خارج فقه ۴۰۰-۹۹

شناسه شماره جلسه تاریخ عنوان جلسه متن جلسه فایل PDF فایل صوتی
۳۶۲۴جلسه اول ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ جلسه اول - مسئله ۱۸ - مروری بر مباحث گذشته
۳۶۲۷جلسه دوم ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ جلسه دوم - مسئله ۱۸- تتمه: حکم قدمین- قائلین به جواز نظر
۳۶۳۰جلسه سوم ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ جلسه سوم – مسئله ۱۸- تتمه: حکم قدمین- ادله جواز نظر- دلیل اول: آیه
۳۶۳۵جلسه چهارم ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ جلسه چهارم - مسئله ۱۸- تتمه: حکم قدمین- ادله جواز نظر- دلیل دوم: روایات باب صلاة- برسی دلیل دوم - دلیل سوم- روایت مروک بن عبید- بررسی دلیل سوم
۳۶۳۸جلسه پنجم ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ جلسه پنجم - مسئله ۱۸- تتمه: حکم قدمین- ادله جواز نظر- دلیل چهارم: سیره و بررسی آن ادله حرمت نظر- دلیل اول و دوم و بررسی آنها
۳۶۴۱جلسه ششم ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ جلسه ششم - مسئله ۱۸- تتمه: حکم قدمین- ادله حرمت نظر- دلیل سوم و چهارم و بررسی آنها - حکم نظر به تصویر زن
۳۶۴۴جلسه هفتم ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جلسه هفتم - : مسئله ۱۸- حکم نظر به تصویر زن- مقام اول: نظر از وراء شیشه و دوربین
۳۶۴۷جلسه هشتم ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ جلسه هشتم - مسئله ۱۸- حکم نظر به تصویر زن - مقام دوم: نظر به زن در آب و آیینه - دلیل سوم تا ششم و بررسی آنها
۳۶۴۹جلسه نهم ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ جلسه نهم - مسئله ۱۸ - حکم نظر به تصویر زن - مقام دوم: نظر به زن در آب و آیینه - قول دوم و سوم و بررسی آنها
۳۶۵۳جلسه دهم ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ جلسه دهم - مسئله ۱۸ - حکم نظر به تصویر زن - مقام سوم: نظر به تصویر زن - اقوال - ادله عدم جواز - دلیل اول: آیه غض
۳۶۵۶جلسه یازدهم ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ جلسه یازدهم - مسئله ۱۸- حکم نظر به تصویر زن - مقام سوم: نظر به تصویر زن - ادله عدم جواز - دلیل اول: آیه غض - بررسی دلالت آیه غض طبق مبنای محقق خویی و مبنای دیگر - دلیل دوم
۳۶۶۰جلسه دوازدهم ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ جلسه دوازدهم - مسئله ۱۸- حکم نظر به تصویر زن - مقام سوم: نظر به تصویر زن- ادله عدم جواز- دلیل سوم: آیه « وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ ...» و بررسی آن
۳۶۶۲جلسه سیزدهم ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ جلسه سیزدهم - مسئله ۱۸- حکم نظر به تصویر زن - مقام سوم: نظر به تصویر زن - ادله عدم جواز - دلیل سوم: آیه « وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ ...» و بررسی آن
۳۶۶۵جلسه چهاردهم ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ جلسه چهاردهم - مسئله ۱۸ - حکم نظر به تصویر زن - مقام سوم: نظر به تصویر زن - ادله عدم جواز - دلیل سوم: آیه «وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ ...» و اقوال درباره آیه
۳۶۶۹جلسه پانزدهم ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ جلسه پانزدهم - مسئله ۱۸- حکم نظر به تصویر زن - مقام سوم: نظر به تصویر زن - ادله عدم جواز - دلیل چهارم تا دوازدهم و بررسی آنها
