خارج فقه ۴۰۳ – ۴۰۲

شناسه شماره جلسه تاریخ عنوان جلسه متن جلسه فایل PDF فایل صوتی
۵۴۹۷جلسه اول ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ احکام عقد – مسأله ۱۳ – کلام سید – تفاوت کلام امام و سید
۵۵۰۰جلسه دوم ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ احکام عقد – مسأله  ۱۳ – فروع چهارگانه – فرع اول، دوم و سوم – ادله صحت عقد در فروع سه‌گانه - دلیل اول – دلیل دوم و بررسی آن – فرع چهارم
۵۵۰۲جلسه سوم ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ احکام عقد – مسأله  ۱۳ – فرع چهارم – دو موضوع در فرع چهارم – بررسی موضوع اول: بطلان عقد نسبت به مقصود – کلام مرحوم حکیم و بررسی آن – کلام بعضی از بزرگان و بررسی آن
۵۵۰۴جلسه چهارم ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ احکام عقد – مسأله  ۱۳ – فرع چهارم – دو موضوع در فرع چهارم – بررسی موضوع اول: بطلان عقد نسبت به مقصود – حق در مسأله – اشکال به امام
۵۵۰۸جلسه پنجم ۱۴۰۲/۰۷/۰۱۶ احکام عقد – مسأله  ۱۳ – فرع چهارم – دو موضوع در فرع چهارم – فرق فرع چهارم با سه فرع قبلی- بررسی موضوع دوم: تردید در وقوع عقد نسبت به مشار الیها – وجه تردید امام – اشکال بعضی از بزرگان و بررسی آن – حق در مسأله 
۵۵۱۱جلسه ششم ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ احکام عقد – مسأله  ۱۴ – مطالب سه‌گانه در مسأله – مطلب اول: جواز وکالت در نکاح - ادله جواز – دلیل اول تا پنجم 
۵۵۱۹جلسه هفتم ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ احکام عقد – مسأله  ۱۴ – مطالب چهار‌گانه در مسأله – مطلب اول: جواز وکالت در نکاح - مطلب دوم: لزوم عمل به مورد وکالت – مطلب سوم: لزوم رعایت مصلحت موکل – مطلب چهارم: لزوم عمل به مورد وکالت ولو برخلاف مصلحت – مسأله ۱۵ – صور مسأله – حکم صورت اول و دوم
۵۵۲۳جلسه هشتم ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ مسأله ۱۵ – صور مسأله – حکم صورت سوم، چهارم و پنجم – ادله عدم صحت در صورت پنجم- دلیل اول: انصراف – دلیل دوم: روایات – روایت اول      
۵۵۲۶جلسه نهم ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ مسأله ۱۵ – صورت مسأله – حکم صورت پنجم – ادله عدم جواز – دلیل دوم: روایات - بررسی روایت اول – روایت دوم و بررسی آن
۵۵۳۳جلسه دهم ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ مسأله ۱۶ – تولی شخص واحد از دو طرف عقد – اقوال در مسأله – ادله جواز - دلیل اول، دوم، سوم، چهارم و بررسی آنها   
۵۵۳۴جلسه یازدهم ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ مسأله ۱۶ – تولی شخص واحد در عقد از دو نفر – ادله منع – دلیل اول تا چهارم و بررسی آنها- وجه احتیاط وجوبی امام در نکاح موقت و بررسی آن      
۵۵۳۷جلسه دوازدهم ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ مسأله ۱۷ – توضیح اجمالی مسئله –دلیل اعتبار یقین-دلیل عدم اعتبارظن مطلق-دلیل اعتبار ظن خاص - وجه عدم حمل بر صحت-مسئله ۱۸-توضیح اجمالی مسئله      
۵۵۴۵جلسه سیزدهم ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ احکام عقد - مسأله ۱۸ – دو موضوع در مسأله – مقام اول: بررسی شرط خیار عقد - ادله عدم جواز – دلیل اول: مخالفت با مقتضای عقد و بررسی آن – دلیل دوم: مخالفت با شرع  
۵۵۴۹جلسه چهاردهم ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ احکام عقد - مسأله ۱۸ –مقام اول: بررسی شرط خیار عقد - ادله عدم جواز – بررسی دلیل دوم (مخالفت با شرع) – دلیل سوم، چهارم، پنجم، ششم و بررسی آنها
۵۵۵۲جلسه پانزدهم ۱۴۰۲/۰۸/۰۸ احکام عقد - مسأله ۱۸ –مقام اول: بررسی شرط خیار عقد - ادله عدم جواز – دلیل هفتم، هشتم، نهم و بررسی آنها
