خارج اصول ۴۰۳ – ۴۰۲

شناسه شماره جلسه تاریخ عنوان جلسه متن جلسه فایل PDF فایل صوتی
۵۴۹۶جلسه اول ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ اقسام قطع - قطع طریقی و موضوعی – اقسام قطع موضوعی
۵۴۹۹جلسه دوم ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ بررسی امکان اقسام قطع موضوعی – کلام محقق اصفهانی در عدم امکان دو قسم – بررسی کلام محقق اصفهانی در عدم امکان دو قسم – بررسی کلام محقق اصفهانی – پاسخ اول – پاسخ دوم
۵۵۰۳جلسه سوم ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ بررسی امکان دو قسم از اقسام قطع موضوعی – قول به تفصیل و بررسی آن – امکان قسم سوم و بررسی آن
۵۵۰۵جلسه چهارم ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ تقسیم سوم قطع موضوعی به اعتبار متعلَق - بررسی امکان اقسام قطع به اعتبار متعلق قطع – امکان قسم اول و دوم – بررسی امکان قسم سوم – ادله امتناع –دلیل اول و دوم و بررسی آن
۵۵۰۷جلسه پنجم ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ تقسیم سوم قطع موضوعی به اعتبار متعلَق - بررسی امکان اقسام قطع به اعتبار متعلق قطع – تفصیل امام خمینی در قسم سوم - بررسی امکان قسم سوم – ادله امتناع – دلیل سوم و بررسی آن 
۵۵۱۰جلسه ششم ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ تقسیم سوم قطع موضوعی به اعتبار متعلَق - بررسی امکان اقسام قطع به اعتبار متعلق قطع – بررسی حق در مورد قسم سوم – قسم چهارم - ادله امتناع و بررسی آنها – حق در مسئله
۵۵۱۳جلسه هفتم ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ تقسیم سوم قطع موضوعی به اعتبار متعلَق - بررسی امکان اقسام قطع به اعتبار متعلق قطع – قسم پنجم – اقوال سه گانه – قول اول: امتناع – قول دوم: محقق نایینی
۵۵۱۶جلسه هشتم ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ تقسیم سوم قطع موضوعی به اعتبار متعلَق - بررسی امکان اقسام قطع به اعتبار متعلق قطع – قسم پنجم – اقوال سه گانه – بررسی قول دوم – قول سوم: امام خمینی – بررسی قول سوم – شرح رساله حقوق 
۵۵۱۸جلسه نهم ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ کلام شیخ انصاری - اشکال محقق خراسانی به شیخ انصاری – نظر محقق خراسانی
۵۵۲۲جلسه دهم ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ توجیه محقق خراسانی نسبت به کلام شیخ در حاشیه رسائل – عدول محقق خراسانی از توجیه       
۵۵۲۵جلسه یازدهم ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ مقتضای تحقیق در مسئله – الف. مقام ثبوت ۱. جانشینی نسبت به قطع طریقی ۲. جانشینی نسبت به قطع موضوعی صفتی
۵۵۲۸جلسه دوازدهم ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ مقتضای تحقیق الف .  مقام ثبوت – ۳. جانشینی از قطع موضوعی ​طریقی – اشکال محقق نایینی به محقق خراسانی و بررسی آن – بررسی کلام محقق خراسانی ​ 
۵۵۳۱جلسه سیزدهم ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ مقتضای تحقیق – مقام ثبوت – ۴. توجیه کلام شیخ انصاری در حاشیه و  رد آن در کفایه – بررسی کلام محقق خراسانی – کلام محقق اصفهانی  
۵۵۳۶جلسه چهاردهم ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ مقتضای تحقیق – الف) مقام ثبوت – کلام محقق اصفهانی و بررسی آن - ب. مقام اثبات – ۱. امارات -  ۱-۱ جانشینی امارات از قطع طریقی – ۱-۲ جانشینی امارات از قطع موضوعی
۵۵۳۹جلسه پانزدهم ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ ب. مقام اثبات – ۱. جانشینی امارات از قطع – ۱-۲. جانشینی از قطع موضوعی – ۲. جانشینی اصول عملیه از قطع – ۲-۱. اصول غیر محرزه
