خارج فقه 400-99

شناسه شماره جلسه تاریخ عنوان جلسه متن جلسه فایل PDF فایل صوتی
3624جلسه اول 1399/06/22 جلسه اول - مسئله 18 - مروری بر مباحث گذشته
3627جلسه دوم 1399/06/23 جلسه دوم - مسئله 18- تتمه: حکم قدمین- قائلین به جواز نظر
3630جلسه سوم 1399/06/25 جلسه سوم – مسئله 18- تتمه: حکم قدمین- ادله جواز نظر- دلیل اول: آیه
3635جلسه چهارم 1399/06/26 جلسه چهارم - مسئله 18- تتمه: حکم قدمین- ادله جواز نظر- دلیل دوم: روایات باب صلاة- برسی دلیل دوم - دلیل سوم- روایت مروک بن عبید- بررسی دلیل سوم
3638جلسه پنجم 1399/06/29 جلسه پنجم - مسئله 18- تتمه: حکم قدمین- ادله جواز نظر- دلیل چهارم: سیره و بررسی آن ادله حرمت نظر- دلیل اول و دوم و بررسی آنها
3641جلسه ششم 1399/06/30 جلسه ششم - مسئله 18- تتمه: حکم قدمین- ادله حرمت نظر- دلیل سوم و چهارم و بررسی آنها - حکم نظر به تصویر زن
3644جلسه هفتم 1399/06/31 جلسه هفتم - : مسئله 18- حکم نظر به تصویر زن- مقام اول: نظر از وراء شیشه و دوربین
3647جلسه هشتم 1399/07/01 جلسه هشتم - مسئله 18- حکم نظر به تصویر زن - مقام دوم: نظر به زن در آب و آیینه - دلیل سوم تا ششم و بررسی آنها
3649جلسه نهم 1399/07/02 جلسه نهم - مسئله 18 - حکم نظر به تصویر زن - مقام دوم: نظر به زن در آب و آیینه - قول دوم و سوم و بررسی آنها
3653جلسه دهم 1399/07/05 جلسه دهم - مسئله 18 - حکم نظر به تصویر زن - مقام سوم: نظر به تصویر زن - اقوال - ادله عدم جواز - دلیل اول: آیه غض
3656جلسه یازدهم 1399/07/06 جلسه یازدهم - مسئله 18- حکم نظر به تصویر زن - مقام سوم: نظر به تصویر زن - ادله عدم جواز - دلیل اول: آیه غض - بررسی دلالت آیه غض طبق مبنای محقق خویی و مبنای دیگر - دلیل دوم
3660جلسه دوازدهم 1399/07/07 جلسه دوازدهم - مسئله 18- حکم نظر به تصویر زن - مقام سوم: نظر به تصویر زن- ادله عدم جواز- دلیل سوم: آیه « وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ ...» و بررسی آن
3662جلسه سیزدهم 1399/07/08 جلسه سیزدهم - مسئله 18- حکم نظر به تصویر زن - مقام سوم: نظر به تصویر زن - ادله عدم جواز - دلیل سوم: آیه « وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ ...» و بررسی آن
3665جلسه چهاردهم 1399/07/09 جلسه چهاردهم - مسئله 18 - حکم نظر به تصویر زن - مقام سوم: نظر به تصویر زن - ادله عدم جواز - دلیل سوم: آیه «وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ ...» و اقوال درباره آیه
3669جلسه پانزدهم 1399/07/12 جلسه پانزدهم - مسئله 18- حکم نظر به تصویر زن - مقام سوم: نظر به تصویر زن - ادله عدم جواز - دلیل چهارم تا دوازدهم و بررسی آنها
