خارج فقه ۴۰۱-۴۰۰

شناسه شماره جلسه تاریخ عنوان جلسه متن جلسه فایل PDF فایل صوتی
۴۷۶۸جلسه اول ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ مسئله ۲۴ – عدم جریان احکام نظر و لمس در غیر ممیز – دلیل اول و دوم و بررسی آنها
۴۷۷۱جلسه دوم ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ مسئله ۲۴ – عدم جریان احکام نظر و لمس در غیر ممیز – دلیل اول و دوم و بررسی آنها - دلیل سوم تا پنجم – بررسی معنای ممیز و غیر ممیز
۴۷۷۴جلسه سوم ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ مسئله ۲۴ – عدم جریان احکام نظر و لمس در غیر ممیز – بررسی معنای ممیز و غیر ممیز تمیز در لغت، قرآن و روایات
۴۷۷۷جلسه چهارم ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ مسئله ۲۴ – عدم جریان احکام نظر و لمس در غیر ممیز – بررسی معنای ممیز و غیر ممیز تمیز در روایات – تمیز در عبارات فقیهان – دو احتمال درباره ملاک تمیز
۴۷۷۹جلسه پنجم ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ مسئله ۲۴ – عدم جریان احکام نظر و لمس در غیر ممیز – بررسی معنای ممیز و غیر ممیز حق در مسئله
۴۷۸۱جلسه ششم ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ مسئله ۲۴ – عدم جریان احکام نظر و لمس در غیر ممیز – حق در معنای تمیز - مسائل چهارگانه در سه مسأله ۲۴ – ۲۵ - ۲۶
۴۷۸۶جلسه هفتم ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ مسئله ۲۵ – فرع اول: نظر به عورت ممیز
۴۷۸۹جلسه هشتم ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ مسئله ۲۵ – فرع دوم: حفظ عورت از ممیز – فرع سوم: نظر ممیز به عورت دیگران - دلیل جواز و عدم جواز و بررسی آنها 
۴۷۹۲جلسه نهم ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ مسئله ۲۵ - فرع سوم: نظر ممیز به عورت غیر – بررسی دو اشکال محقق خویی به محقق نراقی- بررسی کلام محقق نراقی – فرع چهارم: نظر مرد به بدن دختربچه ممیز – دلیل عدم جواز و بررسی آن – دلیل جواز و بررسی  
۴۷۹۵جلسه دهم ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ مسئله ۲۵ – فرع چهارم: نظر مرد به بدن دختربچه ممیز – بررسی یک اشکال - وجه تقیید جواز نظر به عدم شهوت
۴۷۹۹جلسه یازدهم ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ مسئله ۲۵ –  فرع چهارم: نظر مرد به بدن دختربچه ممیز – معنای «الاحوط الاولی» و «لاینبغی ترک الاحتیاط فیها» در مسأله – شش احتمال و بررسی آنها     
۴۸۰۲جلسه دوازدهم ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ مسئله ۲۵ – فرع پنجم: بوسیدن و بغل کردن و در دامن قرار دادن دختربچه شش ساله - ادله عدم جواز – روایت اول و دوم – کلام محقق خویی در مورد دو روایت و بررسی آن
۴۸۰۵جلسه سیزدهم ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ مسئله ۲۵ – فرع پنجم: تقبیل، حمل و قرار دادن دختربچه شش ساله در دامن توسط مرد – ادله عدم جواز – روایت سوم – کلام محقق خویی در دلالت و سند روایت و بررسی آن – روایت چهارم و بررسی آن
۴۸۰۸جلسه چهاردهم ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ مسئله ۲۵ – فرع پنجم: تقبیل، حمل و وضع دختربچه شش ساله در دامن مرد بالغ – ادله عدم جواز- روایت پنجم و ششم و بررسی آنها – کلام محقق خویی و بررسی آن
