سخنرانی محرم ۱۴۰۳

شناسه شماره جلسه تاریخ عنوان جلسه متن جلسه فایل PDF فایل صوتی
۵۸۴۲شب چهارم ۱۴۰۳/۰۴/۱۹
۵۸۴۳شب پنجم ۱۴۰۳/۰۴/۲۰
۵۸۴۴شب ششم ۱۴۰۳/۰۴/۲۱
۵۸۴۵شب هشتم ۱۴۰۳/۰۴/۲۳
۵۸۴۶شب نهم ۱۴۰۳/۰۴/۲۴
۵۸۴۷شب دهم ۱۴۰۳/۰۴/۲۵
۵۸۴۸شب یازدهم ۱۴۰۳/۰۴/۲۶