خارج اصول ۴۰۰-۹۹

شناسه شماره جلسه تاریخ عنوان جلسه متن جلسه فایل PDF فایل صوتی
۳۶۲۳جلسه اول ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ جلسه اول - تنبیهات مسئله اجتماع امر و نهی - تنبیه اول : عبادات مکروهه – کلام محقق خراسانی – پاسخ اجمالی
۳۶۲۶جلسه دوم ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ جلسه دوم - تنبیهات اجتماع امر ونهی – تنبیه اول: عبادات مکروهه کلام محقق خراسانی – پاسخ تفصیلی
۳۶۲۹جلسه سوم ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ جلسه سوم - تنبیهات اجتماع امر و نهی – تنبیه اول: عبادات مکروهه – بررسی راه اول در قسم اول – اشکال محقق نایینی به محقق خراسانی
۳۶۳۶جلسه چهارم ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ تنبیهات اجتماع امر و نهی – تنبیه اول: عبادات مکروهه – بررسی راه اول محقق خراسانی در قسم اول
۳۶۳۷جلسه پنجم ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ جلسه پنجم -تنبیهات اجتماع امر ونهی – تنبیه اول –عبادات مکروهه – اشکال دوم و سوم و چهارم به راه حل اول محقق خراسانی در قسم اول
۳۶۴۰جلسه ششم ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ جلسه ششم - تنبیهات اجتماع امر ونهی – تنبیه اول –عبادات مکروهه – راه حل‏های دیگر در قسم اول – ۲. راه حل محقق نایینی – اشکال محقق خویی
۳۶۴۳جلسه هفتم ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جلسه هفتم - تنبیهات اجتماع امر ونهی – تنبیه اول –عبادات مکروهه – راه حل‏ دوم در قسم اول – بررسی راه حل دوم کلام محقق نایینی و اشکال محقق خویی
۳۶۴۶جلسه هشتم ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ جلسه هشتم - تنبیهات اجتماع امر ونهی – تنبیه اول –عبادات مکروهه – راه حل‏های دیگر در قسم اول – راه سوم و چهارم
۳۶۵۰جلسه نهم ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ جلسه نهم - تنبیهات اجتماع امر ونهی – تنبیه اول – عبادات مکروهه – راه حل‏ پنجم و ششم در قسم اول
۳۶۵۲جلسه دهم ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ جلسه دهم - تنبیهات اجتماع امر و نهی – تنبیه اول – عبادات مکروهه – راه حل‏ ششم در قسم اول – کلام امام خمینی و بعضی از بزرگان و بررسی آنها – نظر مختار
۳۶۵۵جلسه یازدهم ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ جلسه یازدهم - تنبیهات اجتماع امر و نهی – تنبیه اول – عبادات مکروهه – قسم اول - راه حل های هفتم و هشتم و نهم و بررسی آنها – قسم دوم از عبادات مکروهه
۳۶۵۹جلسه دوازدهم ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ جلسه دوازدهم - تنبیهات اجتماع امر ونهی – تنبیه اول – عبادات مکروهه – قسم دوم– راه حل اول (محقق خراسانی) - اشکال محقق نایینی - راه حل دوم (محقق نایینی)
۳۶۶۱جلسه سیزدهم ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ جلسه سیزدهم - تنبیهات اجتماع امر و نهی – تنبیه اول – عبادات مکروهه – قسم دوم – راه حل دوم و بررسی آن - راه حل سوم و بررسی آن
۳۶۶۴جلسه چهاردهم ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ جلسه چهاردهم - تنبیهات اجتماع امر و نهی – تنبیه اول – عبادات مکروهه – قسم دوم – راه حل چهارم ، پنجم، ششم و بررسی آنها – قسم سوم – راه حل اول
۳۶۶۸جلسه پانزدهم ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ جلسه پانزدهم - تنبیهات اجتماع امر و نهی – تنبیه اول – عبادات مکروهه – قسم سوم – راه حل اول – جهت دوم و سوم و چهارم - تتمه
۳۶۷۱جلسه شانزدهم ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ جلسه شانزدهم - تنبیهات اجتماع امر و نهی – تنبیه اول – عبادات مکروهه – قسم سوم – راه حل دوم و سوم و بررسی آنها – جمع بندی