۳۶۷۵جلسه شانزدهم ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ جلسه شانزدهم - مسئله ۱۸ - حکم نظر به تصویر زن - مقام سوم: نظر به تصویر زن - ادله عدم جواز - دلیل سیزدهم و چهاردهم و بررسی آنها - ادله تفصیل بین معروف و غیر معروف و بررسی آنها
۳۶۷۷جلسه هفدهم ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ جلسه هفدهم - مسئله ۱۸- حکم نظر به تصویر زن- مقام سوم: نظر به تصویر زن - دلیل تفصیل بین پخش مستقیم و غیرمستقیم و بررسی آن ـ بررسی حکم نظر به نقاشی
۳۶۷۹جلسه هیجدهم ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ جلسه هیجدهم - مسئله ۱۹- حکم نظر زن به مرد - ادله عدم جواز: دلیل اول (آیات) و بررسی آن
۳۶۸۲جلسه نوزدهم ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ جلسه نوزدهم - مسئله ۱۹- حکم نظر زن به مرد - ادله عدم جواز: دلیل دوم (روایات) و بررسی آن
۳۶۸۵جلسه بیستم ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ جلسه بیستم - مسئله ۱۹ - حکم نظر زن به مرد - ادله عدم جواز: دلیل سوم (اجماع) و بررسی آن
۳۶۸۸جلسه بیست و یکم ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ جلسه بیست و یکم - مسئله ۱۹ - حکم نظر زن به مرد - ادله جواز: دلیل اول (روایات) و بررسی آن
۳۶۹۱جلسه بیست و دوم ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ جلسه بیست و دوم - مسئله ۱۹- حکم نظر زن به مرد- ادله جواز: دلیل اول (روایات) و بررسی آن ـ دلیل دوم (سیره) و دلیل سوم (بیان محقق خویی)
۳۶۹۳جلسه بیست و سوم ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ جلسه بیست و سوم - مسئله ۱۹ - حکم نظر زن به مرد - مستثنیات عدم جواز نظر - اقوال
۳۶۹۷جلسه بیست و چهارم ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ جلسه بیست و چهارم - حکم نظر زن به مرد - جمع‌بندی بحث - نظر به تصویر مرد - نظر به مرد در مسابقات ورزشی
۳۶۹۹جلسه بیست و پنجم ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ جلسه بیست و پنجم - مسئله ۲۰- لمس نامحرم - دلیل اول: ملازمه بین حرمت نظر و حرمت مس
۳۷۰۳جلسه بیست و ششم ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ جلسه بیست و ششم - مسئله ۲۰ - لمس نامحرم - دلیل اول: ملازمه بین حرمت نظر و حرمت مس - بررسی روایت ابوسعید و دو مؤید آن
۳۷۰۶جلسه بیست و هفتم ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ جلسه بیست و هفتم - مسئله ۲۰- لمس نامحرم - دلیل اول: ملازمه بین حرمت نظر و حرمت مس - بررسی روایات ابوسعید و دو مؤید آن - دلیل دوم: روایات دال بر حرمت مس میت
۳۷۰۹جلسه بیست و هشتم ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ جلسه بیست و هشتم - مسئله ۲۰- لمس نامحرم – دلیل سوم: روایات دال بر حرمت مصافحه – بررسی دلیل سوم
۳۷۱۲جلسه بیست و نهم ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ جلسه بیست و نهم - مسئله ۲۰- لمس نامحرم – ادله عدم جواز – ادامه بررسی دلیل سوم - دلیل چهارم: روایات دال بر کیفیت بیعت نساء با پیامبر(ص) و بررسی آن
۳۷۱۵جلسه سی ام ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ جلسه سی ام - مسئله ۲۰- لمس نامحرم – ادله عدم جواز – دلیل پنجم، ششم، هفتم و هشتم و بررسی آنها – بررسی دو شرط
۳۷۲۰جلسه سی و یکم ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ جلسه سی و یکم - مسئله ۲۰- لمس نامحرم – بررسی فتوای بعضی از بزرگان مبنی بر جواز مصافحه با زن غیرمسلمان
۳۷۲۴جلسه سی و دوم ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ جلسه سی و دوم – مسئله ۲۰- لمس نامحرم – ب) زن مسلمان غیر مقید
