سخنرانی محرم ۱۴۰۲

شناسه شماره جلسه تاریخ عنوان جلسه متن جلسه فایل PDF فایل صوتی
۵۴۸۶جلسه اول ۱۴۰۲/۰۴/۲۹ شبهات عزاداری - ۲
۵۴۸۷جلسه دوم ۱۴۰۲/۰۴/۳۰ شبهات عزاداری - ۲
۵۴۸۸جلسه سوم ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ شبهات عزاداری - ۲
۵۴۸۹جلسه چهارم ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ شبهات عزاداری - ۲
۵۴۹۰جلسه پنجم ۱۴۰۲/۰۵/۰۲ شبهات عزاداری - ۲
۵۴۹۱جلسه ششم ۱۴۰۲/۰۵/۰۳ شبهات عزاداری - ۲
۵۴۹۲جلسه هفتم ۱۴۰۲/۰۵/۰۴ شبهات عزاداری - ۲
۵۴۹۳جلسه هشتم ۱۴۰۲/۰۵/۰۵ شبهات عزاداری - ۲
۵۴۹۴جلسه نهم ۱۴۰۲/۰۵/۰۶ شبهات عزاداری - ۲
۵۴۹۵جلسه دهم ۱۴۰۲/۰۵/۰۷ شبهات عزاداری - ۲