سخنرانی رمضان ۱۳۹۴

شناسه شماره جلسه تاریخ عنوان جلسه متن جلسه فایل PDF فایل صوتی
۴۷۵۶جلسه اول ۱۳۹۴/۰۵/۱۷ ۲۱ رمضان - مسجد گلشن
۴۷۵۷جلسه دوم ۱۳۹۴/۰۵/۱۷ ۲۱ رمضان - مصلی گرگان
۴۷۵۸جلس سوم ۱۳۹۴/۰۵/۲۲ ضیافت افطاری کانون حزب الله