۵۵۴۳جلسه شانزدهم ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ مقتضای تحقیق – ب) مقام اثبات – ۲-۲. جانشینی اصول غیر محرزه از قطع طریقی – بررسی جانشینی اصول غیر محرزه از قطع موضوعی – شرح رساله حقوق
۵۵۴۴جلسه هفدهم ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ مقتضای تحقیق – ب) مقام اثبات – ۳-۲. جانشینی اصول محرزه از قطع – ۱. استصحاب ۲. قاعده فراغ و تجاوز
۵۵۴۸جلسه هیجدهم ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ مطلب اول:  ارتباط وجوب موافقت التزامیه با بحث قطع -  مطلب دوم: تنقیح محل نزاع – جهت اول: بیان مسئله – جهت دوم: معنای موافقت التزامیه
۵۵۵۱جلسه نوزدهم ۱۴۰۲/۰۸/۰۸ مطلب دوم: تنقیح محل نزاع -  جهت سوم: مراد از وجوب در وجوب موافقت التزامیه - مطلب سوم: ثمره نزاع  
۵۵۵۴جلسه بیستم ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ وجوب موافقت التزامیه – مقام ثبوت – کلام امام خمینی                                
۵۵۵۸جلسه بیست و یکم ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ وجوب موافقت التزامیه – مقام ثبوت – ادامه کلام امام خمینی- بررسی کلام امام خمینی – شرح رساله حقوق             
۵۵۶۰جلسه بیست و دوم ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ ادله عدم وجوب موافقت التزامیه – دلیل اول و دوم و سوم – یک اشکال و پاسخ آن
۵۵۶۳جلسه بیست و سوم ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ مقدمه – مقام اول: بررسی حجیت قطع ناشی از مقدمات عقلی
۵۵۶۶جلسه بیست و چهارم ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ مقام اول - اشکال محقق خراسانی به شیخ انصاری - بررسی اشکال محقق خراسانی
۵۵۶۹جلسه بیست و پنجم ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ مقدمه – مقام اول: بررسی حجیت قطع ناشی از مقدمات عقلی – شبهه اول اخباریین – پاسخ شیخ انصاری به آن – شبهه دوم اخباریین و پاسخ شیخ انصاری به آن 
۵۵۷۲جلسه بیست و ششم ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ مقدمه – مقام اول – بررسی پاسخ شیخ انصاری به دو شبهه اخباریین – شرح رساله حقوق
۵۵۷۶جلسه بیست و هفتم ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ مقدمه – مقام اول: بررسی حجیت قطع حاصل از مقدمات عقلی – پاسخ محقق نایینی به شبهه اخباریین و بررسی آن – پاسخ صاحب منتقی الاصول به شبهه اخباریین و بررسی آن
۵۵۷۹جلسه بیست و هشتم ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ مقدمه – مقام اول: بررسی حجیت قطع ناشی از مقدمات عقلی – پاسخ شهید صدر به  شبهه اخباریین و بررسی آن - حق در مسئله         
۵۵۸۳جلسه بیست و نهم ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ مقدمه – مقام دوم: بررسی حجیت قطع قطاع – کلام صاحب جواهر – معنای قطاع - کلام شیخ انصاری
۵۵۸۵جلسه سی ام ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ مقدمه – مقام دوم:  بررسی حجیت قطع قطاع – بررسی کلام شیخ انصاری
۵۵۸۸سی و یکم ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ مقدمه – مقام دوم: بررسی حجیت قطع قطاع – بررسی بر اساس مبانی مختلف در آثار قطع – الف . مبانی – شرح رساله حقوق    
۵۵۹۱جلسه سی و دوم ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ ادله قاعده – دلیل اول: ۲. آیه ۸ سوره منافقون – سایر تقاریب استدلال – تقریب چهارم و پنجم - اشکالات – اشکال اول و بررسی آن – اشکال دوم
۵۵۹۵جلسه سی و سوم ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ مقدمه – مقام دوم – بررسی حجیت قطع قطاع –بررسی کلام محقق عراقی نتیجه بحث در مقام دوم
۵۵۹۹جلسه سی و چهارم ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ مقام اول: اثبات تکلیف – احتمالات چهارگانه در مقام – احتمال اول و بررسی آن
