سخنرانی فاطمیه 1393

شناسه شماره جلسه تاریخ عنوان جلسه متن جلسه فایل PDF فایل صوتی
4762جلسه اول 1393 مسجد میخچه گران گرگان