خارج اصول 400-99

شناسه شماره جلسه تاریخ عنوان جلسه متن جلسه فایل PDF فایل صوتی
3623جلسه اول 1399/06/22 جلسه اول - تنبیهات مسئله اجتماع امر و نهی - تنبیه اول : عبادات مکروهه – کلام محقق خراسانی – پاسخ اجمالی
3626جلسه دوم 1399/06/23 جلسه دوم - تنبیهات اجتماع امر ونهی – تنبیه اول: عبادات مکروهه کلام محقق خراسانی – پاسخ تفصیلی
3629جلسه سوم 1399/06/25 جلسه سوم - تنبیهات اجتماع امر و نهی – تنبیه اول: عبادات مکروهه – بررسی راه اول در قسم اول – اشکال محقق نایینی به محقق خراسانی
3636جلسه چهارم 1399/06/26 تنبیهات اجتماع امر و نهی – تنبیه اول: عبادات مکروهه – بررسی راه اول محقق خراسانی در قسم اول
3637جلسه پنجم 1399/06/29 جلسه پنجم -تنبیهات اجتماع امر ونهی – تنبیه اول –عبادات مکروهه – اشکال دوم و سوم و چهارم به راه حل اول محقق خراسانی در قسم اول
3640جلسه ششم 1399/06/30 جلسه ششم - تنبیهات اجتماع امر ونهی – تنبیه اول –عبادات مکروهه – راه حل‏های دیگر در قسم اول – 2. راه حل محقق نایینی – اشکال محقق خویی
3643جلسه هفتم 1399/06/31 جلسه هفتم - تنبیهات اجتماع امر ونهی – تنبیه اول –عبادات مکروهه – راه حل‏ دوم در قسم اول – بررسی راه حل دوم کلام محقق نایینی و اشکال محقق خویی
3646جلسه هشتم 1399/07/01 جلسه هشتم - تنبیهات اجتماع امر ونهی – تنبیه اول –عبادات مکروهه – راه حل‏های دیگر در قسم اول – راه سوم و چهارم
3650جلسه نهم 1399/07/02 جلسه نهم - تنبیهات اجتماع امر ونهی – تنبیه اول – عبادات مکروهه – راه حل‏ پنجم و ششم در قسم اول
3652جلسه دهم 1399/07/05 جلسه دهم - تنبیهات اجتماع امر و نهی – تنبیه اول – عبادات مکروهه – راه حل‏ ششم در قسم اول – کلام امام خمینی و بعضی از بزرگان و بررسی آنها – نظر مختار
3655جلسه یازدهم 1399/07/06 جلسه یازدهم - تنبیهات اجتماع امر و نهی – تنبیه اول – عبادات مکروهه – قسم اول - راه حل های هفتم و هشتم و نهم و بررسی آنها – قسم دوم از عبادات مکروهه
3659جلسه دوازدهم 1399/07/07 جلسه دوازدهم - تنبیهات اجتماع امر ونهی – تنبیه اول – عبادات مکروهه – قسم دوم– راه حل اول (محقق خراسانی) - اشکال محقق نایینی - راه حل دوم (محقق نایینی)
3661جلسه سیزدهم 1399/07/08 جلسه سیزدهم - تنبیهات اجتماع امر و نهی – تنبیه اول – عبادات مکروهه – قسم دوم – راه حل دوم و بررسی آن - راه حل سوم و بررسی آن
3664جلسه چهاردهم 1399/07/09 جلسه چهاردهم - تنبیهات اجتماع امر و نهی – تنبیه اول – عبادات مکروهه – قسم دوم – راه حل چهارم ، پنجم، ششم و بررسی آنها – قسم سوم – راه حل اول
3668جلسه پانزدهم 1399/07/12 جلسه پانزدهم - تنبیهات اجتماع امر و نهی – تنبیه اول – عبادات مکروهه – قسم سوم – راه حل اول – جهت دوم و سوم و چهارم - تتمه