۵۶۰۱جلسه سی و پنجم ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ مقام اول: اثبات تکلیف – احتمالات چهارگانه در مقام –  احتمال دوم (محقق خراسانی)
۵۶۰۴جلسه سی و ششم ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ مقام اول: اثبات تکلیف – احتمالات چهارگانه در مقام – احتمال دوم (محقق خراسانی) – بررسی احتمال دوم- اشکال محقق عراقی و بررسی آن – شرح رساله حقوق
۵۶۰۷جلسه سی و هفتم ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ مقام اول: اثبات تکلیف – احتمالات چهارگانه در مقام – احتمال دوم (محقق خراسانی) اشکال محقق نایینی و بررسی آن        
۵۶۱۰جلسه سی و هشتم ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ مقام اول: اثبات تکلیف – احتمالات چهارگانه در مقام – احتمال دوم (محقق خراسانی) - اشکال محقق اصفهانی و بررسی آن – حق در مسئله
۵۶۱۲جلسه سی و نهم ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ مقام اول: اثبات تکلیف – احتمالات چهارگانه در مقام – احتمال سوم (شیخ انصاری) – اشکال محقق خراسانی به شیخ انصاری
۵۶۱۵جلسه چهلم ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ مقام اول: اثبات تکلیف – احتمالات چهارگانه در مقام – بررسی نظر محقق خراسانی (احتمال دوم) و اشکال ایشان به شیخ انصاری
۵۶۲۰جلسه چهل و یکم ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ مقام اول: اثبات تکلیف – احتمالات چهارگانه در مقام – احتمال چهارم (مشهور) - ادله احتمال چهارم – حق در مسئله
۵۶۲۲جلسه چهل و دوم ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ مقام دوم: کفایت امتثال اجمالی از امتثال تفصیلی – صور مسئله – صورت اول: عدم تمکن از امتثال تفصیلی – صورت دوم: تمکن از امتثال تفصیلی – فرض اول: توصلیات – فرض دوم: معاملات
۵۶۲۵جلسه چهل و سوم ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ مقام دوم: کفایت امتثال اجمالی از امتثال تفصیلی – صورت دوم: تمکن از امتثال تفصیلی – فرض سوم: عبادات – ادله عدم کفایت – دلیل اول و بررسی آن – دلیل دوم و بررسی آن – دلیل سوم و بررسی آن – شرح رساله حقوق  
۵۶۲۸جلسه چهل و چهارم ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ مقام دوم: کفایت امتثال اجمالی از امتثال تفصیلی – صورت دوم: تمکن از امتثال تفصیلی – فرض سوم: عبادات – ادله عدم کفایت – ادامه بررسی دلیل سوم – دلیل چهارم و بررسی آن  
۵۶۳۱جلسه چهل و پنجم ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ مقام دوم: کفایت امتثال اجمالی از امتثال تفصیلی – صورت دوم: تمکن از امتثال تفصیلی – فرض سوم: عبادات – ادله عدم کفایت – دلیل پنجم و بررسی آن
۵۶۳۴جلسه چهل و ششم ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ مقام دوم: کفایت امتثال اجمالی از امتثال تفصیلی – صورت دوم: تمکن از امتثال تفصیلی – فرض سوم: عبادات – ادله عدم کفایت – دلیل ششم و بررسی آن – دلیل هفتم و بررسی آن
۵۶۳۸جلسه چهل و هفتم ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ مقام دوم: کفایت امتثال اجمالی از امتثال تفصیلی – صورت دوم: تمکن از امتثال تفصیلی – فرض سوم: عبادات – ادله عدم کفایت – دلیل هشتم و بررسی آن       
۵۶۴۱جلسه چهل و هشتم ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ مقام دوم: کفایت امتثال اجمالی از امتثال تفصیلی – صورت دوم: تمکن از امتثال تفصیلی – فرض سوم: عبادات – ادله عدم کفایت – ادامه بررسی دلیل هشتم – یک اشکال و پاسخ به آن – شرح رساله حقوق
۵۶۴۴جلسه چهل و نهم ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ مقدمه اول: تفاوت قطع و ظن در مسئله حجیت – دو عرصه حجیت امارات - مقدمه دوم: امکان تعبد به ظن
