خارج فقه 90-89 (سال اول)

شناسه شماره جلسه تاریخ عنوان جلسه متن جلسه فایل PDF فایل صوتی
1653جلسه اول 31/06/1389 مقدمه اول: فقهی بودن بحث اجتهاد و تقلید
1654جلسه دوم 03/07/1389 مقدمه دوم: معنای اجتهاد
1655جلسه سوم 04/07/1389 معنای اجتهاد
1656جلسه چهارم 05/07/1389 مقدمه دوم: معنای اجتهاد
1657جلسه پنجم 06/07/1389 مقدمه سوم: مشروعیت اجتهاد
1658جلسه ششم 10/07/1389 مقدمه چهارم: اقسام اجتهاد
1659جلسه هفتم 11/07/1389 امکان تجزی دراجتهاد
1660جلسه هشتم 13/07/1389 مبادی اجتهاد
1661جلسه نهم 14/07/1389 مقدمه­ پنجم: مبادی اجتهاد
1662جلسه دهم 17/07/1389 مقدمه پنجم: مبادی اجتهاد
1663جلسه یازدهم 18/07/1389 چند نکته در عبارت تحریر
1664جلسه دوازدهم 19/07/1389 چند نکته در عبارت تحریر
1665جلسه سیزدهم 20/07/1389 امکان وجوب شرعی در ابدال ثلاثه
1666جلسه چهاردهم 21/07/1389 امکان وجوب شرعی ابدال ثلاثه
1667جلسه پانزدهم 24/07/1389 مسئله اول
1668جلسه شانزدهم 25/07/1389 امکان وجوب فطری ابدال ثلاثه
1669جلسه هفدهم 26/07/1389 امکان وجوب عقلی ابدال ثلاثه
1670جلسه هجدهم 01/08/1389 امکان وجوب عقلی ابدال ثلاثه
1671جلسه نوزدهم 02/08/1389 ترتیب بین ابدال ثلاثه
1672جلسه بیستم 03/08/1389 ترتیب بین ابدال ثلاثه
1673جلسه بیست و یکم 04/08/1389 ترتیب ابدال ثلاثه
1674جلسه بیست و دوم 05/08/1389 ترتیب ابدال ثلاثه
1675جلسه بیست و سوم 08/08/1389 تذییل: احکام اجتهاد
1676جلسه بیست و چهارم 09/08/1389 تذییل: احکام اجتهاد
1677جلسه بیست و پنجم 10/08/1389 تذییل: احکام اجتهاد
1678جلسه بیست و ششم 11/08/1389 تذییل: احکام اجتهاد
1679جلسه بیست و هفتم 12/08/1389 تذییل: احکام اجتهاد
1680جلسه بیست و هشتم 15/08/1389 تذییل: احکام اجتهاد
1681جلسه بیست و نهم 16/08/1389 تذییل: احکام اجتهاد
1682جلسه سی ام 17/08/1389 تذییل: احکام اجتهاد
1683جلسه سی و یکم 18/08/1389 تذییل: احکام اجتهاد
1684جلسه سی و دوم 29/08/1389 تذییل: احکام اجتهاد
1685جلسه سی و سوم 30/08/1389 تذییل: احکام اجتهاد
1686جلسه سی و چهارم 01/09/1389 تذییل: احکام اجتهاد
1687جلسه سی و پنجم 02/09/1389 تذییل: احکام اجتها د
1688جلسه سی و ششم 06/09/1389 تذییل: احکام اجتهاد
1689جلسه سی و هفتم 07/09/1389 تذییل: احکام اجتهاد
1690جلسه سی و هشتم 08/09/1389 تذییل: احکام اجتهاد
1691جلسه سی و نهم 09/09/1389 جمع بندی مباحث
1692جلسه چهل 30/09/1389 تنقیح موضوع مسئله
1693جلسه چهل و یکم 01/10/1389 تنقیح موضوع مسئله
1694جلسه چهل و دوم 04/10/1389 مسئله اول
1695جلسه چهل و سوم 05/10/1389 جواز احتیاط در عقود و ایقاعات
1696جلسه چهل و چهارم 06/10/1389 بررسی ادله عدم جواز احتیاط
1697جلسه چهل و پنجم 07/10/1389 بررسی ادله عدم جواز احتیاط
1698جلسه چهل و ششم 08/10/1389 بررسی ادله عدم جواز احتیاط
1699جلسه چهل و هفتم 11/10/1389 بررسی ادله منع از احتیاط
1700جلسه چهل و هشتم 12/10/1389 بررسی ادله منع از احتیاط
1701جلسه چهل و نهم 13/10/1389 بررسی ادله منع از احتیاط
1702جلسه پنجاه 14/10/1389 بررسی ادله منع از احتیاط
1703جلسه پنجاه و یکم 15/10/1389 بررسی ادله منع از احتیاط
1704جلسه پنجاه و دوم 18/10/1389 بررسی ادله منع از احتیاط
1705جلسه پنجاه و سوم 19/10/1389 بررسی ادله منع از احتیاط
1706جلسه پنجاه و چهارم 20/10/1389 تنبیهات
1707جلسه پنجاه و پنجم 21/10/1389 تنبیهات
1708جلسه پنجاه و ششم 25/10/1389 تنبیهات
1709جلسه پنجاه و هفتم 26/10/1389 تنبیهات
1710جلسه پنجاه و هشتم 27/10/1389 تنبیهات (تنبیه سوم)
1711جلسه پنجاه و نهم 28/10/1389 تنبیهات (تنبیه چهارم)
