سخنرانی 1395

بازدیدها: 2

شناسه شماره جلسه تاریخ عنوان جلسه متن جلسه فایل PDF فایل صوتی
4755جلسه اول 1395/04/07 21 رمضان