خارج فقه

شناسه شماره جلسه تاریخ عنوان جلسه متن جلسه فایل PDF فایل صوتی
۵۱۴۵جلسه اول ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ احکام عقد – مسأله ۱ – توضیح کلی – فرع اول
۵۱۴۸جلسه دوم ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ احکام عقد – مسأله ۱ – توضیح کلی – فرع اول – قول اول و بررسی آن – قول دوم و بررسی آن
۵۱۵۳جلسه سوم ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ احکام عقد – مسأله ۱ –فرع اول – قول سوم و بررسی آن – قول چهارم و بررسی آن
۵۱۶۱جلسه چهارم ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ احکام عقد – مسأله ۱ –فرع دوم – اقوال – ادله قول اول و دوم و بررسی آنها
۵۱۶۴جلسه پنجم ۱۴۰۱/۰۷/۲۴ حکام عقد – مسأله ۱ –فرع دوم: بررسی تقدیم قبول بر ایجاب – قول سوم و بررسی دلیل آن – دو ادعا و بررسی آنها
۵۱۶۸جلسه ششم ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ احکام عقد – مسأله ۱ – فرع دوم: حق در مسأله 
۵۱۷۷جلسه هفتم ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ مسأله ۲ – توضیح اجمالی مسأله – مقام اول: الفاظ ایجاب – ۱ و ۲: «زوجت» و «انکحت» - وجه احتیاط وجوبی – حق در مسأله
۵۱۸۱جلسه هشتم ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ احکام عقد – مسأله ۲ – مقام اول: الفاظ ایجاب: ۱ و ۲: «زوجت» و «انکحت» - بررسی عبارت تحریر و تعلیقه امام بر عروه – ۳. «متعت» - اقوال – ادله قول اول (منع) – دلیل اول، دوم، سوم و بررسی آنها
۵۱۸۵جلسه نهم ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ احکام عقد – مسأله ۲ – مقام اول: الفاظ ایجاب: ۳. «متعت» - ادله قول اول (منع) - دلیل چهارم، پنجم، ششم و هفتم و بررسی آنها
۵۱۹۵جلسه دهم ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ احکام عقد – مسأله ۲ – مقام اول: الفاظ ایجاب: ۳. «متعت» - ادله جواز – دلیل اول - اشکال محقق خویی – بررسی اشکال
۵۲۰۰جلسه یازدهم ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ احکام عقد – مسأله ۲ –  مقام اول: الفاظ ایجاب: ۳. «متعت» - ادله جواز – دلیل اول - بررسی شواهد سه‌گانه محقق خویی
۵۲۰۲جلسه دوازدهم ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ احکام عقد – مسأله ۲ –  مقام اول: الفاظ ایجاب: ۴. «وهبت»، «بعت»، «ملکت» و «آجرت» - ادله جواز: دلیل اول، دوم، سوم و بررسی آنها – دلیل عدم جواز و بررسی آن – حق در مسأله 
۵۲۱۱جلسه سیزدهم ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ احکام عقد – مسأله ۲ –  مقام اول: الفاظ ایجاب: ۵. ایجاب به لفظ «امر» - اقوال – فروض مسأله ادله جواز – دلیل جواز: روایت سهل ساعدی – اشکال اول: اشکال سندی – بررسی اشکال اول
۵۲۱۳جلسه چهاردهم ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ احکام عقد – مسأله ۲ –  مقام اول: الفاظ ایجاب: ۵. ایجاب به لفظ «امر» - اشکالات دلالی به روایت سهل ساعدی و بررسی آنها – حق در مسأله  
۵۲۲۱جلسه پانزدهم ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ احکام عقد – مسأله ۲ – مقام اول: الفاظ ایجاب: ۵. ایجاب به لفظ «امر» - اشکال مرحوم حکیم به روایت سهل ساعدی 
۵۲۲۷جلسه شانزدهم ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ احکام عقد – مسأله ۲ – مقام اول: الفاظ ایجاب: ۵. ایجاب به لفظ «امر» - اشکال محقق خویی به مرحوم حکیم – بررسی کلام مرحوم حکیم – اشکال اول و دوم   
۵۲۳۰جلسه هفدهم ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ احکام عقد – مسأله ۲ –  مقام اول: الفاظ ایجاب: ۵. ایجاب به لفظ «امر» - بررسی کلام مرحوم حکیم – بررسی کلام محقق خویی 
