قواعد فقهیه (قاعده نفی سبیل) ۴۰۳ – ۴۰۲

شناسه شماره جلسه تاریخ عنوان جلسه متن جلسه فایل PDF فایل صوتی
۵۴۹۸جلسه اول ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ گستره قاعده – بررسی اشتراط اسلام با قاعده نفی سبیل
۵۵۰۱جلسه دوم ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ بررسی قاعده نفی سبیل در قانون اساسی و قانون مدنی                                       بررسی قاعده نفی سبیل در قانون اساسی و قانون مدنی                                                                                           
۵۵۰۶جلسه سوم ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ مفاد قاعده – ادله قاعده – دلیل اول: آیه ۱۴۱ سوره نساء – دو تقریب
۵۵۰۹جلسه چهارم ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ مفاد قاعده – ادله قاعده – دلیل اول: آیه ۱۴۱ سوره نساء – اشکالات شش‌گانه و پاسخ آنها    
۵۵۲۰جلسه پنجم ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ ادله قاعده – دلیل اول: آیه ۱۴۱ سوره نساء – اقوال درباره آیه – سایر وجوه کلام امام(ره)
۵۵۲۴جلسه ششم ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ ادله قاعده – دلیل اول: آیه ۱۴۱ سوره نساء – نظر برگزیده درباره آیه (عموم) – دلائل و شواهد – بررسی نظر برگزیده – اشکال اول
۵۵۳۲جلسه هفتم ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ ادله قاعده – دلیل اول: آیه ۱۴۱ سوره نساء – بررسی نظر برگزیده – اشکال اول - پاسخ اول و دوم و بررسی آنها
۵۵۳۵جلسه هشتم ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ ادله قاعده – دلیل اول: آیه ۱۴۱ سوره نساء – بررسی نظر برگزیده – بررسی پاسخ دوم به اشکال اول – اشکال به پاسخ دوم – بررسی اشکال دوم – اشکال سوم- پاسخ اول و بررسی آن – پاسخ دوم   
۵۵۴۶جلسه نهم ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ ادله قاعده – دلیل اول: آیه ۱۴۱ سوره نساء – بررسی نظر برگزیده – بررسی پاسخ دوم به اشکال اول – اشکال به پاسخ دوم – بررسی اشکال دوم – اشکال سوم- پاسخ اول و بررسی آن – پاسخ دوم    
۵۵۵۰جلسه دهم ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ ادله قاعده – دلیل اول: آیه ۱۴۱ سوره نساء – بررسی نظر برگزیده – بررسی اشکال ششم – اشکال اول مشترک الورود به تقریب اول و دوم و بررسی آن   
۵۵۶۲جلسه یازدهم ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ ادله قاعده – دلیل اول: آیه ۱۴۱ سوره نساء – بررسی نظر برگزیده – اشکال دوم مشترک الورود به تقریب اول و دوم - بررسی اشکال دوم مشترک الورود - راه اول، دوم، سوم و بررسی آنها
۵۵۶۵جلسه دوازدهم ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ ادله قاعده – دلیل اول: آیه ۱۴۱ سوره نساء – بررسی نظر برگزیده – اشکال دوم مشترک الورود به تقریب اول و دوم - بررسی اشکال دوم مشترک الورود - راه چهارم و پنجم – نتیجه بررسی اشکال دوم – بررسی تقریب دوم
۵۵۷۸جلسه سیزدهم ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ ادله قاعده – دلیل اول: ۲. آیه ۸ سوره منافقون – تقریب اول – تقریب دوم
۵۵۸۱جلسه چهاردهم ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ ادله قاعده – دلیل اول: ۲. آیه ۸ سوره منافقون – سایر تقاریب استدلال – مقدمه - تقریب سوم   
۵۵۹۴جلسه پانزدهم ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ ادله قاعده – دلیل اول: ۲. آیه ۸ سوره منافقون – سایر تقاریب استدلال – تقریب چهارم و پنجم - اشکالات – اشکال اول و بررسی آن – اشکال دوم