۳۷۲۹جلسه سی و سوم ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ جلسه سی و سوم - مسئله ۲۰- بررسی فتوای بعضی از بزرگان مبنی بر جواز مصافحه با زن نامحرم - فرض عروض عنوان ثانوی
۳۷۴۶جلسه سی و چهارم ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ جلسه سی و چهارم – مسئله ۲۱- نظر به عضو جدا شده – اقوال
۳۷۸۴جلسه سی و پنجم ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ جلسه سی و پنجم - مسئله ۲۱- نظر به عضو جدا شده – ادله عدم جواز – دلیل اول: آیه و بررسی آن - دلیل دوم: روایات: طایفه اول و دوم و بررسی آن
۳۸۳۲جلسه سی و ششم ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ جلسه سی و ششم - مسئله ۲۱- نظر به عضو جدا شده – ادله عدم جواز – دلیل دوم: روایات - طایفه سوم – چهارم – پنجم و بررسی آنها
۳۹۰۱جلسه سی و هفتم ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ جلسه سی و هفتم - مسئله ۲۱- نظر به عضو جدا شده – ادله عدم جواز – دلیل دوم: روایات (بررسی طایفه پنجم)
۳۹۷۶جلسه سی و هشتم ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ جلسه سی و هشتم - مسئله ۲۱- نظر به عضو جدا شده – ادله عدم جواز – دلیل دوم: روایات (طایفه پنجم) - اشکال مرحوم حکیم و بررسی آن
۴۰۵۱جلسه سی و نهم ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ جلسه سی و نهم - مسئله ۲۱- نظر به عضو جدا شده – ادله عدم جواز – دلیل سوم: استصحاب و بررسی آن
۴۲۴۲جلسه چهلم ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ جلسه چهلم - مسئله ۲۱- نظر به عضو جدا شده – ادله عدم جواز – دلیل سوم: استصحاب – بررسی اشکال مرحوم حکیم به شیخ انصاری – بررسی نظر شیخ انصاری
۴۳۰۱جلسه چهل و یکم ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ جلسه چهل و یکم - مسئله ۲۱- نظر به عضو جدا شده – ادله عدم جواز – دلیل سوم: استصحاب – جمع بین کلمات شیخ انصاری در دو موضع – مؤید جمع
۴۳۰۴جلسه چهل و دوم ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ جلسه چهل و دوم - مسئله ۲۱- نظر به عضو جدا شده – ادله عدم جواز – دلیل سوم: استصحاب – اشکال بعضی از بزرگان به محقق داماد – بررسی سه مطلب – بررسی مطلب اول (کلام شیخ در دو موضع)
۴۳۰۸جلسه چهل و سوم ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ جلسه چهل و سوم - مسئله ۲۱- نظر به عضو جدا شده – ادله عدم جواز – دلیل سوم: استصحاب – بررسی مطلب دوم (کلام محقق داماد) – بررسی مؤید
۴۴۰۰جلسه چهل و چهارم ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ جلسه چهل و چهارم – مسئله ۲۱- نظر به عضو جدا شده – ادله عدم جواز – دلیل سوم: استصحاب – بررسی مطلب سوم (اشکال بعضی از بزرگان به محقق داماد)
۴۴۰۵جلسه چهل و پنجم ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ جلسه چهل و پنجم - مسئله ۲۱- نظر به عضو جدا شده – ادله جواز – دلیل اول، دوم و سوم و بررسی آنها
۴۴۰۷جلسه چهل و ششم ۱۳۹۹/۰۹/۱۶ جلسه چهل و ششم - مسئله ۲۱- نظر به عضو جدا شده –مقام دوم: نظر به شعر منفصل – دلیل جواز و بررسی آن
۴۴۱۳جلسه چهل و هفتم ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ جلسه چهل و هفتم - مسئله ۲۱- نظر به عضو جدا شده – مقام سوم: نظر به ناخن و دندان – بررسی مسأله طبق مبانی مختلف - خاتمه: نظر به عضو پیوندی
۴۴۱۶جلسه چهل و هشتم ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ جلسه چهل و هشتم - مسئله ۲۲- مستثنیات حرمت نظر و لمس – کلام سید و فرق آن با تحریر