۴۸۱۱جلسه پانزدهم ۱۴۰۰/۰۸۰۳ مسئله ۲۶ – فرع اول: نظر زن به صبی ممیز – فرع دوم: پوشش زن در برابر صبی ممیز دلیل لزوم و بررسی آن – ادله عدم لزوم و بررسی آنها – دلیل اول
۴۸۱۴جلسه شانزدهم ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ مسئله ۲۶ –فرع دوم: پوشش زن در برابر صبی ممیز - ادله عدم لزوم و بررسی آنها – دلیل دوم – بررسی تعارض بین دو آیه و وجوه جمع بین آنها
۴۸۱۸جلسه هفدهم ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ مسئله ۲۶ –فرع دوم: پوشش زن در برابر صبی ممیز - ادله عدم لزوم و بررسی آنها – دلیل دوم – بررسی تعارض بین دو آیه و وجوه جمع بین آنها
۴۸۲۱جلسه هجدهم ۱۴۰۰/۰۸/۰۸ مسئله ۲۶ –فرع دوم: پوشش زن در برابر صبی ممیز - ادله عدم لزوم و بررسی آنها –دلیل دوم – ادامه بررسی تعارض بین دو آیه و وجوه جمع بین آنها – حق در مسأله۱۸
۴۸۲۴جلسه نوزدهم ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ مسئله ۲۶ –فرع دوم: پوشش زن در برابر صبی ممیز - ادله عدم لزوم و بررسی آنها – دلیل دوم – بررسی تعارض بین دو آیه و وجوه جمع بین آنها – حق در مسأله – بررسی تفصیل امام(ره) بین ترتب فعلی شهوت و غیر آن
۴۸۲۷جلسه بیستم ۱۴۰۰/۰۸/۱۰ مسئله ۲۷ – توضیح اجمالی مسأله – مسأله اول: نظر به زنان ذمی – ادله جواز نظر – دلیل اول- تقریب اول – اثبات صغری و کبری
۴۸۳۱جلسه بیست و یکم ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ مسئله ۲۷ – مسأله اول: نظر به زنان ذمی – ادله جواز نظر - دلیل اول – تقریب دوم – بررسی دلیل اول
۴۸۳۴جلسه بیست و دوم ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ مسئله ۲۷ – مسأله اول: نظر به زنان ذمی – ادله جواز نظر - دلیل اول – تقریب دوم – بررسی دلیل اول- کلام محقق خویی و بررسی آن
۴۸۳۷جلسه بیست و سوم ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ مسئله ۲۷ – مسأله اول: نظر به زنان ذمی – ادله جواز نظر - دلیل دوم: روایات - روایت اول و دوم و بررسی آنها
۴۸۴۰جلسه بیست و چهارم ۱۴۰۰/۰۸/۱۶ مسئله ۲۷ – مسأله اول: نظر به زنان ذمی – ادله جواز نظر - دلیل دوم: روایات - روایت سوم و چهارم و بررسی آنها – روایت پنجم
۴۸۴۳جلسه بیست و پنجم ۱۴۰۰/۰۸/۱۷ مسئله ۲۷ – مسأله اول: نظر به زنان ذمی – ادله جواز نظر - دلیل دوم: روایات - دو اشکال به روایت پنجم و بررسی آنها
۴۸۴۶جلسه بیست و ششم ۱۴۰۰/۰۸/۱۸ مسئله ۲۷ – مسأله اول: نظر به زنان ذمی – ادله جواز نظر - دلیل دوم: روایات - روایت پنجم – اشکال سوم و بررسی آن
۴۸۴۹جلسه بیست و هفتم ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ مسئله ۲۷ – مسأله اول: نظر به زنان ذمی – ادله جواز نظر - دلیل دوم: روایات - تفاوت در نقل روایت پنجم و تأثیر آن در استدلال
۴۸۵۳جلسه بیست و هشتم ۱۴۰۰/۰۸/۲۲ مسئله ۲۷ – مسأله اول: نظر به زنان ذمی – ادله جواز نظر - دلیل دوم: روایات - جمع‌بندی روایت پنجم – شروط جواز نظر به زنان ذمی – شرط اول و دوم و بررسی آنها
۴۸۵۸جلسه بیست و نهم ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ مسئله ۲۷ – مسأله اول: نظر به زنان ذمی – شروط جواز نظر – شرط سوم - محدوده جواز نظر