3675جلسه شانزدهم 1399/07/13 جلسه شانزدهم - مسئله 18 - حکم نظر به تصویر زن - مقام سوم: نظر به تصویر زن - ادله عدم جواز - دلیل سیزدهم و چهاردهم و بررسی آنها - ادله تفصیل بین معروف و غیر معروف و بررسی آنها
3677جلسه هفدهم 1399/07/30 جلسه هفدهم - مسئله 18- حکم نظر به تصویر زن- مقام سوم: نظر به تصویر زن - دلیل تفصیل بین پخش مستقیم و غیرمستقیم و بررسی آن ـ بررسی حکم نظر به نقاشی
3679جلسه هیجدهم 1399/08/03 جلسه هیجدهم - مسئله 19- حکم نظر زن به مرد - ادله عدم جواز: دلیل اول (آیات) و بررسی آن
3682جلسه نوزدهم 1399/08/05 جلسه نوزدهم - مسئله 19- حکم نظر زن به مرد - ادله عدم جواز: دلیل دوم (روایات) و بررسی آن
3685جلسه بیستم 1399/08/06 جلسه بیستم - مسئله 19 - حکم نظر زن به مرد - ادله عدم جواز: دلیل سوم (اجماع) و بررسی آن
3688جلسه بیست و یکم 1399/08/07 جلسه بیست و یکم - مسئله 19 - حکم نظر زن به مرد - ادله جواز: دلیل اول (روایات) و بررسی آن
3691جلسه بیست و دوم 1399/08/10 جلسه بیست و دوم - مسئله 19- حکم نظر زن به مرد- ادله جواز: دلیل اول (روایات) و بررسی آن ـ دلیل دوم (سیره) و دلیل سوم (بیان محقق خویی)
3693جلسه بیست و سوم 1399/08/11 جلسه بیست و سوم - مسئله 19 - حکم نظر زن به مرد - مستثنیات عدم جواز نظر - اقوال
3697جلسه بیست و چهارم 1399/08/12 جلسه بیست و چهارم - حکم نظر زن به مرد - جمع‌بندی بحث - نظر به تصویر مرد - نظر به مرد در مسابقات ورزشی
3699جلسه بیست و پنجم 1399/08/17 جلسه بیست و پنجم - مسئله 20- لمس نامحرم - دلیل اول: ملازمه بین حرمت نظر و حرمت مس
3703جلسه بیست و ششم 1399/08/18 جلسه بیست و ششم - مسئله 20 - لمس نامحرم - دلیل اول: ملازمه بین حرمت نظر و حرمت مس - بررسی روایت ابوسعید و دو مؤید آن
3706جلسه بیست و هفتم 1399/08/19 جلسه بیست و هفتم - مسئله 20- لمس نامحرم - دلیل اول: ملازمه بین حرمت نظر و حرمت مس - بررسی روایات ابوسعید و دو مؤید آن - دلیل دوم: روایات دال بر حرمت مس میت
3709جلسه بیست و هشتم 1399/08/20 جلسه بیست و هشتم - مسئله 20- لمس نامحرم – دلیل سوم: روایات دال بر حرمت مصافحه – بررسی دلیل سوم
3712جلسه بیست و نهم 1399/08/21 جلسه بیست و نهم - مسئله 20- لمس نامحرم – ادله عدم جواز – ادامه بررسی دلیل سوم - دلیل چهارم: روایات دال بر کیفیت بیعت نساء با پیامبر(ص) و بررسی آن
3715جلسه سی ام 1399/08/24 جلسه سی ام - مسئله 20- لمس نامحرم – ادله عدم جواز – دلیل پنجم، ششم، هفتم و هشتم و بررسی آنها – بررسی دو شرط
3720جلسه سی و یکم 1399/08/25 جلسه سی و یکم - مسئله 20- لمس نامحرم – بررسی فتوای بعضی از بزرگان مبنی بر جواز مصافحه با زن غیرمسلمان
3724جلسه سی و دوم 1399/08/26 جلسه سی و دوم – مسئله 20- لمس نامحرم – ب) زن مسلمان غیر مقید