۴۴۱۹جلسه چهل و نهم ۱۳۹۹/۰۹/۱۹ جلسه چهل و نهم – مسئله ۲۲- مستثنیات حرمت نظر و لمس – بررسی عبارت تحریر و عروه
۴۴۲۲جلسه پنجاهم ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ جلسه پنجاهم - مسئله ۲۲- مستثنیات حرمت نظر و لمس – اقوال و انظار در مورد ملاک استثناء - دسته‌بندی دیدگاه‌ها
۴۴۲۶جلسه پنجاه و یکم ۱۳۹۹/۰۹/۲۳ جلسه پنجاه و یکم - مسئله ۲۲- مستثنیات حرمت نظر و لمس – ادله استثناء – ادله عامه – دلیل اول: روایات اضطرار- اشکال محقق خویی
۴۴۲۸جلسه پنجاه و دوم ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ مسئله ۲۲- مستثنیات حرمت نظر و لمس – ادله استثناء – ادله عامه – دلیل اول: روایات اضطرار- اشکال محقق خویی
۴۴۳۱جلسه پنجاه و سوم ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ جلسه پنجاه و سوم - مسئله ۲۲- مستثنیات حرمت نظر و لمس –ادله استثناء – ادله عامه – نتیجه ادله سه‌گانه - دلیل چهارم و بررسی آن
۴۴۳۴جلسه پنجاه و چهارم ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ جلسه پنجاه و چهارم - مسئله ۲۲- مستثنیات حرمت نظر و لمس –ادله استثناء – ادله عامه –بررسی اشکال محقق خویی به دلیل چهارم
۴۴۳۸جلسه پنجاه و پنجم ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ جلسه پنجاه و پنجم - مسئله ۲۲- مستثنیات حرمت نظر و لمس –ادله استثناء – ادله عامه – دلیل پنجم: قاعده اهم و مهم و بررسی آن – دلیل خاص: روایت ابوحمزه ثمالی
۴۴۴۲جلسه پنجاه و ششم ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ جلسه پنجاه و ششم - مسئله ۲۲- مستثنیات حرمت نظر و لمس –ادله استثناء – دلیل خاص: صحیحه ابوحمزه ثمالی - توضیح چند کلمه در روایت – تقریب استدلال
۴۴۴۶جلسه پنجاه و هفتم ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ جلسه پنجاه و هفتم - مسئله ۲۲- مستثنیات حرمت نظر و لمس –ادله استثناء – نتیجه بحث در مقام معالجه - دلیل استثناء مقام ضرورت
۴۴۴۸جلسه پنجاه و هشتم ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ جلسه پنجاه و هشتم - مسئله ۲۲- مستثنیات حرمت نظر و لمس –ادله استثناء – چند روایت و بررسی آنها – حق در مسأله
۴۴۵۱جلسه پنجاه و نهم ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ جلسه پنجاه و نهم - مسئله ۲۲- مستثنیات حرمت نظر و لمس –ادله استثناء – بررسی معنای اضطرار و ضرورت
۴۵۱۱جلسه شصتم ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ جلسه شصتم - مسئله ۲۲ - مستثنیات حرمت نظر و لمس – ادله استثناء – نظر امام درباره فرق ضرورت و اضطرار - مصلحت
۴۵۱۴جلسه شصت و یکم ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ جلسه شصت و یکم - مسئله ۲۲- مستثنیات حرمت نظر و لمس –ادله استثناء – نکاتی پیرامون استثنای مقام شهادت
۴۵۱۶جلسه شصت و دوم ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ جلسه شصت و دوم - مسئله ۲۲- مستثنیات حرمت نظر و لمس –ادله استثناء – کلام صاحب جواهر و بررسی آن
۴۵۱۸جلسه شصت و سوم ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ جلسه شصت و سوم - مسئله ۲۲- مستثنیات حرمت نظر و لمس –ادله استثناء – بررسی اشکال صاحب جواهر بر شهید ثانی
۴۵۲۲جلسه شصت و چهارم ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ جلسه شصت و چهارم - مسئله ۲۳- توضیح مسأله و موضوعات آن – تفاوت نظر امام(ره) و مرحوم سید - اشکال به محقق بروجردی
۴۵۲۴جلسه شصت و پنجم ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ جلسه شصت و پنجم - مسئله ۲۳- ادله لزوم حجاب زن – دلیل اول: آیات – آیه ۵۳ احزاب