۳۶۷۶جلسه هفدهم ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ جلسه هفدهم - تنبیهات اجتماع امر و نهی – تنبیه دوم: ملاک اضطرار رافع حرمت – کلام محقق خراسانی
۳۶۷۸جلسه هیجدهم ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ جلسه هیجدهم - تنبیهات اجتماع امر و نهی – تنبیه دوم :اضطرار ناشی از سوء اختیار و مقدمیت آن برای واجب – نظر محقق خراسانی و دلیل آن – بررسی مقدمه محقق خراسانی در تنبیه دوم
۳۶۸۱جلسه نوزدهم ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ جلسه نوزدهم - تنبیهات اجتماع امر و نهی – تنبیه دوم – کلام محقق نائینی درباره مقدمه محقق خراسانی - اشکال محقق خویی
۳۶۸۴جلسه بیستم ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ جلسه بیستم - تنبیهات اجتماع امر و نهی – تنبیه دوم: اضطرار ناشی از سوء اختیار و مقدمیت آن برای واجب – کلام بعضی از بزرگان در اشکال به محقق نایینی و خویی
۳۶۸۷جلسه بیست و یکم ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ جلسه بیست و یکم - تنبیهات اجتماع امر و نهی – تنبیه دوم – قول شیخ انصاری – اشکالات محقق خراسانی به شیخ انصاری
۳۶۹۰جلسه بیست و دوم ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ جلسه بیست و دوم - تنبیهات اجتماع امر و نهی – تنبیه دوم – بررسی اشکالات محقق خراسانی به شیخ انصاری – بررسی قول شیخ انصاری
۳۶۹۴جلسه بیست و سوم ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ جلسه بیست و سوم - تنبیهات اجتماع امر و نهی – تنبیه دوم - کلام محقق نایینی و بررسی آن
۳۶۹۶جلسه بیست و چهارم ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ جلسه بیست و چهارم – تنبیهات اجتماع امر و نهی – تنبیه دوم: بررسی کلام محقق نایینی – اشکال دوم – سوم – چهارم – کلام امام خمینی
۳۷۰۰جلسه بیست و پنجم ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ جلسه بیست و پنجم - تنبیهات اجتماع امر و نهی – تنبیه دوم – اشکال مشترک به شیخ انصاری و دو قول دیگر
۳۷۰۴جلسه بیست و ششم ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ جلسه بیست و ششم - تنبیهات اجتماع امر و نهی – تنبیه دوم : قول دوم و سوم و بررسی آنها
۳۷۰۷جلسه بیست و هفتم ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ جلسه بیست و هفتم - تنبیهات اجتماع امر و نهی – تنبیه دوم : بررسی قول چهارم و پنجم – قول ششم (نظر امام خمینی)
۳۷۱۰جلسه بیست و هشتم ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ جلسه بیست و هشتم - تنبیهات اجتماع امر و نهی – تنبیه دوم – قول ششم (امام خمینی) و ابتناء آن بر نظریه خطابات قانونیه – نظر برگزیده
۳۷۱۳جلسه بیست و نهم ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ جلسه بیست و نهم - تنبیهات اجتماع امر و نهی – تنبیه دوم – ثمره بحث خروج از دار غصبی
۳۷۱۶جلسه سی ام ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ جلسه سی ام - آیا نهی از شئ مقتضی فساد است یا خیر؟ - امر اول: عنوان بحث - امر دوم: تفاوت این مئسله با مسئله اجتماع امر و نهی
۳۷۱۹جلسه سی و یکم ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ جلسه سی و یکم - آیا نهی از شئ مقتضی فساد است یا خیر؟ - ادامه امر دوم (تفاوت دو مسئله) - امر سوم (اصولی بودن مسئله) – امر چهارم ( لفظی یا عقلی بودن مسئله
۳۷۲۲جلسه سی و دوم ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ جلسه سی و دوم - آیا نهی از شئ مقتضی فساد است یا خیر؟ امر چهارم: قول دوم و سوم – حق در مسئله – امر پنجم: معنای نهی