۴۸۶۲جلسه سی ام ۱۴۰۰/۰۸/۲۴ مسئله ۲۷ – مسأله دوم: نظر به زنان بادیه‌نشین و روستانشین
۴۸۶۶جلسه سی و یکم ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ خارج فقه - جلسه سی ام - مسئله ۲۷ – مسأله دوم: نظر به زنان بادیه‌نشین و روستانشین - مسئله ۲۷ – مسأله دوم: نظر به زنان بادیه‌نشین و روستانشین- نظر امام و مرحوم سید – دلیل جواز – چند احتمال در مورد «و هو مشکل» - احتمال اول و بررسی آن – احتمال دوم
۴۸۷۰جلسه سی و دوم ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ مسئله ۲۷ – مسأله دوم: نظر به زنان بادیه‌نشین و روستانشین حق در مسأله الحاق زنان بادیه‌نشین به زنان اهل ذمه – یک اشکال – پاسخ صاحب جواهر و بررسی آن – حق در پاسخ
۴۸۷۳جلسه سی و سوم ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ مسئله ۲۸ – جواز نظر به زنی که قصد ازدواج با او دارد – توضیح اجمالی مسأله - کلام امام و مرحوم سید
۴۸۷۶جلسه سی و چهارم ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ مسئله ۲۸ – جواز نظر به زنی که قصد ازدواج با او دارد – فایده بحث از جواز نظر در این مسأله بنابر جواز نظر به وجه و کفین – مطلب اول: اصل جواز نظر – دلیل اول: اجماع – دلیل دوم: روایات – روایت اول
۴۸۷۹جلسه سی و پنجم ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ مسئله ۲۸ – جواز نظر به زنی که قصد ازدواج با او دارد – دلیل دوم: روایات ادامه بررسی دسته اول روایات – روایت دوم و سوم و چهارم – دسته دوم روایات: روایت اول و دوم
۴۸۸۲جلسه سی و ششم ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ جلسه سی و ششم مسئله ۲۸ – جواز نظر به زنی که قصد ازدواج با او دارد – دلیل دوم: روایات دسته دوم: روایت سوم تا دهم ۱۴۰۰/۰۹/۰۳
۴۸۸۷جلسه سی و هفتم ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ خارج فقه - جلسه سی و هفتم - مسئله ۲۸ – جواز نظر به زنی که قصد ازدواج با او دارد – شروط جواز نظر امر اول: رضایت زن و بررسی شرطیت آن – امر دوم: عدم امکان شناخت از طریق دیگر و بررسی شرطیت آن
۴۸۸۹جلسه سی و هشتم ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ مسئله ۲۸ – جواز نظر به زنی که قصد ازدواج با او دارد – شروط جواز نظر امر سوم: عدم تلذذ و بررسی آن – کلام صاحب جواهر
۴۸۹۲جلسه سی و نهم ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ مسئله ۲۸ – جواز نظر به زنی که قصد ازدواج با او دارد – شروط جواز نظر امر سوم: عدم تلذذ و بررسی آن - صور چهارگانه در مسأله – احتمالات سه‌گانه در حکم – نتیجه بحث در امر سوم 
۴۸۹۵جلسه چهلم ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ مسئله ۲۸ – جواز نظر به زنی که قصد ازدواج با او دارد – شروط جواز نظر امر چهارم: حصول آگاهی و بصیرت – امر پنجم: امکان ازدواج فعلاً – امر ششم: احتمال حصول توافق
۴۸۹۸جلسه چهل و یکم ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ مسئله ۲۸ – جواز نظر به زنی که قصد ازدواج با او دارد – شروط جواز نظر امر هفتم: دیدن از ورای ثیاب رقیق
۴۹۰۲جلسه چهل و دوم ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ خارج فقه - جلسه چهل و دوم - مسئله ۲۸ – جواز نظر به زنی که قصد ازدواج با او دارد – شروط جواز نظر امر هشتم: قصد ازدواج با زن خاص – بررسی اشتراط
