بررسی فقهی بلوغ دختران


بلوغ به عنوان یک تحول و دگرگونی عظیم در زندگی هر فردی، ضمن آنکه تغییرات جسمی و روحی را در پی دارد، منشأ مسئولیت پذیری است و انسان را از دنیای کودکی و مسئولیت گریزی به عالم نوجوانی و تکلیف وارد می کند. بدیهی است این مسئله از زوایای مختلف قابل بررسی می باشد. روانشناسان، حقوقدانان، پزشکان و جامعه شناسان هر یک از زاویه ای خاص آن را مورد کاوش قرار داده اند.

آنچه در این نوشتار مورد بررسی قرار گرفته مسئله بلوغ دختران از نگاه فقه امامیه است. در این کتاب ابعاد گوناگون این موضوع و آراء و انظار مختلف پیرامون آن به بحث گذاشته شده است.

برچسب‌ها:, , ,