خارج فقه 401-400

شناسه شماره جلسه تاریخ عنوان جلسه متن جلسه فایل PDF فایل صوتی
4768جلسه اول 1400/06/24 مسئله 24 – عدم جریان احکام نظر و لمس در غیر ممیز – دلیل اول و دوم و بررسی آنها
4771جلسه دوم 1400/06/27 مسئله 24 – عدم جریان احکام نظر و لمس در غیر ممیز – دلیل اول و دوم و بررسی آنها - دلیل سوم تا پنجم – بررسی معنای ممیز و غیر ممیز
4774جلسه سوم 1400/06/28 مسئله 24 – عدم جریان احکام نظر و لمس در غیر ممیز – بررسی معنای ممیز و غیر ممیز تمیز در لغت، قرآن و روایات
4777جلسه چهارم 1400/06/29 مسئله 24 – عدم جریان احکام نظر و لمس در غیر ممیز – بررسی معنای ممیز و غیر ممیز تمیز در روایات – تمیز در عبارات فقیهان – دو احتمال درباره ملاک تمیز
4779جلسه پنجم 1400/06/30 مسئله 24 – عدم جریان احکام نظر و لمس در غیر ممیز – بررسی معنای ممیز و غیر ممیز حق در مسئله
4781جلسه ششم 1400/06/31 مسئله 24 – عدم جریان احکام نظر و لمس در غیر ممیز – حق در معنای تمیز - مسائل چهارگانه در سه مسأله 24 – 25 - 26
4786جلسه هفتم 1400/07/18 مسئله 25 – فرع اول: نظر به عورت ممیز
4789جلسه هشتم 1400/07/19 مسئله 25 – فرع دوم: حفظ عورت از ممیز – فرع سوم: نظر ممیز به عورت دیگران - دلیل جواز و عدم جواز و بررسی آنها 
4792جلسه نهم 1400/07/20 مسئله 25 - فرع سوم: نظر ممیز به عورت غیر – بررسی دو اشکال محقق خویی به محقق نراقی- بررسی کلام محقق نراقی – فرع چهارم: نظر مرد به بدن دختربچه ممیز – دلیل عدم جواز و بررسی آن – دلیل جواز و بررسی  
4795جلسه دهم 1400/07/21 مسئله 25 – فرع چهارم: نظر مرد به بدن دختربچه ممیز – بررسی یک اشکال - وجه تقیید جواز نظر به عدم شهوت
4799جلسه یازدهم 1400/07/24 مسئله 25 –  فرع چهارم: نظر مرد به بدن دختربچه ممیز – معنای «الاحوط الاولی» و «لاینبغی ترک الاحتیاط فیها» در مسأله – شش احتمال و بررسی آنها     
4802جلسه دوازدهم 1400/07/26 مسئله 25 – فرع پنجم: بوسیدن و بغل کردن و در دامن قرار دادن دختربچه شش ساله - ادله عدم جواز – روایت اول و دوم – کلام محقق خویی در مورد دو روایت و بررسی آن
4805جلسه سیزدهم 1400/07/27 مسئله 25 – فرع پنجم: تقبیل، حمل و قرار دادن دختربچه شش ساله در دامن توسط مرد – ادله عدم جواز – روایت سوم – کلام محقق خویی در دلالت و سند روایت و بررسی آن – روایت چهارم و بررسی آن
4808جلسه چهاردهم 1400/07/28 مسئله 25 – فرع پنجم: تقبیل، حمل و وضع دختربچه شش ساله در دامن مرد بالغ – ادله عدم جواز- روایت پنجم و ششم و بررسی آنها – کلام محقق خویی و بررسی آن
4811جلسه پانزدهم 1400/0803 مسئله 26 – فرع اول: نظر زن به صبی ممیز – فرع دوم: پوشش زن در برابر صبی ممیز دلیل لزوم و بررسی آن – ادله عدم لزوم و بررسی آنها – دلیل اول
4814جلسه شانزدهم 1400/08/04 مسئله 26 –فرع دوم: پوشش زن در برابر صبی ممیز - ادله عدم لزوم و بررسی آنها – دلیل دوم – بررسی تعارض بین دو آیه و وجوه جمع بین آنها
4818جلسه هفدهم 1400/08/05 مسئله 26 –فرع دوم: پوشش زن در برابر صبی ممیز - ادله عدم لزوم و بررسی آنها – دلیل دوم – بررسی تعارض بین دو آیه و وجوه جمع بین آنها
4821جلسه هجدهم 1400/08/08 مسئله 26 –فرع دوم: پوشش زن در برابر صبی ممیز - ادله عدم لزوم و بررسی آنها –دلیل دوم – ادامه بررسی تعارض بین دو آیه و وجوه جمع بین آنها – حق در مسأله18
4824جلسه نوزدهم 1400/08/09 مسئله 26 –فرع دوم: پوشش زن در برابر صبی ممیز - ادله عدم لزوم و بررسی آنها – دلیل دوم – بررسی تعارض بین دو آیه و وجوه جمع بین آنها – حق در مسأله – بررسی تفصیل امام(ره) بین ترتب فعلی شهوت و غیر آن
4827جلسه بیستم 1400/08/10 مسئله 27 – توضیح اجمالی مسأله – مسأله اول: نظر به زنان ذمی – ادله جواز نظر – دلیل اول- تقریب اول – اثبات صغری و کبری
4831جلسه بیست و یکم 1400/08/11 مسئله 27 – مسأله اول: نظر به زنان ذمی – ادله جواز نظر - دلیل اول – تقریب دوم – بررسی دلیل اول
