حکم ظاهری؛ پذیرش یا انکار؟

از آنجا که مسئله حكم ظاهری کمتر به نحو مستقل مورد بررسی قرار گرفته و عمدتا در مواضعی از علم اصول و لابه لای مباحثی مانند حجج و امارات، اصول عملیه و به ویژه استصحاب و نیز باب تعادل و ترجیح به آن پرداخته شده، به نظر می آید چنانچه مستقلا مورد رسیدگی قرار گیرد، خالی از فایده نباشد.

اهمیت بررسی جداگانه حکم ظاهری هنگامی بیشتر نمایان می گردد که در همان مواضع نیز، اصل تقسیم حکم شرعی به واقعی و ظاهری و بررسی صحت و سقم این تقسیم کمتر مورد عنایت واقع شده و اکثر بزرگان آن را پذیرفته اند، در حالیکه قبل از هر چیز باید مشخص شود آیا اساسا حکمی به نام حکم ظاهری وجود دارد به نحوی که جعل شرعی به آن تعلق گرفته باشد یا خیر؟ البته بسیاری از مباحث مربوط به حکم شرعی دچار چنین سرنوشتي شده اند که در اکثر کتب اصولی در لابه لای سایر مباحث و در مناسبت های مختلف مورد بررسی قرار گرفته و مستقلا مورد بحث واقع نشده اند.

برچسب‌ها:, , , , ,