۳جلسه چهل و یکم ۱۳۸۹/۱۰/۰۱ تنقیح موضوع مسئله
۱۶۹۴جلسه چهل و دوم ۱۳۸۹/۱۰/۰۴ مسئله اول
۱۶۹۵جلسه چهل و سوم ۱۳۸۹/۱۰/۰۵ جواز احتیاط در عقود و ایقاعات
۱۶۹۶جلسه چهل و چهارم ۱۳۸۹/۱۰/۰۶ بررسی ادله عدم جواز احتیاط
۱۶۹۷جلسه چهل و پنجم ۱۳۸۹/۱۰/۰۷ بررسی ادله عدم جواز احتیاط
۱۶۹۸جلسه چهل و ششم ۱۳۸۹/۱۰/۰۸ بررسی ادله عدم جواز احتیاط
۱۶۹۹جلسه چهل و هفتم ۱۳۸۹/۱۰/۱۱ بررسی ادله منع از احتیاط
۱۷۰۰جلسه چهل و هشتم ۱۳۸۹/۱۰/۱۲ بررسی ادله منع از احتیاط
۱۷۰۱جلسه چهل و نهم ۱۳۸۹/۱۰/۱۳ بررسی ادله منع از احتیاط
۱۷۰۲جلسه پنجاه ۱۳۸۹/۱۰/۱۴ بررسی ادله منع از احتیاط
۱۷۰۳جلسه پنجاه و یکم ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ بررسی ادله منع از احتیاط
۱۷۰۴جلسه پنجاه و دوم ۱۳۸۹/۱۰/۱۸ بررسی ادله منع از احتیاط
۱۷۰۵جلسه پنجاه و سوم ۱۳۸۹/۱۰/۱۹ بررسی ادله منع از احتیاط
۱۷۰۶جلسه پنجاه و چهارم ۱۳۸۹/۱۰/۲۰ تنبیهات
۱۷۰۷جلسه پنجاه و پنجم ۱۳۸۹/۱۰/۲۱ تنبیهات
۱۷۰۸جلسه پنجاه و ششم ۱۳۸۹/۱۰/۲۵ تنبیهات
۱۷۰۹جلسه پنجاه و هفتم ۱۳۸۹/۱۰/۲۶ تنبیهات
۱۷۱۰جلسه پنجاه و هشتم ۱۳۸۹/۱۰/۲۷ تنبیهات (تنبیه سوم)
۱۷۱۱جلسه پنجاه و نهم ۱۳۸۹/۱۰/۲۸ تنبیهات (تنبیه چهارم)
۱۷۱۲جلسه شصتم ۱۳۸۹/۱۰/۲۸ معنای لغوی تقلید
۱۷۱۳جلسه شصت و یکم ۱۳۸۹/۱۱/۱۹ معنای تقلید
۱۷۱۴جلسه شصت و دوم ۱۳۸۹/۱۱/۲۰ حقیقت تقلید
۱۷۱۵جلسه شصت و سوم ۱۳۸۹/۱۱/۲۴ بحث سوم: حقیقت تقلید
۱۷۱۶جلسه شصت و چهارم ۱۳۸۹/۱۱/۲۵ حقيقت تقليد
۱۷۱۷جلسه شصت و پنجم ۱۳۸۹/۱۱/۲۶ حقيقت تقليد
۱۷۱۸جلسه شصت و ششم ۱۳۸۹/۱۱/۲۷ حقيقت تقليد
۱۷۱۹جلسه شصت و هفتم ۱۳۸۹/۱۱/۳۰ حقیقت تقلید
۱۷۲۰جلسه شصت و هشتم ۱۳۸۹/۱۲/۰۱ حقيقت تقليد
۱۷۲۱جلسه شصت و نهم ۱۳۸۹/۱۲/۰۳ ادله جواز تقلید
۱۷۲۲جلسه هفتادم ۱۳۸۹/۱۲/۰۴ ادله جواز تقلید
۱۷۲۳جلسه هفتاد و یکم ۱۳۸۹/۱۲/۰۷ ادله جواز تقلید
۱۷۲۴جلسه هفتاد و دوم ۱۳۸۹/۱۲/۰۹ ادله جواز تقلید
۱۷۲۵جلسه هفتاد و سوم ۱۳۸۹/۱۲/۱۰ ادله جواز تقلید
۱۷۲۶جلسه هفتاد و چهارم ۱۳۸۹/۱۲/۱۱ ادله جواز تقلید
۱۷۲۷جلسه هفتاد و پنجم ۱۳۸۹/۱۲/۱۴ ادله جواز تقلید (دلیل پنجم)
۱۷۲۸جلسه هفتاد و ششم ۱۳۸۹/۱۲/۱۵ ادله جواز تقلید (دلیل پنجم)
۱۷۲۹جلسه هفتاد و هفتم ۱۳۸۹/۱۲/۱۶ تتمه: وجوب تقلید
۱۷۳۰جلسه هفتاد و هشتم ۱۳۸۹/۱۲/۱۷ شرایط مرجع تقلید (بلوغ)
۱۷۳۱جلسه هفتاد و نهم ۱۳۸۹/۱۲/۱۸ شرایط مرجع تقلید (بلوغ)
۱۷۳۲جلسه هشتاد ۱۳۸۹/۱۲/۲۱ شرایط مرجع تقلید (بلوغ)
