قواعد فقهیه – فقه سیاسی (قاعده تقیه)

شناسه شماره جلسه تاریخ عنوان جلسه متن جلسه فایل PDF فایل صوتی
۲۰۳۷جلسه اول ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ مقدمه اول: امکان سنجی فقه سیاسی
۲۰۳۸جلسه دوم ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ مقدمه اول: امکان سنجی فقه سیاسی
۲۰۳۹جلسه سوم ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ مقدمات_ مقدمه دوم: امکان سنجی قواعد فقه سیاسی مقدمه سوم: مصادر قواعد فقه سیاسی
۲۰۴۰جلسه چهارم ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ مقدمات- مقدمه چهارم: فوائد قواعد فقه سیاسی مقدمه پنجم: امکان افزایش قواعد فقه سیاسی _ پیشینه قاعده تقیه
۲۰۴۱جلسه پنجم ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ معنای لغوی و اصطلاحی تقیه
۲۰۴۲جلسه ششم ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ لزوم توجه به امور هشت‌گانه در تعریف _تقیه نزد اهل سنت
۲۰۴۳جلسه هفتم ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ تعریف برگزیده در تقیه_ بررسی کلام محقق خویی
۲۰۴۴جلسه هشتم ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ تعریف تقیه_ (تبیین ضرر)_ بررسی نسبت تقیه با سه عنوان
۲۰۴۵جلسه نهم ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ نسبت بین تقیه با اکراه و اضطرار و توریه_تقسیمات اربعه امام(ره) در تقیه
۲۰۴۶جلسه دهم ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ادله مشروعیت تقیه_ دلیل اول: کتاب(آیه اول)
۲۰۴۷جلسه یازدهم ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ ادله مشروعیت تقیه_ دلیل اول: کتاب(آیات دوم تا ششم)
۲۰۴۸جلسه دوازدهم ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ادله مشروعیت تقیه_ دلیل اول: آیات_ بررسی شمول آیات از جهات چهارگانه، دلیل دوم: روایات
۲۰۴۹جلسه سیزدهم ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ادله مشروعیت تقیه_ دلیل دوم: روایات_ بررسی شمول روایات از جهات چهارگانه
۲۰۵۰جلسه چهاردهم ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ ادله مشروعیت تقیه_ دلیل سوم و چهارم و پنجم - و بررسی شمول آن‌ها
۲۰۵۱جلسه پانزدهم ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ بررسی اشکالات مشروعیت تقیه -اشکال اول و دوم
۲۰۵۲جلسه شانزدهم ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ مشروعیت قاعده تقیه_ بررسی اشکال سوم و چهارم
۲۰۵۳جلسه هفدهم ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ ادامه اشکالات مشروعیت تقیه_ تقیه به حسب حکم تکلیفی
۲۰۵۴جلسه هجدهم ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ تفاوت کلام شیخ و محقق خویی_ قلمرو تقیه از جهات مختلف
۲۰۵۵جلسه نوزدهم ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ قلمرو تقیه_ جهت دوم: مورد اول تا چهارم_ ادله و بررسی آن
۲۰۵۶جلسه بیستم ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ قلمرو تقیه_ جهت دوم: مورد پنجم_ مورد ششم(دو طایفه روایات)
۲۰۵۷جلسه بیست و یکم ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ قلمرو تقیه_ جهت دوم: مورد ششم(جمع بین روایات_ طریق اول و دوم)
۲۰۵۸جلسه بیست و دوم ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ قلمرو تقیه_ جهت دوم: مورد ششم_بررسی طرق سه‌گانه جمع
۲۰۵۹جلسه بیست و سوم ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ قلمرو تقیه_ جهت دوم: مورد ششم_ طریق چهارم و و پنجم و ششم جمع بین روایات و بررسی آنها
۲۰۶۰جلسه بیست و چهارم ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ قلمرو تقیه_ جهت دوم: حق در مورد ششم_ مورد هفتم( برائت از امیرالمؤمنین(ع))
۲۰۶۱جلسه بیست و پنجم ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ قلمرو تقیه_ جهت دوم: مورد هفتم( برائت از امیرالمؤمنین _کلام محقق خوئی (بخش اول) و بررسی آن