۴۹۰۵جلسه چهل و سوم ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ مسئله ۲۸ – جواز نظر به زنی که قصد ازدواج با او دارد – شروط جواز نظر امر هشتم: قصد ازدواج با زن خاص – بررسی اشتراط – ۱. بررسی معنای اراده ازدواج و شواهد آن – ۲. بررسی لزوم اراده تزویج زن معین
۴۹۰۸جلسه چهل و چهارم ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ مسئله ۲۸ – جواز نظر به زنی که قصد ازدواج با او دارد – شروط جواز نظر امر هشتم: قصد ازدواج با زن خاص – بررسی ادله اشتراط
۴۹۱۱جلسه چهل و پنجم ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ مسئله ۲۸ – جواز نظر به زنی که قصد ازدواج با او دارد – مطلب سوم: محدوده جواز نظر اقوال – جمع‌بندی اقوال
۴۹۱۴جلسه چهل و ششم ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ مسئله ۲۸ – جواز نظر به زنی که قصد ازدواج با او دارد – مطلب سوم: محدوده جواز نظر اقوال – جمع‌بندی اقوال
۴۹۱۷جلسه چهل و هفتم ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ مسئله ۲۸ – جواز نظر به زنی که قصد ازدواج با او دارد – مطلب سوم: محدوده جواز نظر ادله جواز نظر به تمام بدن – دلیل اول: اطلاق روایات – بررسی دلیل اول
۴۹۲۲جلسه چهل و هشتم ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ مسئله ۲۸ – جواز نظر به زنی که قصد ازدواج با او دارد – مطلب سوم: محدوده جواز نظر ادله جواز نظر به تمام بدن – دلیل اول: اطلاق روایات – اشکال دوم و سوم و بررسی آنها – اشکال چهارم
۴۹۲۵جلسه چهل و نهم ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ مسئله ۲۸ – جواز نظر به زنی که قصد ازدواج با او دارد – مطلب سوم: محدوده جواز نظر ادله جواز نظر به تمام بدن – دلیل اول: اطلاق روایات – اشکال دوم و سوم و بررسی آنها – پاسخ دوم و سوم به اشکال سوم و بررسی آنها – اشکال چهارم و بررسی آن
۴۹۲۸جلسه پنجاهم ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ مسئله ۲۸ – جواز نظر به زنی که قصد ازدواج با او دارد – مطلب سوم: محدوده جواز نظر ادله جواز نظر به تمام بدن – دلیل دوم: تعلیل مذکور در روایات – کلام صاحب جواهر: مطلب اول و بررسی آن
۴۹۳۳جلسه پنجاه و یکم ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ مسئله ۲۸ – جواز نظر به زنی که قصد ازدواج با او دارد – مطلب سوم: محدوده جواز نظر ادله جواز نظر به تمام بدن – کلام صاحب جواهر: مطلب دوم و سوم و بررسی آن – دیدگاه دوم و سوم و بررسی آنها
۴۹۳۷جلسه پنجاه و دوم ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ مسئله ۲۸ – جواز نظر به زنی که قصد ازدواج با او دارد – مطلب چهارم: جواز تکرار نظر و دلیل آن مطلب پنجم: جواز نظر به مردی که قصد ازدواج با او دارد و دلیل آن
۴۹۳۹جلسه پنجاه و سوم ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ مسئله ۲۹ – شرح مسأله – دو موضوع در مسأله ۲۹ – تفاوت‌های تحریر و عروه در این مسأله اقوال
۴۹۴۳جلسه پنجاه و چهارم ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ مسئله ۲۹ – پیوند دو موضوع مسأله ۲۹ – ادله حرمت سماع – دلیل اول و بررسی آن -دلیل دوم: طایفه اول روایات و بررسی آن – طایفه دوم