۵۶۴۷جلسه پنجاهم ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ مقدمه دوم: امکان تعبد به ظن – معنای سوم و چهارم امکان و بررسی آنها 
۵۶۴۹جلسه پنجاه و یکم ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ مقدمه دوم: امکان تعبد به ظن – بررسی تغییر عنوان بحث – دلیل بر امکان وقوعی : دلیل مشهور – اشکال شیخ انصاری به مشهور – اشکال محقق خراسانی به شیخ انصاری – اشکال اول – اشکال دوم – اختلاف در اشکال سوم
۵۶۵۲جلسه پنجاه و دوم ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ مقدمه دوم: امکان تعبد به ظن – دلیل محقق خراسانی بر امکان - اشکال بعضی از بزرگان به محقق خراسانی – حق در مسئله
۵۶۵۵جلسه پنجاه و سوم ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ مقدمه دوم: امکان تعبد به ظن – اشکال محقق نایین به شیخ انصاری و بررسی آن – عدم ارتباط سخن ابن سینا درباره امکان با بحث ما - نتیجه – شرح رساله حقوق
۵۶۵۸جلسه پنجاه و چهارم ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ مقدمه دوم: امکان تعبد به ظن – ادله قائلین به امتناع تعبد به ظن – ادله ابن قبه – دلیل اول و بررسی آن  
۵۶۶۰جلسه پنجاه و پنجم ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ مقدمه دوم: امکان تعبد به ظن – ادله قائلین به امتناع تعبد به ظن – دلیل دوم ابن قبه – بررسی دلیل دوم ابن قبه - محاذیر تعبد به ظن          
۵۶۶۳جلسه پنجاه و ششم ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ مقدمه سوم: اصل اولی در عمل به امارات ظنیه – کلام شیخ انصاری
۵۶۶۶جلسه پنجاه و هفتم ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ مقدمه سوم: تأسیس اصل در عمل به امارات ظنیه –اشکال محقق خراسانی به شیخ انصاری – بررسی اشکال محقق خراسانی  
۵۶۶۹جلسه پنجاه و هشتم ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ مقدمه سوم: تأسیس اصل در عمل به امارات ظنیه – کلام محقق نایینی در اشکال به محقق خراسانی
۵۶۷۲جلسه پنجاه و نهم ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ مقدمه سوم: تأسیس اصل در عمل به امارات ظنیه – کلام محقق نایینی در اشکال به محقق خراسانی – ادامه مطلب چهارم – بررسی کلام محقق نایینی
۵۶۷۸جلسه شصتم ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ مقدمه سوم: تأسیس اصل در عمل به امارات ظنیه – کلام محقق عراقی در اشکال به محقق خراسانی – بررسی کلام محقق عراقی – تمسک به استصحاب عدم حجیت برای اثبات اصل اولی – اشکال شیخ انصاری به استصحاب عدم حجیت  
۵۶۸۰جلسه شصت و یکم ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ مقدمه سوم: تأسیس اصل در عمل به امارات ظنیه – عدم حجیت استصحاب برای اثبات اصل اولی –اشکال محقق خراسانی به شیخ انصاری   
۵۶۸۳جلسه شصت و دوم ۱۴۰/۱۰/۲۰ مقدمه سوم: تأسیس اصل در عمل به امارات ظنیه –استصحاب عدم حجیت برای اثبات اصل اولی –  پاسخ محقق نایینی به اشکال اول محقق خراسانی – شرح رسالة الحقوق  
۵۶۸۶جلسه شصت و سوم ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ مقدمه سوم: تأسیس اصل در عمل به امارات ظنیه – تمسک به استصحاب عدم حجیت برای اثبات اصل اولی – پاسخ محقق نایینی به اشکال دوم محقق خراسانی – اشکال محقق خویی به محقق نایینی
۵۶۸۹جلسه شصت و چهارم ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ مقدمه سوم: تأسیس اصل در عمل به امارات ظنیه – تمسک به استصحاب عدم حجیت برای اثبات اصل اولی – مقتضای تحقیق در مسئله (نظر امام خمینی)
۵۶۹۲جلسه شصت و پنجم ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ مقدمه سوم: تأسیس اصل در عمل به امارات ظنیه – تمسک به استصحاب عدم حجیت برای اثبات اصل اولی – پرسش و پاسخ 