3729جلسه سی و سوم 1399/08/27 جلسه سی و سوم - مسئله 20- بررسی فتوای بعضی از بزرگان مبنی بر جواز مصافحه با زن نامحرم - فرض عروض عنوان ثانوی
3746جلسه سی و چهارم 1399/08/28 جلسه سی و چهارم – مسئله 21- نظر به عضو جدا شده – اقوال
3784جلسه سی و پنجم 1399/09/01 جلسه سی و پنجم - مسئله 21- نظر به عضو جدا شده – ادله عدم جواز – دلیل اول: آیه و بررسی آن - دلیل دوم: روایات: طایفه اول و دوم و بررسی آن
3832جلسه سی و ششم 1399/09/02 جلسه سی و ششم - مسئله 21- نظر به عضو جدا شده – ادله عدم جواز – دلیل دوم: روایات - طایفه سوم – چهارم – پنجم و بررسی آنها
3901جلسه سی و هفتم 1399/09/03 جلسه سی و هفتم - مسئله 21- نظر به عضو جدا شده – ادله عدم جواز – دلیل دوم: روایات (بررسی طایفه پنجم)
3976جلسه سی و هشتم 1399/09/04 جلسه سی و هشتم - مسئله 21- نظر به عضو جدا شده – ادله عدم جواز – دلیل دوم: روایات (طایفه پنجم) - اشکال مرحوم حکیم و بررسی آن
4051جلسه سی و نهم 1399/09/05 جلسه سی و نهم - مسئله 21- نظر به عضو جدا شده – ادله عدم جواز – دلیل سوم: استصحاب و بررسی آن
4242جلسه چهلم 1399/09/08 جلسه چهلم - مسئله 21- نظر به عضو جدا شده – ادله عدم جواز – دلیل سوم: استصحاب – بررسی اشکال مرحوم حکیم به شیخ انصاری – بررسی نظر شیخ انصاری
4301جلسه چهل و یکم 1399/09/09 جلسه چهل و یکم - مسئله 21- نظر به عضو جدا شده – ادله عدم جواز – دلیل سوم: استصحاب – جمع بین کلمات شیخ انصاری در دو موضع – مؤید جمع
4304جلسه چهل و دوم 1399/09/10 جلسه چهل و دوم - مسئله 21- نظر به عضو جدا شده – ادله عدم جواز – دلیل سوم: استصحاب – اشکال بعضی از بزرگان به محقق داماد – بررسی سه مطلب – بررسی مطلب اول (کلام شیخ در دو موضع)
4308جلسه چهل و سوم 1399/09/11 جلسه چهل و سوم - مسئله 21- نظر به عضو جدا شده – ادله عدم جواز – دلیل سوم: استصحاب – بررسی مطلب دوم (کلام محقق داماد) – بررسی مؤید
4400جلسه چهل و چهارم 1399/09/12 جلسه چهل و چهارم – مسئله 21- نظر به عضو جدا شده – ادله عدم جواز – دلیل سوم: استصحاب – بررسی مطلب سوم (اشکال بعضی از بزرگان به محقق داماد)
4405جلسه چهل و پنجم 1399/09/15 جلسه چهل و پنجم - مسئله 21- نظر به عضو جدا شده – ادله جواز – دلیل اول، دوم و سوم و بررسی آنها
4407جلسه چهل و ششم 1399/09/16 جلسه چهل و ششم - مسئله 21- نظر به عضو جدا شده –مقام دوم: نظر به شعر منفصل – دلیل جواز و بررسی آن
4413جلسه چهل و هفتم 1399/09/17 جلسه چهل و هفتم - مسئله 21- نظر به عضو جدا شده – مقام سوم: نظر به ناخن و دندان – بررسی مسأله طبق مبانی مختلف - خاتمه: نظر به عضو پیوندی
4416جلسه چهل و هشتم 1399/09/18 جلسه چهل و هشتم - مسئله 22- مستثنیات حرمت نظر و لمس – کلام سید و فرق آن با تحریر
4419جلسه چهل و نهم 1399/09/19 جلسه چهل و نهم – مسئله 22- مستثنیات حرمت نظر و لمس – بررسی عبارت تحریر و عروه
