تفسیر

شناسه شماره جلسه تاریخ عنوان جلسه متن جلسه فایل PDF فایل صوتی
۵۱۶۹جلسه اول ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ آیه ۴۷ – توضیح کلی – ارتباط آیه با آیات قبل و بعد
۵۱۷۲جلسه دوم ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ آیه ۴۷ – مطلب اول: وجه تکرار امر به یادآوری نعمت - مطلب دوم: دو احتمال درباره کلمه «نعمتی»  
۵۱۸۶جلسه سوم ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ آیه ۴۷ - مطلب سوم: وجه برتری بنی اسرائیل بر عالمیان
۵۱۹۰جلسه چهارم ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ آیه ۴۸- ارتباط آیه با آیه قبل – توضیح اجمالی آیه - زمینه این انذار – هدف از انذار
۵۲۰۳جلسه پنجم ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ آیه ۴۸- بخش‌های پنج‌گانه آیه
۵۲۰۶جلسه ششم ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ آیه ۴۸- بخش سوم – حقیقت شفاعت – شفاعت در قرآن نظر منکران درباره آیات شفاعت 
۵۲۱۵جلسه هفتم ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ آیه ۴۸- بخش سوم – حقیقت شفاعت – شفاعت در قرآن نظر منکران درباره آیات شفاعت 
۵۲۱۸جلسه هشتم ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ آیه ۴۸- بخش سوم – شبهات شفاعت – شبهه اول، دوم، سوم و بررسی آنها
۵۲۳۱جلسه نهم ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ آیه ۴۸- بخش سوم – شبهات شفاعت – شبهه چهارم، پنجم و ششم و بررسی آنها   
۵۲۴۰جلسه دهم ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ آیه ۴۸- بخش سوم – شبهات شفاعت – شبهه اختصاص شفاعت به مؤمنین برای ازدیاد ثواب – دلیل اول تا هفتم 
۵۲۴۴جلسه یازدهم ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ آیه ۴۸- بخش سوم – شبهات شفاعت – ادله اختصاص شفاعت به مؤمنین برای ازدیاد ثواب – دلیل هشتم تا یازدهم - بررسی دلیل یازدهم، دهم و نهم
۵۲۵۶جلسه دوازدهم ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ آیه ۴۸- بخش سوم – شبهات شفاعت – ادله اختصاص شفاعت به مؤمنین برای ازدیاد ثواب – بررسی دلیل اول تا هشتم
۵۲۵۹جلسه سیزدهم ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ آیه ۴۸- بخش سوم – شبهات شفاعت – ادله عدم اختصاص شفاعت به مؤمنین برای ازدیاد ثواب – (شمول نسبت به اهل گناهان کبیره) – دلیل اول، دوم و سوم
۵۲۷۱جلسه چهاردهم ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ آیه ۴۸- بخش سوم – شبهات شفاعت –  ادله عدم اختصاص شفاعت به مؤمنین برای ازدیاد ثواب – (شمول نسبت به اهل گناهان کبیره) – دلیل چهارم تا دهم
۵۲۷۷جلسه پانزدهم ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ آیه ۴۸ - بخش سوم – کلام شیخ طوسی و بررسی آن معنای «من ارتضی»                            
۵۲۸۰جلسه شانزدهم ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ آیه ۴۸- بخش سوم – یک اشکال و پاسخ آن - شفاعت کنندگان خاص دنیا  
۵۲۹۰جلسه هفدهم ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ آیه ۴۸ - بخش سوم – شفاعت کنندگان در دنیا و آخرت
۵۲۹۳جلسه هجدهم ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ آیه ۴۸ - بخش سوم – ۲. شفاعت کنندگان در دنیا و آخرت ۳. شفاعت کنندگان خاص آخرت   
۵۳۱۳جلسه نوزدهم ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ آیه ۴۸- بخش سوم – روایات دال بر شمول شفاعت نسبت به اهل کبائر – روایت اول و دوم
۵۳۱۶جلسه بیستم ۱۴۰۱/۱۰۲۰ آیه ۴۸- بخش سوم – بررسی شمول شفاعت نسبت به غیر شیعیان روایت اول، دوم، سوم و چهارم   
