کاهش ارز پول و بررسی آثار فقهی آن ۴۰۳ – ۴۰۲

شناسه شماره جلسه تاریخ عنوان جلسه متن جلسه فایل PDF فایل صوتی
۵۵۱۴جلسه اول ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ عنوان بحث – نسبت بین تورم و کاهش ارزش پول
۵۵۱۷جلسه دوم ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ تورم و کاهش ارزش پول، مسأله‌ای جدید یا قدیمی – احتمالات سه‌گانه – نظر برگزیده - شواهد
۵۵۲۹جلسه سوم ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ تورم و کاهش ارزش پول، مسأله‌ای جدید یا قدیمی – نظر برگزیده – شواهد – بررسی روایات- تورم در قرون اولیه میلادی  
۵۵۴۰جلسه چهارم ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ تورم و کاهش ارزش پول، مسأله‌ای جدید یا قدیمی – اشکال به شواهد – نظر برگزیده - بررسی اشکال - تفاوت تورم در گذشته و امروز
۵۵۴۲جلسه پنجم ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ تورم و کاهش ارزش پول، مسأله‌ای جدید یا قدیمی – ادامه بررسی تفاوت تورم در گذشته و امروز – اهمیت موضوع شناسی
۵۵۵۵جلسه ششم ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ موضوع شناسی: ۱. پول – مراحل ده‌گانه تطور پول
۵۵۵۷جلسه هفتم ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ ۱. پول – انواع پول به لحاظ سیر تکاملی آن – ۱. پول کالایی - ۲. پول فلزی – ۳. پول کاغذی – ۴. پول تحریری – ۵. پول الکترونیکی
۵۵۷۰جلسه هشتم ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ موضوع شناسی: ۱. پول – تعریف پول – تعاریف چهارگانه و بررسی آنها
۵۵۷۳جلسه نهم ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ موضوع شناسی: ۱. پول – تعریف پول – نظر برگزیده
۵۵۸۶جلسه دهم ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ موضوع شناسی: ۱. پول – تعریف پول – بررسی دو مطلب مرتبط با تعریف برگزیده - تقسیمات پول – تقسیم اول به اعتبار و سیر تکاملی آن – تقسیم دوم به اعتبار وجود ارزش مصرفی و عدم آن  
۵۵۸۹جلسه یازدهم ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ موضوع شناسی: ۱. پول – تعریف پول – بررسی دو مطلب مرتبط با تعریف برگزیده تقسیمات پول – تقسیم دوم، سوم و چهارم
۵۶۰۲جلسه دوازدهم ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ موضوع شناسی: ۱. پول – تعریف پول – تقسیمات پول – بررسی تطبیقی اقسام پول در عصر اسلامی – ۱. پول فلزی در عصر اسلامی – ادوار پول فلزی در عصر اسلامی – دوره اول - دوره دوم
۵۶۰۵جلسه سیزدهم ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ ۱. پول – تقسیمات پول – بررسی تطبیقی اقسام پول در عصر اسلامی - ۱. پول فلزی در عصر اسلامی – ادوار پول فلزی در عصر اسلامی – دوره سوم – مرحله اول – مرحله دوم ۲. پول حقیقی در عهد اسلامی – ۳. پول اعتباری در عهد اسلامی – ۴. پول نقد و بدهی در عهد اسلامی
۵۶۲۳جلسه چهاردهم ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ موضوع شناسی: ۱. پول – تحلیل ماهیت پول – اهمیت بحث – دو مکتب اصلی در ماهیت پول- ۱. مکتب متالیزم  
۵۶۲۶جلسه پانزدهم ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ موضوع شناسی: ۱. پول – تحلیل ماهیت پول- بررسی مکتب متالیزم -۲. مکتب چارتالیزم و بررسی آن
۵۶۳۹جلسه شانزدهم ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ موضوع شناسی: ۱. پول – تحلیل ماهیت پول- نظریات اندیشمندان اسلامی: ۱. شهید صدر - رابطه قدرت خرید با کارکردهای پول
۵۶۴۲جلسه هفدهم ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ موضوع شناسی: ۱. پول – تحلیل ماهیت پول- ریشه نظریه شهید صدر - بررسی شمول نظریه قدرت خرید نسبت به پول حقیقی         
۵۶۵۳جلسه هیجدهم ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ موضوع شناسی: ۱. پول – تحلیل ماهیت پول- نظریه شهید صدر (قدرت خرید) - عوامل مؤثر در قدرت خرید – نظر شهید صدر درباره ذخیره ارزش بودن پول (قدرت خرید)
۵۶۵۶جلسه نوزدهم ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ موضوع شناسی: ۱. پول – تحلیل ماهیت پول- نظریه شهید صدر (قدرت خرید) - نظر بعضی از شاگردان شهید صدر و تفاوت آن با نظر شهید صدر – نظریه ارزش اسمی 
۵۶۶۷جلسه بیستم ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ موضوع شناسی: ۱. پول – تحلیل ماهیت پول- نظریه سوم: سند کالا – دیدگاه شهید بهشتی- دیدگاه شهید مطهری        
۵۶۸۱جلسه بیست و یکم ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ موضوع شناسی: ۱. پول – تعریف مال – مال در لغت و اصطلاح – نظر چند تن از فقها 
۵۶۸۴جلسه بیست و دوم ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ موضوع شناسی: ۱. پول – تعریف مال – نظر چند تن از فقها – ویژگی‌های مال – چند نکته - ویژگی اول   
