تفسیر ۴۰۳ – ۴۰۲

شناسه شماره جلسه تاریخ عنوان جلسه متن جلسه فایل PDF فایل صوتی
۵۵۱۲جلسه اول ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ آیه ۵۱ و ۵۲ – مفاد اجمالی آیه – ارتباط آیه با آیات قبل – مفردات آیه - ۱. «إذ» - ۲. «واعدنا»
۵۵۱۵جلسه دوم ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ آیه ۵۱ و ۵۲ – مفردات آیه - ۳. «موسی» - ۴. «اربعین» - ۵. «اتخذتم»
۵۵۲۷جلسه سوم ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ آیه ۵۱ و ۵۲ – بخش‌های دو آیه – بخش اول – مطلب اول، دوم، سوم و چهارم               
۵۵۳۰جلسه چهارم ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ آیه ۵۱ و ۵۲ – بخش‌های دو آیه – بخش اول – مطلب پنجم- ۱. نعمت برای موسی(ع) – ۲. نعمت برای بنی‌اسرائیل             
۵۵۳۸جلسه پنجم ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ آیه ۵۱ و ۵۲ – بخش‌های دو آیه – بخش اول – مطلب ششم- مواعده بر چهل شب یا سی شب؟ - ۱. نسبت به خداوند – ۲. نسبت به موسی(ع) - ۳. نسبت به بنی‌اسرائیل  
۵۵۴۱جلسه ششم ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ آیه ۵۱ و ۵۲ – بخش‌های دو آیه – بخش دوم- مطلب اول – مطلب دوم
۵۵۵۳جلسه هفتم ۱۴۰۲/۰۸/۰۸ آیه ۵۱ و ۵۲ – بخش‌های دو آیه – بخش دوم: «ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ» - مطلب سوم، چهارم، پنجم، و ششم   
۵۵۵۶جلسه هشتم ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ آیه ۵۱ و ۵۲ – بخش‌های دو آیه – بخش سوم: «وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ» - بخش چهارم: «ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ» - مطلب اول – مطلب دوم  
۵۵۶۸جلسه نهم ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ آیه ۵۱ و ۵۲ – بخش‌های دو آیه – بخش پنجم: «لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ» - مطلب اول – مطلب دوم – مطلب سوم و چهارم
۵۵۷۱تفسیر دهم ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ آیه ۵۱ و ۵۲ – بخش‌های دو آیه – بخش پنجم: «لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ»- مطلب چهارم: انواع شکر – مطلب پنجم: آثار شکر
۵۵۸۴جلسه یازدهم ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ آیه ۵۱ و ۵۲ – بخش‌های دو آیه – بخش پنجم: «لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ»- مطلب پنجم: آثار شکر
۵۵۸۷جلسه دوازدهم ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ آیه ۵۳ – ارتباط آیه با آیات قبل – مفردات آیه – بخش‌های آیه
۵۶۰۰جلسه سیزدهم ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ آیه ۵۳ – بخش اول – احتمالات در معنای فرقان – حق در معنای فرقان        
۵۶۰۳جلسه چهاردهم ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ آیه ۵۳ – بخش دوم: «لعلکم تهتدون» - مطلب اول- مطلب دوم - آیه ۵۴ – بیان کلی آیه – ارتباط آیه با آیات قبل
۵۶۲۱جلسه پانزدهم ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ آیه ۵۴ – مفردات – ۱. «قوم» - ۲. «بارئ»  
۵۶۲۴جلسه شانزدهم ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ آیه ۵۴ – مفردات – ۳. «فتوبوا» - ۴. «فاقتلوا» - ۵. «فتاب» - بخش‌های آیه – بخش اول       
۵۶۳۶جلسه هفدهم ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ آیه ۵۴ – ادامه تفسیر بخش اول - مظالم بنی‌اسرائیل - بازگشت همه مظالم بنی‌اسرائیل به ظلم به خویش 
۵۶۴۰جلسه هیجدهم ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ آیه ۵۴ – ادامه تفسیر بخش اول -  ریشه ظلم به خویش - جهل، مهم‌ترین مشکل بنی‌اسرائیل – بخش دوم: ۱. حقیقت توبه
۵۶۵۱جلسه نوزدهم ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ آیه ۵۴ – ادامه تفسیر بخش دوم – ۲. وجه ذکر اسم «بارئ»     
۵۶۵۴جلسه بیستم ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ آیه ۵۴ – ادامه تفسیر بخش دوم – ۳. رابطه قتل نفس و توبه – ۴. لزوم توبه واقعی - ۵. وجه امر به قتل نفس – ۶. معنای قتل نفس
۵۶۶۵جلسه بیست و یکم ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ آیه ۵۴ – ادامه تفسیر بخش دوم – ۶. معنای قتل نفس - احتمالات مختلف در جهات گوناگون قتل نفس – اشکالات و ابهامات       
