فقه رمز ارزها – ۴۰۲ -۴۰۱

شناسه شماره جلسه تاریخ عنوان جلسه متن جلسه فایل PDF فایل صوتی
۵۱۵۴جلسه اول ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ مقدمه: عناوین شایع و بررسی آنها – عنوان برگزیده – موضع کشورها درباره رمز ارزها
۵۱۵۶جلسه دوم ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ مقدمه: نظر فقها درباره رمز ارزها – انواع چالش‌های فرا روی رمز ارزها: ۱. چالش‌های فنی ۲. چالش‌های حقوقی ۳. چالش‌های فقهی
۵۱۵۹جلسه سوم ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ موضوع شناسی – فناوری مورد استفاده در رمز ارزها – پلتفرم – اینترنت  
۵۱۷۱جلسه چهارم ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ موضوع شناسی – فناوری مورد استفاده در رمز ارزها – دیتابیس یا پایگاه داده
۵۱۷۴جلسه پنجم ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ موضوع شناسی – فناوری مورد استفاده در رمز ارزها – بلاک چین یا زنجیره بلوکی - برخی عرصه‌های مورد استفاده فناوری بلاک چین
۵۱۸۸جلسه ششم ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ موضوع جزئی: موضوع شناسی – تفاوت‌های بلاک چین (زنجیره بلوکی) با پایگاه داده
۵۱۹۱جلسه هفتم ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ موضوع شناسی – کاربردهای بلاک چین (زنجیره بلوکی) و پایگاه داده – انواع بلاک چین چیستی رمز ارز: مقدمه
۵۲۰۵جلسه هشتم ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ موضوع شناسی –  ماهیت رمز ارزها – بیان اجمالی – بیان تفصیلی       
۵۲۰۸جلسه نهم ۱۴۰۱/۰۸/۱۱ موضوع شناسی – ماهیت رمز ارزها – منشأ معادله‌ها در شبکه – کیف پول – ابزارهای استخراج – انواع استخراج
۵۲۱۶جلسه دهم ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ موضوع شناسی –  توکن و تفاوت آن با رمز ارز – انواع توکن – مزایای رمز ارزها   
۵۲۱۹جلسه یازدهم ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ موضوع شناسی –  مزایای رمز ارزها – معایب رمز ارزها – انواع رمز ارزها  
۵۲۴۱جلسه دوازدهم ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ موضوع شناسی – رویکردهای چهارگانه نسبت به رمز ارزها – بررسی دو موضوع: پول و مال - ۱. پول – تاریخچه پول
۵۲۴۵جلسه سیزدهم ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ ۱. پول – تاریخچه پول – مرحله چهارم تا نهم
۵۲۵۸جلسه چهاردهم ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ۱. پول – انواع پول – ماهیت پول    
۵۲۶۰جلسه پانزدهم ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ۱. پول – وظایف پول – نظر برگزیده – پشتوانه پول 
۵۲۷۸جلسه شانزدهم ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ ۱. پول – اهمیت شناخت ماهیت پول – ویژگی‌های پول – موارد اتفاق و مورد اختلاف    
۵۲۸۲جلسه هفدهم ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ ۱. پول - دو دیدگاه اصلی درباره چیستی پول   
۵۲۹۱جلسه هجدهم ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ ۱. پول – اختلاف نظر بین صاحبان دیدگاه اول – ۱. نظریه قدرت خرید – ۲. نظریه ارزش اسمی       
۵۲۹۴جلسه نوزدهم ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ ۱. پول – نظر برگزیده درباره چیستی پول و ادله آن
۵۳۰۰جلسه بیستم ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ احکام عقد – مسأله ۱۰ – اعتبار تنجیز در عقد – صور مهم مسأله  
۵۳۰۲جلسه بیست و یکم ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ ۱. پول – مال اعتباری و سرمایه
۵۳۱۴جلسه بیست و دوم ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ ۲. مال – معنای لغوی – معنای عرفی – معنای اصطلاحی   
۵۳۱۹جلسه بیست و سوم ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ ۲. مال – تفاوت معنای لغوی و عرفی با  معنای اصطلاحی – چند نکته در مورد مال - ویژگی‌های مال
۵۳۲۷جلسه بیست و چهارم ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ ۲. مال –  ویژگی‌های مال – ویژگی چهارم، پنجم و ششم – شمول مال نسبت به منافع و حقوق    
۵۳۲۹جلسه بیست و پنجم ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ ۲. مال – تفاوت مال و مالیت – بررسی مال بودن رمز ارزها  
۵۳۴۱جلسه بیست و ششم ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ ۲. مال – بررسی چند شبهه درباره مالیت رمز ارزها – شبهه اول، دوم، سوم و بررسی آنها    
۵۳۵۲جلسه بیست و هفتم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ جلسه بیست و هفتم  ۲. مال – بررسی چند شبهه درباره مالیت رمز ارزها – شبهه اول، دوم، سوم و بررسی آنها – تقسیمات مال – تقسیم اول و دوم      
۵۳۵۵جلسه بییست و هشتم ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ فرق حق پا و حکم مشی – برخی مصادیق حق سلبی پا