۵۲۳۳جلسه هجدهم ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ احکام عقد – مسأله ۲ – مقام اول: الفاظ ایجاب: ۶. ایجاب به لفظ «نعم» – مقام دوم: الفاظ قبول – ادله جواز – دلیل عدم جواز – حق در مسأله
۵۲۳۶جلسه نوزدهم ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ احکام عقد – مسأله ۲ –  مقام اول: الفاظ ایجاب: ۶. ایجاب به لفظ «نعم» - مقام دوم: الفاظ قبول – ادله جواز – دلیل عدم جواز – حق در مسأله  
۵۲۳۹جلسه بیستم ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ احکام عقد – مسأله ۴
۵۲۴۹جلسه بیست و یکم ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ احکام عقد – مسأله ۵ – موضوع: مطابقت بین ایجاب و قبول – ادله عدم لزوم مطابقت – دلیل اول – دلیل دوم و بررسی آن
۵۲۵۱جلسه بیست و دوم ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ احکام عقد – مسأله ۶ – صور چهارگانه – صورت اول – اختلاف در مثال صورت اول- دلیل عدم کفایت در صورت اول – نظر محقق خویی در مورد مثال صورت اول – تفاوت نظر امام و محقق خویی – حق در مورد مثال
۵۲۵۵جلسه بیست و سوم ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ احکام عقد – مسأله ۶ – موضوع: اشتباه در صیغه – صورت دوم، سوم و چهارم – تفاوت تقسیم امام و تقسیم مرحوم سید
۵۲۶۳جلسه بیست و چهارم ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ احکام عقد – مسأله ۷ – موضوع: لزوم قصد مضمون عقد – کلام مرحوم سید – اقوال
۵۲۶۶جلسه بیست و پنجم ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ احکام عقد – مسأله ۷ – موضوع: لزوم قصد مضمون عقد – بررسی اقوال – حق در مسأله - مسأله ۸ – موضوع: لزوم قصد انشاء و معنای آن
۵۲۷۰جلسه بیست و ششم ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ احکام عقد – مسأله ۹: بررسی اعتبار موالات در عقد – اقوال – ادله اعتبار – دلیل اول تا چهارم   
۵۲۷۲جلسه بیست و هفتم ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ احکام عقد – مسأله ۹: بررسی اعتبار موالات در عقد – ادله عدم اعتبار – دلیل اول و دوم و بررسی آنها    
۵۲۷۶جلسه بیست و هشتم ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ احکام عقد – مسأله ۹: بررسی اعتبار موالات در عقد – ادله عدم اعتبار – دلیل سوم - کلام مرحوم حکیم و بررسی آن
۵۲۸۵جلسه بیست و نهم ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ احکام عقد – مسأله ۱۰ عروه – بررسی اعتبار اتحاد در مجلس عقد - کلام علامه در اعتبار اتحاد و بررسی آن – یک نکته در مورد عبارت مرحوم سید
۵۲۸۸جلسه سی ام ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ احکام عقد – مسأله ۱۰ – اعتبار تنجیز در عقد – اقسام تعلیق – اقوال - کلام مرحوم سید و تفاوت آن با کلام امام
۵۲۹۸جلسه سی و یکم ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ احکام عقد – مسأله ۱۰ – اعتبار تنجیز در عقد – صور مهم مسأله
۵۳۰۴جلسه سی و دوم ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ احکام عقد – مسأله ۱۰ – اعتبار تنجیز در عقد – ادله اعتبار تنجیز دلیل اول: اجماع- بررسی دلیل اول           
۵۳۰۹جلسه سی و سوم ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ احکام عقد – مسأله ۱۰ – اعتبار تنجیز در عقد – ادله اعتبار – دلیل دوم: روایات - بررسی دلیل دوم   
۵۳۱۱جلسه سی و چهارم ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ احکام عقد – مسأله ۱۰ – اعتبار تنجیز در عقد – ادله اعتبار - دلیل سوم: استنکار عرف و غیر متعارف بودن عقد تعلیقی – کلام محقق خویی   
۵۳۲۲جلسه سی و پنجم ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ احکام عقد – مسأله ۱۰ – اعتبار تنجیز در عقد – ادله اعتبار - بررسی دلیل سوم – دلیل چهارم و بررسی آن – دلیل پنجم – تقریر اول