۴۹۴۶جلسه پنجاه و پنجم ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ مسئله ۲۹ –ادله حرمت سماع – دلیل دوم: بررسی طایفه دوم
۴۹۴۹جلسه پنجاه و ششم ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ مسئله ۲۹ – پیوند دو موضوع مسأله ۲۹ – ادله حرمت سماع – دلیل دوم: طایفه چهارم و بررسی آن طایفه پنجم و بررسی آن – طایفه ششم و بررسی آن - نتیجه
۴۹۵۲جلسه پنجاه و هفتم ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ مسئله ۲۹ – ادله جواز سماع – دلیل اول: آیات
۴۹۵۵جلسه پنجاه و هشتم ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ مسئله ۲۹ – ادله جواز سماع – دلیل دوم روایات: طایفه اول تا چهارم و بررسی آنها - دلیل سوم: سیره معصومین(ع) – دلیل چهارم: سیره متصل به زمان معصوم(ع)
۴۹۵۹جلسه پنجاه و نهم ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ مسئله ۲۹ – ادله جواز سماع – تقیید جواز به قید عدم لذت و ریبه و خوف فتنه تفاوت عبارت تحریر و عروه – ادله تقیید – دلیل اول: اجماع و بررسی آن
۴۹۶۲جلسه شصتم ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ مسئله ۲۹ – ادله تقیید جواز سماع – قید عدم تلذذ و ریبه – دلیل دوم: روایات – دلیل سوم - دلیل چهارم: آیات – نتیجه کلی بحث
۴۹۶۵جلسه شصت و یکم ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ مسئله ۲۹ – بررسی حرمت اسماع صوت مهیج – فرق عبارت تحریر و عروه – ادله حرمت دلیل اول: آیه – کلام مرحوم حکیم – دلیل دوم: ارتکاز متشرعه
۴۹۶۸جلسه شصت و دوم ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ مسئله ۲۹ – بررسی حرمت اسماع صوت مهیج – ادله حرمت - بررسی دلیل اول (آیه) – مقتضای تحقیق در آیه
۴۹۷۱جلسه شصت و سوم ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ مسئله ۲۹ – بررسی حرمت اسماع صوت مهیج - ادله حرمت بررسی مقتضای تحقیق در آیه – پاسخ به دو اشکال – بررسی کلام صاحب جواهر و کلام مرحوم حکیم
۴۹۷۵جلسه شصت و چهارم ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ مسئله ۲۹ – بررسی حرمت اسماع صوت مهیج –– ادله حرمت بررسی کلام محقق خویی – سه احتمال در عبارت تحریر
۴۹۷۸جلسه شصت و پنجم ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ مسئله ۲۹ – تتمه: بررسی فقهی آواز زنان – مروری بر نظرات - جهات مؤثر در تعدد صور آواز زنان
۴۹۸۱جلسه شصت و ششم ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ مسئله ۲۹ – تتمه: بررسی فقهی آواز زنان – مقدمه – تنقیح موضوع بحث
۴۹۸۴جلسه شصت و هفتم ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ مسئله ۲۹ – تتمه: بررسی فقهی آواز زنان – ادله حرمت – دلیل اول: آیات آیه اول و بررسی آن – آیه دوم و بررسی آن
۴۹۸۷جلسه شصت و هشتم ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ مسئله ۲۹ – تتمه: بررسی فقهی آواز زنان –ادله حرمت – دلیل اول: آیات آیه سوم و چهارم و پنجم و بررسی آنها
۴۹۹۱جلسه شصت و نهم ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ مسئله ۲۹ – تتمه: بررسی فقهی آواز زنان –ادله حرمت – دلیل اول: آیات آیه ششم و بررسی آن
