سخنرانی محرم ۱۴۰۱

شناسه شماره جلسه تاریخ عنوان جلسه متن جلسه فایل PDF فایل صوتی
۵۱۳۴جلسه اول ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ شبهات عزاداری - ۱
۵۱۳۵جلسه دوم ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ شبهات عزاداری - ۱
۵۱۳۶جلسه سوم ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ شبهات عزاداری - ۱
۵۱۳۷جلسه چهارم ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ شبهات عزاداری - ۱
۵۱۳۸جلسه پنجم ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ شبهات عزاداری - ۱
۵۱۳۹جلسه ششم ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ شبهات عزاداری - ۱
۵۱۴۰جلسه هفتم ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ شبهات عزاداری - ۱
۵۱۴۱جلسه هشتم ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ شبهات عزاداری - ۱
۵۱۴۲جلسه نهم ۱۴۰۱/۰۵/۱۷ شبهات عزاداری - ۱
۵۱۴۳جلسه دهم ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ شبهات عزاداری - ۱