3671جلسه شانزدهم 1399/07/13 جلسه شانزدهم - تنبیهات اجتماع امر و نهی – تنبیه اول – عبادات مکروهه – قسم سوم – راه حل دوم و سوم و بررسی آنها – جمع بندی
3676جلسه هفدهم 1399/07/30 جلسه هفدهم - تنبیهات اجتماع امر و نهی – تنبیه دوم: ملاک اضطرار رافع حرمت – کلام محقق خراسانی
3678جلسه هیجدهم 1399/08/03 جلسه هیجدهم - تنبیهات اجتماع امر و نهی – تنبیه دوم :اضطرار ناشی از سوء اختیار و مقدمیت آن برای واجب – نظر محقق خراسانی و دلیل آن – بررسی مقدمه محقق خراسانی در تنبیه دوم
3681جلسه نوزدهم 1399/08/05 جلسه نوزدهم - تنبیهات اجتماع امر و نهی – تنبیه دوم – کلام محقق نائینی درباره مقدمه محقق خراسانی - اشکال محقق خویی
3684جلسه بیستم 1399/08/06 جلسه بیستم - تنبیهات اجتماع امر و نهی – تنبیه دوم: اضطرار ناشی از سوء اختیار و مقدمیت آن برای واجب – کلام بعضی از بزرگان در اشکال به محقق نایینی و خویی
3687جلسه بیست و یکم 1399/08/07 جلسه بیست و یکم - تنبیهات اجتماع امر و نهی – تنبیه دوم – قول شیخ انصاری – اشکالات محقق خراسانی به شیخ انصاری
3690جلسه بیست و دوم 1399/08/10 جلسه بیست و دوم - تنبیهات اجتماع امر و نهی – تنبیه دوم – بررسی اشکالات محقق خراسانی به شیخ انصاری – بررسی قول شیخ انصاری
3694جلسه بیست و سوم 1399/08/11 جلسه بیست و سوم - تنبیهات اجتماع امر و نهی – تنبیه دوم - کلام محقق نایینی و بررسی آن
3696جلسه بیست و چهارم 1399/08/12 جلسه بیست و چهارم – تنبیهات اجتماع امر و نهی – تنبیه دوم: بررسی کلام محقق نایینی – اشکال دوم – سوم – چهارم – کلام امام خمینی
3700جلسه بیست و پنجم 1399/08/17 جلسه بیست و پنجم - تنبیهات اجتماع امر و نهی – تنبیه دوم – اشکال مشترک به شیخ انصاری و دو قول دیگر
3704جلسه بیست و ششم 1399/08/18 جلسه بیست و ششم - تنبیهات اجتماع امر و نهی – تنبیه دوم : قول دوم و سوم و بررسی آنها
3707جلسه بیست و هفتم 1399/08/19 جلسه بیست و هفتم - تنبیهات اجتماع امر و نهی – تنبیه دوم : بررسی قول چهارم و پنجم – قول ششم (نظر امام خمینی)
3710جلسه بیست و هشتم 1398/08/20 جلسه بیست و هشتم - تنبیهات اجتماع امر و نهی – تنبیه دوم – قول ششم (امام خمینی) و ابتناء آن بر نظریه خطابات قانونیه – نظر برگزیده
3713جلسه بیست و نهم 1399/08/21 جلسه بیست و نهم - تنبیهات اجتماع امر و نهی – تنبیه دوم – ثمره بحث خروج از دار غصبی
3716جلسه سی ام 1399/08/24 جلسه سی ام - آیا نهی از شئ مقتضی فساد است یا خیر؟ - امر اول: عنوان بحث - امر دوم: تفاوت این مئسله با مسئله اجتماع امر و نهی
3719جلسه سی و یکم 1399/08/25 جلسه سی و یکم - آیا نهی از شئ مقتضی فساد است یا خیر؟ - ادامه امر دوم (تفاوت دو مسئله) - امر سوم (اصولی بودن مسئله) – امر چهارم ( لفظی یا عقلی بودن مسئله
