خارج فقه 401-400

شناسه شماره جلسه تاریخ عنوان جلسه متن جلسه فایل PDF فایل صوتی
4768جلسه اول 1400/06/24 مسئله 24 – عدم جریان احکام نظر و لمس در غیر ممیز – دلیل اول و دوم و بررسی آنها
4771جلسه دوم 1400/06/27 مسئله 24 – عدم جریان احکام نظر و لمس در غیر ممیز – دلیل اول و دوم و بررسی آنها - دلیل سوم تا پنجم – بررسی معنای ممیز و غیر ممیز
4774جلسه سوم 1400/06/28 مسئله 24 – عدم جریان احکام نظر و لمس در غیر ممیز – بررسی معنای ممیز و غیر ممیز تمیز در لغت، قرآن و روایات
4777جلسه چهارم 1400/06/29 مسئله 24 – عدم جریان احکام نظر و لمس در غیر ممیز – بررسی معنای ممیز و غیر ممیز تمیز در روایات – تمیز در عبارات فقیهان – دو احتمال درباره ملاک تمیز
4779جلسه پنجم 1400/06/30 مسئله 24 – عدم جریان احکام نظر و لمس در غیر ممیز – بررسی معنای ممیز و غیر ممیز حق در مسئله
4781جلسه ششم 1400/06/31 مسئله 24 – عدم جریان احکام نظر و لمس در غیر ممیز – حق در معنای تمیز - مسائل چهارگانه در سه مسأله 24 – 25 - 26
4786جلسه هفتم 1400/07/18 مسئله 25 – فرع اول: نظر به عورت ممیز
4789جلسه هشتم 1400/07/19 مسئله 25 – فرع دوم: حفظ عورت از ممیز – فرع سوم: نظر ممیز به عورت دیگران - دلیل جواز و عدم جواز و بررسی آنها 
4792جلسه نهم 1400/07/20 مسئله 25 - فرع سوم: نظر ممیز به عورت غیر – بررسی دو اشکال محقق خویی به محقق نراقی- بررسی کلام محقق نراقی – فرع چهارم: نظر مرد به بدن دختربچه ممیز – دلیل عدم جواز و بررسی آن – دلیل جواز و بررسی  
4795جلسه دهم 1400/07/21 مسئله 25 – فرع چهارم: نظر مرد به بدن دختربچه ممیز – بررسی یک اشکال - وجه تقیید جواز نظر به عدم شهوت
4799جلسه یازدهم 1400/07/24 مسئله 25 –  فرع چهارم: نظر مرد به بدن دختربچه ممیز – معنای «الاحوط الاولی» و «لاینبغی ترک الاحتیاط فیها» در مسأله – شش احتمال و بررسی آنها     
4802جلسه دوازدهم 1400/07/26 مسئله 25 – فرع پنجم: بوسیدن و بغل کردن و در دامن قرار دادن دختربچه شش ساله - ادله عدم جواز – روایت اول و دوم – کلام محقق خویی در مورد دو روایت و بررسی آن
4805جلسه سیزدهم 1400/07/27 مسئله 25 – فرع پنجم: تقبیل، حمل و قرار دادن دختربچه شش ساله در دامن توسط مرد – ادله عدم جواز – روایت سوم – کلام محقق خویی در دلالت و سند روایت و بررسی آن – روایت چهارم و بررسی آن
4808جلسه چهاردهم 1400/07/28 مسئله 25 – فرع پنجم: تقبیل، حمل و وضع دختربچه شش ساله در دامن مرد بالغ – ادله عدم جواز- روایت پنجم و ششم و بررسی آنها – کلام محقق خویی و بررسی آن
4811جلسه پانزدهم 1400/0803 مسئله 26 – فرع اول: نظر زن به صبی ممیز – فرع دوم: پوشش زن در برابر صبی ممیز دلیل لزوم و بررسی آن – ادله عدم لزوم و بررسی آنها – دلیل اول
4814جلسه شانزدهم 1400/08/04 مسئله 26 –فرع دوم: پوشش زن در برابر صبی ممیز - ادله عدم لزوم و بررسی آنها – دلیل دوم – بررسی تعارض بین دو آیه و وجوه جمع بین آنها