4422جلسه پنجاهم 1399/09/22 جلسه پنجاهم - مسئله 22- مستثنیات حرمت نظر و لمس – اقوال و انظار در مورد ملاک استثناء - دسته‌بندی دیدگاه‌ها
4426جلسه پنجاه و یکم 1399/09/23 جلسه پنجاه و یکم - مسئله 22- مستثنیات حرمت نظر و لمس – ادله استثناء – ادله عامه – دلیل اول: روایات اضطرار- اشکال محقق خویی
4428جلسه پنجاه و دوم 1399/09/24 مسئله 22- مستثنیات حرمت نظر و لمس – ادله استثناء – ادله عامه – دلیل اول: روایات اضطرار- اشکال محقق خویی
4431جلسه پنجاه و سوم 1399/09/25 جلسه پنجاه و سوم - مسئله 22- مستثنیات حرمت نظر و لمس –ادله استثناء – ادله عامه – نتیجه ادله سه‌گانه - دلیل چهارم و بررسی آن
4434جلسه پنجاه و چهارم 1399/09/26 جلسه پنجاه و چهارم - مسئله 22- مستثنیات حرمت نظر و لمس –ادله استثناء – ادله عامه –بررسی اشکال محقق خویی به دلیل چهارم
4438جلسه پنجاه و پنجم 1399/09/29 جلسه پنجاه و پنجم - مسئله 22- مستثنیات حرمت نظر و لمس –ادله استثناء – ادله عامه – دلیل پنجم: قاعده اهم و مهم و بررسی آن – دلیل خاص: روایت ابوحمزه ثمالی
4442جلسه پنجاه و ششم 1399/09/30 جلسه پنجاه و ششم - مسئله 22- مستثنیات حرمت نظر و لمس –ادله استثناء – دلیل خاص: صحیحه ابوحمزه ثمالی - توضیح چند کلمه در روایت – تقریب استدلال
4446جلسه پنجاه و هفتم 1399/10/01 جلسه پنجاه و هفتم - مسئله 22- مستثنیات حرمت نظر و لمس –ادله استثناء – نتیجه بحث در مقام معالجه - دلیل استثناء مقام ضرورت
4448جلسه پنجاه و هشتم 1399/10/02 جلسه پنجاه و هشتم - مسئله 22- مستثنیات حرمت نظر و لمس –ادله استثناء – چند روایت و بررسی آنها – حق در مسأله
4451جلسه پنجاه و نهم 1399/10/03 جلسه پنجاه و نهم - مسئله 22- مستثنیات حرمت نظر و لمس –ادله استثناء – بررسی معنای اضطرار و ضرورت
4511جلسه شصتم 1399/10/14 جلسه شصتم - مسئله 22 - مستثنیات حرمت نظر و لمس – ادله استثناء – نظر امام درباره فرق ضرورت و اضطرار - مصلحت
4514جلسه شصت و یکم 1399/10/15 جلسه شصت و یکم - مسئله 22- مستثنیات حرمت نظر و لمس –ادله استثناء – نکاتی پیرامون استثنای مقام شهادت
4516جلسه شصت و دوم 1399/10/16 جلسه شصت و دوم - مسئله 22- مستثنیات حرمت نظر و لمس –ادله استثناء – کلام صاحب جواهر و بررسی آن
4518جلسه شصت و سوم 1399/10/17 جلسه شصت و سوم - مسئله 22- مستثنیات حرمت نظر و لمس –ادله استثناء – بررسی اشکال صاحب جواهر بر شهید ثانی
4522جلسه شصت و چهارم 1399/10/20 جلسه شصت و چهارم - مسئله 23- توضیح مسأله و موضوعات آن – تفاوت نظر امام(ره) و مرحوم سید - اشکال به محقق بروجردی
4524جلسه شصت و پنجم 1399/10/21 جلسه شصت و پنجم - مسئله 23- ادله لزوم حجاب زن – دلیل اول: آیات – آیه 53 احزاب