۵۳۲۴جلسه بیست و یکم ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ آیه ۴۸- بخش سوم –  روایات دال بر شفاعت پیامبر(ص) و ائمه معصومین(ع)    
۵۳۲۵جلسه بیست و دوم ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ آیه ۴۸- بخش سوم –  روایات دال بر شفاعت انبیاء و اوصیاء، حضرت زهرا(س) مؤمنین، علما و شهدا      
۵۳۳۹جلسه بیست و سوم ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ آیه ۴۸- بخش سوم –  بررسی خروج منکر شفاعت از دین و مذهب - بخش چهارم: «و لایؤخذ منها عدل»   
۵۳۴۲جلسه بیست و چهارم ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ آیه ۴۸ - بخش چهارم – آیات دال بر عدم اخذ فداء در قیامت  
۵۳۵۱جلسه بیست و پنجم ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ احکام عقد – مسأله ۱۰ – اعتبار تنجیز در عقد – بررسی تفصیل محقق خویی- فرق اشتراط و تعلیق – بررسی شروط ضمن عقد نکاح
۵۳۵۴جلسه بیست و ششم ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ آیه ۴۹- توضیح اجمالی آیه - ارتباط آیه با آیات قبل و بعد - مفردات:۱. «واذ»-۲. «آل» 
۵۳۶۰جلسه بیست و هفتم ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ آیه ۴۹ - مفردات آیه: ۳. «آل» - ۴. «فرعون» - ۵. «یسومونکم» 
۵۳۷۱جلسه بیست و هشتم ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ آثار قطع - اثر دوم: حجیت قطع –  بررسی کلام صاحب منتقی الاصول – کلام بعض و بررسی آن   
۵۳۷۸جلسه بیست و نهم ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ آیه ۴۹- بخش‌های سه‌گانه آیه – بخش اول: نجات بنی اسرائیل  
۵۳۹۳جلسه سی ام ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ آیه ۴۹- بخش‌های سه‌گانه آیه – بخش اول: نجات بنی اسرائیل - حقیقت نجات – مقدمه: معنای سوء العذاب - نتیجه   
۵۳۹۶جلسه سی و یکم ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ جلسه سی و یکم  آیه ۴۹ - بخش دوم: «یذبحون ابنائکم و یستحیون نسائکم» - مطلب اول، دوم، سوم و چهارم  ۱۴۰۱/۱۲/۰۹
۵۴۰۹جلسه سی و دوم ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ آیه ۴۹- بخش دوم: «یذبحون ابنائکم و یستحیون نسائکم» - مطلب پنجم- مطلب ششم  
۵۴۱۲جلسه سی و سوم ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ آیه ۴۹ – بخش سوم: «و فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم» – مطلب اول: توضیح کلی درباره «بلاء» و «ابتلاء»
۵۴۲۱جلسه سی و چهارم ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ آیه ۴۹- بخش سوم: «و فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم» - مطلب دوم: وجه عظمت بلاء – مطلب سوم: مشارالیه ذلکم – مطلب چهارم: هدف آیه       
۵۴۲۹جلسه سی و پنجم ۱۴۰۲/۰۲/۱۱ آیه ۵۰ – ارتباط آیه با آیات قبل – مفردات آیه: ۱. «فرقنا» - ۲. «بکم» - ۳. «بحر»  
۵۴۳۳جلسه سی و ششم ۱۴۰۲/۰۲/۱۲ آیه ۵۰ – مفردات آیه: ۴. «أنجیناکم» - ۵. «آل فرعون»  
۵۴۴۵جلسه سی و هفتم ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ آیه ۵۰ – مفردات آیه: ۶. «تنظرون» - سه احتمال در معنای این واژه – حق در مسأله بزرگترین نعمت بنی اسرائیل   
۵۴۵۹جلسه سی و هشتم ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ آیه ۵۰ –  بزرگترین نعمت‌های خداوند به بنی اسرائیل – ابعاد مختلف این نعمت   
۵۴۷۱جلسه سی و نهم ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ آیه ۵۰ –  تفسیر «و اذ فرقنا بکم البحر» - سه احتمال در معنای شکافتن دریا و بررسی آنها       
۵۴۷۴جلسه چهلم ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ آیه ۵۰ –  چند نکته در آیه