۴۵۲۸جلسه شصت و ششم ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ جلسه شصت و ششم - مسئله ۲۳- ادله حجاب زن– دلیل اول: کتاب – بررسی آیه اول (۵۳ احزاب)
۴۵۳۱جلسه شصت و هفتم ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ جلسه شصت و هفتم - مسئله ۲۳- ادله لزوم حجاب زن – دلیل اول: آیات – آیه ۵۳ احزاب – بررسی دو اشکال پیرامون آیه
۴۵۳۶جلسه شصت و هشتم ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ جلسه شصت و هشتم – مسئله ۲۳- ادله لزوم حجاب زن – دلیل اول: آیات – آیه دوم: آیه ۵۹ احزاب
۴۵۳۹جلسه شصت و نهم ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ جلسه شصت و نهم - مسئله ۲۳- ادله لزوم حجاب زن – دلیل اول: آیات – بررسی آیه دوم: آیه ۵۹ احزاب - معنای لغوی جلباب و ویژگی‌های آن
۴۵۴۲جلسه هفتادم ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ جلسه هفتادم - مسئله ۲۳- ادله لزوم حجاب زن – دلیل اول: آیات – آیه دوم: آیه ۵۹ احزاب - جلباب در روایات و تفاسیر
۴۵۴۵جلسه هفتاد و یکم ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ جلسه هفتاد و یکم - مسئله ۲۳- ادله لزوم حجاب زن – دلیل اول: آیات – آیه دوم: ۵۹ احزاب – معنای «یدنین علیهن»
۴۵۴۸جلسه هفتاد و دوم ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ جلسه هفتاد و دوم - مسئله ۲۳- ادله لزوم حجاب زن – دلیل اول: آیات –آیه دوم: آیه ۵۹ احزاب و بررسی آن -معنای «ذلک أدنی أن یعرفن»
۴۵۵۳جلسه هفتاد و سوم ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ جلسه هفتاد و سوم - مسئله ۲۳- ادله لزوم حجاب زن – دلیل اول: آیات – آیه دوم: آیه ۵۹ احزاب و بررسی آن - «ذلک أدنی أن یعرفن» علت یا حکمت؟ - نتیجه کلی
۴۵۵۶جلسه هفتاد و چهارم ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ جلسه هفتاد و چهارم - مسئله ۲۳- ادله لزوم حجاب زن – دلیل اول: آیات –آیه دوم: آیه ۵۹ احزاب –جمع‌بندی مطالب آیه سوم: «ولایبدین زینتهن الا ما ظهر منها»
۴۵۵۹جلسه هفتاد و پنجم ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ جلسه هفتاد و پنجم - مسئله ۲۳- ادله لزوم حجاب زن – دلیل اول: آیات –آیه سوم: آیه «ولایبدین زینتهن الا ما ظهر منها»
۴۵۶۲جلسه هفتاد و ششم ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ مسئله ۲۳- ادله لزوم حجاب زن – دلیل اول: آیات –آیه سوم: آیه «ولایبدین زینتهن الا ما ظهر منها» – محصل دو اشکال و پاسخ آن – نتیجه استدلال به آیه – کلام محقق خویی
۴۵۶۷جلسه هفتاد و هفتم ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ جلسه هفتاد و هفتم - مسئله ۲۳- ادله لزوم حجاب زن – دلیل اول: آیات – آیه سوم: آیه «ولایبدین زینتهن الا ما ظهر منها» بررسی کلام محقق خویی – اشکال اول
۴۵۷۱جلسه هفتاد و هشتم ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ جلسه هفتاد و هشتم - مسئله ۲۳- ادله لزوم حجاب زن – دلیل اول: آیات –آیه سوم: آیه «ولایبدین زینتهن الا ما ظهر منها» - بررسی کلام محقق خویی – اشکال دوم و سوم – آیه چهارم: آیه غض و بررسی آن
۴۵۷۳جلسه هفتاد و نهم ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ جلسه هفتاد و نهم - مسئله ۲۳- ادله لزوم حجاب زن – دلیل اول: آیات –آیه پنجم: «ولیضربن بخمرهن علی جیوبهن»
۴۵۷۶جلسه هشتادم ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ جلسه هشتادم - مسئله ۲۳- ادله لزوم حجاب زن – دلیل اول: آیات – آیه ششم: «ولایبدین زینتهن الا لبعولتهن» - آیه هفتم: «ولایضربن بارجلهن...»