۳۷۲۸جلسه سی و سوم ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ جلسه سی و سوم - آیا نهی از شئ کاشف از فساد است یا خیر؟ امر پنجم: معنای نهی - حق در مورد نهی تنزیهی، غیری و تبعی
۳۷۴۵جلسه سی و چهارم ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ جلسه سی و چهارم - آیا نهی از شئ مقتضی فساد است یا خیر؟ امر ششم: معنای عبادت
۳۷۸۳جلسه سی و پنجم ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ جلسه سی و پنجم - آیا نهی از شئ مقتضی فساد است یا خیر؟ امر هفتم: معنای معامله – کلام محقق خراسانی – اشکال امام خمینی - کلام محقق نایینی و بررسی آن – حق در مسئله
۳۸۳۱جلسه سی و ششم ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ جلسه سی و ششم - آیا نهی از شئ مقتضی فساد است یا خیر؟ امر هشتم : معنای فساد – کلام محقق خراسانی – اشکال امام به محقق خراسانی
۳۹۰۰جلسه سی و هفتم ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ جلسه سی و هفتم - آیا نهی از شئ مقتضی فساد است یا خیر؟ امر هشتم : کلام محقق خراسانی درباره عدم واقعی بودن صحت و فساد و بررسی آن
۳۹۷۵جلسه سی و هشتم ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ جلسه سی و هشتم - آیا نهی از شئ مقتضی فساد است یا خیر؟ امر هشتم – تنبیه – بررسی مجعولیت صحت و فساد – کلام محقق خراسانی و بررسی آن
۴۰۴۸جلسه سی و نهم ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ جلسه سی و نهم - آیا نهی از شئ مقتضی فساد است یا خیر؟ امر هشتم: تنبیه – بررسی مجعولیت صحت و فساد – بررسی کلام محقق خراسانی
۴۲۴۱جلسه چهلم ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ جلسه چهلم - آیا نهی از شئ مقتضی فساد است یا خیر؟ تنبیه امر هشتم - بررسی مجعولیت صحت و فساد – بررسی کلام محقق خراسانی
۴۳۰۰جلسه چهل و یکم ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ جلسه چهل و یکم - آیا نهی از شئ مقتضی فساد است یا خیر؟ تنبیه امر هشتم – بررسی مجعولیت صحت و فساد – کلام محقق نایینی در تفصیل بین صحت واقعی و ظاهری
۴۳۰۳جلسه چهل و دوم ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ جلسه چهل و دوم - آیا نهی از شئ مقتضی فساد است یا خیر؟ تنبیه امر هشتم - بررسی قول محقق نایینی – امر نهم: تأسیس اصل – کلام محقق خراسانی
۴۳۰۷جلسه چهل و سوم ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ جلسه چهل و سوم - آیا نهی از شئ مقتضی فساد است یا خیر؟ امر نهم: تأسیس اصل – مقتضای تحقیق در مسئله - مقام اول: اصولی بودن مسئله – ۱. جهت لفظی
۴۴۰۱جلسه چهل و چهارم ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ جلسه چهل و چهارم - آیا نهی از شئ مقتضی فساد است یا خیر؟ امر نهم – تأسیس اصل – مقام اول: از حیث مسئله اصولی – جهت عقلی
۴۴۰۳جلسه چهل و پنجم ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ جلسه چهل و پنجم - آیا نهی از شئ مقتضی فساد است یا خیر؟ امر نهم: تأسیس اصل – بررسی کلام امام خمینی
۴۴۰۶جلسه چهل و ششم ۱۳۹۹/۰۹/۱۶ جلسه چهل و ششم - آیا نهی از شئ مقتضی فساد است یا خیر؟ امر نهم – تأسیس اصل در مسئله – مقام دوم: از جهت مسئله فقهی
۴۴۰۹جلسه چهل و هفتم ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ جلسه چهل و هفتم - آیا نهی از شئ مقتضی فساد است یا خیر؟ امر دهم: اقسام نهی به حسب متعلق – کلام محقق خراسانی
۴۴۱۵جلسه چهل و هشتم ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ جلسه چهل و هشتم - آیا نهی از شئ مقتضی فساد است یا خیر؟ نکته ای درباره مقدمه نهم