۲۰۶۲جلسه بیست و ششم ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ قلمرو تقیه_ جهت دوم: بخش دوم کلام محقق خویی و بررسی آن _ کلام امام خمینی(ره) درباره مورد هفتم (برائت از امیرالمؤمنین)
۲۰۶۳جلسه بیست و هفتم ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ قلمرو تقیه_ جهت سوم: بررسی اعتبار قید عدم مندوحه_ اقوال_تنقیح موضوع
۲۰۶۴جلسه بیست و هشتم ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ قلمرو تقیه_ جهت سوم: بررسی اعتبار قید عدم مندوحه_ بررسی قول اول و دوم و سوم
۲۰۶۵جلسه بیست و نهم ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ قلمرو تقیه_ جهت سوم: بررسی اعتبار قید عدم مندوحه_بررسی قول چهارم(شیخ انصاری)
۲۰۶۶جلسه سی ام ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ قلمرو تقیه_ جهت سوم: بررسی اعتبار قید عدم مندوحه_ ادامه بررسی قول چهارم(شیخ انصاری)
۲۰۶۷جلسه سی و یکم ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ قلمرو تقیه_ جهت سوم: بررسی اعتبار عدم مندوحه_ قول پنجم(امام خمینی)
۲۰۶۸جلسه سی و دوم ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ قلمرو تقیه_ جهت سوم: بررسی اعتبار عدم مندوحه_ قول پنجم( امام خمینی(ره))
۲۰۶۹جلسه سی و سوم ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ قلمرو تقیه_ جهت سوم: بررسی اعتبار عدم مندوحه قول پنجم(امام خمینی)_ حمل روایات لزوم اعمال حیله بر استحباب
۲۰۷۰جلسه سی و چهارم ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ قلمروتقیه_ جهت سوم: بررسی اعتبار عدم مندوحه_ کلام محقق بجنوردی و بررسی آن_ تفصیل محقق خویی و بررسی آن
۲۰۷۱جلسه سی و پنجم ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ قلمرو تقیه_ جهت چهارم: بررسی اعتبار و خوف ضرردر انواع تقیه
۲۰۷۲جلسه سی و ششم ۱۳۹۷۰۱/۱۲/۰۱ قلمرو تقیه: جهت چهارم: بررسی تقیید مشروعیت تقیه به زمان شوکت عامه_ جهت پنجم: جریان تقیه در موضوعات
۲۰۷۳جلسه سی و هفتم ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ قلمرو تقیه_ جهت پنجم: مشروعیت تقیه در موضوعات_ بررسی ادله
۲۰۷۴جلسه سی و هشتم ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ قلمرو تقیه_ جهت ششم، هفتم، هشتم، نهم.
۲۰۷۵جلسه سی و نهم ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ آثار تقیه(حکم وضعی)_ چارچوب کلی بحث_ مقام اول: بررسی صحت و فساد عمل در صورت ترک تقیه
۲۰۷۶جلسه چهلم ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ آثار تقیه( حکم وضعی)_ مقام اول: آیا ترک تقیه موجب فساد عمل است؟
۲۰۷۷جلسه چهل و یکم ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ آثار تقیه، حکم وضعی- مقام اول: آیا ترک تقیه موجب فساد عمل است؟
۲۰۷۸جلسه چهل و دوم ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ آثار تقیه( حکم وضعی)، مقام اول: آیا ترک تقیه موجب فساد عمل است؟
۲۰۷۹جلسه چهل و سوم ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ آثار تقیه(حکم وضعی)مقام اول: آیا ترک تقیه موجب فساد عمل است؟
۲۰۸۰جلسه چهل و چهارم ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ آثار تقیه(حکم وضعی)- مقام دوم_ جهت اول: اجزاء _ اقوال
۲۰۸۱جلسه چهل و پنجم ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ آثار تقیه(حکم وضعی)_مقام دوم_جهت اول: اجزاء_بررسی طائفه اول از روایات_ حدیث رفع
۲۰۸۲جلسه چهل و ششم ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ آثار تقیه(حکم وضعی)_ مقام دوم_ جهت اول: اجزاء بررسی طائفه اول از روایات_ روایت دوم و سوم و چهارم
۲۰۸۳جلسه چهل و هفتم ۱۳۹۸/۰۲/۱۱ آثار تقیه(حکم وضعی)_ مقام دوم جهت اول: اجزاء_ بررسی طایفه دوم از روایات_ روایات اول و دوم