3722جلسه سی و دوم 1399/08/26 جلسه سی و دوم - آیا نهی از شئ مقتضی فساد است یا خیر؟ امر چهارم: قول دوم و سوم – حق در مسئله – امر پنجم: معنای نهی
3728جلسه سی و سوم 1399/08/27 جلسه سی و سوم - آیا نهی از شئ کاشف از فساد است یا خیر؟ امر پنجم: معنای نهی - حق در مورد نهی تنزیهی، غیری و تبعی
3745جلسه سی و چهارم 1399/08/28 جلسه سی و چهارم - آیا نهی از شئ مقتضی فساد است یا خیر؟ امر ششم: معنای عبادت
3783جلسه سی و پنجم 1399/09/01 جلسه سی و پنجم - آیا نهی از شئ مقتضی فساد است یا خیر؟ امر هفتم: معنای معامله – کلام محقق خراسانی – اشکال امام خمینی - کلام محقق نایینی و بررسی آن – حق در مسئله
3831جلسه سی و ششم 1399/09/02 جلسه سی و ششم - آیا نهی از شئ مقتضی فساد است یا خیر؟ امر هشتم : معنای فساد – کلام محقق خراسانی – اشکال امام به محقق خراسانی
3900جلسه سی و هفتم 1399/09/03 جلسه سی و هفتم - آیا نهی از شئ مقتضی فساد است یا خیر؟ امر هشتم : کلام محقق خراسانی درباره عدم واقعی بودن صحت و فساد و بررسی آن
3975جلسه سی و هشتم 1399/09/04 جلسه سی و هشتم - آیا نهی از شئ مقتضی فساد است یا خیر؟ امر هشتم – تنبیه – بررسی مجعولیت صحت و فساد – کلام محقق خراسانی و بررسی آن
4048جلسه سی و نهم 1399/09/05 جلسه سی و نهم - آیا نهی از شئ مقتضی فساد است یا خیر؟ امر هشتم: تنبیه – بررسی مجعولیت صحت و فساد – بررسی کلام محقق خراسانی
4241جلسه چهلم 1399/09/08 جلسه چهلم - آیا نهی از شئ مقتضی فساد است یا خیر؟ تنبیه امر هشتم - بررسی مجعولیت صحت و فساد – بررسی کلام محقق خراسانی
4300جلسه چهل و یکم 1399/09/09 جلسه چهل و یکم - آیا نهی از شئ مقتضی فساد است یا خیر؟ تنبیه امر هشتم – بررسی مجعولیت صحت و فساد – کلام محقق نایینی در تفصیل بین صحت واقعی و ظاهری
4303جلسه چهل و دوم 1399/09/10 جلسه چهل و دوم - آیا نهی از شئ مقتضی فساد است یا خیر؟ تنبیه امر هشتم - بررسی قول محقق نایینی – امر نهم: تأسیس اصل – کلام محقق خراسانی
4307جلسه چهل و سوم 1399/09/11 جلسه چهل و سوم - آیا نهی از شئ مقتضی فساد است یا خیر؟ امر نهم: تأسیس اصل – مقتضای تحقیق در مسئله - مقام اول: اصولی بودن مسئله – 1. جهت لفظی
4401جلسه چهل و چهارم 1399/09/12 جلسه چهل و چهارم - آیا نهی از شئ مقتضی فساد است یا خیر؟ امر نهم – تأسیس اصل – مقام اول: از حیث مسئله اصولی – جهت عقلی
4403جلسه چهل و پنجم 1399/09/15 جلسه چهل و پنجم - آیا نهی از شئ مقتضی فساد است یا خیر؟ امر نهم: تأسیس اصل – بررسی کلام امام خمینی
4406جلسه چهل و ششم 1399/09/16 جلسه چهل و ششم - آیا نهی از شئ مقتضی فساد است یا خیر؟ امر نهم – تأسیس اصل در مسئله – مقام دوم: از جهت مسئله فقهی
