گزارش تصویری از پنجمین روز از نمایشگاه تخصصی مراکز فقهی حوزه علمیه قم – غرفه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر

 گزارش تصویری پنجمین روز از نمایشگاه تخصصی مراکز فقهی حوزه علمیه قم – غرفه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر