قواعد فقهیه – فقه سیاسی – (قاعده عدم ولایت بر غیر)

شناسه شماره جلسه تاریخ عنوان جلسه متن جلسه فایل PDF فایل صوتی
۵۱۴۴جلسه اول ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ قاعده عدم ولایت بر غیر – بیان اهمیت قاعده
۵۱۴۷جلسه دوم ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ تفاوت قواعد اصولی و فقهی – یازده معیار
۵۱۶۳جلسه سوم ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ نظر برگزیده در تفاوت قاعده اصولی و فقهی – نسبت عدم ولایت بر غیر و سلطنت انسان بر مال و جان و حقوق خویش
۵۱۶۶جلسه چهارم ۱۴۰۱/۰۷/۲۴ نسبت عدم ولایت بر غیر و سلطنت انسان بر مال و جان و حقوق خویش – تقریر اول و دوم ملازمه ثبوت ملازمه از یک طرف – عدم ولایت بر غیر، اصل یا اماره
۵۱۷۹جلسه پنجم ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ عدم ولایت بر غیر، اصل یا اماره – نظر فقها – ادله عدم ولایت بر غیر – دلیل اول: فطرت
۵۱۸۲جلسه ششم ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ ادله عدم ولایت بر غیر – دلیل دوم: آزادی انسان – دلیل سوم: توحید در خالقیت و مالکیت دلیل چهارم: تساوی انسان‌ها در عبودیت
۵۱۹۶جلسه هفتم ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ ادله عدم ولایت بر غیر – دلیل پنجم: کرامت انسان – دلیل ششم: سیره عقلا
۵۱۹۹جلسه هشتم ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ ادله عدم ولایت بر غیر – دلیل پنجم: کرامت انسان – دلیل هفتم: استصحاب - نکته‌ای درباره دلیل پنجم ۱۴۰۱/۰۸/۰۸
۵۲۱۲جلسه نهم ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ ادله عدم ولایت بر غیر – دلیل هشتم: آیات – اصل یا اماره بودن قاعده - ثمره اصل یا اماره بودن قاعده – نسبت سایر ولایات با عدم ولایت بر غیر
۵۲۲۳جلسه دهم ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ نسبت سایر ولایات با اصل عدم ولایت بر غیر - کلام بعض الاعلام در حکومت چهار اصل بر اصل عدم ولایات    
۵۲۲۸جلسه یازدهم ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ نسبت سایر ولایات با اصل عدم ولایت بر غیر – ادامه بحث در حکومت چهار اصل  
۵۲۳۴جلسه دوازدهم ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ نسبت سایر ولایات با اصل عدم ولایت بر غیر - بررسی کلام بعض الاعلام در حکومت چهار اصل بر اصل عدم ولایت - بررسی حکومت اصل اول – بررسی حکومت اصل دوم     
۵۲۳۷جلسه سیزدهم ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ نسبت سایر ولایات با اصل عدم ولایت بر غیر - بررسی کلام بعض الاعلام در حکومت چهار اصل بر اصل عدم ولایت بررسی حکومت اصل سوم 
۵۲۵۰جلسه چهاردهم ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ نسبت سایر ولایات با اصل عدم ولایت بر غیر - بررسی کلام بعض الاعلام در حکومت چهار اصل بر اصل عدم ولایت بررسی حکومت اصل چهارم – حق در مسأله – فایده اصل عدم ولایت طبق نظر برگزیده   
۵۲۵۳جلسه پانزدهم ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ ولایات مجعول از طرف خداوند – ۱. ولایت انبیاء – دلیل اول: آیات - حکومت انبیاء       
۵۲۶۵جلسه شانزدهم ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ ولایات مجعول از طرف خداوند – ۱. ولایت انبیاء – دلیل اول: آیات - ولایت تکوینی و تشریعی انبیاء 
۵۲۶۸جلسه هفدهم ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ ولایات مجعول از طرف خداوند – ۱. ولایت انبیاء – دلیل اول: آیات - مراتب ولایت – دلیل دوم: روایات – ۲. ولایت ائمه(ع) – دلیل اول: آیات  
۵۲۷۴جلسه هجدهم ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ ولایات مجعول از طرف خداوند – ۲. ولایت ائمه(ع) – دلیل اول: آیات دلیل دوم: روایات 
۵۲۸۷جلسه نوزدهم ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ ولایات مجعول از طرف خداوند – ۲. ولایت ائمه(ع) – دلیل اول: آیات دلیل دوم: روایات – طایفه اول: روایت دوم و سوم – طایفه دوم: روایت اول، دوم و سوم   
۵۳۰۶جلسه بیستم ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ ولایات مجعول از طرف خداوند – ۲. ولایت ائمه(ع) – دلیل دوم: روایات طایفه سوم: روایت اول، دوم، سوم و چهارم – طایفه چهارم: روایت اول، دوم و سوم - ۳. ولایت حاکم شرعی (فقیه)
۵۳۳۳جلسه بیست و یکم ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ ولایات مجعول از طرف خداوند – ۳. ولایت حاکم شرع (فقیه) - ادعای اتفاق بر اصل ولایت حاکم شرع (فقیه) – دو دیدگاه درباره اسلام    
۵۳۳۴جلسه بیست و دوم ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ ولایات مجعول از طرف خداوند – ۳. ولایت حاکم شرع (فقیه) - ضرورت حکومت در عصر غیبت – دلیل اول و دوم – ادله ولایت حاکم شرع – مقدمه 
