سخنرانی رمضان ۱۳۹۷

شناسه شماره جلسه تاریخ عنوان جلسه متن جلسه فایل PDF فایل صوتی
۴۷۵۲جلسه اول ۱۳۹۷/۰۳/۱۴ سالگرد رحلت امام خمینی(قدس)
۴۷۵۳جلسه دوم ۱۳۹۷/۰۳/۱۶ ۲۱ رمضان
۴۷۵۴جلسه سوم ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ در جمع طلاب حوزه علمیه آق قلا