۵۶۹۵جلسه شصت و ششم ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ مقدمه سوم: تأسیس اصل در عمل به امارات ظنیه – طریق سوم (حق در مسأله) – رساله حقوق – ادامه «آثار وضعی حرام‌خواری»     
۵۶۹۸جلسه شصت و هفتم ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ مقدمه سوم: تأسیس اصل در عمل به امارات ظنیه – تمسک به استصحاب عدم حجیت برای اثبات اصل اولی – پرسش و پاسخ 
۵۷۰۰جلسه شصت و هشتم ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ مجعول در باب امارات - ثمره عملی بحث – دو مقام در بحث – مقام اول: مقام ثبوت – احتمالات پنج گانه  
۵۷۰۲جلسه شصت و نهم ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ مجعول در باب امارات - مقام ثبوت – احتمالات پنج گانه – احتمال اول (منجزیت و معذریت) و بررسی آنها – احتمال دوم (تتمیم کشف و طریقیت) و بررسی آن
۵۷۰۵جلسه هفتادم ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ مجعول در باب امارات – مقام ثبوت – ادامه بررسی احتمال دوم – کلام محقق نایینی در دفع یک اشکال و بررسی آن
۵۷۰۸جلسه هفتاد و یکم ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ مجعول در باب امارات – مقام ثبوت – احتمال سوم (ما یصح الاحتجاج به) – شرح رساله حقوق (آثار وضعی حرام خواری)
۵۷۱۱جلسه هفتاد و دوم ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ مجعول در باب امارات – مقام ثبوت – بررسی احتمال سوم (ما یصح الاحتجاج به) - احتمال چهارم (جعل مؤدی) و بررسی آن
۵۷۱۵جلسه هفتاد و سوم ۱۴۰۲/۱۱/۰۹ مجعول در باب امارات – مقام ثبوت – احتمال پنجم (امام خمینی) – حق در مقام ثبوت – مقام اثبات     
۵۷۱۷جلسه هفتاد و چهارم ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ مجعول در باب امارات – مقام اثبات – دلائل اقوال پنج گانه – ادله احتمال اول و بررسی آن – ادله احتمال دوم و بررسی آن 
۵۷۲۰جلسه هفتاد و پنجم ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ مجعول در باب امارات – مقام اثبات – دلائل اقوال پنج گانه – ادله احتمال سوم و بررسی آن – ادله احتمال چهارم – شرح رساله حقوق (آثار اخروی حرام خواری)
۵۷۲۳جلسه هفتاد و ششم ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ مجعول در باب امارات – مقام اثبات – بررسی دلیل احتمال چهارم – دلیل احتمال پنجم (نظر برگزیده) 
۵۷۲۶جلسه هفتاد و هفتم ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ ۱. ظواهر – مقدمه – حجیت ظواهر مسئله اصولی است؟                            
۵۷۲۹جلسه هفتاد و هشتم ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ ۱. ظواهر – جهات چهارگانه در حجیت ظواهر – اقوال     
۵۷۳۱جلسه هفتاد و نهم ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ ۱. ظواهر –تفصیل اول (میرزای قمی) و بررسی آن – اشکال اول، دوم، سوم و چهارم  
۵۷۳۳جلسه هشتادم ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ ۱. ظواهر – قول دوم، سوم، چهارم و بررسی آنها – کلام محقق خویی و بررسی آن
۵۷۳۵جلسه هشتاد و یکم ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ ۱. ظواهر – قول پنجم – دلیل اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم
۵۷۳۸جلسه هشتاد و دوم ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۱. ظواهر – قول پنجم – بررسی دلیل اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم 
۵۷۴۰جلسه هشتاد و سوم ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ ۱. ظواهر – ادله حجیت ظواهر کتاب – دلیل اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم - شرح رساله حقوق: مهمترین عامل حرام خواری – حلال خواری    