۵۳۴۵جلسه بیست و سوم ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ ولایات مجعول از طرف خداوند – ۳. ولایت حاکم شرع (فقیه) - ادله ولایت حاکم شرع – مقدمه: نظریات مختلف درباره کیفیت تعیین حاکم – احتمالات پنج‌گانه در نظریه نصب و بررسی آنها   
۵۳۴۸جلسه بیست و چهارم ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ ولایات مجعول از طرف خداوند – ۳. ولایت حاکم شرع (فقیه) – ادله ولایت حاکم شرع – مقدمه: نظریات مختلف درباره کیفیت تعیین حاکم – احتمالات پنج‌گانه در نظریه نصب و بررسی آنها
۵۳۶۶جلسه بیست و پنجم ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ ولایات مجعول از طرف خداوند – ۳. ولایت حاکم شرع (فقیه) – ادله ولایت حاکم شرع – دلیل اول: آیات – آیه اول، دوم و سوم
۵۳۸۷جلسه بیست و ششم ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ ولایات مجعول از طرف خداوند – ۳. ولایت حاکم شرع (فقیه) - ادله ولایت حاکم شرع – دلیل اول: آیات – جمع‌بندی دلیل اول – دلیل دوم: روایات - روایت اول: مقبوله عمر بن حنظله – بحث سندی – تقریب استدلال   
۵۳۸۸جلسه بیست و هفتم ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ ولایات مجعول از طرف خداوند – ۳. ولایت حاکم شرع (فقیه) - ادله ولایت حاکم شرع – دلیل دوم: روایات - روایت اول: مقبوله عمر بن حنظله – پاسخ به یک شبهه – مؤید استدلال – نکته‌ای پیرامون نقل روایات (الفاظ یا مضامین) – دلالت مقبوله بر شروط اجتهاد  
۵۴۰۳جلسه بیست و هشتم ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ ولایات مجعول از طرف خداوند – ۳. ولایت حاکم شرع (فقیه) - ادله ولایت حاکم شرع – دلیل دوم: روایات – روایت دوم – تقریب استدلال – بررسی استدلال به روایت اول و دوم - اشکال اول – بررسی اشکال اول  
۵۴۱۵جلسه بیست و نهم ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ ولایات مجعول از طرف خداوند – ۳. ولایت حاکم شرع (فقیه) - ادله ولایت حاکم شرع – دلیل دوم: روایات –بررسی استدلال به روایت اول و دوم - بررسی اشکال اول - بررسی احتمالات پنج‌گانه 
۵۴۱۸جلسه سی ام ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ ولایات مجعول از طرف خداوند – ۳. ولایت حاکم شرع (فقیه) - ادله ولایت حاکم شرع – دلیل دوم: روایات –ادامه بررسی احتمالات پنج‌گانه – اشکال دوم و بررسی آن – اشکال سوم وبررسی آن 
۵۴۲۶جلسه سی و یکم ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ ولایات مجعول از طرف خداوند – ۳. ولایت حاکم شرع (فقیه) - ادله ولایت حاکم شرع – دلیل دوم: روایات – اشکال چهارم و بررسی آن  
۵۴۳۹جلسه سی و دوم ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ تجری – راه اصولی بودن مسئله تجری – بررسی راه دوم – اشکال اول و بررسی آن اشکال دوم و سوم و چهارم 
۵۴۴۲جلسه سی و سوم ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ ولایات مجعول از طرف خداوند – ۳. ولایت حاکم شرع (فقیه) - ادله ولایت حاکم شرع – دلیل دوم: روایات – قرائن دال بر عموم در مقبوله - قرینه سوم، چهارم، پنجم، ششم و هفتم – قرائن دال بر عموم در مشهوره – روایت سوم 
۵۴۵۳جلسه سی و چهارم ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ ولایات مجعول از طرف خداوند – ۳. ولایت حاکم شرع (فقیه) - ادله ولایت حاکم شرع – دلیل دوم: روایات – بررسی روایت سوم – روایت چهارم      
۵۴۵۶جلسه سی و پنجم ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ ولایات مجعول از طرف خداوند – ۳. ولایت حاکم شرع (فقیه) - ادله ولایت حاکم شرع – دلیل دوم: روایات – بررسی روایت چهارم – روایت پنجم و بررسی آن – روایت ششم و بررسی آن  
۵۴۶۵جلسه سی و ششم ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ ولایات مجعول از طرف خداوند – ۳. ولایت حاکم شرع (فقیه) - ادله ولایت حاکم شرع – دلیل دوم: روایات – روایت هفتم، هشتم، نهم و بررسی آنها – نتیجه دلیل دوم       
۵۴۶۸جلسه سی و هفتم ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ ولایات مجعول از طرف خداوند – ۳. ولایت حاکم شرع (فقیه) - ادله ولایت حاکم شرع – دلیل سوم: عقل – بررسی اجمالی نظریه انتخاب – دلیل اول، دوم و بررسی آنها – سایر ادله 
۵۴۸۰جلسه سی و هشتم ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ ولایات مجعول از طرف خداوند – ۳. ولایت حاکم شرع (فقیه) –نقش مردم در ولایت بر اساس نظریه نصب و نظریه انتخاب – کارآیی اصل عدم ولایت بر غیر    
۵۴۸۳جلسه سی و نهم ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ ولایات مجعول از طرف خداوند – ۴. ولایت عدول مؤمنین – ادله و بررسی آن - ۵. سایر ولایات