4409جلسه چهل و هفتم 1399/09/17 جلسه چهل و هفتم - آیا نهی از شئ مقتضی فساد است یا خیر؟ امر دهم: اقسام نهی به حسب متعلق – کلام محقق خراسانی
4415جلسه چهل و هشتم 1399/09/18 جلسه چهل و هشتم - آیا نهی از شئ مقتضی فساد است یا خیر؟ نکته ای درباره مقدمه نهم
4418جلسه چهل و نهم 1399/09/19 جلسه چهل و نهم - آیا نهی از شئ مقتضی فساد است یا خیر؟ امر دهم: اقسام نهی به حسب متعلق - بررسی کلام محقق خراسانی
4421جلسه پنجاهم 1399/09/22 جلسه پنجاهم - آیا نهی از شئ مقتضی فساد است یا خیر؟ امر دهم: اقسام نهی به حسب متعلق – اشکالات کلام محقق خراسانی- اشکال دوم و سوم و چهارم
4425جلسه پنجاه و یکم 1399/09/23 جلسه پنجاه و یکم - آیا نهی از شئ مقتضی فساد است یا خیر؟ امر دهم: اقسام نهی به حسب متعلق – بررسی کلام محقق خراسانی – بررسی اشکال چهارم
4427جلسه پنجاه و دوم 1399/09/24 جلسه پنجاه و دوم - آیا نهی از شئ مقتضی فساد است یا خیر؟مقام اول: عبادات – جهت اول: جهت لفظی
4430جلسه پنجاه و سوم 1399/09/25 جلسه پنجاه و سوم - آیا نهی از شئ مقتضی فساد است یا خیر؟ مقام اول: عبادات – جهت دوم: جهت عقلی – کلام محقق خراسانی
4433جلسه پنجاه و چهارم 1399/09/26 جلسه پنجاه و چهارم - آیا نهی از شئ مقتضی فساد است یا خیر؟ مقام اول: عبادات – جهت دوم: جهت عقلی – بررسی کلام محقق خراسانی – اشکال محقق اصفهانی و محقق نایینی
4437جلسه پنجاه و پنجم 1399/09/29 جلسه پنجاه و پنجم – آیا نهی از شئ مقتضی فساد است یا خیر؟ مقام اول: عبادات – جهت دوم: جهت عقلی – کلام امام خمینی و بررسی آن
4441جلسه پنجاه و ششم 1399/09/30 جلسه پنجاه و ششم - آیا نهی از شئ مقتضی فساد است یا خیر؟ مقام دوم: معاملات – جهت اول( جهت لفظی) - جهت دوم (جهت عقلی)
4444جلسه پنجاه و هفتم 1399/10/01 جلسه پنجاه و هفتم - آیا نهی از شئ مقتضی فساد است یا خیر؟ مقام دوم: معاملات - جهت دوم (جهت عقلی) - تنقیح محل نزاع – نظر محقق خراسانی و بررسی آن
4447جلسه پنجاه و هشتم 1399/10/02 جلسه پنجاه و هشتم - آیا نهی از شئ مقتضی فساد است یا خیر؟ مقام دوم: مقالات – جهت دوم (جهت عقلی) – نظر شیخ انصاری و بررسی آن
4450جلسه پنجاه و نهم 1399/10/03 جلسه پنجاه و نهم - آیا نهی از شئ مقتضی فساد است یا خیر؟ مقام دوم: معاملات – جهت دوم(جهت عقلی) - اشکال محقق خراسانی به شیخ انصاری و بررسی آن
4510جلسه شصتم 1399/10/14 جلسه شصتم - آیا نهی از شئ مقتضی فساد است یا خیر؟ مقام دوم: معاملات – جهت دوم (جهت عقلی) – نظر شیخ انصاری درباره روایات – نظر امام خمینی درباره این روایات
4513جلسه شصت و یکم 1399/10/15 جلسه شصت و یکم - آیا نهی از شئ مقتضی فساد است یا خیر؟ مقام دوم: معاملات – جهت دوم (جهت عقلی) - کلام محققین ثلاث (امام خمینی، نایینی، بروجردی) و بررسی آنها