۵۳۳۲جلسه سی و ششم ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ احکام عقد – مسأله ۱۰ – اعتبار تنجیز در عقد – ادله اعتبار -  دلیل پنجم – تقریر اول - ادعای اختصاص تقریر اول به برخی صور و بررسی آن – اختصاص تقریر دوم به برخی صور – اشکال محقق خویی به تقریر اول و بررسی آن – تقریر دوم – اشکال محقق خویی به تقریر دوم و بررسی آن
۵۳۳۶جلسه سی و هفتم ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ احکام عقد – مسأله ۱۰ – اعتبار تنجیز در عقد – ادله اعتبار –بررسی دلیل پنجم -  بررسی تقریر اول - اشکال اول – اشکال دوم
۵۳۳۸جلسه سی و هشتم ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ احکام عقد – مسأله ۱۰ – اعتبار تنجیز در عقد – ادله اعتبار – بررسی تقریر دوم از دلیل پنجم - مؤید عدم استحاله تعلیق در عقود
۵۳۴۴جلسه سی و نهم ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ احکام عقد – مسأله ۱۰ – اعتبار تنجیز در عقد- حق در مسأله – بررسی کلام شیخ انصاری - بطلان تعلیق بر امر استقبالی به نحو احتیاط وجوبی
۵۳۴۷جلسه چهلم ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ احکام عقد – مسأله ۱۰ – اعتبار تنجیز در عقد- مقتضای تحقیق در مسأله – صورت اول: فروض چهارگانه – صورت دوم – صورت سوم – صورت چهارم – تفصیل محقق خویی
۵۳۵۰جلسه چهل و یکم ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ احکام عقد – مسأله ۱۰ – اعتبار تنجیز در عقد – بررسی تفصیل محقق خویی- فرق اشتراط و تعلیق – بررسی شروط ضمن عقد نکاح
۵۳۶۵جلسه چهل و دوم ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ احکام عقد – مسأله ۱۱ – شروط عاقد – توضیح اجمالی مسأله – کلام صاحب عروه   
۵۳۶۸جلسه چهل و سوم ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ احکام عقد – مسأله ۱۱ -  شروط معتبر در عاقد – ادله اشتراط بلوغ – دلیل اول: آیه - احتمالات چهاگانه در آیه – بررسی احتمال دوم
۵۳۷۷جلسه چهل و چهارم ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ احکام عقد – مسأله ۱۱ - شروط معتبر در عاقد – ادله اشتراط بلوغ – دلیل اول: آیه - بررسی دلیل اول – اشکال اول و دوم
۵۳۸۵جلسه چهل و پنجم ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ احکام عقد – مسأله ۱۱ -  شروط معتبر در عاقد – ادله اشتراط بلوغ – دلیل اول: آیه - بررسی دلیل اول – پاسخ صاحب جواهر به اشکال دوم – بررسی پاسخ صاحب جواهر – اشکال سوم و چهارم
۵۳۸۹جلسه چهل و ششم ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ احکام عقد – مسأله ۱۱ -  شروط معتبر در عاقد – ادله اشتراط بلوغ – دلیل دوم: روایات - تقریب استدلال – بررسی استدلال – مقدمه – اشکالات شیخ – پاسخ محقق خویی
۵۳۹۲جلسه چهل و هفتم ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ احکام عقد – مسأله ۱۱ -  شروط معتبر در عاقد – ادله اشتراط بلوغ – دلیل دوم: روایات - تقریب استدلال – بررسی اشکال شیخ و پاسخ محقق خویی – بررسی اشکال سوم شیخ
۵۴۰۱جلسه چهل و هشتم ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ احکام عقد – مسأله ۱۱ -  شروط معتبر در عاقد – ادله اشتراط بلوغ – دلیل دوم: روایات - بررسی شمول روایات نسبت به فرض اجرای صیغه توسط صبی وکالتاً – اقوال – کلام شیخ انصاری
۵۴۰۶جلسه چهل و نهم ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ احکام عقد – مسأله ۱۱ -  شروط معتبر در عاقد – ادله اشتراط بلوغ – دلیل دوم: روایات - ادامه کلام شیخ انصاری – اشکالات محقق خویی به شیخ
۵۴۰۸جلسه پنجاهم ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ احکام عقد – مسأله ۱۱ -  شروط معتبر در عاقد – ادله اشتراط بلوغ – دلیل دوم: روایات - بررسی اشکال محقق خویی به شیخ - استناد محقق خویی به یک موید و بررسی آن