۴۴۱۸جلسه چهل و نهم ۱۳۹۹/۰۹/۱۹ جلسه چهل و نهم - آیا نهی از شئ مقتضی فساد است یا خیر؟ امر دهم: اقسام نهی به حسب متعلق - بررسی کلام محقق خراسانی
۴۴۲۱جلسه پنجاهم ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ جلسه پنجاهم - آیا نهی از شئ مقتضی فساد است یا خیر؟ امر دهم: اقسام نهی به حسب متعلق – اشکالات کلام محقق خراسانی- اشکال دوم و سوم و چهارم
۴۴۲۵جلسه پنجاه و یکم ۱۳۹۹/۰۹/۲۳ جلسه پنجاه و یکم - آیا نهی از شئ مقتضی فساد است یا خیر؟ امر دهم: اقسام نهی به حسب متعلق – بررسی کلام محقق خراسانی – بررسی اشکال چهارم
۴۴۲۷جلسه پنجاه و دوم ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ جلسه پنجاه و دوم - آیا نهی از شئ مقتضی فساد است یا خیر؟مقام اول: عبادات – جهت اول: جهت لفظی
۴۴۳۰جلسه پنجاه و سوم ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ جلسه پنجاه و سوم - آیا نهی از شئ مقتضی فساد است یا خیر؟ مقام اول: عبادات – جهت دوم: جهت عقلی – کلام محقق خراسانی
۴۴۳۳جلسه پنجاه و چهارم ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ جلسه پنجاه و چهارم - آیا نهی از شئ مقتضی فساد است یا خیر؟ مقام اول: عبادات – جهت دوم: جهت عقلی – بررسی کلام محقق خراسانی – اشکال محقق اصفهانی و محقق نایینی
۴۴۳۷جلسه پنجاه و پنجم ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ جلسه پنجاه و پنجم – آیا نهی از شئ مقتضی فساد است یا خیر؟ مقام اول: عبادات – جهت دوم: جهت عقلی – کلام امام خمینی و بررسی آن
۴۴۴۱جلسه پنجاه و ششم ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ جلسه پنجاه و ششم - آیا نهی از شئ مقتضی فساد است یا خیر؟ مقام دوم: معاملات – جهت اول( جهت لفظی) - جهت دوم (جهت عقلی)
۴۴۴۴جلسه پنجاه و هفتم ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ جلسه پنجاه و هفتم - آیا نهی از شئ مقتضی فساد است یا خیر؟ مقام دوم: معاملات - جهت دوم (جهت عقلی) - تنقیح محل نزاع – نظر محقق خراسانی و بررسی آن
۴۴۴۷جلسه پنجاه و هشتم ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ جلسه پنجاه و هشتم - آیا نهی از شئ مقتضی فساد است یا خیر؟ مقام دوم: مقالات – جهت دوم (جهت عقلی) – نظر شیخ انصاری و بررسی آن
۴۴۵۰جلسه پنجاه و نهم ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ جلسه پنجاه و نهم - آیا نهی از شئ مقتضی فساد است یا خیر؟ مقام دوم: معاملات – جهت دوم(جهت عقلی) - اشکال محقق خراسانی به شیخ انصاری و بررسی آن
۴۵۱۰جلسه شصتم ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ جلسه شصتم - آیا نهی از شئ مقتضی فساد است یا خیر؟ مقام دوم: معاملات – جهت دوم (جهت عقلی) – نظر شیخ انصاری درباره روایات – نظر امام خمینی درباره این روایات
۴۵۱۳جلسه شصت و یکم ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ جلسه شصت و یکم - آیا نهی از شئ مقتضی فساد است یا خیر؟ مقام دوم: معاملات – جهت دوم (جهت عقلی) - کلام محققین ثلاث (امام خمینی، نایینی، بروجردی) و بررسی آنها
۴۵۱۵جلسه شصت و دوم ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ جلسه شصت و دوم - آیا نهی از شئ مقتضی فساد است یا خیر؟ مقام دوم: معاملات – جهت دوم (جهت عقلی) – حق در مسئله – ظهور نهی در صورت عدم احراز عناوین چهارگانه
۴۵۱۹جلسه شصت و سوم ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ جلسه شصت و سوم - آیا نهی از شئ مقتضی فساد است یا خیر؟ نظر ابوحنیفه و شیبانی مبنی بر کاشفیت نهی از صحت و بررسی آن
۴۵۲۱جلسه شصت و چهارم ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ جلسه شصت و چهارم - آیا نهی از شئ مقتضی فساد است یا خیر؟ اشکال بعضی از بزرگان - به کلام محقق خراسانی در مورد قول ابوحنیفه و شیبانی