4818جلسه هفدهم 1400/08/05 مسئله 26 –فرع دوم: پوشش زن در برابر صبی ممیز - ادله عدم لزوم و بررسی آنها – دلیل دوم – بررسی تعارض بین دو آیه و وجوه جمع بین آنها
4821جلسه هجدهم 1400/08/08 مسئله 26 –فرع دوم: پوشش زن در برابر صبی ممیز - ادله عدم لزوم و بررسی آنها –دلیل دوم – ادامه بررسی تعارض بین دو آیه و وجوه جمع بین آنها – حق در مسأله18
4824جلسه نوزدهم 1400/08/09 مسئله 26 –فرع دوم: پوشش زن در برابر صبی ممیز - ادله عدم لزوم و بررسی آنها – دلیل دوم – بررسی تعارض بین دو آیه و وجوه جمع بین آنها – حق در مسأله – بررسی تفصیل امام(ره) بین ترتب فعلی شهوت و غیر آن
4827جلسه بیستم 1400/08/10 مسئله 27 – توضیح اجمالی مسأله – مسأله اول: نظر به زنان ذمی – ادله جواز نظر – دلیل اول- تقریب اول – اثبات صغری و کبری
4831جلسه بیست و یکم 1400/08/11 مسئله 27 – مسأله اول: نظر به زنان ذمی – ادله جواز نظر - دلیل اول – تقریب دوم – بررسی دلیل اول
4834جلسه بیست و دوم 1400/08/12 مسئله 27 – مسأله اول: نظر به زنان ذمی – ادله جواز نظر - دلیل اول – تقریب دوم – بررسی دلیل اول- کلام محقق خویی و بررسی آن
4837جلسه بیست و سوم 1400/08/15 مسئله 27 – مسأله اول: نظر به زنان ذمی – ادله جواز نظر - دلیل دوم: روایات - روایت اول و دوم و بررسی آنها
4840جلسه بیست و چهارم 1400/08/16 مسئله 27 – مسأله اول: نظر به زنان ذمی – ادله جواز نظر - دلیل دوم: روایات - روایت سوم و چهارم و بررسی آنها – روایت پنجم
4843جلسه بیست و پنجم 1400/08/17 مسئله 27 – مسأله اول: نظر به زنان ذمی – ادله جواز نظر - دلیل دوم: روایات - دو اشکال به روایت پنجم و بررسی آنها
4846جلسه بیست و ششم 1400/08/18 مسئله 27 – مسأله اول: نظر به زنان ذمی – ادله جواز نظر - دلیل دوم: روایات - روایت پنجم – اشکال سوم و بررسی آن
4849جلسه بیست و هفتم 1400/08/19 مسئله 27 – مسأله اول: نظر به زنان ذمی – ادله جواز نظر - دلیل دوم: روایات - تفاوت در نقل روایت پنجم و تأثیر آن در استدلال
4853جلسه بیست و هشتم 1400/08/22 مسئله 27 – مسأله اول: نظر به زنان ذمی – ادله جواز نظر - دلیل دوم: روایات - جمع‌بندی روایت پنجم – شروط جواز نظر به زنان ذمی – شرط اول و دوم و بررسی آنها
4858جلسه بیست و نهم 1400/08/23 مسئله 27 – مسأله اول: نظر به زنان ذمی – شروط جواز نظر – شرط سوم - محدوده جواز نظر
4862جلسه سی ام 1400/08/24 مسئله 27 – مسأله دوم: نظر به زنان بادیه‌نشین و روستانشین
4866جلسه سی و یکم 1400/08/26 خارج فقه - جلسه سی ام - مسئله 27 – مسأله دوم: نظر به زنان بادیه‌نشین و روستانشین - مسئله 27 – مسأله دوم: نظر به زنان بادیه‌نشین و روستانشین- نظر امام و مرحوم سید – دلیل جواز – چند احتمال در مورد «و هو مشکل» - احتمال اول و بررسی آن – احتمال دوم
4870جلسه سی و دوم 1400/08/29 مسئله 27 – مسأله دوم: نظر به زنان بادیه‌نشین و روستانشین حق در مسأله الحاق زنان بادیه‌نشین به زنان اهل ذمه – یک اشکال – پاسخ صاحب جواهر و بررسی آن – حق در پاسخ