۴۹۹۴جلسه هفتادم ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ مسئله ۲۹ – تتمه: بررسی فقهی آواز زنان –ادله حرمت – دلیل دوم: روایات و بررسی آن دلیل سوم: اجماع و بررسی آن
۴۹۹۸جلسه هفتاد و یکم ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ تتمه: بررسی فقهی آواز زنان – جمع بندی
۵۰۰۲جلسه هفتاد و دوم ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ عقد نکاح – اقسام نکاح – نکاح دائم و منقطع و مسیار – مقایسه نکاح مسیار با دو قسم دیگر
۵۰۰۵جلسه هفتاد و سوم ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ عقد نکاح – اقسام نکاح – نکاح به قصد طلاق و فرق آن با نکاح مسیار - ادله عدم صحت نکاح مسیار – دلیل اول و بررسی آن
۵۰۰۸جلسه هفتاد و چهارم ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ عقد نکاح – اقسام نکاح – نکاح دائم و منقطع و مسیار – بررسی صحت نکاح مسیار – ادله عدم صحت – دلیل دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم و هفتم و بررسی آنها
۵۰۱۱جلسه هفتاد و پنجم ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ عقد نکاح – اقسام نکاح – نکاح دائم و منقطع و مسیار – بررسی صحت نکاح مسیار – ادله صحت و بررسی آنها - نتیجه
۵۰۱۴جلسه هفتاد و ششم ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ خارج فقه - جلسه هفتاد و ششم - عقد نکاح – مشروعیت نکاح منقطع – مقدمه – ادله مشروعیت - دلیل اول – آیه ۲۴ سوره نساء – فضای کلی آیه
۵۰۱۷جلسه هفتاد و هفتم ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ عقد نکاح – اقسام نکاح – بررسی مشروعیت نکاح منقطع – ادله مشروعیت دلیل اول: آیه ۲۴ سوره نساء – دو احتمال در ترکیب آیه – شاهد اول (ایجابی)
۵۰۲۰جلسه هفتاد و هشتم ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ عقد نکاح – اقسام نکاح – بررسی مشروعیت نکاح منقطع – ادله مشروعیت دلیل اول: آیه ۲۴ سوره نساء – مؤید شاهد اول – شاهد دوم (سلبی) – شاهد سوم
۵۰۲۴جلسه هفتاد و نهم ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ عقد نکاح – اقسام نکاح – بررسی مشروعیت نکاح منقطع – ادله مشروعیت دلیل اول: آیه ۲۴ سوره نساء – دسته اول اشکالات – اشکال اول و بررسی آن – اشکال دوم و بررسی آن
۵۰۲۷جلسه هشتادم ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ عقد نکاح – اقسام نکاح – بررسی مشروعیت نکاح منقطع – ادله مشروعیت دلیل اول: آیه ۲۴ سوره نساء – دسته اول اشکالات – اشکال سوم و چهارم و بررسی آنها – دسته دوم اشکالات: نسخ – آیه اول و بررسی آن – آیه دوم
۵۰۳۰جلسه هشتاد و یکم ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ عقد نکاح – اقسام نکاح – بررسی مشروعیت نکاح منقطع – ادله مشروعیت- دلیل اول: آیه ۲۴ سوره نساء – دسته اول اشکالات – اشکال سوم و چهارم و بررسی آنها – دسته دوم اشکالات: نسخ – بررسی آیه دوم- آیه سوم، چهارم و پنجم و بررسی آنها
۵۰۳۳جلسه هشتاد و دوم ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ عقد نکاح – اقسام نکاح – بررسی مشروعیت نکاح منقطع – ادله مشروعیت- دلیل اول: آیه ۲۴ سوره نساءدسته دوم اشکالات: نسخ – آیه ششم و هفتم و بررسی آنها
