سخنرانی ۱۳۹۵

شناسه شماره جلسه تاریخ عنوان جلسه متن جلسه فایل PDF فایل صوتی
۴۷۵۵جلسه اول ۱۳۹۵/۰۴/۰۷ ۲۱ رمضان