۵۵۶۱جلسه شانزدهم ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ احکام عقد - مسأله ۱۸ –مقام اول: بررسی شرط خیار عقد - ادله عدم جواز – دلیل دهم و بررسی آن
۵۵۶۴جلسه هفدهم ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ احکام عقد - مسأله ۱۸ –مقام اول: بررسی صحت عقد نکاح در صورت شرط خیار – اقوال - ادله بطلان عقد – دلیل اول و بررسی آن – دلیل دوم  
۵۵۶۷جلسه هیجدهم ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ احکام عقد - مسأله ۱۸ –مقام اول: بررسی صحت عقد نکاح در صورت شرط خیار – اقوال - ادله بطلان عقد – بررسی دلیل دوم – دلیل سوم، چهارم و بررسی آنها  
۵۵۷۷جلسه نوزدهم ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ احکام عقد - مسأله ۱۸ –مقام اول: بررسی صحت عقد نکاح در صورت شرط خیار – دلیل قول به صحت عقد – حق در مسأله    
۵۵۸۰جلسه بیستم ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ احکام عقد - مسأله ۱۸ –مقام دوم: شرط خیار در مهریه – ۱. نکاح دائم – اقوال - ادله بررسی لزوم تعیین مدت – اقوال و ادله     
۵۵۸۲جلسه بیست و یکم ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ احکام عقد - مسأله ۱۸ –مقام دوم: شرط خیار در مهریه – ۱. نکاح دائم – بررسی ادله دو قول درباره تعیین مدت – بررسی کلام محقق خویی، صاحب جواهر و مرحوم حکیم – حق در مسأله
۵۵۹۲جلسه بیست و دوم ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ احکام عقد - مسأله ۱۸ –مقام دوم: شرط خیار در مهریه – ۲. نکاح موقت – اقوال – وجه قول اول (اشکال) – وجه قول دوم (بطلان) – حق در مسأله
۵۵۹۶جلسه بیست و سوم ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ احکام عقد – مسأله ۱۹ – بیان کلی مسأله و صور آن – بررسی صورت اول - مطالب سه‌گانه – مطلب اول: دلیل بر حکم به زوجیت در صورت وحدت یا تعدد دلیل؟
۵۵۹۸جلسه بیست و چهارم ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ احکام عقد – مسأله ۱۹ – مطالب سه‌گانه – مطلب اول: دلیل بر حکم به زوجیت - وحدت یا تعدد دلیل؟ - کلام مرحوم حکیم و بررسی آن – بررسی دلیل اول – بررسی دلیل دوم – اشکال اول
۵۶۰۸جلسه بیست و پنجم ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ احکام عقد – مسأله ۱۹ – مطالب سه‌گانه – مطلب اول: دلیل بر حکم به زوجیت - جمع‌بندی اقوال در حکم به زوجیت – حق در دلیل دوم     
۵۶۱۱جلسه بیست و ششم ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ احکام عقد – مسأله ۱۹ – مطالب سه‌گانه – مطلب اول: دلیل بر حکم به زوجیت - بررسی دلیل دوم – اشکال دوم – حق در مسأله  
۵۶۱۳جلسه بیست و هفتم ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ ادله قاعده – دلیل دوم:روایات – بررسی طایفه دوم – اشکالات دلالی - اشکال اول و بررسی آن – اشکال دوم و بررسی آن      
۵۶۱۶جلسه بیست و هشتم ۱۴۰۲/۹/۱۲ احکام عقد – مسأله ۱۹ – ادامه بحث درباره تکلیف به حسب واقع - کلام امام – اشکال محقق خویی 
۵۶۱۹جلسه بیست و نهم ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ احکام عقد – مسأله ۱۹ – مطالب سه‌گانه – ادامه بحث درباره تکلیف به حسب واقع - اشکال مرحوم حکیم و بررسی آن      
۵۶۲۹جلسه سی ام ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ احکام عقد – مسأله ۲۰ – بیان کلی – کلام مرحوم سید – صور مسأله – اقوال – دلیل سماع - دلیل عدم سماع – حق در مسأله 
۵۶۳۲جلسه سی و یکم ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ احکام عقد – مسأله ۲۰ – کلام مرحوم حکیم و بررسی آن – کلام محقق خویی و بررسی آن  