۴۵۷۹جلسه هشتاد و یکم ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ جلسه هشتاد و یکم - مسئله ۲۳- ادله لزوم حجاب زن – دلیل اول: آیات – آیه هشتم: «و القواعد من النساء...» - جمع‌بندی آیات – دلیل دوم: روایات
۴۵۸۳جلسه هشتاد و دوم ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ جلسه هشتاد و دوم - مسئله ۲۳- ادله لزوم حجاب زن – دلیل دوم: روایات– طایفه چهارم تا دهم
۴۵۸۸جلسه هشتاد و سوم ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ جلسه هشتاد و سوم - مسئله ۲۳- ادله لزوم حجاب زن – دلیل دوم: روایات– طایفه یازدهم و دوازدهم دلیل سوم، چهارم و پنجم – مقام دوم: پوشش مردان
۴۵۹۰جلسه هشتاد و چهارم ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ جلسه هشتاد و چهارم - مسئله ۲۳- مقام دوم: پوشش مردان– جهت اول: ادله عدم لزوم
۴۵۹۳جلسه هشتاد و پنجم ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ جلسه هشتاد و پنجم - مسئله ۲۳- مقام دوم: پوشش مردان– جهت دوم: پوشش رجال در فرض تعمد نساء در نظر دلیل اول و بررسی آن
۴۵۹۷جلسه هشتاد و ششم ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ جلسه هشتاد و ششم - مسئله ۲۳- مقام دوم: پوشش مردان– جهت دوم: ادله لزوم پوشش در فرض علم به تعمد نساء بر نظر و بررسی آن
۴۵۹۹جلسه هشتاد و هفتم ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ جلسه هشتاد و هفتم - مسئله ۲۳- تتمه: بررسی مشروعیت الزام به حجاب در حکومت اسلامی
۴۶۰۱جلسه هشتاد و هشتم ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ جلسه هشتاد و هشتم - مسئله ۲۳- تتمه: بررسی مشروعیت الزام به حجاب در حکومت اسلامی جهات لازم در تنقیح موضوع بحث
۴۶۰۶جلسه هشتاد و نهم ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ جلسه هشتاد و نهم - مسئله ۲۳- تتمه: بررسی مشروعیت الزام به حجاب در حکومت اسلامی – جهات مربوط به تنقیح موضوع بحث – مقدمه: حجاب، حکمی فردی یا اجتماعی
۴۶۱۰جلسه نودم ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ جلسه نودم - مسئله ۲۳- تتمه: بررسی مشروعیت الزام به حجاب در حکومت اسلامی – مقدمه: حجاب، حکمی فردی یا اجتماعی – ادله اجتماعی بودن حجاب – دلیل اول
۴۶۱۱جلسه نود و یکم ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ جلسه نود و یکم - مسئله ۲۳- تتمه: بررسی مشروعیت الزام به حجاب در حکومت اسلامی – مقدمه: حجاب، حکمی فردی یا اجتماعی – ادله اجتماعی بودن حجاب
۴۶۱۴جلسه نود و دوم ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ جلسه نود و دوم - مسئله ۲۳- تتمه: بررسی مشروعیت الزام به حجاب در حکومت اسلامی – مقدمه: حجاب، حکمی فردی یا اجتماعی – ادله فردی بودن حجاب – دلیل اول تا سوم و بررسی آنها
۴۶۱۶جلسه نود و سوم ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ جلسه نود و سوم - مسئله ۲۳- تتمه: بررسی مشروعیت الزام به حجاب در حکومت اسلامی – مقدمه: حجاب، حکمی فردی یا اجتماعی – ادله فردی بودن حجاب – دلیل چهارم تا هفتم و بررسی آنها
۴۶۱۹جلسه نود و چهارم ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ جلسه نود و چهارم - مسئله ۲۳- تتمه: بررسی مشروعیت الزام به حجاب در حکومت اسلامی – مقدمه دوم: هدف غایی حکومت اسلامی