4528جلسه شصت و ششم 1399/10/22 جلسه شصت و ششم - مسئله 23- ادله حجاب زن– دلیل اول: کتاب – بررسی آیه اول (53 احزاب)
4531جلسه شصت و هفتم 1399/10/23 جلسه شصت و هفتم - مسئله 23- ادله لزوم حجاب زن – دلیل اول: آیات – آیه 53 احزاب – بررسی دو اشکال پیرامون آیه
4536جلسه شصت و هشتم 1399/11/04 جلسه شصت و هشتم – مسئله 23- ادله لزوم حجاب زن – دلیل اول: آیات – آیه دوم: آیه 59 احزاب
4539جلسه شصت و نهم 1399/11/05 جلسه شصت و نهم - مسئله 23- ادله لزوم حجاب زن – دلیل اول: آیات – بررسی آیه دوم: آیه 59 احزاب - معنای لغوی جلباب و ویژگی‌های آن
4542جلسه هفتادم 1399/11/06 جلسه هفتادم - مسئله 23- ادله لزوم حجاب زن – دلیل اول: آیات – آیه دوم: آیه 59 احزاب - جلباب در روایات و تفاسیر
4545جلسه هفتاد و یکم 1399/11/07 جلسه هفتاد و یکم - مسئله 23- ادله لزوم حجاب زن – دلیل اول: آیات – آیه دوم: 59 احزاب – معنای «یدنین علیهن»
4548جلسه هفتاد و دوم 1399/11/08 جلسه هفتاد و دوم - مسئله 23- ادله لزوم حجاب زن – دلیل اول: آیات –آیه دوم: آیه 59 احزاب و بررسی آن -معنای «ذلک أدنی أن یعرفن»
4553جلسه هفتاد و سوم 1399/11/11 جلسه هفتاد و سوم - مسئله 23- ادله لزوم حجاب زن – دلیل اول: آیات – آیه دوم: آیه 59 احزاب و بررسی آن - «ذلک أدنی أن یعرفن» علت یا حکمت؟ - نتیجه کلی
4556جلسه هفتاد و چهارم 1399/11/12 جلسه هفتاد و چهارم - مسئله 23- ادله لزوم حجاب زن – دلیل اول: آیات –آیه دوم: آیه 59 احزاب –جمع‌بندی مطالب آیه سوم: «ولایبدین زینتهن الا ما ظهر منها»
4559جلسه هفتاد و پنجم 1399/11/13 جلسه هفتاد و پنجم - مسئله 23- ادله لزوم حجاب زن – دلیل اول: آیات –آیه سوم: آیه «ولایبدین زینتهن الا ما ظهر منها»
4562جلسه هفتاد و ششم 1399/11/14 مسئله 23- ادله لزوم حجاب زن – دلیل اول: آیات –آیه سوم: آیه «ولایبدین زینتهن الا ما ظهر منها» – محصل دو اشکال و پاسخ آن – نتیجه استدلال به آیه – کلام محقق خویی
4567جلسه هفتاد و هفتم 1399/11/18 جلسه هفتاد و هفتم - مسئله 23- ادله لزوم حجاب زن – دلیل اول: آیات – آیه سوم: آیه «ولایبدین زینتهن الا ما ظهر منها» بررسی کلام محقق خویی – اشکال اول
4571جلسه هفتاد و هشتم 1399/11/19 جلسه هفتاد و هشتم - مسئله 23- ادله لزوم حجاب زن – دلیل اول: آیات –آیه سوم: آیه «ولایبدین زینتهن الا ما ظهر منها» - بررسی کلام محقق خویی – اشکال دوم و سوم – آیه چهارم: آیه غض و بررسی آن
4573جلسه هفتاد و نهم 1399/11/20 جلسه هفتاد و نهم - مسئله 23- ادله لزوم حجاب زن – دلیل اول: آیات –آیه پنجم: «ولیضربن بخمرهن علی جیوبهن»
4576جلسه هشتادم 1399/11/21 جلسه هشتادم - مسئله 23- ادله لزوم حجاب زن – دلیل اول: آیات – آیه ششم: «ولایبدین زینتهن الا لبعولتهن» - آیه هفتم: «ولایضربن بارجلهن...»