4834جلسه بیست و دوم 1400/08/12 مسئله 27 – مسأله اول: نظر به زنان ذمی – ادله جواز نظر - دلیل اول – تقریب دوم – بررسی دلیل اول- کلام محقق خویی و بررسی آن
4837جلسه بیست و سوم 1400/08/15 مسئله 27 – مسأله اول: نظر به زنان ذمی – ادله جواز نظر - دلیل دوم: روایات - روایت اول و دوم و بررسی آنها
4840جلسه بیست و چهارم 1400/08/16 مسئله 27 – مسأله اول: نظر به زنان ذمی – ادله جواز نظر - دلیل دوم: روایات - روایت سوم و چهارم و بررسی آنها – روایت پنجم
4843جلسه بیست و پنجم 1400/08/17 مسئله 27 – مسأله اول: نظر به زنان ذمی – ادله جواز نظر - دلیل دوم: روایات - دو اشکال به روایت پنجم و بررسی آنها
4846جلسه بیست و ششم 1400/08/18 مسئله 27 – مسأله اول: نظر به زنان ذمی – ادله جواز نظر - دلیل دوم: روایات - روایت پنجم – اشکال سوم و بررسی آن
4849جلسه بیست و هفتم 1400/08/19 مسئله 27 – مسأله اول: نظر به زنان ذمی – ادله جواز نظر - دلیل دوم: روایات - تفاوت در نقل روایت پنجم و تأثیر آن در استدلال
4853جلسه بیست و هشتم 1400/08/22 مسئله 27 – مسأله اول: نظر به زنان ذمی – ادله جواز نظر - دلیل دوم: روایات - جمع‌بندی روایت پنجم – شروط جواز نظر به زنان ذمی – شرط اول و دوم و بررسی آنها
4858جلسه بیست و نهم 1400/08/23 مسئله 27 – مسأله اول: نظر به زنان ذمی – شروط جواز نظر – شرط سوم - محدوده جواز نظر
4862جلسه سی ام 1400/08/24 مسئله 27 – مسأله دوم: نظر به زنان بادیه‌نشین و روستانشین
4866جلسه سی و یکم 1400/08/26 خارج فقه - جلسه سی ام - مسئله 27 – مسأله دوم: نظر به زنان بادیه‌نشین و روستانشین - مسئله 27 – مسأله دوم: نظر به زنان بادیه‌نشین و روستانشین- نظر امام و مرحوم سید – دلیل جواز – چند احتمال در مورد «و هو مشکل» - احتمال اول و بررسی آن – احتمال دوم
4870جلسه سی و دوم 1400/08/29 مسئله 27 – مسأله دوم: نظر به زنان بادیه‌نشین و روستانشین حق در مسأله الحاق زنان بادیه‌نشین به زنان اهل ذمه – یک اشکال – پاسخ صاحب جواهر و بررسی آن – حق در پاسخ
4873جلسه سی و سوم 1400/08/30 مسئله 28 – جواز نظر به زنی که قصد ازدواج با او دارد – توضیح اجمالی مسأله - کلام امام و مرحوم سید
4876جلسه سی و چهارم 1400/09/01 مسئله 28 – جواز نظر به زنی که قصد ازدواج با او دارد – فایده بحث از جواز نظر در این مسأله بنابر جواز نظر به وجه و کفین – مطلب اول: اصل جواز نظر – دلیل اول: اجماع – دلیل دوم: روایات – روایت اول
4879جلسه سی و پنجم 1400/09/02 مسئله 28 – جواز نظر به زنی که قصد ازدواج با او دارد – دلیل دوم: روایات ادامه بررسی دسته اول روایات – روایت دوم و سوم و چهارم – دسته دوم روایات: روایت اول و دوم
4882جلسه سی و ششم 1400/09/03 جلسه سی و ششم مسئله 28 – جواز نظر به زنی که قصد ازدواج با او دارد – دلیل دوم: روایات دسته دوم: روایت سوم تا دهم 1400/09/03
4887جلسه سی و هفتم 1400/09/03 خارج فقه - جلسه سی و هفتم - مسئله 28 – جواز نظر به زنی که قصد ازدواج با او دارد – شروط جواز نظر امر اول: رضایت زن و بررسی شرطیت آن – امر دوم: عدم امکان شناخت از طریق دیگر و بررسی شرطیت آن
4889جلسه سی و هشتم 1400/09/07 مسئله 28 – جواز نظر به زنی که قصد ازدواج با او دارد – شروط جواز نظر امر سوم: عدم تلذذ و بررسی آن – کلام صاحب جواهر
4892جلسه سی و نهم 1400/09/08 مسئله 28 – جواز نظر به زنی که قصد ازدواج با او دارد – شروط جواز نظر امر سوم: عدم تلذذ و بررسی آن - صور چهارگانه در مسأله – احتمالات سه‌گانه در حکم – نتیجه بحث در امر سوم 
4895جلسه چهلم 1400/09/09 مسئله 28 – جواز نظر به زنی که قصد ازدواج با او دارد – شروط جواز نظر امر چهارم: حصول آگاهی و بصیرت – امر پنجم: امکان ازدواج فعلاً – امر ششم: احتمال حصول توافق
4898جلسه چهل و یکم 1400/09/10