۴۶۲۵جلسه نود و پنجم ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ جلسه نود و پنجم - مسئله ۲۳- تتمه: بررسی مشروعیت الزام به حجاب در حکومت اسلامی – مقدمه دوم: هدف غایی حکومت اسلامی – ادله اهداف میانی حکومت
۴۶۲۷جلسه نود و ششم ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ جلسه نود و ششم - مسئله ۲۳- تتمه: بررسی مشروعیت الزام به حجاب در حکومت اسلامی – مقدمه دوم: هدف غایی حکومت اسلامی - ادله
۴۶۲۸جلسه نود و هفتم ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ جلسه نود و هفتم - مسئله ۲۳- تتمه: بررسی مشروعیت الزام به حجاب در حکومت اسلامی – دیدگاه‌ها
۴۶۳۴جلسه نود و هشتم ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ جلسه نود و هشتم - مسئله ۲۳- تتمه: بررسی مشروعیت الزام به حجاب در حکومت اسلامی – ادله قول اول (مشروعیت): دلیل اول و بررسی اشکالات آن
۴۶۳۷جلسه نود و نهم ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ جلسه نود و نهم- تنبیه چهارم – مقام اول: تداخل اسباب – تنقیح موضوع بحث – کلام محقق بروجردی در جهت دوم و بررسی آن – کلام محقق نایینی در جهت سوم و بررسی آن
۴۶۴۰جلسه صدم ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ جلسه صدم - مسئله ۲۳- تتمه: بررسی مشروعیت الزام به حجاب در حکومت اسلامی – ادله: دلیل دوم (آیات) آیه اول و بررسی آن
۴۶۴۳جلسه صد و یکم ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ جلسه صد و یکم – تنبیه چهارم – مقام اول: تداخل اسباب – قول دوم (مشهور) کلام شیخ انصاری – کلام محقق همدانی
۴۶۴۶جلسه صد و دوم ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ جلسه صد و دوم - مسئله ۲۳- تتمه: بررسی مشروعیت الزام به حجاب در حکومت اسلامی – ادله: دلیل چهارم و پنجم و بررسی آنها
۴۶۷۴جلسه صد و سوم ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ جلسه صد و سوم - مسئله ۲۳- تتمه: بررسی مشروعیت الزام به حجاب در حکومت اسلامی – ادله: دلیل ششم – اثبات کبری – ادله اثبات مسئولیت حکومت اسلامی نسبت به امر به معروف و نهی از منکر – آیه اول
۴۶۷۵جلسه صد و چهارم ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ جلسه صد و چهارم - مسئله ۲۳- تتمه: بررسی مشروعیت الزام به حجاب در حکومت اسلامی – ادله: دلیل ششم – اثبات کبری – ادله اثبات مسئولیت حکومت اسلامی نسبت به امر به معروف و نهی از منکر – آیه دوم، سوم و چهارم
۴۶۷۸جلسه صد و پنجم ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ جلسه صد و پنجم - مسئله ۲۳- تتمه: بررسی مشروعیت الزام به حجاب در حکومت اسلامی – ادله: دلیل ششم – اثبات کبری – ادله اثبات مسئولیت حکومت اسلامی نسبت به امر به معروف و نهی از منکر – دلیل دوم: روایات
۴۶۸۲جلسه صد و ششم ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ جلسه صد و ششم - مسئله ۲۳- تتمه: بررسی مشروعیت الزام به حجاب در حکومت اسلامی – ادله: دلیل ششم – اثبات کبری – ادله اثبات مسئولیت حکومت اسلامی نسبت به امر به معروف و نهی از منکر – شاهد سوم: سیره – اشکالات دلیل ششم – اشکال اول و بررسی آن
۴۶۸۵جلسه صد و هفتم ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ جلسه صد و هفتم - مسئله ۲۳- تتمه: بررسی مشروعیت الزام به حجاب در حکومت اسلامی – ادله: دلیل ششم – بررسی اشکالات دلیل ششم – اشکال دوم و بررسی آن
