قواعد فقهیه – فقه سیاسی (قاعده جب)

شناسه شماره جلسه تاریخ عنوان جلسه متن جلسه فایل PDF فایل صوتی
۳۶۲۵جلسه اول ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ جلسه اول – ارتباط قاعده جب با فقه سیاسی – جهت اول
۳۶۲۸جلسه دوم ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ جلسه دوم – ارتباط قاعده با فقه سیاسی _ جهت دوم، وجوه اهمیت قاعده
۳۶۳۹جلسه سوم ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ جلسه سوم - پیشینه قاعده _ کاربرد قاعده در ابواب مختلف
۳۶۴۲جلسه چهارم ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ جلسه چهارم - مفردات قاعده _ جهات مورد نظر در بررسی ادله قاعده
۳۶۵۴جلسه پنجم ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ جلسه پنجم - ادله قاعده - دلیل اول: آیه ۳۸ انفال
۳۶۵۸جلسه ششم ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ جلسه ششم - ادله قاعده - دلیل دوم: روایات
۳۶۷۰جلسه هفتم ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ جلسه هفتم - ادله قاعده - مفاد اجمالی حدیث - بررسی اشکالات حدیث
۳۶۷۳جلسه هشتم ۱۳۹۹/۰۷/۰۱۳ جلسه هشتم - ادله قاعده - بررسی اشکالات حدیث - اشکال سوم - چهارم و پنجم و بررسی آن‌ها
۳۶۸۰جلسه نهم ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ جلسه نهم - ادله قاعده - دلیل سوم تا هفتم و بررسی آن
۳۶۹۲جلسه دهم ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ جلسه دهم - قلمرو قاعده - جهات مختلف در بحث از قلمرو و نظر بر گزیده - (الف) حقوق و تکالیف اختصاصی خداوند - اول و دوم و سوم
۳۶۹۵جلسه یازدهم ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ جلسه یازدهم - قلمرو قاعده - الف) حقوق و تکالیف اختصاصی خداوند - مورد چهارم و بررسی آن
۳۷۰۱جلسه دوازدهم ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ جلسه دوازدهم - قلمرو قاعده - الف) حقوق اختصاصی خداوند - مورد پنجم: حدود و تعزیرات
۳۷۰۵جلسه سیزدهم ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ جلسه سیزدهم - قلمرو قاعده - الف) حقوق اختصاصی خداوند - مورد ششم: اسباب تحریم نکاح - اقوال و ادله آن‌ها
۳۷۱۷جلسه چهاردهم ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ جلسه چهاردهم - قلمرو قاعده - الف) حقوق اختصاصی خداوند - مقتضای تحقیق در مورد ششم (اسباب تحریم نکاح) - قسم دوم از حقوق
۳۷۲۱جلسه پانزدهم ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ جلسه پانزدهم - قلمرو قاعده - ب) حقوق اختصاصی مردم - مورد اول: قصاص
۳۷۸۵جلسه شانزدهم ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ جلسه شانزدهم - قلمرو قاعده - ب) حقوق اختصاصی مردم - حق در مورد قصاص
۳۸۳۴جلسه هفدهم ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ جلسه سی و ششم - مسئله ۲۱- نظر به عضو جدا شده – ادله عدم جواز – دلیل دوم: روایات - طایفه سوم – چهارم – پنجم و بررسی آنها
۴۲۴۳جلسه هیجدهم ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ جلسه هیجدهم - قلمرو قاعده _ ج) حقوق و تکالیف مشترک _ قسم اول _ حقوق بی سابقه _ خمس و زکات
۴۳۰۲جلسه نوزدهم ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ جلسه نوزدهم - قلمرو قاعده _ ج) حقوق و تکالیف مشترک _ قسم دوم:حقوق با سابقه در کفر _ کلام صاحب عناوین _ مقتضای تحقیق در مسئله
۴۴۰۴جلسه بیستم ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ جلسه بیستم - قلمرو قاعده _ ج) بخش سوم: حقوق و تکالیف مشترک _ قسم سوم: حقوق با سابقه در کفر _ مقتضای تحقیق در مسئله
۴۴۰۸جلسه بیست و یکم ۱۳۹۹/۰۹/۱۶ جلسه بیست و یکم - شرط اصلی قاعده: کفر صرف _ بررسی شمول قاعده نسبت به مخالف و منتحل للاسلام
۴۴۲۳جلسه بیست و دوم ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ جلسه بیست و دوم - خاتمه - دو فرع و بررسی آنها