سخنرانی فاطمیه 1395

شناسه شماره جلسه تاریخ عنوان جلسه متن جلسه فایل PDF فایل صوتی
4760جلسه اول 1395/12/12 مسجد اسپو محله
4761جلسه دوم 1395/12/10 مدرسه امام خمینی گرگان