۵۷۴۳جلسه هشتاد و چهارم ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ ۱. ظواهر – ادله حجیت ظواهر کتاب – کلام شیخ انصاری – مدعای اول شیخ انصاری - اشکال محقق خراسانی
۵۷۴۶جلسه هشتاد و پنجم ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ ۱. ظواهر – کلام شیخ انصاری – مدعای دوم شیخ انصاری –بررسی مدعای دوم
۵۷۴۹جلسه هشتاد و ششم ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ ۱. ظواهر – اشتراک و افتراق کلام شارع و کلام غیر شارع
۵۷۵۲جلسه هشتاد و هفتم ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ ۱. ظواهر – اشتراک کلام شارع و غیر شارع – راه حل در شک در مراد استعمالی و مراد جدی – افتراق کلام شارع و غیر شارع – موضع اول    
۵۷۵۵جلسه هشتاد و هشتم ۱۴۰۲/۱۲/۰۱۶ ۱. ظواهر – افتراق کلام شارع  وغیر شارع – موضع اول – موضع دوم – موضع سوم – بررسی - شرح رساله حقوق 
۵۷۵۸جلسه هشتاد و نهم ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ ۱. ظواهر – اختلاف قرائات قرآن و تأثیر آن در حکم شرعی – دو مبنا – بررسی مسئله بنابر مبنای اول
۵۷۶۱جلسه نودم ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ۱. ظواهر – اختلاف قرائات قرآن و تأثیر آن در حکم شرعی – بررسی مسئله بنابر مبنای دوم – راه حل بنابر هر دو مبنا - جواز قرائات سبعه در نماز      
۵۷۶۴جلسه نود و یکم ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ ۲. حجیت قول لغوی – تفاوت این بحث با بحث گذشته - کلام محقق خراسانی – مقدمه: راههای احراز ظهور
۵۷۶۷جلسه نود و دوم ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ ۲. حجیت قول لغوی – بررسی مقدمه محقق خراسانی – اشکال محقق اصفهانی و بررسی آن – اشکال بعضی از بزرگان      
۵۷۷۰جلسه نود و سوم ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ ۲. حجیت قول لغوی –محل نزاع – اقوال - ادله قائلین به حجیت – دلیل اول: اجماع و بررسی آن – دلیل دوم: سیره عقلاء و بررسی آن 
۵۷۷۳جلسه نود و چهارم ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ۲. حجیت قول لغوی – دلیل سوم: سیره مستمره فقها و بررسی آن – دلیل چهارم: بینه و بررسی آن – دلیل انسداد بر حجیت قول لغوی     
۵۷۷۶جلسه نود و پنجم ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ ۲. حجیت قول لغوی – دلیل انسداد  و بررسی آن – اشکال و پاسخ  
۵۷۷۸جلسه نود و ششم ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ۳. اجماع منقول – وجه حجیت اجماع محصل – دلیل اهل سنت بر حجیت و بررسی آن -  شرح رساله حقوق – حق دوم شکم: میانه روی در حلال 
۵۷۸۱جلسه نود و هفتم ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ ۳. اجماع منقول – وجوه کاشفیت اجماع از رأی معصوم(ع) – وجه اول: اجماع دخولی و بررسی آن – وجه دوم: اجماع تشرفی و بررسی آن – وجه سوم: قاعده لطف و بررسی آن       
۵۷۸۳جلسه نود و هشتم ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ ۳. اجماع منقول – وجوه کاشفیت اجماع از رأی معصوم(ع) – وجه چهارم و بررسی آن – وجه پنجم   
۵۷۸۶جلسه نود و نهم ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ ۳. اجماع منقول – وجوه کاشفیت اجماع از رأی معصوم(ع) – کلام محقق نایینی - اشکال محقق نایینی به اجماع دخولی، تشرفی، لطفی – اشکال محقق نایینی به ملازمه عادیه و بررسی آن – اشکال محقق نایینی به مسلک تراکم ظنون    
۵۷۹۱جلسه صدم ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ ۳. اجماع منقول – وجوه کاشفیت اجماع از رأی معصوم(ع) – نظر محقق نایینی و  بررسی آن
۵۷۹۴جلسه صد و یکم ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ ۳. اجماع منقول – وجوه کاشفیت اجماع از رأی معصوم(ع) – نظر بعضی از بزرگان و بررسی آن – نظر محقق بروجردی