۴۵۲۵جلسه شصت و پنجم ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ جلسه شصت و پنجم - آیا نهی از شئ مقتضی فساد است یا خیر؟ نظر ابوحنیفه و شیبانی مبنی بر دلالت نهی بر صحت – بررسی اشکال بعضی از بزرگان به محقق خراسانی
۴۵۲۷جلسه شصت و ششم ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ جلسه شصت و ششم - آیا نهی از شئ مقتضی فساد است یا خیر؟ قول ابوحنیفه و شیبانی مبنی بر دلالت نهی بر صحت – اشکال محقق اصفهانی و بررسی آن – اشکال امام خمینی به محقق خراسانی و ابوحنیفه وشیبانی
۴۵۳۲جلسه شصت و هفتم ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ جلسه شصت و هفتم - آیا نهی از شئ مقتضی فساد است یا خیر؟ برررسی کلام ابوحنیفه و شیبانی در باب عبادات
۴۵۳۵جلسه شصت و هشتم ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ جلسه شصت و هشتم - مقصد سوم: مفاهیم – مقدمه اول: تعریف مفهوم
۴۵۳۸جلسه شصت و نهم ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ جلسه شصت و نهم - مقصد سوم: مفاهیم – مقدمه دوم: آیا مفهوم از صفات مدلول است یا دلالت؟ - مقدمه سوم: آیا نزاع در باب مفهوم صغروی است یا کبروی؟
۴۵۴۱جلسه هفتادم ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ جلسه هفتادم - مفهوم شرط – تنقیح محل نزاع
۴۵۴۴جلسه هفتاد و یکم ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ جلسه هفتاد و یکم - مفهوم شرط – طریق قدما در اثبات مفهوم شرط و بررسی آن
۴۵۴۷جلسه هفتاد و دوم ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ جلسه هفتاد و دوم – مفهوم شرط – طریق اول متأخرین در اثبات مفهوم شرط و بررسی آن
۴۵۵۱جلسه هفتاد و سوم ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ جلسه هفتاد و سوم - مفهوم شرط – طریق دوم و سوم متأخرین در اثبات مفهوم شرط و بررسی آنها
۴۵۵۵جلسه هفتاد و چهارم ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ جلسه هفتاد و چهارم - مفهوم شرط – طریق سوم متأخرین در اثبات مفهوم شرط و بررسی آن – اشکال محقق اصفهانی به محقق خراسانی و بررسی آن
۴۵۵۸جلسه هفتاد و پنجم ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ جلسه هفتاد و پنجم - مفهوم شرط – طریق سوم متأخرین در اثبات مفهوم شرط و و بررسی آن - طریق چهارم و بررسی آن
۴۵۶۱جلسه هفتاد و ششم ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ جلسه هفتاد و ششم - مفهوم شرط – طریق چهارم متأخرین در اثبات مفهوم شرط و بررسی آن – بررسی کلام محقق اصفهانی ونائینی – حق در اشکال به طریق چهارم
۴۵۶۴جلسه هفتاد و هفتم ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ جلسه هفتاد و هفتم - مفهوم شرط – طریق پنجم متأخرین در اثبات مفهوم شرط و بررسی آن اشکال محقق خراسانی به طریق پنجم
۴۵۶۸جلسه هفتاد و هشتم ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ جلسه هفتاد و هشتم - مفهوم شرط – طریق پنجم متأخرین در اثبات مفهوم شرط و بررسی آن کلام محقق نایینی
۴۵۷۲جلسه هفتاد و نهم ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ جلسه هفتاد و نهم - مفهوم شرط – طریق پنجم متأخرین در اثبات مفهوم شرط و بررسی آن بررسی کلام محقق نایینی – اشکال بعضی از بزرگان – بررسی کلام بعضی از بزرگان
۴۵۷۵جلسه هشتادم ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ جلسه هشتادم - مفهوم شرط – طریق ششم متأخرین در اثبات مفهوم شرط و بررسی آن - طریق هفتم و بررسی آن
۴۵۷۸جلسه هشتاد و یکم ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ جلسه هشتاد و یکم - مفهوم شرط – طریق هشتم متأخرین در اثبات مفهوم شرط و بررسی آن
