سخنرانی رمضان ۱۳۹۸

شناسه شماره جلسه تاریخ عنوان جلسه متن جلسه فایل PDF فایل صوتی
۴۷۴۹جلسه اول ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ ۱۹ رمضان
۴۷۵۰جلسه دوم ۱۳۹۸/۰۳/۰۶ ۲۱ رمضان
۴۷۵۱جلسه سوم ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ ۲۳ رمضان