سخنرانی محرم ۱۴۰۰

شناسه شماره جلسه تاریخ عنوان جلسه متن جلسه فایل PDF فایل صوتی
۴۷۲۰جلسه اول ۱۴۰۰/۰۵/۲۱ انتظارات امام زمان (عج) از ما
۴۷۲۱جلسه دوم ۱۴۰۰/۰۵/۲۲ انتظارات امام زمان (عج) از ما
۴۷۲۲جلسه سوم ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ انتظارات امام زمان (عج) از ما
۴۷۲۳جلسه چهارم ۱۴۰۰/۰۵/۲۴ انتظارات امام زمان (عج) از ما
۴۷۲۴جلسه پنجم ۱۴۰۰/۰۵/۲۵ انتظارات امام زمان (عج) از ما
۴۷۲۵جلسه ششم ۱۴۰۰/۰۵/۲۶ انتظارات امام زمان (عج) از ما
۴۷۲۶جلسه هفتم ۱۴۰۰/۰۵/۲۷ انتظارات امام زمان (عج) از ما
۴۷۲۷جلسه هشتم ۱۴۰۰/۰۵/۲۸ انتظارات امام زمان (عج) از ما
۴۷۲۸جلسه نهم ۱۴۰۰/۰۵/۲۹ عاشورا و تقوای اجتماعی
برچسب‌ها:, , , , , ,