۵۵۹۷جلسه شانزدهم ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ ادله قاعده – دلیل اول: ۲. آیه ۸ سوره منافقون – اشکالات - بررسی اشکال دوم اشکال سوم و بررسی آن – دلیل دوم:روایات – طایفه اول و بررسی آن
۵۶۰۹جلسه هفدهم ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ ادله قاعده – دلیل دوم: روایات – طایفه دوم – تقریب اول و دوم استدلال - بررسی طایفه دوم – ۱. اشکال سندی – اشکال اول و دوم و بررسی آنها
۵۶۱۴جلسه هیجدهم ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ ادله قاعده – دلیل دوم:روایات – بررسی طایفه دوم – اشکالات دلالی - اشکال اول و بررسی آن – اشکال دوم و بررسی آن      
۵۶۱۸جلسه نوزدهم ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ ادله قاعده – دلیل دوم:روایات – بررسی طایفه دوم – اشکالات دلالی - اشکال سوم، چهارم، پنجم و بررسی آنها – دلیل سوم: اجماع و بررسی آن - دلیل چهارم: اعتبار عقلی و بررسی آن     
۵۶۳۰جلسه بیستم ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ ادله قاعده – دلیل چهارم: اعتبار عقلی و بررسی آن - دلیل پنجم: وجوب تعظیم شعائر و حرمت اهانت به آن   
۵۶۳۳جلسه بیست و یکم ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ ادله قاعده – خلاصه دلیل پنجم – کلام صاحب عناوین و بررسی آن- بررسی دلیل پنجم – اشکال اول تا چهارم – دلیل ششم و بررسی آن - جمع‌بندی ادله قاعده
۵۶۴۶جلسه بیست و دوم ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ قلمرو قاعده – جهت اول: بررسی شمول قاعده نسبت به فرض تساوی – کلام صاحب عناوین 
۵۶۶۲جلسه بیست و سوم ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ قلمرو قاعده – جهت اول: بررسی شمول قاعده نسبت به فرض تساوی – بررسی شمول روایت «الاسلام یعلو و لایعلی علیه» - نتیجه جهت اول – جهت دوم: بررسی شمول قاعده نسبت به همه مسلمین – روایت دال بر شمول – بررسی شمول قاعده نسبت به برخی فرق اسلامی    
۵۶۷۱جلسه بیست و چهارم ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ قلمرو قاعده – جهت دوم: بررسی شمول قاعده نسبت به همه مسلمین – بررسی شمول قاعده نسبت به برخی فرق اسلامی – جهت سوم: بررسی شمول قاعده نسبت به همه کافران
۵۶۷۵جلسه بیست و پنجم ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ جهت چهارم: بررسی شمول قاعده از جهت انواع سلطه - انواع تعامل و ارتباط مسلمین با کفار - نفی سلطه در هر چهار نوع ارتباط – انواع سلطه  
۵۶۸۸جلسه بیست و ششم ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ قلمرو قاعده – جهت پنجم: نسبت قاعده با ادله احکام اولیه - جهت ششم: نسبت قاعده با حکم حکومتی و مصلحت
۵۶۹۱جلسه بیست و هفتم ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ قلمرو قاعده – جهت هفتم: نسبت قاعده با تقیه – ۱. تقیه خوفی: تقیه واجب و غیر واجب - ۲. تقیه مداراتی  
۵۷۱۳جلسه بیست و هشتم ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ بررسی شبهات پیرامون قاعده – شبهه اول: تنافی قاعده نفی سبیل با نفی ظلم  
۵۷۲۵جلسه بیست و نهم ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ بررسی شبهات پیرامون قاعده – بررسی شبهه اول: تنافی قاعده نفی سبیل با نفی ظلم - مقدمه – پاسخ اول
