سخنرانی رمضان 1394

بازدیدها: 1

شناسه شماره جلسه تاریخ عنوان جلسه متن جلسه فایل PDF فایل صوتی
4756جلسه اول 1394/05/17 21 رمضان - مسجد گلشن
4757جلسه دوم 1394/05/17 21 رمضان - مصلی گرگان
4758جلس سوم 1394/05/22 ضیافت افطاری کانون حزب الله