۵۶۶۸جلسه بیست و دوم ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ آیه ۵۴ – ادامه تفسیر بخش دوم – ۶. معنای قتل نفس - حق در مسأله از جهات مختلف – ۱. از جهت معنای «انفس» - ۲. از جهت معنای «قتل»        
۵۶۷۹جلسه بیست و سوم ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ آیه ۵۴ – ادامه تفسیر بخش دوم – ۶. معنای قتل نفس - حق در مسأله از جهات مختلف – ۳. از جهت صیغه امر – قرائن امر امتحانی و بررسی آن 
۵۶۸۲جلسه بیست و چهارم ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ آیه ۵۴ – ادامه تفسیر بخش دوم – ۶. معنای قتل نفس - پاسخ به اشکالات و ابهامات 
۵۶۹۴جلسه بیست و پنجم ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ آیه ۵۴ – ادامه تفسیر بخش دوم – مؤید روایی – روایت اول و دوم - ابعاد اختلاف در روایات – نکات قابل استفاده از روایات – بخش سوم
۵۷۰۴جلسه بیست و ششم ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ آیه ۵۴ – بخش چهارم: «ذلکم خیر لکم عند بارئکم» - وجه تکرار «بارئکم» - وجه اول – وجه دوم    
۵۷۰۷جلسه بیست و هفتم ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ آیه ۵۴ – بخش چهارم: «ذلکم خیر لکم عند بارئکم» - وجه خیر بودن قتل - خیر برای قاتلان – خیر برای مقتولان – بخش پنجم – سه احتمال   
۵۷۱۹جلسه بیست و هشتم ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ موضوع شناسی: ۱. پول – بررسی سند مال بودن پول – ثمره بحث – ثمره اول و دوم و بررسی آنها – ادله سند بودن پول – دلیل اول و دوم    
۵۷۳۷جلسه بیست و نهم ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ آیه ۵۵ و۵۶ – دو احتمال در مورد درخواست‌کنندگان رؤیت - بررسی احتمالات در جهت اول   
۵۷۵۱جلسه سی ام ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ آیه ۵۵ و ۵۶ – بررسی احتمالات در مورد زمان درخواست مشاهده و درخواست کنندگان
۵۷۵۴جلسه سی و یکم ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ موضوع شناسی: ۱. پول – نفی کالا بودن پول – پول مال حقیقی است یا اعتباری؟  
۵۷۶۳جلسه سی و دوم ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ آیه ۵۵ و۵۶ –  بخش اول – مطلب سوم: وجه اشتراک خطاب- سه احتمال در مسأله- احتمال اول و بررسی آن – احتمال دوم و بررسی آن 
۵۷۶۶جلسه سی و سوم ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ آیه ۵۵ و۵۶ –  بخش اول – مطلب سوم: وجه اشتراک خطاب- سه احتمال در مسأله- احتمال سوم (حق در مسأله) – نمونه‌های تشابه قلبی – مؤید تشابه قلبی              
۵۷۷۵جلسه سی و چهارم ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ مطلب چهارم: علت تقاضای رؤیت - بخش دوم: «فاخذتکم الصاعقة و أنتم تنظرون» 
۵۷۹۰جلسه سی و پنجم ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ آیه ۵۵ و۵۶ –  بخش دوم – مطلب اول: معنای صاعقه - معنای دوم: علت صاعقه – مطلب سوم: صاعقه مرگبار     
۵۷۹۳جلسه سی و ششم ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ آیه ۵۵ و۵۶ –  بخش دوم – مطلب چهارم: مواجه شوندگان با صاعقه - احتمالات پنج‌گانه – بررسی احتمال پنجم و اول و دوم
۵۷۹۹جلسه سی و هفتم ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ آیه ۵۵ و۵۶ –  بخش دوم – مطلب چهارم: مواجه شوندگان با صاعقه - احتمالات پنج‌گانه – بررسی احتمال سوم       
۵۸۰۳جلسه سی و هشتم ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ آیه ۵۵ و۵۶ –  بخش دوم – مطلب چهارم: مواجه شوندگان با صاعقه - احتمالات پنج‌گانه – بررسی احتمال چهارم و حق در مسأله          
۵۸۱۵جلسه سی و نهم ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ آیه ۵۵ و۵۶ –  بخش دوم – مطلب پنجم: معنای «تنظرون» - احتمالات پنج‌گانه - حق در مسئله            
۵۸۱۸جلسه چهلم ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ آیه ۵۵ و۵۶ –  بخش سوم – الف: «ثم بعثناکم من بعد موتکم» - مطلب اول: تقاضای حضرت موسی پس از صاعقه – مطلب دوم: معنای بعث و موت – ب: «لعلکم تشکرون»