بسترهای انحراف

انسان برای رسیدن به هدف غایی خلقت و زندگی راستین و خوشبختی ابدی، با موانع و دشواری هایی روبرو است. این موانع بر دو قسم بیرونی و درونی تقسیم شده اند: از موانع درونی به اموری همچون خودخواهی، جهل و نادانی، شک و تردید، آرزوهای دور و دراز، وسوسه، مکر و حیله و از موانع بیرونی به مواردی مانند وراثت، خانواده، جامعه و شیوه حکم رانی می‎توان اشاره کرد.

 

 

اثر پیش رو با عنوان «بستر های انحراف» در بردارنده گفتارهای آیت الله سید مجتبی نورمفیدی است که توجه مخاطبان را به این دو بخش معطوف می‏ دارد و مهمترین عوامل زمینه ساز انحراف انسان از صراط مستقیم را تبیین می‎کند.