۴۵۸۲جلسه هشتاد و دوم ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ جلسه هشتاد و دوم - مفهوم شرط – حق در مفهوم شرط – تتمه – ادله منکرین – دلیل اول و بررسی آن
۴۵۸۵جلسه هشتاد و سوم ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ جلسه هشتاد و سوم - مفهوم شرط - ادله منکرین – دلیل دوم و بررسی آن – دلیل سوم و بررسی آن- تنبیهات - تنبیه اول
۴۵۸۹جلسه هشتاد و چهارم ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ جلسه هشتاد و چهارم - مفهوم شرط – تنبیهات: تنبیه اول – اشکال درباره التزام به سنخ الحکم - پاسخ اول (شیخ انصاری)
۴۵۹۴جلسه هشتاد و پنجم ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ جلسه هشتاد و پنجم - مفهوم شرط – تنبیهات: تنبیه اول – اشکال درباره التزام به سنخ الحکم - پاسخ دوم ( محقق خراسانی)
۴۵۹۶جلسه هشتاد و ششم ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ جلسه هشتاد و ششم - مفهوم شرط – تنبیهات: تنبیه اول – اشکال درباره التزام به سنخ الحکم - بررسی پاسخ اول و دوم (شیخ انصاری و محقق خراسانی) – پاسخ سوم (محقق نایینی) و بررسی آن
۴۵۹۸جلسه هشتاد و هفتم ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ جلسه هشتاد و هفتم - مفهوم شرط – تنبیهات: تنبیه اول – اشکال درباره التزام به سنخ الحکم - پاسخ چهارم (محقق خویی) و بررسی آن – پاسخ پنجم (امام خمینی)
۴۶۰۴جلسه هشتاد و هشتم ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ جلسه هشتاد و هشتم - مفهوم شرط – تنبیهات: تنبیه اول – اشکال درباره التزام به سنخ الحکم - بررسی پاسخ پنجم (امام خمینی) – پاسخ ششم (محقق اصفهانی) و بررسی آن
۴۶۰۵جلسه هشتاد و نهم ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ جلسه هشتاد و نهم - مفهوم شرط – تنبیهات: تنبیه اول – اشکال درباره التزام به سنخ الحکم - بررسی پاسخ ششم (محقق اصفهانی) – پاسخ هفتم (بعض بزرگان) - حق در مسئله
۴۶۰۸جلسه نودم ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ جلسه نودم - مفهوم شرط – تنبیهات: تنبیه اول – تتمه : بررسی کلام محقق خراسانی در خروج وقف و نذر و ... از بحث مفاهیم
۴۶۱۲جلسه نود و یکم ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ جلسه نود و یکم - مفهوم شرط – تنبیهات: تنبیه دوم: تعد شرط و وحدت جزاء – کلام محقق خراسانی
۴۶۱۳جلسه نود و دوم ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ جلسه نود و دوم - تنبیه دوم: تعدد شرط و وحدت جزاء – اشکال محقق نایینی به محقق خراسانی و بررسی آن - کلام محقق اصفهانی و بررسی آن – بررسی کلام محقق خراسانی درباره احتمالات چهارگانه
۴۶۱۷جلسه نود و سوم ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ جلسه نود و سوم - تنبیه دوم: تعدد شرط و وحدت جزاء – بررسی احتمالات چهارگانه - محقق خراسانی – راه حل محقق نایینی
۴۶۲۰جلسه نود و چهارم ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ جلسه نود و چهارم - تنبیه دوم: تعدد شرط و وحدت جزاء – بررسی راه حل محقق نایینی- اشکال بعضی از بزرگان به محقق نایینی و بررسی آن – راه حل امام خمینی
۴۶۲۳جلسه نود و پنجم ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ جلسه نود و پنجم - تنبیه دوم: تعدد شرط و وحدت جزاء – حق در مقام
۴۶۲۶جلسه نود و ششم ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ جلسه نود و ششم - مفهوم شرط - تنبیه سوم: بررسی تطابق منطوق و مفهوم در عموم –کلام شیخ انصاری در مورد مبانی اختلاف – دو دیدگاه