1712جلسه شصتم 28/10/1389 معنای لغوی تقلید
1713جلسه شصت و یکم 19/11/1389 معنای تقلید
1714جلسه شصت و دوم 20/11/1389 حقیقت تقلید
1715جلسه شصت و سوم 24/11/1389 بحث سوم: حقیقت تقلید
1716جلسه شصت و چهارم 25/11/1389 حقيقت تقليد
1717جلسه شصت و پنجم 26/11/1389 حقيقت تقليد
1718جلسه شصت و ششم 27/11/1389 حقيقت تقليد
1719جلسه شصت و هفتم 30/11/1389 حقیقت تقلید
1720جلسه شصت و هشتم 01/12/1389 حقيقت تقليد
1721جلسه شصت و نهم 03/12/1389 ادله جواز تقلید
1722جلسه هفتادم 04/12/1389 ادله جواز تقلید
1723جلسه هفتاد و یکم 07/12/1389 ادله جواز تقلید
1724جلسه هفتاد و دوم 09/12/1389 ادله جواز تقلید
1725جلسه هفتاد و سوم 10/12/1389 ادله جواز تقلید
1726جلسه هفتاد و چهارم 11/12/1389 ادله جواز تقلید
1727جلسه هفتاد و پنجم 14/12/1389 ادله جواز تقلید (دلیل پنجم)
1728جلسه هفتاد و ششم 15/12/1389 ادله جواز تقلید (دلیل پنجم)
1729جلسه هفتاد و هفتم 16/12/1389 تتمه: وجوب تقلید
1730جلسه هفتاد و هشتم 17/12/1389 شرایط مرجع تقلید (بلوغ)
1731جلسه هفتاد و نهم 18/12/1389 شرایط مرجع تقلید (بلوغ)
1732جلسه هشتاد 21/12/1389 شرایط مرجع تقلید (بلوغ)
1733جلسه هشتاد و يكم 22/12/1389 شرایط مرجع تقلید (بلوغ)
1734جلسه هشتاد و دوم 23/12/1389 شرایط مرجع تقلید (بلوغ)
1735جلسه هشتاد و سوم 16/01/1390 شرایط مرجع تقلید (اسلام-ایمان)
1736جلسه هشتاد و چهارم 20/12/1390 شرایط مرجع تقلید (ایمان)
1737جلسه هشتاد و پنجم 21/01/1390 شرایط مرجع تقلید (ایمان)
1738جلسه هشتاد و ششم 22/01/1390 شرایط مرجع تقلید (ایمان)
1739جلسه هشتاد و هفتم 23/01/1390 شرایط مرجع تقلید (ایمان)
1740جلسه هشتاد و هشتم 24/01/1390 شرایط مرجع تقلید (عدالت)
1741جلسه هشتاد و نهم 27/01/1390 شرایط مرجع تقلید (عدالت)
1742جلسه نود 03/02/1390 شرایط مرجع تقلید (عدالت)
1743جلسه نود و يكم 04/02/1390 شرایط مرجع تقلید (عدالت)
1744جلسه نود دوم 05/02/1390 شرایط مرجع تقلید (تنبیه در مورد مذاق شارع)
1745جلسه نود و سوم 06/02/1390 شرایط مرجع تقلید (ادامه تنبیه-شرط ششم: رجولیت)
1746جلسه نود و چهارم 07/02/1390 شرایط مرجع تقلید (شرط ششم: رجولیت)
1747جلسه نود و پنجم 10/02/1390 شرایط مرجع تقلید (شرط ششم: رجولیت)
1748جلسه نود و ششم 11/02/1390 شرایط مرجع تقلید (شرط ششم: رجولیت)
1749جلسه نود و هفتم 12/02/1390 شرایط مرجع تقلید (شرط ششم: رجولیت)
1750جلسه نود و هشتم 13/02/1390 شرایط مرجع تقلید (شرط هفتم: حریت)
1751جلسه نود و نهم 14/02/1390 شرایط مرجع تقلید (شرط هشتم: اجتهاد مطلق)
1752جلسه صدم 21/02/1390 شرایط مرجع تقلید (شرط هشتم: اجتهاد مطلق)
1753جلسه صد و يكم 24/02/1390 شرایط مرجع تقلید (شرط هشتم: اجتهاد مطلق)
1754جلسه صد و دوم 25/02/1390 شرایط مرجع تقلید (شرط هشتم: اجتهاد مطلق-تنبیه)
1755جلسه صد و سوم 26/02/1390 شرایط مرجع تقلید (ادامه تنبیه-شرط نهم: طهارت مولد)
1756جلسه صد و چهارم 27/02/1390 شرایط مرجع تقلید (شرط نهم: طهارت مولد)
1757جلسه صدو پنجم 31/02/1389 شرایط مرجع تقلید (شرط دهم و شرط یازدهم)
1758جلسه صد و ششم 01/03/1390 شرایط مرجع تقلید (تنبیه)
1759جلسه صد و ششم 01/03/1390 شرایط مرجع تقلید (تنبیه)
1760جلسه صد و هفتم 02/03/1390 مقام اول: تخییر در رجوع عند تساوی المجتهدین
1761جلسه صد و هشتم 04/03/1390 مقام اول: تخییر در رجوع عند تساوی المجتهدین
1762جلسه صد و نهم 07/03/1390 مقام اول: تخییر در رجوع عند تساوی المجتهدین
1763جلسه صد و دهم 08/03/1390 مقام اول: تخییر در رجوع عند تساوی المجتهدین
1764جلسه صد و يازدهم 09/03/1390 مقام اول: تخییر در رجوع عند تساوی المجتهدین