۱۷۳۳جلسه هشتاد و يكم ۱۳۸۹/۱۲/۲۲ شرایط مرجع تقلید (بلوغ)
۱۷۳۴جلسه هشتاد و دوم ۱۳۸۹/۱۲/۲۳ شرایط مرجع تقلید (بلوغ)
۱۷۳۵جلسه هشتاد و سوم ۱۳۹۰/۰۱/۱۶ شرایط مرجع تقلید (اسلام-ایمان)
۱۷۳۶جلسه هشتاد و چهارم ۱۳۹۰/۱۲/۲۰ شرایط مرجع تقلید (ایمان)
۱۷۳۷جلسه هشتاد و پنجم ۱۳۹۰/۰۱/۲۱ شرایط مرجع تقلید (ایمان)
۱۷۳۸جلسه هشتاد و ششم ۱۳۹۰/۰۱/۲۲ شرایط مرجع تقلید (ایمان)
۱۷۳۹جلسه هشتاد و هفتم ۱۳۹۰/۰۱/۲۳ شرایط مرجع تقلید (ایمان)
۱۷۴۰جلسه هشتاد و هشتم ۱۳۹۰/۰۱/۲۴ شرایط مرجع تقلید (عدالت)
۱۷۴۱جلسه هشتاد و نهم ۱۳۹۰/۰۱/۲۷ شرایط مرجع تقلید (عدالت)
۱۷۴۲جلسه نود ۱۳۹۰/۰۲/۰۳ شرایط مرجع تقلید (عدالت)
۱۷۴۳جلسه نود و يكم ۱۳۹۰/۰۲/۰۴ شرایط مرجع تقلید (عدالت)
۱۷۴۴جلسه نود دوم ۱۳۹۰/۰۲/۰۵ شرایط مرجع تقلید (تنبیه در مورد مذاق شارع)
۱۷۴۵جلسه نود و سوم ۱۳۹۰/۰۲/۰۶ شرایط مرجع تقلید (ادامه تنبیه-شرط ششم: رجولیت)
۱۷۴۶جلسه نود و چهارم ۱۳۹۰/۰۲/۰۷ شرایط مرجع تقلید (شرط ششم: رجولیت)
۱۷۴۷جلسه نود و پنجم ۱۳۹۰/۰۲/۱۰ شرایط مرجع تقلید (شرط ششم: رجولیت)
۱۷۴۸جلسه نود و ششم ۱۳۹۰/۰۲/۱۱ شرایط مرجع تقلید (شرط ششم: رجولیت)
۱۷۴۹جلسه نود و هفتم ۱۳۹۰/۰۲/۱۲ شرایط مرجع تقلید (شرط ششم: رجولیت)
۱۷۵۰جلسه نود و هشتم ۱۳۹۰/۰۲/۱۳ شرایط مرجع تقلید (شرط هفتم: حریت)
۱۷۵۱جلسه نود و نهم ۱۳۹۰/۰۲/۱۴ شرایط مرجع تقلید (شرط هشتم: اجتهاد مطلق)
۱۷۵۲جلسه صدم ۱۳۹۰/۰۲/۲۱ شرایط مرجع تقلید (شرط هشتم: اجتهاد مطلق)
۱۷۵۳جلسه صد و يكم ۱۳۹۰/۰۲/۲۴ شرایط مرجع تقلید (شرط هشتم: اجتهاد مطلق)
۱۷۵۴جلسه صد و دوم ۱۳۹۰/۰۲/۲۵ شرایط مرجع تقلید (شرط هشتم: اجتهاد مطلق-تنبیه)
۱۷۵۵جلسه صد و سوم ۱۳۹۰/۰۲/۲۶ شرایط مرجع تقلید (ادامه تنبیه-شرط نهم: طهارت مولد)
۱۷۵۶جلسه صد و چهارم ۱۳۹۰/۰۲/۲۷ شرایط مرجع تقلید (شرط نهم: طهارت مولد)
۱۷۵۷جلسه صدو پنجم ۱۳۹۰/۰۲/۳۱ شرایط مرجع تقلید (شرط دهم و شرط یازدهم)
۱۷۵۸جلسه صد و ششم ۱۳۹۰/۰۳/۰۱ شرایط مرجع تقلید (تنبیه)
۱۷۵۹جلسه صد و ششم ۱۳۹۰/۰۳/۰۱ شرایط مرجع تقلید (تنبیه)
۱۷۶۰جلسه صد و هفتم ۱۳۹۰/۰۳/۰۲ مقام اول: تخییر در رجوع عند تساوی المجتهدین
۱۷۶۱جلسه صد و هشتم ۱۳۹۰/۰۳/۰۴ مقام اول: تخییر در رجوع عند تساوی المجتهدین
۱۷۶۲جلسه صد و نهم ۱۳۹۰/۰۳/۰۷ مقام اول: تخییر در رجوع عند تساوی المجتهدین
۱۷۶۳جلسه صد و دهم ۱۳۹۰/۰۳/۰۸ مقام اول: تخییر در رجوع عند تساوی المجتهدین
۱۷۶۴جلسه صد و يازدهم ۱۳۹۰/۰۳/۰۹ مقام اول: تخییر در رجوع عند تساوی المجتهدین