۴۶۲۹جلسه نود و هفتم ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ جلسه نود و هفتم - مفهوم شرط - تنبیه سوم: بررسی لزوم تطابق بین منطوق و مفهوم - کلام امام خمینی – حق در مسئله
۴۶۳۳جلسه نود و هشتم ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ جلسه نود و هشتم - تنبیه چهارم – تفاوت تنبیه سوم و چهارم – معنای تداخل اسباب و تداخل مسببات – مقام اول: تداخل اسباب
۴۶۳۶جلسه نود و نهم ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ جلسه نود و نهم- تنبیه چهارم – مقام اول: تداخل اسباب – تنقیح موضوع بحث – کلام محقق بروجردی در جهت دوم و بررسی آن – کلام محقق نایینی در جهت سوم و بررسی آن
۴۶۳۹جلسه صدم ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ جلسه صدم - تنبیه چهارم – مقام اول: تداخل اسباب – قول اول (فخر المحققین) و بررسی آن – قول دوم (مشهور)
۴۶۴۴جلسه صد و یکم ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ جلسه صد و یکم - تنبیه چهارم – مقام اول: تداخل اسباب – قول دوم (مشهور) کلام شیخ انصاری – کلام محقق همدانی
۴۶۴۸جلسه صد و دوم ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ جلسه صد و دوم - تنبیه چهارم – مقام اول: تداخل اسباب – ادله عدم تداخل (قول مشهور) – کلام محقق خراسانی
۴۶۷۳جلسه صد و سو م ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ جلسه صد و سوم - مفهوم شرط _ تنبیه چهارم _ مقام اول: تداخل اسباب _ دلیل قول دوم (مشهور) _ مروری بر کلام علامه حلی، شیخ انصاری، محقق همدانی _ محقق خراسانی
۴۶۷۶جلسه صد و چهارم ۴۰۰/۰۲/۲۹ جلسه صد و چهارم - مفهوم شرط _ تنبیه چهارم _ مقام اول: تداخل اسباب _ بررسی دلیل مشهور _ مقدمه
۴۶۷۷جلسه صد و پنجم ۴۰۰/۰۳/۰۱ جلسه صد و پنجم - تنبیه چهارم – مقام اول: تداخل اسباب – بررسی دلیل مشهور – بررسی کلمات شیخ انصاری، محقق همدانی، محقق خراسانی
۴۶۸۱جلسه صد و ششم ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ جلسه صد و ششم - تنبیه چهارم – مقام اول: تداخل اسباب – بررسی دلیل مشهور – اشکال دوم به دلیل مشهور (امکان حمل بر تأکید) – بررسی موانع حمل بر تأکید
۴۶۸۴جلسه صد و هفتم ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ جلسه صد و هفتم - تنبیه چهارم – مقام اول: تداخل اسباب – بررسی دلیل مشهور – کلام محقق نایینی و بررسی آن
۴۶۸۶جلسه صد و هشتم ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ جلسه صد و هشتم - تنبیه چهارم – مقام اول: تداخل اسباب – بررسی دلیل مشهور – کلمات محقق اصفهانی، عراقی، حایری و بررسی آنها
۴۶۸۸جلسه صد و نهم ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ جلسه صد و نهم - تنبیه چهارم – مقام اول: تداخل اسباب – حق در مسئله – مقام دوم: تداخل مسببات
۴۶۹۱جلسه صد و دهم ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ جلسه صد و دهم - تنبیه چهارم – مقام دوم: تداخل مسببات– کلام محقق نایینی و بررسی آن
۴۶۹۴جلسه صد و یازدهم ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ جلسه صد و یازدهم - تنبیه چهارم – مقام دوم: تداخل مسببات – صورت دوم، سوم و چهارم - کلام شیخ انصاری و بررسی آن – دلیل تداخل و عدم تداخل
۴۶۹۷جلسه صد و دوازدهم ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ جلسه صد و دوازدهم - تنبیه چهارم – مقام دوم: تداخل مسببات – حق در مسئله – دو اشکال و بررسی آنها
۴۷۰۰جلسه صد و سیزدهم ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ جلسه صد و سیزدهم - تنبیه چهارم – صورت دوم: تکرار شرط در قضیه واحده، معنای تداخل و عدم تداخل مسببات در این صورت و حق در مسئله