4579جلسه هشتاد و یکم 1399/11/25 جلسه هشتاد و یکم - مسئله 23- ادله لزوم حجاب زن – دلیل اول: آیات – آیه هشتم: «و القواعد من النساء...» - جمع‌بندی آیات – دلیل دوم: روایات
4583جلسه هشتاد و دوم 1399/11/26 جلسه هشتاد و دوم - مسئله 23- ادله لزوم حجاب زن – دلیل دوم: روایات– طایفه چهارم تا دهم
4588جلسه هشتاد و سوم 1399/11/28 جلسه هشتاد و سوم - مسئله 23- ادله لزوم حجاب زن – دلیل دوم: روایات– طایفه یازدهم و دوازدهم دلیل سوم، چهارم و پنجم – مقام دوم: پوشش مردان
4590جلسه هشتاد و چهارم 1399/11/29 جلسه هشتاد و چهارم - مسئله 23- مقام دوم: پوشش مردان– جهت اول: ادله عدم لزوم
4593جلسه هشتاد و پنجم 1399/12/02 جلسه هشتاد و پنجم - مسئله 23- مقام دوم: پوشش مردان– جهت دوم: پوشش رجال در فرض تعمد نساء در نظر دلیل اول و بررسی آن
4597جلسه هشتاد و ششم 1399/12/03 جلسه هشتاد و ششم - مسئله 23- مقام دوم: پوشش مردان– جهت دوم: ادله لزوم پوشش در فرض علم به تعمد نساء بر نظر و بررسی آن
4599جلسه هشتاد و هفتم 1399/12/04 جلسه هشتاد و هفتم - مسئله 23- تتمه: بررسی مشروعیت الزام به حجاب در حکومت اسلامی
4601جلسه هشتاد و هشتم 1399/12/05 جلسه هشتاد و هشتم - مسئله 23- تتمه: بررسی مشروعیت الزام به حجاب در حکومت اسلامی جهات لازم در تنقیح موضوع بحث
4606جلسه هشتاد و نهم 1399/12/06 جلسه هشتاد و نهم - مسئله 23- تتمه: بررسی مشروعیت الزام به حجاب در حکومت اسلامی – جهات مربوط به تنقیح موضوع بحث – مقدمه: حجاب، حکمی فردی یا اجتماعی
4610جلسه نودم 1399/12/09 جلسه نودم - مسئله 23- تتمه: بررسی مشروعیت الزام به حجاب در حکومت اسلامی – مقدمه: حجاب، حکمی فردی یا اجتماعی – ادله اجتماعی بودن حجاب – دلیل اول
4611جلسه نود و یکم 1399/12/10 جلسه نود و یکم - مسئله 23- تتمه: بررسی مشروعیت الزام به حجاب در حکومت اسلامی – مقدمه: حجاب، حکمی فردی یا اجتماعی – ادله اجتماعی بودن حجاب
4614جلسه نود و دوم 1399/12/11 جلسه نود و دوم - مسئله 23- تتمه: بررسی مشروعیت الزام به حجاب در حکومت اسلامی – مقدمه: حجاب، حکمی فردی یا اجتماعی – ادله فردی بودن حجاب – دلیل اول تا سوم و بررسی آنها
4616جلسه نود و سوم 1399/12/12 جلسه نود و سوم - مسئله 23- تتمه: بررسی مشروعیت الزام به حجاب در حکومت اسلامی – مقدمه: حجاب، حکمی فردی یا اجتماعی – ادله فردی بودن حجاب – دلیل چهارم تا هفتم و بررسی آنها
4619جلسه نود و چهارم 1399/12/13 جلسه نود و چهارم - مسئله 23- تتمه: بررسی مشروعیت الزام به حجاب در حکومت اسلامی – مقدمه دوم: هدف غایی حکومت اسلامی