4873جلسه سی و سوم 1400/08/30 مسئله 28 – جواز نظر به زنی که قصد ازدواج با او دارد – توضیح اجمالی مسأله - کلام امام و مرحوم سید
4876جلسه سی و چهارم 1400/09/01 مسئله 28 – جواز نظر به زنی که قصد ازدواج با او دارد – فایده بحث از جواز نظر در این مسأله بنابر جواز نظر به وجه و کفین – مطلب اول: اصل جواز نظر – دلیل اول: اجماع – دلیل دوم: روایات – روایت اول
4879جلسه سی و پنجم 1400/09/02 مسئله 28 – جواز نظر به زنی که قصد ازدواج با او دارد – دلیل دوم: روایات ادامه بررسی دسته اول روایات – روایت دوم و سوم و چهارم – دسته دوم روایات: روایت اول و دوم
4882جلسه سی و ششم 1400/09/03 جلسه سی و ششم مسئله 28 – جواز نظر به زنی که قصد ازدواج با او دارد – دلیل دوم: روایات دسته دوم: روایت سوم تا دهم 1400/09/03
4887جلسه سی و هفتم 1400/09/03 خارج فقه - جلسه سی و هفتم - مسئله 28 – جواز نظر به زنی که قصد ازدواج با او دارد – شروط جواز نظر امر اول: رضایت زن و بررسی شرطیت آن – امر دوم: عدم امکان شناخت از طریق دیگر و بررسی شرطیت آن
4889جلسه سی و هشتم 1400/09/07 مسئله 28 – جواز نظر به زنی که قصد ازدواج با او دارد – شروط جواز نظر امر سوم: عدم تلذذ و بررسی آن – کلام صاحب جواهر
4892جلسه سی و نهم 1400/09/08 مسئله 28 – جواز نظر به زنی که قصد ازدواج با او دارد – شروط جواز نظر امر سوم: عدم تلذذ و بررسی آن - صور چهارگانه در مسأله – احتمالات سه‌گانه در حکم – نتیجه بحث در امر سوم 
4895جلسه چهلم 1400/09/09 مسئله 28 – جواز نظر به زنی که قصد ازدواج با او دارد – شروط جواز نظر امر چهارم: حصول آگاهی و بصیرت – امر پنجم: امکان ازدواج فعلاً – امر ششم: احتمال حصول توافق
4898جلسه چهل و یکم 1400/09/10 مسئله 28 – جواز نظر به زنی که قصد ازدواج با او دارد – شروط جواز نظر امر هفتم: دیدن از ورای ثیاب رقیق
4902جلسه چهل و دوم 1400/09/13 خارج فقه - جلسه چهل و دوم - مسئله 28 – جواز نظر به زنی که قصد ازدواج با او دارد – شروط جواز نظر امر هشتم: قصد ازدواج با زن خاص – بررسی اشتراط
4905جلسه چهل و سوم 1400/09/14 مسئله 28 – جواز نظر به زنی که قصد ازدواج با او دارد – شروط جواز نظر امر هشتم: قصد ازدواج با زن خاص – بررسی اشتراط – 1. بررسی معنای اراده ازدواج و شواهد آن – 2. بررسی لزوم اراده تزویج زن معین
4908جلسه چهل و چهارم 1400/09/15 مسئله 28 – جواز نظر به زنی که قصد ازدواج با او دارد – شروط جواز نظر امر هشتم: قصد ازدواج با زن خاص – بررسی ادله اشتراط
4911جلسه چهل و پنجم 1400/09/16 مسئله 28 – جواز نظر به زنی که قصد ازدواج با او دارد – مطلب سوم: محدوده جواز نظر اقوال – جمع‌بندی اقوال
4914جلسه چهل و ششم 1400/09/17 مسئله 28 – جواز نظر به زنی که قصد ازدواج با او دارد – مطلب سوم: محدوده جواز نظر اقوال – جمع‌بندی اقوال
4917جلسه چهل و هفتم 1400/09/20 مسئله 28 – جواز نظر به زنی که قصد ازدواج با او دارد – مطلب سوم: محدوده جواز نظر ادله جواز نظر به تمام بدن – دلیل اول: اطلاق روایات – بررسی دلیل اول
