تفسیر – ادامه سوره بقره – آیه ۵۱

تفسیر – ادامه سوره بقره – آیه ۵۱

زمان: دوشنبه و سه شنبه – ساعت ۱۰

 مکان: دفتر حضرت آیت الله نورمفیدی (خیابان صفائیه – کوچه ۱۹)