۵۰۳۶جلسه هشتاد و سوم ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ عقد نکاح – اقسام نکاح – بررسی مشروعیت نکاح منقطع – ادله مشروعیت- دلیل اول: آیه ۲۴ سوره نساء دسته دوم اشکالات: نسخ – شواهد چهارگانه عدم نسخ به قرآن
۵۰۴۰جلسه هشتاد و چهارم ۱۴۰۰/۱۲/۰۲ عقد نکاح – اقسام نکاح – بررسی مشروعیت نکاح منقطع – ادله مشروعیت- دلیل اول: آیه ۲۴ سوره نساء دسته دوم اشکالات: نسخ – نسخ آیه به روایات پیامبر(ص)
۵۰۴۲جلسه هشتاد و پنجم ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ عقد نکاح – اقسام نکاح – بررسی مشروعیت نکاح منقطع – ادله مشروعیت- دلیل اول: آیه ۲۴ سوره نساء دسته دوم اشکالات: نسخ – بررسی نسخ آیه به روایات پیامبر(ص) – شش اشکال
۵۰۴۴جلسه هشتاد و ششم ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ عقد نکاح – اقسام نکاح – بررسی مشروعیت نکاح منقطع – ادله مشروعیت- دلیل اول: آیه ۲۴ سوره نساء - دسته دوم اشکالات: نسخ – اصل عدم نسخ – آیه دوم و بررسی آن
۵۰۴۶جلسه هشتاد و هفتم ۱۴۰۰/۱۱/۰۷ عقد نکاح – اقسام نکاح – بررسی مشروعیت نکاح منقطع – ادله مشروعیت- دلیل دوم: روایات دسته اول: روایات تفسیری
۵۰۵۰جلسه هشتاد و هشتم ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ عقد نکاح – اقسام نکاح – بررسی مشروعیت نکاح منقطع – ادله مشروعیت- دلیل دوم: روایات دسته دوم: طایفه اول، دوم، سوم و چهارم و پنجم
۵۰۵۲جلسه هشتاد و نهم ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ عقد نکاح – اقسام نکاح – بررسی مشروعیت نکاح منقطع – ادله مشروعیت- دلیل دوم: روایات - طائفه ششم روایات اهل سنت – روایت اول تا چهارم
۵۰۵۶جلسه نودم ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ عقد نکاح – اقسام نکاح – بررسی مشروعیت نکاح منقطع – ادله مشروعیت- دلیل دوم: روایات روایات اهل سنت – روایت پنجم، ششم و هفتم – بررسی دلیل دوم – اشکال اول، دوم و سوم و بررسی آنها
۵۰۵۹جلسه نود و یکم ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ عقد نکاح – اقسام نکاح – بررسی مشروعیت نکاح منقطع – ادله مشروعیت- دلیل دوم: روایات – بررسی دلیل دوم – اشکال چهارم و بررسی آن
۵۰۶۲جلسه نود و دوم ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ عقد نکاح – اقسام نکاح – بررسی مشروعیت نکاح منقطع – ادله مشروعیت- دلیل دوم: روایات – بررسی دلیل دوم – اشکال پنجم و بررسی آن
۵۰۶۷جلسه نود و سوم ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ عقد نکاح – اقسام نکاح – بررسی مشروعیت نکاح منقطع – ادله مشروعیت- دلیل دوم: روایات – بررسی دلیل دوم – اشکال ششم و بررسی آن
۵۰۷۱جلسه نود و چهارم ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ عقد نکاح – اقسام نکاح – بررسی مشروعیت نکاح منقطع – ادله مشروعیت - دلیل دوم: روایات بررسی روایات دال بر استحباب
۵۰۷۴جلسه نود و پنجم ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ عقد نکاح – اقسام نکاح – بررسی مشروعیت نکاح منقطع – ادله مشروعیت- دلیل دوم: روایات جمع‌بندی بحث درباره استحباب متعه – یک اشکال و پاسخ آن
۵۰۷۶جلسه نود و ششم ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ عقد نکاح – اقسام نکاح – بررسی مشروعیت نکاح منقطع – ادله مشروعیت- دلیل دوم: روایات کلام صاحب جواهر و بررسی آن – نتیجه نهایی