4922جلسه چهل و هشتم 1400/09/21 مسئله 28 – جواز نظر به زنی که قصد ازدواج با او دارد – مطلب سوم: محدوده جواز نظر ادله جواز نظر به تمام بدن – دلیل اول: اطلاق روایات – اشکال دوم و سوم و بررسی آنها – اشکال چهارم
4925جلسه چهل و نهم 1400/09/22 مسئله 28 – جواز نظر به زنی که قصد ازدواج با او دارد – مطلب سوم: محدوده جواز نظر ادله جواز نظر به تمام بدن – دلیل اول: اطلاق روایات – اشکال دوم و سوم و بررسی آنها – پاسخ دوم و سوم به اشکال سوم و بررسی آنها – اشکال چهارم و بررسی آن
4928جلسه پنجاهم 1400/09/23 مسئله 28 – جواز نظر به زنی که قصد ازدواج با او دارد – مطلب سوم: محدوده جواز نظر ادله جواز نظر به تمام بدن – دلیل دوم: تعلیل مذکور در روایات – کلام صاحب جواهر: مطلب اول و بررسی آن
4933جلسه پنجاه و یکم 1400/09/24 مسئله 28 – جواز نظر به زنی که قصد ازدواج با او دارد – مطلب سوم: محدوده جواز نظر ادله جواز نظر به تمام بدن – کلام صاحب جواهر: مطلب دوم و سوم و بررسی آن – دیدگاه دوم و سوم و بررسی آنها
4937جلسه پنجاه و دوم 1400/09/30 مسئله 28 – جواز نظر به زنی که قصد ازدواج با او دارد – مطلب چهارم: جواز تکرار نظر و دلیل آن مطلب پنجم: جواز نظر به مردی که قصد ازدواج با او دارد و دلیل آن
4939جلسه پنجاه و سوم 1400/10/01 مسئله 29 – شرح مسأله – دو موضوع در مسأله 29 – تفاوت‌های تحریر و عروه در این مسأله اقوال
4943جلسه پنجاه و چهارم 1400/10/04 مسئله 29 – پیوند دو موضوع مسأله 29 – ادله حرمت سماع – دلیل اول و بررسی آن -دلیل دوم: طایفه اول روایات و بررسی آن – طایفه دوم
4946جلسه پنجاه و پنجم 1400/10/05 مسئله 29 –ادله حرمت سماع – دلیل دوم: بررسی طایفه دوم
4949جلسه پنجاه و ششم 1400/10/06 مسئله 29 – پیوند دو موضوع مسأله 29 – ادله حرمت سماع – دلیل دوم: طایفه چهارم و بررسی آن طایفه پنجم و بررسی آن – طایفه ششم و بررسی آن - نتیجه
4952جلسه پنجاه و هفتم 1400/10/07 مسئله 29 – ادله جواز سماع – دلیل اول: آیات
4955جلسه پنجاه و هشتم 1400/10/08 مسئله 29 – ادله جواز سماع – دلیل دوم روایات: طایفه اول تا چهارم و بررسی آنها - دلیل سوم: سیره معصومین(ع) – دلیل چهارم: سیره متصل به زمان معصوم(ع)
4959جلسه پنجاه و نهم 1400/10/11 مسئله 29 – ادله جواز سماع – تقیید جواز به قید عدم لذت و ریبه و خوف فتنه تفاوت عبارت تحریر و عروه – ادله تقیید – دلیل اول: اجماع و بررسی آن
4962جلسه شصتم 1400/10/12 مسئله 29 – ادله تقیید جواز سماع – قید عدم تلذذ و ریبه – دلیل دوم: روایات – دلیل سوم - دلیل چهارم: آیات – نتیجه کلی بحث
4965جلسه شصت و یکم 1400/10/20 مسئله 29 – بررسی حرمت اسماع صوت مهیج – فرق عبارت تحریر و عروه – ادله حرمت دلیل اول: آیه – کلام مرحوم حکیم – دلیل دوم: ارتکاز متشرعه
4968جلسه شصت و دوم 1400/10/21 مسئله 29 – بررسی حرمت اسماع صوت مهیج – ادله حرمت - بررسی دلیل اول (آیه) – مقتضای تحقیق در آیه
