سخنرانی محرم ۱۳۹۹

شناسه شماره جلسه تاریخ عنوان جلسه متن جلسه فایل PDF فایل صوتی
۴۷۲۹جلسه اول ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ مثبت اندیشی در عاشورا
۴۷۳۰جلسه دوم ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ مثبت اندیشی در عاشورا
۴۷۳۱جلسه سوم ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ مثبت اندیشی در عاشورا
۴۷۳۲جلسه چهارم ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ مثبت اندیشی در عاشورا
۴۷۳۳جلسه پنجم ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ مثبت اندیشی در عاشورا
۴۷۳۴جلسه ششم ۱۳۹۹/۰۶/۰۷ مثبت اندیشی در عاشورا
۴۷۳۵جلسه هفتم ۱۳۹۹/۰۶/۰۸ مثبت اندیشی در عاشورا
برچسب‌ها:, , , , ,