۴۶۸۷جلسه صد و هشتم ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ جلسه صد و هشتم - مسئله ۲۳- تتمه: بررسی مشروعیت الزام به حجاب در حکومت اسلامی – ادله: دلیل ششم – ادامه بررسی اشکال اول و دوم
۴۶۸۹جلسه صد و نهم ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ جلسه صد و نهم - مسئله ۲۳- تتمه: بررسی مشروعیت الزام به حجاب در حکومت اسلامی – ادله: دلیل ششم – بررسی اشکالات دلیل ششم – اشکال سوم و چهارم و بررسی آنها
۴۶۹۲جلسه صد و دهم ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ جلسه صد و دهم - مسئله ۲۳- تتمه: بررسی مشروعیت الزام به حجاب در حکومت اسلامی – ادله: دلیل ششم – بررسی اشکالات دلیل ششم – اشکال پنجم، ششم، هفتم، هشتم و نهم و بررسی آنها
۴۶۹۵جلسه صد و یازدهم ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ جلسه صد و یازدهم - مسئله ۲۳- تتمه: بررسی مشروعیت الزام به حجاب در حکومت اسلامی –ادله: دلیل هفتم – اثبات کبری: مسئولیت حکومت نسبت به تعزیر مرتکبین حرام
۴۶۹۸جلسه صد و دوازدهم ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ جلسه صد و دوازدهم - مسئله ۲۳- تتمه: بررسی مشروعیت الزام به حجاب در حکومت اسلامی – ادله: دلیل هفتم – ادله اثبات کبری
۴۷۰۱جلسه صد و سیزدهم ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ جلسه صد و سیزدهم - مسئله ۲۳- تتمه: بررسی مشروعیت الزام به حجاب در حکومت اسلامی – ادله: دلیل هفتم – ادله اثبات کبری – دلیل دوم و سوم
۴۷۰۳جلسه صد و چهاردهم ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ جلسه صد و چهاردهم - مسئله ۲۳- تتمه: بررسی مشروعیت الزام به حجاب در حکومت اسلامی – ادله: دلیل هفتم – ادله اثبات کبری – ادامه بررسی دلیل دوم و سوم
۴۷۰۶جلسه صد و پانزدهم ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ جلسه صد و پانزدهم - مسئله ۲۳- تتمه: بررسی مشروعیت الزام به حجاب در حکومت اسلامی – ادله: دلیل هشتم و بررسی آن – دلیل نهم (دلیل عقلی) – تقریر اول و بررسی آن
۴۷۰۸جلسه صد و شانزدهم ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ جلسه صد و شانزدهم - مسئله ۲۳- تتمه: بررسی مشروعیت الزام به حجاب در حکومت اسلامی – ادله: دلیل نهم (دلیل عقلی) – تقریر دوم و بررسی آن – دلیل دهم و بررسی آن
۴۷۱۰جلسه صد و هفدهم ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ جلسه صد و هفدهم - مسئله ۲۳ - تتمه: بررسی مشروعیت الزام به حجاب در حکومت اسلامی – ادله: دلیل یازدهم و بررسی آن
۴۷۱۳جلسه صد و هجدهم ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ جلسه صد و هجدهم - مسئله ۲۳- تتمه: بررسی مشروعیت الزام به حجاب در حکومت اسلامی – سه شبهه و پاسخ آنها
۴۷۱۵جلسه صد و نوزدهم ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ جلسه صد و نوزدهم - مسئله ۲۳- تتمه: بررسی مشروعیت الزام به حجاب در حکومت اسلامی – بطلان قول دوم (عدم مشروعیت) – بررسی شمول مشروعیت نسبت به غیرمسلمانان – دسته اول ادله: عام
۴۷۱۶جلسه صد و بیستم ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ جلسه صد و بیستم - مسئله ۲۳- تتمه: بررسی مشروعیت الزام به حجاب در حکومت اسلامی – بررسی شمول مشروعیت نسبت به غیر مسلمانان – دسته دوم ادله – خاص – یک اشکال و پاسخ آن