4971جلسه شصت و سوم 1400/10/22 مسئله 29 – بررسی حرمت اسماع صوت مهیج - ادله حرمت بررسی مقتضای تحقیق در آیه – پاسخ به دو اشکال – بررسی کلام صاحب جواهر و کلام مرحوم حکیم
4975جلسه شصت و چهارم 1400/10/25 مسئله 29 – بررسی حرمت اسماع صوت مهیج –– ادله حرمت بررسی کلام محقق خویی – سه احتمال در عبارت تحریر
4978جلسه شصت و پنجم 1400/10/26 مسئله 29 – تتمه: بررسی فقهی آواز زنان – مروری بر نظرات - جهات مؤثر در تعدد صور آواز زنان
4981جلسه شصت و ششم 1400/10/27 مسئله 29 – تتمه: بررسی فقهی آواز زنان – مقدمه – تنقیح موضوع بحث
4984جلسه شصت و هفتم 1400/10/28 مسئله 29 – تتمه: بررسی فقهی آواز زنان – ادله حرمت – دلیل اول: آیات آیه اول و بررسی آن – آیه دوم و بررسی آن
4987جلسه شصت و هشتم 1400/10/29 مسئله 29 – تتمه: بررسی فقهی آواز زنان –ادله حرمت – دلیل اول: آیات آیه سوم و چهارم و پنجم و بررسی آنها
4991جلسه شصت و نهم 1400/11/04 مسئله 29 – تتمه: بررسی فقهی آواز زنان –ادله حرمت – دلیل اول: آیات آیه ششم و بررسی آن
4994جلسه هفتادم 1400/11/05 مسئله 29 – تتمه: بررسی فقهی آواز زنان –ادله حرمت – دلیل دوم: روایات و بررسی آن دلیل سوم: اجماع و بررسی آن
4998جلسه هفتاد و یکم 1400/11/06 تتمه: بررسی فقهی آواز زنان – جمع بندی
5002جلسه هفتاد و دوم 1400/11/09 عقد نکاح – اقسام نکاح – نکاح دائم و منقطع و مسیار – مقایسه نکاح مسیار با دو قسم دیگر
5005جلسه هفتاد و سوم 1400/11/10 عقد نکاح – اقسام نکاح – نکاح به قصد طلاق و فرق آن با نکاح مسیار - ادله عدم صحت نکاح مسیار – دلیل اول و بررسی آن
5008جلسه هفتاد و چهارم 1400/11/11 عقد نکاح – اقسام نکاح – نکاح دائم و منقطع و مسیار – بررسی صحت نکاح مسیار – ادله عدم صحت – دلیل دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم و هفتم و بررسی آنها
5011جلسه هفتاد و پنجم 1400/11/17 عقد نکاح – اقسام نکاح – نکاح دائم و منقطع و مسیار – بررسی صحت نکاح مسیار – ادله صحت و بررسی آنها - نتیجه
5014جلسه هفتاد و ششم 1400/11/18 خارج فقه - جلسه هفتاد و ششم - عقد نکاح – مشروعیت نکاح منقطع – مقدمه – ادله مشروعیت - دلیل اول – آیه 24 سوره نساء – فضای کلی آیه
5017جلسه هفتاد و هفتم 1400/11/19 عقد نکاح – اقسام نکاح – بررسی مشروعیت نکاح منقطع – ادله مشروعیت دلیل اول: آیه 24 سوره نساء – دو احتمال در ترکیب آیه – شاهد اول (ایجابی)
5020جلسه هفتاد و هشتم 1400/11/20 عقد نکاح – اقسام نکاح – بررسی مشروعیت نکاح منقطع – ادله مشروعیت دلیل اول: آیه 24 سوره نساء – مؤید شاهد اول – شاهد دوم (سلبی) – شاهد سوم
5024جلسه هفتاد و نهم 1400/11/23 عقد نکاح – اقسام نکاح – بررسی مشروعیت نکاح منقطع – ادله مشروعیت دلیل اول: آیه 24 سوره نساء – دسته اول اشکالات – اشکال اول و بررسی آن – اشکال دوم و بررسی آن
