آیین رونمایی از تازه ترین منشور ات موسسه فرهنگی میرداماد