4625جلسه نود و پنجم 1399/12/16 جلسه نود و پنجم - مسئله 23- تتمه: بررسی مشروعیت الزام به حجاب در حکومت اسلامی – مقدمه دوم: هدف غایی حکومت اسلامی – ادله اهداف میانی حکومت
4627جلسه نود و ششم 1399/12/17 جلسه نود و ششم - مسئله 23- تتمه: بررسی مشروعیت الزام به حجاب در حکومت اسلامی – مقدمه دوم: هدف غایی حکومت اسلامی - ادله
4628جلسه نود و هفتم 1399/12/18 جلسه نود و هفتم - مسئله 23- تتمه: بررسی مشروعیت الزام به حجاب در حکومت اسلامی – دیدگاه‌ها
4634جلسه نود و هشتم 1400/01/16 جلسه نود و هشتم - مسئله 23- تتمه: بررسی مشروعیت الزام به حجاب در حکومت اسلامی – ادله قول اول (مشروعیت): دلیل اول و بررسی اشکالات آن
4637جلسه نود و نهم 1400/01/17 جلسه نود و نهم- تنبیه چهارم – مقام اول: تداخل اسباب – تنقیح موضوع بحث – کلام محقق بروجردی در جهت دوم و بررسی آن – کلام محقق نایینی در جهت سوم و بررسی آن
4640جلسه صدم 1400/01/18 جلسه صدم - مسئله 23- تتمه: بررسی مشروعیت الزام به حجاب در حکومت اسلامی – ادله: دلیل دوم (آیات) آیه اول و بررسی آن
4643جلسه صد و یکم 1400/01/21 جلسه صد و یکم – تنبیه چهارم – مقام اول: تداخل اسباب – قول دوم (مشهور) کلام شیخ انصاری – کلام محقق همدانی
4646جلسه صد و دوم 1400/01/22 جلسه صد و دوم - مسئله 23- تتمه: بررسی مشروعیت الزام به حجاب در حکومت اسلامی – ادله: دلیل چهارم و پنجم و بررسی آنها
4674جلسه صد و سوم 1400/02/28 جلسه صد و سوم - مسئله 23- تتمه: بررسی مشروعیت الزام به حجاب در حکومت اسلامی – ادله: دلیل ششم – اثبات کبری – ادله اثبات مسئولیت حکومت اسلامی نسبت به امر به معروف و نهی از منکر – آیه اول
4675جلسه صد و چهارم 1400/02/29 جلسه صد و چهارم - مسئله 23- تتمه: بررسی مشروعیت الزام به حجاب در حکومت اسلامی – ادله: دلیل ششم – اثبات کبری – ادله اثبات مسئولیت حکومت اسلامی نسبت به امر به معروف و نهی از منکر – آیه دوم، سوم و چهارم
4678جلسه صد و پنجم 1400/03/01 جلسه صد و پنجم - مسئله 23- تتمه: بررسی مشروعیت الزام به حجاب در حکومت اسلامی – ادله: دلیل ششم – اثبات کبری – ادله اثبات مسئولیت حکومت اسلامی نسبت به امر به معروف و نهی از منکر – دلیل دوم: روایات
4682جلسه صد و ششم 1400/03/02 جلسه صد و ششم - مسئله 23- تتمه: بررسی مشروعیت الزام به حجاب در حکومت اسلامی – ادله: دلیل ششم – اثبات کبری – ادله اثبات مسئولیت حکومت اسلامی نسبت به امر به معروف و نهی از منکر – شاهد سوم: سیره – اشکالات دلیل ششم – اشکال اول و بررسی آن
4685جلسه صد و هفتم 1400/03/03 جلسه صد و هفتم - مسئله 23- تتمه: بررسی مشروعیت الزام به حجاب در حکومت اسلامی – ادله: دلیل ششم – بررسی اشکالات دلیل ششم – اشکال دوم و بررسی آن