5027جلسه هشتادم 1400/11/24 عقد نکاح – اقسام نکاح – بررسی مشروعیت نکاح منقطع – ادله مشروعیت دلیل اول: آیه 24 سوره نساء – دسته اول اشکالات – اشکال سوم و چهارم و بررسی آنها – دسته دوم اشکالات: نسخ – آیه اول و بررسی آن – آیه دوم
5030جلسه هشتاد و یکم 1400/11/25 عقد نکاح – اقسام نکاح – بررسی مشروعیت نکاح منقطع – ادله مشروعیت- دلیل اول: آیه 24 سوره نساء – دسته اول اشکالات – اشکال سوم و چهارم و بررسی آنها – دسته دوم اشکالات: نسخ – بررسی آیه دوم- آیه سوم، چهارم و پنجم و بررسی آنها
5033جلسه هشتاد و دوم 1400/11/30 عقد نکاح – اقسام نکاح – بررسی مشروعیت نکاح منقطع – ادله مشروعیت- دلیل اول: آیه 24 سوره نساءدسته دوم اشکالات: نسخ – آیه ششم و هفتم و بررسی آنها
5036جلسه هشتاد و سوم 1400/12/01 عقد نکاح – اقسام نکاح – بررسی مشروعیت نکاح منقطع – ادله مشروعیت- دلیل اول: آیه 24 سوره نساء دسته دوم اشکالات: نسخ – شواهد چهارگانه عدم نسخ به قرآن
5040جلسه هشتاد و چهارم 1400/12/02 عقد نکاح – اقسام نکاح – بررسی مشروعیت نکاح منقطع – ادله مشروعیت- دلیل اول: آیه 24 سوره نساء دسته دوم اشکالات: نسخ – نسخ آیه به روایات پیامبر(ص)
5042جلسه هشتاد و پنجم 1400/12/03 عقد نکاح – اقسام نکاح – بررسی مشروعیت نکاح منقطع – ادله مشروعیت- دلیل اول: آیه 24 سوره نساء دسته دوم اشکالات: نسخ – بررسی نسخ آیه به روایات پیامبر(ص) – شش اشکال
5044جلسه هشتاد و ششم 1400/12/04 عقد نکاح – اقسام نکاح – بررسی مشروعیت نکاح منقطع – ادله مشروعیت- دلیل اول: آیه 24 سوره نساء - دسته دوم اشکالات: نسخ – اصل عدم نسخ – آیه دوم و بررسی آن
5046جلسه هشتاد و هفتم 1400/11/07 عقد نکاح – اقسام نکاح – بررسی مشروعیت نکاح منقطع – ادله مشروعیت- دلیل دوم: روایات دسته اول: روایات تفسیری
5050جلسه هشتاد و هشتم 1400/12/09 عقد نکاح – اقسام نکاح – بررسی مشروعیت نکاح منقطع – ادله مشروعیت- دلیل دوم: روایات دسته دوم: طایفه اول، دوم، سوم و چهارم و پنجم
5052جلسه هشتاد و نهم 1400/12/14 عقد نکاح – اقسام نکاح – بررسی مشروعیت نکاح منقطع – ادله مشروعیت- دلیل دوم: روایات - طائفه ششم روایات اهل سنت – روایت اول تا چهارم
5056جلسه نودم 1400/12/16 عقد نکاح – اقسام نکاح – بررسی مشروعیت نکاح منقطع – ادله مشروعیت- دلیل دوم: روایات روایات اهل سنت – روایت پنجم، ششم و هفتم – بررسی دلیل دوم – اشکال اول، دوم و سوم و بررسی آنها
5059جلسه نود و یکم 1400/12/17 عقد نکاح – اقسام نکاح – بررسی مشروعیت نکاح منقطع – ادله مشروعیت- دلیل دوم: روایات – بررسی دلیل دوم – اشکال چهارم و بررسی آن
5062جلسه نود و دوم 1400/12/18 عقد نکاح – اقسام نکاح – بررسی مشروعیت نکاح منقطع – ادله مشروعیت- دلیل دوم: روایات – بررسی دلیل دوم – اشکال پنجم و بررسی آن
5067جلسه نود و سوم 1400/12/21 عقد نکاح – اقسام نکاح – بررسی مشروعیت نکاح منقطع – ادله مشروعیت- دلیل دوم: روایات – بررسی دلیل دوم – اشکال ششم و بررسی آن
