سخنرانی رمضان 1398

شناسه شماره جلسه تاریخ عنوان جلسه متن جلسه فایل PDF فایل صوتی
4749جلسه اول 1398/03/04 19 رمضان
4750جلسه دوم 1398/03/06 21 رمضان
4751جلسه سوم 1398/03/08 23 رمضان