۵۶۳۵جلسه سی و دوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ احکام عقد – مسأله ۲۰ – جمع‌بندی ادله سماع اقرار بعد از انکار – دو جهت در مسأله - جهت اول: بررسی نفوذ اقرار پس از حلف – ادله عدم سماع – دلیل اول، دوم، سوم و بررسی آنها
۵۶۴۵جلسه سی و سوم ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ احکام عقد – مسأله ۲۰ – دو جهت در مسأله - جهت دوم: بررسی اشتراط نفوذ اقرار بعد از انکار به دو شرط – مطلب اول: بررسی بازگشت دو شرط به یک امر – مطلب دوم: حق در اشتراط – تتمه: رجوع مدعی از ادعایش
۵۶۴۸جلسه سی و چهارم ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ احکام عقد – مسأله ۲۱ – موضوع مسأله – بررسی ابتناء حکم این مسأله بر حکم مسأله دیگر - احتمالات سه‌گانه در مسأله      
۵۶۵۰جلسه سی و پنجم ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ احکام عقد – مسأله ۲۱ – اقوال چهارگانه در مسأله – ادله قول به عدم جواز (قول دوم) و بررسی آن – قول به تفصیل (قول سوم و چهارم) و بررسی آن – حق در مسأله (قول اول)  
۵۶۵۹جلسه سی و ششم ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ احکام عقد – مسأله ۲۱ – بخش اول: حکم قبل التزویج – ادله قول به جواز – دلیل اول و دوم و بررسی آنها – اشکال دیگر به قول به جواز و بررسی آن – بخش دوم: حکم بعد التزویج   
۵۶۶۱جلسه سی و هفتم ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ احکام عقد – مسأله ۲۱ – بخش دوم: حکم بعد التزویج – فرض سوم – اقوال - قول اول – دلیل قول اول – دلیل قول دوم – اشکال و بررسی آن      
۵۶۶۴جلسه سی و هشتم ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ احکام عقد – مسأله ۲۱ – بخش دوم: حکم بعد التزویج – فرض سوم – کلام محقق خویی - حق در مسأله – بررسی فرق بین نکاح و غیر آن در فرض سوم     
۵۶۷۰جلسه سی و نهم ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ احکام عقد – مسأله ۲۲ – بیان کلی – کلام مرحوم سید و تفاوت آن با کلام امام - ادله عدم لزوم فحص – دلیل اول (اجماع) و بررسی آن  
۵۶۷۳جلسه چهلم ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ احکام عقد – مسأله ۲۲ – نکته‌ای درباره عبارت عروه – نظر بعضی از بزرگان و بررسی آن - ادامه ادله عدم لزوم فحص – دلیل دوم: روایات – روایت اول و دوم
۵۶۷۶جلسه چهل و یکم ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ احکام عقد – مسأله ۲۲ – ادله عدم لزوم فحص – دلیل دوم: روایات - روایت سوم، چهارم، پنجم و ششم      
۵۶۸۷جلسه چهل و دوم ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ احکام عقد – مسأله ۲۲ – ادله عدم لزوم فحص – دلیل دوم: روایات - روایت هفتم، هشتم، نهم، دهم و یازدهم
۵۶۹۰جلسه چهل و سوم ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ احکام عقد – مسأله ۲۲ – ادله عدم لزوم فحص – دلیل سوم: سیره - اشکال صغروی و کبروی وپاسخ آنها – دلیل چهارم: اصل دو تقریب از اصل و بررسی آنها – دو نکته: نکته اول     
۵۶۹۹جلسه چهل و چهارم ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ احکام عقد – مسأله ۲۲ – ادله عدم لزوم فحص – دو نکته: نکته دوم - بررسی لزوم فحص در فرض متهمه بودن زن – اقوال – ادله قول اول (احتیاط وجوبی) – دلیل قول دوم (احتیاط استحبابی)     
۵۷۰۱جلسه چهل و پنجم ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ احکام عقد – مسأله ۲۲ – بررسی لزوم فحص در فرض متهمه بودن زن دلیل قول دوم (احتیاط استحبابی) – وجه جمع سوم (صاحب ریاض) و بررسی آن – اشکال صاحب حدائق به وجه جمع دوم         
۵۷۰۳جلسه چهل و ششم ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ مجعول در باب امارات - مقام ثبوت – احتمالات پنج گانه – احتمال اول (منجزیت و معذریت) و بررسی آنها – احتمال دوم (تتمیم کشف و طریقیت) و بررسی آن