۵۷۲۸جلسه سی ام ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ بررسی شبهات پیرامون قاعده – بررسی شبهه اول: تنافی قاعده نفی سبیل با نفی ظلم - پاسخ دوم و سوم – شبهه دوم: تنافی قاعده نفی سبیل با اصل مساوات
۵۷۴۵جلسه سی و یکم ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ بررسی شبهات پیرامون قاعده – شبهه سوم: تنافی قاعده نفی سبیل با قاعده آمره بین‌المللی
۵۷۴۷جلسه سی و دوم ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ بررسی شبهات پیرامون قاعده – بررسی شبهه سوم: تنافی قاعده نفی سبیل با قاعده آمره بین‌المللی - مقدمه اول، دوم، سوم و چهارم - نتیجه
۵۷۶۰جلسه سی و سوم ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ بررسی شبهات پیرامون قاعده – شبهه چهارم: تنافی قاعده نفی سبیل با حقوق انسانی - بررسی شبهه چهارم – مقدمه
۵۷۶۹جلسه سی و چهارم ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ بررسی شبهات پیرامون قاعده – شبهه چهارم: تنافی قاعده نفی سبیل با حقوق انسانی - بررسی شبهه چهارم – ۱. پاسخ فقهی  
۵۷۷۲جلسه سی و پنجم ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ بررسی شبهات پیرامون قاعده – شبهه چهارم: تنافی قاعده نفی سبیل با حقوق انسانی - بررسی شبهه چهارم – ۲. پاسخ حقوقی         
۵۷۸۵جلسه سی و ششم ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ تطبیقات قاعده – ۱. حکومت – قسم اول: رهبری – قسم دوم: مناصب مهم
۵۷۹۷جلسه سی و هفتم ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ تطبیقات قاعده – ۱. حکومت – قسم سوم: عضویت در شوراها: انواع سه‌گانه – قسم چهارم: مدیریت تخصصی
۵۸۰۹جلسه سی و هشتم ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ تطبیقات قاعده – ۱. حکومت – قسم پنجم: نظارت -  ریشه نظارت در اسلام - ادله عدم جواز نظارت کافر – دلیل اول: آیه – ۱. نظارت بر امور شرعی – ۲. نظارت بر امور غیرشرعی    
۵۸۱۲جلسه سی و نهم ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ تطبیقات قاعده – ۱. حکومت – قسم پنجم: نظارت -  ادله عدم جواز نظارت کافر - دلیل دوم: روایت – دلیل سوم: عقل – دلیل چهارم: سیره عقلا – نتیجه – ۲. قضاوت – ادله عدم قضاوت- دلیل اول، دوم، سوم و چهارم – ضابطه کلی  
۵۸۲۴جلسه چهلم ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ تطبیقات قاعده – ۳. ولایات خاصه – الف. ولایت بر اشخاص - مورد اول: ولایت پدر بر صغار، مجانین و سفهاء - مورد دوم: ولایت پدر و جد بر دختر باکره – مورد سوم: ولایت فرزند کافر بر تجهیز پدر مسلمان و بالعکس
۵۸۲۷جلسه چهل و یکم ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ تطبیقات قاعده – ۳. ولایات خاصه – جهات مختلف در ولایات خاصه – ملحقات: ۱. قیمومت؛۲. وصایت – ب: ولایت بر غیر اشخاص – انواع: ۱. قصاص؛ ۲. وقف 
۵۸۳۰جلسه چهل و دوم ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ تطبیقات قاعده – ۳. ولایات خاصه - ب: ولایت بر غیر اشخاص – انواع: ۱. قصاص؛ ۲. وقف مروری بر مباحث گذشته و آینده   
۵۸۳۳جلسه چهل و سوم ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ تطبیقات قاعده – ۴. معاملات – بیع مصحف به کافر – اجیر شدن مسلمان برای کافر - اخذ به شفعه برای کافر – فروش عبد مسلمان به کافر  
۵۸۴۰جلسه چهل و چهارم ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ جلسه چهل و چهارم تطبیقات قاعده – ۵. مسائل خانواده – ازدواج – حضانت – ارث – ۶. مسائل حقوقی - وکالت – شهادت ۱۴۰۳/۰۳/۱۲