5071جلسه نود و چهارم 1400/12/22 عقد نکاح – اقسام نکاح – بررسی مشروعیت نکاح منقطع – ادله مشروعیت - دلیل دوم: روایات بررسی روایات دال بر استحباب
5074جلسه نود و پنجم 1400/12/23 عقد نکاح – اقسام نکاح – بررسی مشروعیت نکاح منقطع – ادله مشروعیت- دلیل دوم: روایات جمع‌بندی بحث درباره استحباب متعه – یک اشکال و پاسخ آن
5076جلسه نود و ششم 1400/12/24 عقد نکاح – اقسام نکاح – بررسی مشروعیت نکاح منقطع – ادله مشروعیت- دلیل دوم: روایات کلام صاحب جواهر و بررسی آن – نتیجه نهایی
5104جلسه نود و هفتم 1401/02/18 عقد نکاح – بررسی اعتبار لفظ در عقد نکاح – تنقیح موضوع بحث – ادله اعتبار – دلیل اول و بررسی آن
5108جلسه نود و هشتم 1401/02/19 عقد نکاح – ادله اعتبار لفظ در نکاح – دلیل دوم: قیاس اولویت – دلیل سوم: روایات - روایت اول و بررسی آن
5110جلسه نود و نهم 1401/02/21 عقد نکاح – بررسی اعتبار لفظ در عقد نکاح – دلیل سوم: روایات – روایت دوم و بررسی آن دلیل چهارم: اجماع – دلیل پنجم: استصحاب عدم زوجیة – دلیل ششم: اصالة الفساد
5112جلسه صدم 1401/02/24 عقد نکاح – بررسی اعتبار لفظ در عقد نکاح –ادله عدم اعتبار - دلیل اول و بررسی آن – دلیل دوم: روایت – نتیجه در نکاح دائم – ادله اعتبار لفظ در نکاح موقت – روایت اول، دوم، سوم و بررسی آنها
5115جلسه صد و یکم 1401/02/25 عقد نکاح – بررسی اعتبار لفظ در عقد نکاح – ادله اعتبار لفظ در نکاح موقت – روایت چهارم، پنجم، ششم و بررسی آنها – حق در مسأله – یک اشکال و پاسخ به آن
5118جلسه صد و دوم 1401/02/26 عقد نکاح – بررسی جواز کتابت در عقد نکاح – ادله جواز کتابت – دلیل اول و بررسی آن - دلیل دوم و بررسی آن – بررسی جواز کتابت در نکاح موقت
5120جلسه صد و سوم 1401/02/27 عقد نکاح – بررسی جواز اشاره در عقد نکاح – مقام اول: بررسی جواز اشاره برای اخرس - الف. بر مبنای استناد اعتبار لفظ به ادله لفظیه – کلام محقق خویی
5122جلسه صد و چهارم 1401/02/28 عقد نکاح - بررسی جواز اشاره در عقد نکاح
5124جلسه صد و پنجم 1401/02/31 عقد نکاح – بررسی جواز اشاره در عقد نکاح – ادله جواز اشاره بر هر دو مبنا – دلیل دوم: ضرورت – دلیل سوم: سیره عقلا – مقام دوم: عدم جواز اشاره در غیر اخرس – جواز اشاره برای اخرس در نکاح موقت
5126جلسه صد و ششم 1401/03/01 عقد نکاح - بررسی اعتبار عربیت در عقد نکاح – اقوال – ادله اعتبار عربیت - دلیل اول و بررسی آن – دلیل دوم و بررسی آن
5129جلسه صد و هفتم 1401/03/02 عقد نکاح - بررسی اعتبار عربیت در عقد نکاح – ادله اعتبار – دلیل سوم، چهارم، پنجم، ششم و بررسی آنها
5130جلسه صد و هشتم 1401/03/03 عقد نکاح - بررسی اعتبار عربیت در عقد نکاح – مبنای احتیاط وجوبی امام – حق در مسأله - عدم لزوم ترجمه – اشکال به امام و مرحوم سید – بررسی اعتبار ماضویت - اقوال
5132جلسه صد و نهم 1401/03/03 عقد نکاح - بررسی اعتبار ماضویت – ادله اعتبار – دلیل اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم و بررسی آنها - دلیل عدم اعتبار - نتیجه