۵۷۱۴جلسه چهل و هفتم ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ احکام عقد – مسأله ۲۲ – بررسی لزوم فحص در فرض متهمه بودن زن – کلام مرحوم حکیم – حق در مسأله – فرع – جواز اجرای عقد برای وکیل    
۵۷۱۶جلسه چهل و هشتم ۱۴۰۲/۱۱/۰۹ احکام عقد – مسأله ۲۳ – بیان کلی مسأله – کلام مرحوم سید – یک فرق بین کلام امام و سید - فروض مسأله – فرض اول - ادله
۵۷۲۴جلسه چهل و نهم ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ احکام عقد – مسأله ۲۳ – فرض اول – ادامه ادله – اشکال به دلیل دوم (روایات) - اشکال اول، دوم و سوم و بررسی آنها  
۵۷۲۷جلسه پنجاهم ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ احکام عقد – مسأله ۲۳ – فرض دوم – اشکال محقق نائینی – کلام محقق خویی – بررسی اشکال   
۵۷۳۰جلسه پنجاه و یکم ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ احکام عقد – مسأله ۲۳ – فرض دوم – ادامه بررسی اشکال
۵۷۳۲جلسه پنجاه و دوم ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ احکام عقد – مسأله ۲۳ – فرض سوم – دلیل – اشکال – کلام شهید ثانی
۵۷۳۴جلسه پنجاه و سوم ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ احکام عقد – مسأله ۲۳ – فرض سوم – بررسی عبارت عروه و تفاوت آن با تحریر - وجه احتیاط استحبابی مرحوم سید – کلام محقق بروجردی
۵۷۳۶جلسه پنجاه و چهارم ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ احکام عقد – مسأله ۲۳ – فرض چهارم و پنجم – تفاوت و اشتراک دو فرع – اشکال
۵۷۴۴جلسه پنجاه و پنجم ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ احکام عقد – مسأله ۲۳ – نکته – مسأله ۲۴ – دو صورت در مسأله – صورت اول
۵۷۴۸جلسه پنجاه و ششم ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ احکام عقد – مسأله ۲۴ – دو صورت در مسأله – صورت دوم – ادله عدم سماع ادعای زن - دلیل اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم و بررسی آنها - نتیجه
۵۷۵۰جلسه پنجاه و هفتم ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ احکام عقد – مسأله ۲۵ – بیان کلی – فرع اول: عدم صحت عقد مکره - فرع دوم: صحت عقد مکره در صورت رضایت
۵۷۵۹جلسه پنجاه و هشتم ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ اولیاء عقد – مسئله ۱ – بیان کلی مسئله – ولایت اب و جد – دلیل اول: اجماع - دلیل دوم: روایات                     
۵۷۶۲جلسه پنجاه و نهم ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ خارج فقه - جلسه پنجاه و نهم - اولیاء عقد – مسئله ۱ –ولایت اب و جد – دلیل سوم: آیه – دلیل چهارم: سیره عقلا - ادله عدم ولایت جد و بررسی آن – ادله حصر ولایت جد در جد ابی – دلیل اول       
۵۷۶۸جلسه شصتم ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ اولیاء عقد – مسئله ۱ –ولایت اب و جد – ادله حصر ولایت جد در جد أبی - دلیل دوم، سوم، چهارم، پنجم و بررسی آنها     
۵۷۷۱جلسه شصت و یکم ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ اولیاء عقد – مسئله ۱ –ولایت اب و جد – بررسی اشتراط ولایت جد به حیات پدر یا ممات او؟ بررسی ولایت أم – ادله عدم ولایت أم – دلیل اول      
۵۷۷۴جلسه شصت و دوم ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ اولیاء عقد – مسئله ۱ – بررسی ولایت أم – ادله عدم ولایت أم – دلیل دوم: روایات - دسته اول      
۵۷۸۲جلسه شصت و سوم ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ اولیاء عقد – مسئله ۱ – بررسی ولایت أم – ادله عدم ولایت أم – دلیل دوم: روایات - دسته دوم، سوم و بررسی آنها – دلیل سوم: استصحاب – تقریر اول و دوم و بررسی آنها – دلیل چهارم: اصل عدم ولایت - نتیجه