۵۶۹۳جلسه بیست و سوم ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ موضوع شناسی: ۱. پول – ویژگی‌های مال – ویژگی دوم – بررسی سایر ویژگی‌ها – نکته        
۵۶۹۶جلسه بیست و چهارم ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ موضوع شناسی: ۱. پول – ویژگی‌های مال – تفاوت مال و مالیت و مؤید آن – بررسی مال بودن پول – ۱. از زاویه تطبیق ویژگی‌های مال – ۲. از زاویه کارکردهای پول   
۵۷۰۶جلسه بیست و پنجم ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ موضوع شناسی: ۱. پول – بررسی سند مال بودن پول – دو دیدگاه – تنقیح محل نزاع - جهت اول: انواع رسید  
۵۷۰۹جلسه بیست و ششم ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ موضوع شناسی: ۱. پول – بررسی سند مال بودن پول – دو دیدگاه – تنقیح محل نزاع - جهت اول: انواع رسید – فرق بین رسید بدهی و رسید تعهد – جهت دوم: عدم ارتباط پول با طلا و نقره در زمان حاضر - نتیجه
۵۷۱۸جلسه بیست و هفتم ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ موضوع شناسی: ۱. پول – بررسی سند مال بودن پول – ثمره بحث – ثمره اول و دوم و بررسی آنها – ادله سند بودن پول – دلیل اول و دوم    
۵۷۲۱جلسه بیست و هشتم ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ موضوع شناسی: ۱. پول – بررسی سند مال بودن پول – مؤید سند بودن پول – بررسی ادله سند بودن پول – اشکال اول و دوم – ادله مال بودن پول – دلیل اول و بررسی آن
۵۷۳۹جلسه بیست و نهم ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ موضوع شناسی: ۱. پول – ادامه مال بودن پول – دلیل دوم -  بررسی کارآیی دلیل اول و دوم در مورد پول‌های الکترونیکی – دلیل سوم – بررسی کارآیی دلیل سوم در مورد پول‌های الکترونیکی      
۵۷۴۱جلسه سی ام ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ موضوع شناسی: ۱. پول – ادامه مال بودن پول – دلیل چهارم و پنجم و بررسی آنها - قول سوم: جمع بین سند و مال    
۵۷۵۳جلسه سی و یکم ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ موضوع شناسی: ۱. پول – نفی کالا بودن پول – پول مال حقیقی است یا اعتباری؟  
۵۷۵۷جلسه سی و دوم ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ موضوع شناسی: ۱. پول – پول مال حقیقی است یا اعتباری؟ سخن برخی از فضلا و بررسی آن - نتیجه    
۵۷۶۵جلسه سی و سوم ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ موضوع شناسی: ۱. پول – مثلی یا قیمی بودن پول – اهمیت بحث – دیدگاه‌های پنج‌گانه              
۵۷۷۷جلسه سی و چهارم ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ موضوع شناسی: ۱. پول – مثلی یا قیمی بودن پول – تعریف مثلی و قیمی – کلام شیخ انصاری -۱. تعریف مشهور – ۲. تفسیر شیخ از تعریف مشهور – ۳. اشکالات شیخ به تعریف مشهور
۵۷۷۹جلسه سی و پنجم ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ موضوع شناسی: ۱. پول – مثلی یا قیمی بودن پول – ادامه کلام شیخ انصاری - انظار سایر فقها
۵۷۹۲جلسه سی و ششم ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ موضوع شناسی: ۱. پول – مثلی یا قیمی بودن پول – نظر امام(ره) درباره تعریف مثلی و قیمی - دسته‌بندی نظرات درباره تعریف مثلی و قیمی – حق در مسأله    
۵۸۰۲جلسه سی و هفتم ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ موضوع شناسی: ۱. پول – مثلی یا قیمی بودن پول – تنقیح موضوع بحث  
۵۸۰۵جلسه سی و هشتم ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ موضوع شناسی: ۱. پول – مثلی یا قیمی بودن پول – تفاوت پول‌های قدیمی و جدید - ماهیت پول‌های جدید و قدیم متفاوت‌اند یا خیر؟  
۵۸۱۷جلسه سی و نهم ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ موضوع شناسی: ۱. پول – مثلی یا قیمی بودن پول – تفاوت پول حقیقی و اعتباری از جهت آثار شرعی – ۱. ربا – ۲. احکام صرف – ۳. زکات – ۴. ضمان  
۵۸۲۰جلسه چهلم ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ موضوع شناسی: ۱. پول – مثلی یا قیمی بودن پول – کلام شیخ حسین حلی درباره پول اعتباری و بررسی آن – مالیت پول اعتباری، مستقل یا به اعتبار پشتوانه؟ - کلام بعضی از بزرگان – حق در مسئله
۵۸۳۷جلسه چهل و یکم ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ موضوع شناسی: ۱. پول – مثلی یا قیمی بودن پول – جمع‌بندی مطالب گذشته - مقسم مثلی و قیمی: مطلق مال یا مال حقیقی        
۵۸۳۹جلسه چهل و دوم ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ موضوع شناسی: ۱. پول – مثلی یا قیمی بودن پول – مقسم مثلی و قیمی: مطلق مال یا مال حقیقی- چرا حرکت امام خمینی(ره) پیامبرگونه بود؟