4687جلسه صد و هشتم 1400/03/04 جلسه صد و هشتم - مسئله 23- تتمه: بررسی مشروعیت الزام به حجاب در حکومت اسلامی – ادله: دلیل ششم – ادامه بررسی اشکال اول و دوم
4689جلسه صد و نهم 1400/03/05 جلسه صد و نهم - مسئله 23- تتمه: بررسی مشروعیت الزام به حجاب در حکومت اسلامی – ادله: دلیل ششم – بررسی اشکالات دلیل ششم – اشکال سوم و چهارم و بررسی آنها
4692جلسه صد و دهم 1400/03/08 جلسه صد و دهم - مسئله 23- تتمه: بررسی مشروعیت الزام به حجاب در حکومت اسلامی – ادله: دلیل ششم – بررسی اشکالات دلیل ششم – اشکال پنجم، ششم، هفتم، هشتم و نهم و بررسی آنها
4695جلسه صد و یازدهم 1400/03/09 جلسه صد و یازدهم - مسئله 23- تتمه: بررسی مشروعیت الزام به حجاب در حکومت اسلامی –ادله: دلیل هفتم – اثبات کبری: مسئولیت حکومت نسبت به تعزیر مرتکبین حرام
4698جلسه صد و دوازدهم 1400/03/10 جلسه صد و دوازدهم - مسئله 23- تتمه: بررسی مشروعیت الزام به حجاب در حکومت اسلامی – ادله: دلیل هفتم – ادله اثبات کبری
4701جلسه صد و سیزدهم 1400/03/11 جلسه صد و سیزدهم - مسئله 23- تتمه: بررسی مشروعیت الزام به حجاب در حکومت اسلامی – ادله: دلیل هفتم – ادله اثبات کبری – دلیل دوم و سوم
4703جلسه صد و چهاردهم 1400/03/12 جلسه صد و چهاردهم - مسئله 23- تتمه: بررسی مشروعیت الزام به حجاب در حکومت اسلامی – ادله: دلیل هفتم – ادله اثبات کبری – ادامه بررسی دلیل دوم و سوم
4706جلسه صد و پانزدهم 1400/03/17 جلسه صد و پانزدهم - مسئله 23- تتمه: بررسی مشروعیت الزام به حجاب در حکومت اسلامی – ادله: دلیل هشتم و بررسی آن – دلیل نهم (دلیل عقلی) – تقریر اول و بررسی آن
4708جلسه صد و شانزدهم 1400/03/18 جلسه صد و شانزدهم - مسئله 23- تتمه: بررسی مشروعیت الزام به حجاب در حکومت اسلامی – ادله: دلیل نهم (دلیل عقلی) – تقریر دوم و بررسی آن – دلیل دهم و بررسی آن
4710جلسه صد و هفدهم 1400/03/19 جلسه صد و هفدهم - مسئله 23 - تتمه: بررسی مشروعیت الزام به حجاب در حکومت اسلامی – ادله: دلیل یازدهم و بررسی آن
4713جلسه صد و هجدهم 1400/03/22 جلسه صد و هجدهم - مسئله 23- تتمه: بررسی مشروعیت الزام به حجاب در حکومت اسلامی – سه شبهه و پاسخ آنها
4715جلسه صد و نوزدهم 1400/03/23 جلسه صد و نوزدهم - مسئله 23- تتمه: بررسی مشروعیت الزام به حجاب در حکومت اسلامی – بطلان قول دوم (عدم مشروعیت) – بررسی شمول مشروعیت نسبت به غیرمسلمانان – دسته اول ادله: عام
4716جلسه صد و بیستم 1400/03/24 جلسه صد و بیستم - مسئله 23- تتمه: بررسی مشروعیت الزام به حجاب در حکومت اسلامی – بررسی شمول مشروعیت نسبت به غیر مسلمانان – دسته دوم ادله – خاص – یک اشکال و پاسخ آن