۵۱۰۴جلسه نود و هفتم ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ عقد نکاح – بررسی اعتبار لفظ در عقد نکاح – تنقیح موضوع بحث – ادله اعتبار – دلیل اول و بررسی آن
۵۱۰۸جلسه نود و هشتم ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ عقد نکاح – ادله اعتبار لفظ در نکاح – دلیل دوم: قیاس اولویت – دلیل سوم: روایات - روایت اول و بررسی آن
۵۱۱۰جلسه نود و نهم ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ عقد نکاح – بررسی اعتبار لفظ در عقد نکاح – دلیل سوم: روایات – روایت دوم و بررسی آن دلیل چهارم: اجماع – دلیل پنجم: استصحاب عدم زوجیة – دلیل ششم: اصالة الفساد
۵۱۱۲جلسه صدم ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ عقد نکاح – بررسی اعتبار لفظ در عقد نکاح –ادله عدم اعتبار - دلیل اول و بررسی آن – دلیل دوم: روایت – نتیجه در نکاح دائم – ادله اعتبار لفظ در نکاح موقت – روایت اول، دوم، سوم و بررسی آنها
۵۱۱۵جلسه صد و یکم ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ عقد نکاح – بررسی اعتبار لفظ در عقد نکاح – ادله اعتبار لفظ در نکاح موقت – روایت چهارم، پنجم، ششم و بررسی آنها – حق در مسأله – یک اشکال و پاسخ به آن
۵۱۱۸جلسه صد و دوم ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ عقد نکاح – بررسی جواز کتابت در عقد نکاح – ادله جواز کتابت – دلیل اول و بررسی آن - دلیل دوم و بررسی آن – بررسی جواز کتابت در نکاح موقت
۵۱۲۰جلسه صد و سوم ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ عقد نکاح – بررسی جواز اشاره در عقد نکاح – مقام اول: بررسی جواز اشاره برای اخرس - الف. بر مبنای استناد اعتبار لفظ به ادله لفظیه – کلام محقق خویی
۵۱۲۲جلسه صد و چهارم ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ عقد نکاح - بررسی جواز اشاره در عقد نکاح
۵۱۲۴جلسه صد و پنجم ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ عقد نکاح – بررسی جواز اشاره در عقد نکاح – ادله جواز اشاره بر هر دو مبنا – دلیل دوم: ضرورت – دلیل سوم: سیره عقلا – مقام دوم: عدم جواز اشاره در غیر اخرس – جواز اشاره برای اخرس در نکاح موقت
۵۱۲۶جلسه صد و ششم ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ عقد نکاح - بررسی اعتبار عربیت در عقد نکاح – اقوال – ادله اعتبار عربیت - دلیل اول و بررسی آن – دلیل دوم و بررسی آن
۵۱۲۹جلسه صد و هفتم ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ عقد نکاح - بررسی اعتبار عربیت در عقد نکاح – ادله اعتبار – دلیل سوم، چهارم، پنجم، ششم و بررسی آنها
۵۱۳۰جلسه صد و هشتم ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ عقد نکاح - بررسی اعتبار عربیت در عقد نکاح – مبنای احتیاط وجوبی امام – حق در مسأله - عدم لزوم ترجمه – اشکال به امام و مرحوم سید – بررسی اعتبار ماضویت - اقوال
۵۱۳۲جلسه صد و نهم ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ عقد نکاح - بررسی اعتبار ماضویت – ادله اعتبار – دلیل اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم و بررسی آنها - دلیل عدم اعتبار - نتیجه