سه شنبه 25 مرداد 1401 - 15:16

آرشیو

خارج اصول – جلسه صد و چهارم – مسائل –  مسئله نهم: دوران بین نسخ و تخصیص – صورت پنجم و بررسی آن       

اردیبهشت 28, 1401

جلسه 104 – PDF جلسه صد و چهارم  مسائل – مسئله نهم: دوران بین نسخ و تخصیص – صورت پنجم و بررسی آن 1401/02/28 خلاصه جلسه گذشته بحث در صور چهارگانه دوران بین نسخ و تخصیص بود، عرض کردیم محقق خراسانی فرمودند در بعضی از صور آن احتمال تخصیص متعین است و در بعضی از […]

خارج اصول – جلسه صد و سوم – مسائل –  مسئله نهم: دوران بین نسخ و تخصیص – صورت چهارم – اشکال محقق اصفهانی به محقق خراسانی و بررسی آن – اشکال محقق عراقی و بررسی آن – حق در اشکال به محقق خراسانی

اردیبهشت 27, 1401

جلسه 103 – PDF جلسه صد و سوم مسائل – مسئله نهم: دوران بین نسخ و تخصیص – صورت چهارم – اشکال محقق اصفهانی به محقق خراسانی و بررسی آن – اشکال محقق عراقی و بررسی آن – حق در اشکال به محقق خراسانی 1401/02/27 خلاصه جلسه گذشته بحث در صورت چهارم از صور دوران […]

خارج اصول – جلسه صد و دوم – مسائل –  مسئله نهم: دوران بین نسخ و تخصیص – صورت چهارم – اشکالات محقق نایینی به محقق خراسانی و بررسی آنها

اردیبهشت 26, 1401

جلسه 102 – PDF جلسه صد و دوم  مسائل – مسئله نهم: دوران بین نسخ و تخصیص – صورت چهارم – اشکالات محقق نایینی به محقق خراسانی و بررسی آنها 1401/02/26 خلاصه جلسه گذشته بحث در صورت چهارم از صور دوران بین نسخ و تخصیص بود. محقق خراسانی در این صورت فرمودند ما خاص را […]

خارج اصول – جلسه صد و یکم – مسائل –  مسئله نهم: دوران بین نسخ و تخصیص – صورت سوم: ورود عام قبل از وقت عمل به خاص – ثمره نزاع – کلام محقق خراسانی 

اردیبهشت 25, 1401

جلسه 101 – PDF جلسه صد و یکم مسائل – مسئله نهم: دوران بین نسخ و تخصیص – صورت سوم: ورود عام قبل از وقت عمل به خاص – ثمره نزاع – کلام محقق خراسانی 10401/02/25 خلاصه جلسه گذشته بحث در دوران بین نسخ و تخصیص بود. عرض کردیم چندین صورت برای این مسئله قابل […]

خارج اصول – جلسه صدم – مسائل –  مسئله نهم: دوران بین نسخ و تخصیص – صورت دوم – اشکال به راه حل برگزیده و پاسخ آن – عدم ورود اشکالات دیگر بر این راه حل – شاهد راه حل برگزیده –کلام محقق اصفهانی و بررسی آن    

اردیبهشت 24, 1401

جلسه 100 – PDF جلسه صدم  مسائل – مسئله نهم: دوران بین نسخ و تخصیص – صورت دوم – اشکال به راه حل برگزیده و پاسخ آن – عدم ورود اشکالات دیگر بر این راه حل – شاهد راه حل برگزیده –کلام محقق اصفهانی و بررسی آن 1401/02/24 خلاصه جلسه گذشته بحث در صورت دوم […]

خارج اصول – جلسه نود و نهم – مسائل –  مسئله نهم: دوران بین نسخ و تخصیص – صورت دوم – بررسی پاسخ محقق خراسانی – حق در مسئله

اردیبهشت 24, 1401

جلسه 99 – PDF جلسه نود و نهم مسائل – مسئله نهم: دوران بین نسخ و تخصیص – صورت دوم –بررسی پاسخ محقق خراسانی – حق در مسئله 1401/02/21 خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم در صورت دوم یعنی جایی که خاص بعد از وقت عمل به عام وارد می‎شود، محقق خراسانی آن را حمل بر […]

خارج اصول – جلسه نود و هشتم – مسائل –  مسئله نهم: دوران بین نسخ و تخصیص – صورت اول –  بررسی کلام محقق نایینی      

اردیبهشت 19, 1401

جلسه 98 – PDF جلسه نود و هشتم مسائل – مسئله نهم: دوران بین نسخ و تخصیص – صورت اول – بررسی کلام محقق نایینی 1401/02/19 خلاصه جلسه گذشته بحث در صورت اول از صور دوران بین نسخ و تخصیص بود. صورت اول این بود که عام وارد شده ولی خاص قبل از فرا رسیدن […]

خارج اصول – جلسه نود و هفتم – مسائل –  مسئله نهم: دوران بین نسخ و تخصیص – تنقیح موضوع بحث –  صورت اول – قول اول: تخصیص – قول دوم: تفصیل      

اردیبهشت 19, 1401

جلسه 97 – PDF جلسه نود و هفتم مسائل – مسئله نهم: دوران بین نسخ و تخصیص – تنقیح موضوع بحث – صورت اول – قول اول: تخصیص – قول دوم: تفصیل 1401/02/18 مسئله نهم : دوران بین نسخ و تخصیص آخرین بحثی که از مبحث عام و خاص باقی مانده دوران بین نسخ و […]