۵۷۹۸جلسه صد و دوم ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ ۳. اجماع منقول – وجوه کاشفیت اجماع از رأی معصوم(ع) – بررسی نظر محقق بروجردی – حق در مسئله  
۵۸۰۱جلسه صد و سوم ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ ۳. اجماع منقول – بررسی حجیت اجماع منقول – اقسام اجماع منقول – مقدمات سه گانه - مقدمه اول: قدر متیقن از سیره عقلا در حجیت خبر واحد     
۵۸۰۴جلسه صد و چهارم ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ ۳. اجماع منقول – بررسی حجیت اجماع منقول – مقدمات سه گانه – مقدمه دوم: کشف رأی معصوم از راه حس و حدس – مقدمه سوم: الفاظ حاکی از اجماع – شرح رساله حقوق – حق دوم شکم: میانه روی و لزوم تقویت جسم – پیامدهای منفی عدم میانه روی : ۱. سقوط شخصیت انسانی   
۵۸۰۷جلسه صد و پنجم ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ ۳. اجماع منقول – بررسی حجیت اجماع منقول – ۱. نقل اجماع به صور سه گانه بنابر اجماع دخولی و تشرفی – ۲. نقل اجماع بنابر سایر مبانی – صورت اول: نقل سبب     
۵۸۱۰جلسه صد و ششم ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ ۳. اجماع منقول – بررسی حجیت اجماع منقول – ۲ . حجیت اجماع منقول بنابر سایرمبانی – صورت اول: نقل سبب -  اشکال – پاسخ محقق خراسانی     
۵۸۱۳جلسه صد و هفتم ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ ۳. اجماع منقول – بررسی حجیت اجماع منقول – ۲ . حجیت اجماع منقول بنابر سایر مبانی – بررسی پاسخ محقق خراسانی به اشکال مقدر – اشکال اول – اشکال دوم   
۵۸۱۶جلسه صد و هشتم ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ ۳. اجماع منقول – بررسی حجیت اجماع منقول – ۲ . حجیت اجماع منقول بنابر سایر مبانی – صورت دوم: نقل مسبب – صورت سوم: نقل سبب و مسبب     
۵۸۱۹جلسه صد و نهم ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ ۳. اجماع منقول – وجه دیگر در  چگونگی کشف رأی معصوم از اجماع – اجماع تقریری – شرح رساله حقوق – ادامه بحث از پیامدهای منفی عدم میانه روی – ۱. سقوط شخصیت انسانی – ۲. از بین رفتن جوانمردی – آثار سوء پرخوری  
۵۸۲۲جلسه صد و دهم ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ ۳. اجماع منقول – بررسی اجماع تقریری – اشکال اول – اشکال دوم
۵۸۲۵جلسه صد و یازدهم ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ ۳. اجماع منقول – بررسی مبنای محقق بروجردی – اشکال اول و اشکال دوم و بررسی آنها  
۵۸۲۸جلسه صد و دوازدهم ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ ۳. اجماع منقول – بررسی حجیت اجماع مدرکی – اقوال – قول اول: عدم حجیت مطلقا – ادله قول اول – دلیل اول و دوم و سوم    
۵۸۳۱جلسه صد و سیزدهم ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ اجماع منقول – بررسی حجیت اجماع مدرکی – قول اول: عدم حجیت مطلقا بررسی دلیل اول – بررسی دلیل دوم   
۵۸۳۴جلسه صد و چهاردهم ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ ۳. اجماع منقول – بررسی حجیت اجماع مدرکی – قول اول: عدم حجیت مطلقا بررسی دلیل سوم – قول دوم: حجیت اجماع مدرکی مطلقا – ادله: دلیل اول و دوم و سوم و بررسی آنها 
۵۸۳۶جلسه صد و پانزدهم ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ ۳. اجماع منقول – مقتضای تحقیق در حجیت اجماع مدرکی – کلام محقق نراقی – ۱. بر مبنای اجماع دخولی – ۲. بر مبنای اجماع تشرفی –  ۳. بر مبنای اجماع لطفی   
۵۸۳۸جلسه صد و شانزدهم ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ ۳. اجماع منقول – مقتضای تحقیق در حجیت اجماع مدرکی – بر مبنای کشف از دلیل معتبر – بر مبنای ملازمه عادی – بر مبنای تراکم ظنون – بر مبنای اجماع تلقی – بر مبنای اجماع تقریری