۵۳۵۸جلسه بیست و نهم ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ ۲. مال – بررسی رمز ارزها از حیث تطبیق اقسام مال بر آن 
۵۳۶۳جلسه سی ام ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ بررسی فقهی – دو فعل مرتبط با رمز ارزها؛ استخراج و مبادله – دو گونه بحث فقهی درباره رمز ارزها؛ عنوان اولی و ثانوی- ۱. استخراج – ادله حرمت استخراج – دلیل اول
۵۳۶۹جلسه سی و یکم ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ بررسی فقهی – ۱. استخراج – ادله حرمت استخراج –  بررسی دلیل اول (بررسی صغری و کبری)     
۵۳۷۳جلسه سی و دوم ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ بررسی فقهی - ۱. استخراج  -  ادله حرمت استخراج -بررسی دلیل اول – اشکال چهارم در روایات دال بر عدم اختصاص ضرب درهم و دینار به حکومت – روایت معارض و بررسی آن    
۵۳۸۰جلسه سی و سوم ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ بررسی فقهی –۱. استخراج  -  ادله حرمت استخراج - دلیل دوم و بررسی آن     
۵۳۸۲جلسه سی و چهارم ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ بررسی فقهی – ۱. استخراج  - ادله حرمت استخراج - دلیل سوم و بررسی آن       
۵۳۹۵جلسه سی و پنجم ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ بررسی فقهی – ۱. استخراج  -  ادله حرمت استخراج -  دلیل چهارم و بررسی آن  
۵۳۹۹جلسه سی و ششم ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ بررسی فقهی – ۱. استخراج – وجوه ملکیت رمز ارز در اثر استخراج – وجه اول: حیازت – اشکال اول و بررسی آن – اشکال دوم و بررسی آن
۵۴۱۱جلسه سی و هفتم ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ بررسی فقهی – ۱. استخراج  -  وجوه ملکیت رمز ارز در اثر استخراج – وجه اول: حیازت - حق در وجه اول - وجه دوم: شرکت – بررسی وجه دوم
۵۴۲۳جلسه سی و هشتم ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ بررسی فقهی – ۱. استخراج  -  وجوه ملکیت رمز ارز در اثر استخراج – وجه سوم: جعاله  - بررسی وجه سوم – اشکال اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم و بررسی آنها  
۵۴۳۲جلسه سی و نهم ۱۴۰۲/۰۲/۱۲ بررسی فقهی – ۲. معامله – مقدمه – اشکال اول و بررسی آن
۵۴۳۵جلسه چهلم ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ بررسی فقهی – ۲. معامله رمز ارز – ادامه بررسی اشکال اول – اشکال دوم: عدم تأیید شارع- بررسی اشکال دوم – اشکال سوم: أکل مال به باطل – بررسی اشکال سوم
۵۴۴۷جلسه چهل و یکم ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ بررسی فقهی – ۲. معامله رمز ارز – اشکال چهارم: عدم ملکیت – اشکال پنجم: عدم قدرت بر تسلیم      
۵۴۴۹جلسه چهل و دوم ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ بررسی فقهی – ۲. معامله رمز ارز – اشکال ششم: عین نبودن – اشکال هفتم: عدم تحقق معاوضه
۵۴۶۱جلسه چهل و سوم ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ بررسی فقهی – ۲. معامله رمز ارز – اشکال هشتم: سفهی بودن – بررسی اشکال هشتم - اشکال نهم: ربوی بودن – بررسی اشکال نهم
۵۴۷۳جلسه چهل و چهارم ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ بررسی فقهی – ۲. معامله رمز ارز – اشکال دهم: غرری بودن – بررسی اشکال دهم - جهات مختلف بحث از غرر: ۱. معنای غرر
۵۴۷۶جلسه چهل و پنجم ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ بررسی فقهی – ۲. معامله رمز ارز – ادامه بررسی اشکال دهم – ۲. روایت نهی از غرر انظار درباره روایت ۴. نهی از غرر، وضعی یا تکلیفی - نتیجه
۵۴۷۹جلسه چهل و ششم ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ جلسه چهل و ششم بررسی فقهی – ۲. معامله رمز ارز – نکته مهم – اشکال یازدهم: اعانه بر اثم – بررسی اشکال یازدهم ۱۴۰۲/۰۳/۰۶
۵۴۸۱جلسه چهل و هفتم ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ بررسی فقهی – ۲. معامله رمز ارز – اشکال دوازدهم: ظلم – بررسی اشکال دوازدهم - اشکال سیزدهم: قمار – بررسی اشکال سیزدهم
۵۴۸۲جلسه چهل و هشتم ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ بررسی فقهی – بررسی استخراج و معامله رمز ارز براساس حکم ثانوی و حکومتی – مقدمه – مقام اول: حکم ثانوی – اشکال اول: ضرر    
۵۴۸۴جلسه چهل و نهم ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ بررسی فقهی – مقام اول: استخراج و معامله رمز ارز براساس حکم ثانوی – بررسی اشکال اول - اشکال دوم: اختلال نظام – بررسی اشکال دوم
۵۴۸۵جلسه پنجاهم ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ بررسی فقهی – مقام اول: استخراج و معامله رمز ارز براساس حکم ثانوی – اشکال سوم: سلطه بیگانگان – بررسی اشکال سوم – مقام دوم: استخراج و معامله رمز ارز براساس حکم حکومتی