۵۴۱۴جلسه پنجاه و یکم ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ احکام عقد – مسأله ۱۱ -  شروط معتبر در عاقد – ادله اشتراط بلوغ – دلیل دوم: روایات - مروری بر مباحث گذشته – کلام امام خمینی
۵۴۱۷جلسه پنجاه و دوم ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ احکام عقد – مسأله ۱۱ -  شروط معتبر در عاقد – ادله اشتراط بلوغ – دلیل دوم: روایات - ادامه کلام امام خمینی – بررسی کلام امام خمینی   
۵۴۲۰جلسه پنجاه و سوم ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ احکام عقد – مسأله ۱۱ -  شروط معتبر در عاقد – ادله اشتراط بلوغ – دلیل دوم: روایات - ادامه بررسی کلام امام خمینی – نتیجه بحث در دلیل اول و دوم – دلیل سوم، چهارم، پنجم و ششم و بررسی آنها – نتیجه کلی بحث در شرط اول (بلوغ)
۵۴۲۴جلسه پنجاه و چهارم ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ احکام عقد – مسأله ۱۱ -  شروط معتبر در عاقد – شرط دوم: عقل – ادله اشتراط عقل - شرط سوم: قصد – کلام امام و مرحوم سید و تفاوت آن   
۵۴۲۷جلسه پنجاه و پنجم ۱۴۰۲/۰۲/۱۱ احکام عقد – مسأله ۱۱ -  شروط معتبر در عاقد – ترجیح متن تحریر بر عروه در این مسأله - دو پرسش – پرسش اول: بطلان عقد سکران مستند به فقدان عقل یا فقدان قصد – کلام بعضی از بزرگان و بررسی آن
۵۴۳۷جلسه پنجاه و ششم ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ احکام عقد – مسأله ۱۱ -  شروط معتبر در عاقد – شرط سوم: قصد - پرسش دوم: درباره تفاوت حکم عقد مرد مست و حکم عقد زن مست – ریشه اختلاف بین فقها – مخالفت روایت اسماعیل بن بزیع با قواعد – سه دیدگاه درباره روایت
۵۴۴۰جلسه پنجاه و هفتم ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ احکام عقد – مسأله ۱۱ -  شروط معتبر در عاقد – شرط سوم: قصد - پرسش دوم: درباره تفاوت حکم عقد مرد مست و حکم عقد زن مست – سه دیدگاه درباره روایت اسماعیل بن بزیع – دیدگاه سوم – توجیه دوم و سوم و بررسی آنها
۵۴۴۴جلسه پنجاه و هشتم ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ ولایات مجعول از طرف خداوند – ۳. ولایت حاکم شرع (فقیه) - ادله ولایت حاکم شرع – دلیل دوم: روایات –بررسی استدلال به روایت اول و دوم - بررسی اشکال اول - بررسی احتمالات پنج‌گانه 
۵۴۵۲جلسه پنجاه و نهم ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ احکام عقد – مسأله ۱۲ – اشتراط صحت عقد به تعیین زوجین – دو فرع – کلام مرحوم سید - تفاوت این دو کلام
۵۴۵۵جلسه شصتم ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ احکام عقد – مسأله ۱۲ – اشتراط صحت عقد به تعیین زوجین – ادله اشتراط – دلیل اول و بررسی آن- دلیل دوم و بررسی آن – دلیل سوم و بررسی آن
۵۴۵۸جلسه شصت و یکم ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ احکام عقد – مسأله ۱۲ – اشتراط صحت عقد به تعیین زوجین – ادله اشتراط – دلیل چهارم و بررسی آن- دلیل پنجم و بررسی آن – دلیل ششم و بررسی آن
۵۴۶۴جلسه شصت و دوم ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ احکام عقد – مسأله ۱۲ – اشتراط صحت عقد به تعیین زوجین – دلیل عدم اشتراط: روایت ابوعبیده - بررسی دلیل عدم اشتراط – دو فرع – فرع اول
۵۴۶۷جلسه شصت و سوم ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ احکام عقد – مسأله ۱۲ – اشتراط صحت عقد به تعیین زوجین – دو فرع – وجه اشکال در فرع اول - فرع دوم – فروع عبارت عروه
۵۴۷۰جلسه شصت و چهارم ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ احکام عقد – مسأله ۱۲ – اشتراط صحت عقد به تعیین زوجین – تفصیل مرحوم سید و بررسی آن