۵۷۸۴جلسه شصت و چهارم ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ اولیاء عقد – مسئله ۱ – بررسی ولایت أم – ادله ولایت أم – روایت اول و بررسی آن روایت دوم و بررسی آن
۵۷۸۷جلسه شصت و پنجم ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ اولیاء عقد – مسئله ۱ – بررسی ولایت أم – ادله ولایت أم – ادامه بررسی روایت دوم - روایت سوم، چهارم، پنجم و ششم و بررسی آنها          
۵۷۹۵جلسه شصت و ششم ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ اولیاء عقد – مسئله ۱ – بررسی ولایت برادر – ادله عدم ولایت برادر – دلیل اول: اجماع - دلیل دوم: اصل – دلیل سوم: روایات و بررسی آنها – روایات دال بر ولایت برادر و توجیه آنها    
۵۸۰۰جلسه شصت و هفتم ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ اولیاء عقد – مسئله ۱ – بررسی ولایت عمو – ادله عدم ولایت عمو – دلیل اول: اجماع - دلیل دوم: اصل – دلیل سوم: روایات و بررسی آنها – بررسی ولایت دایی – ادله عدم ولایت دایی – دلیل مشترک بر عدم ولایت برادر، عمو و دایی – ادله عدم ولایت فرزندان آنها       
۵۸۰۸جلسه شصت و هشتم ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ اولیاء عقد – مسئله ۱ – بررسی ولایت پدر و جد بر سه دسته – ۱. صغیر و صغیره – ادله ولایت - ۲. مجنون و مجنونه – ادله ولایت – دلیل اول: اجماع – بررسی دلیل اول          
۵۸۱۱جلسه شصت و نهم ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ اولیاء عقد – مسئله ۱ – ولایت پدر و جد بر گروه‌های سه‌گانه – ۲. مجنون و مجنونه - ادله ولایت – دلیل دوم: آیات – آیه اول، دوم، سوم و بررسی آنها – دلیل سوم: روایات – دسته اول   
۵۸۱۴جلسه هفتادم ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ اولیاء عقد – مسئله ۱ – ولایت پدر و جد بر گروه‌های سه‌گانه – ۲. مجنون و مجنونه - ادله ولایت – دلیل سوم: روایات – دسته اول – روایت دوم و بررسی آن – روایت سوم و بررسی آن    
۵۸۲۳جلسه هفتاد و یکم ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ اولیاء عقد – مسئله ۱ – ولایت پدر و جد بر گروه‌های سه‌گانه – ۲. مجنون و مجنونه - ادله ولایت – دلیل سوم: روایات – دسته دوم – روایت اول، دوم، سوم و بررسی آن – تقریب استدلال – بررسی دسته دوم روایات – اشکال اول، دوم، سوم و بررسی آنها   
۵۸۲۶جلسه هفتاد و دوم ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ اولیاء عقد – مسئله ۱ – ولایت پدر و جد بر گروه‌های سه‌گانه – ۲. مجنون و مجنونه - ادله ولایت – دلیل سوم: روایات – دسته سوم روایات – نتیجه دلیل سوم – دلیل چهارم: استصحاب - بررسی دلیل چهارم – اشکال اول، دوم و سوم
۵۸۲۹جلسه هفتاد و سوم ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ اولیاء عقد – مسئله ۱ – ولایت پدر و جد بر گروه‌های سه‌گانه – ۲. مجنون و مجنونه - ادله ولایت – دلیل چهارم: استصحاب -  بررسی دلیل چهارم – بررسی اشکال سوم – نتیجه بحث در دلیل چهارم 
۵۸۳۲جلسه هفتاد و چهارم ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ اولیاء عقد – مسئله ۱ – ولایت پدر و جد بر گروه‌های سه‌گانه – ۲. مجنون و مجنونه - ادله ولایت – دلیل پنجم: سیره – بررسی دلیل پنجم – دلیل ششم و بررسی آن     
۵۸۳۵جلسه هفتاد و پنجم ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ اولیاء عقد – مسئله ۱ – ولایت پدر و جد بر گروه‌های سه‌گانه – ۲. مجنون و مجنونه - ادله ولایت – دلیل هفتم و بررسی آن – دلیل هشتم و بررسی آن – دلیل نهم و بررسی آن – جمع‌بندی ادله ولایت - نتیجه