4515جلسه شصت و دوم 1399/10/16 جلسه شصت و دوم - آیا نهی از شئ مقتضی فساد است یا خیر؟ مقام دوم: معاملات – جهت دوم (جهت عقلی) – حق در مسئله – ظهور نهی در صورت عدم احراز عناوین چهارگانه
4519جلسه شصت و سوم 1399/10/17 جلسه شصت و سوم - آیا نهی از شئ مقتضی فساد است یا خیر؟ نظر ابوحنیفه و شیبانی مبنی بر کاشفیت نهی از صحت و بررسی آن
4521جلسه شصت و چهارم 1399/10/20 جلسه شصت و چهارم - آیا نهی از شئ مقتضی فساد است یا خیر؟ اشکال بعضی از بزرگان - به کلام محقق خراسانی در مورد قول ابوحنیفه و شیبانی
4525جلسه شصت و پنجم 1399/10/21 جلسه شصت و پنجم - آیا نهی از شئ مقتضی فساد است یا خیر؟ نظر ابوحنیفه و شیبانی مبنی بر دلالت نهی بر صحت – بررسی اشکال بعضی از بزرگان به محقق خراسانی
4527جلسه شصت و ششم 1399/10/22 جلسه شصت و ششم - آیا نهی از شئ مقتضی فساد است یا خیر؟ قول ابوحنیفه و شیبانی مبنی بر دلالت نهی بر صحت – اشکال محقق اصفهانی و بررسی آن – اشکال امام خمینی به محقق خراسانی و ابوحنیفه وشیبانی
4532جلسه شصت و هفتم 1399/10/23 جلسه شصت و هفتم - آیا نهی از شئ مقتضی فساد است یا خیر؟ برررسی کلام ابوحنیفه و شیبانی در باب عبادات
4535جلسه شصت و هشتم 1399/11/04 جلسه شصت و هشتم - مقصد سوم: مفاهیم – مقدمه اول: تعریف مفهوم
4538جلسه شصت و نهم 1399/11/05 جلسه شصت و نهم - مقصد سوم: مفاهیم – مقدمه دوم: آیا مفهوم از صفات مدلول است یا دلالت؟ - مقدمه سوم: آیا نزاع در باب مفهوم صغروی است یا کبروی؟
4541جلسه هفتادم 1399/11/06 جلسه هفتادم - مفهوم شرط – تنقیح محل نزاع
4544جلسه هفتاد و یکم 1399/11/07 جلسه هفتاد و یکم - مفهوم شرط – طریق قدما در اثبات مفهوم شرط و بررسی آن
4547جلسه هفتاد و دوم 1399/11/08 جلسه هفتاد و دوم – مفهوم شرط – طریق اول متأخرین در اثبات مفهوم شرط و بررسی آن
4551جلسه هفتاد و سوم 1399/11/11 جلسه هفتاد و سوم - مفهوم شرط – طریق دوم و سوم متأخرین در اثبات مفهوم شرط و بررسی آنها
4555جلسه هفتاد و چهارم 1399/11/12 جلسه هفتاد و چهارم - مفهوم شرط – طریق سوم متأخرین در اثبات مفهوم شرط و بررسی آن – اشکال محقق اصفهانی به محقق خراسانی و بررسی آن
4558جلسه هفتاد و پنجم 1399/11/13 جلسه هفتاد و پنجم - مفهوم شرط – طریق سوم متأخرین در اثبات مفهوم شرط و و بررسی آن - طریق چهارم و بررسی آن
4561جلسه هفتاد و ششم 1399/11/14 جلسه هفتاد و ششم - مفهوم شرط – طریق چهارم متأخرین در اثبات مفهوم شرط و بررسی آن – بررسی کلام محقق اصفهانی ونائینی – حق در اشکال به طریق چهارم
4564جلسه هفتاد و هفتم 1399/11/18 جلسه هفتاد و هفتم - مفهوم شرط – طریق پنجم متأخرین در اثبات مفهوم شرط و بررسی آن اشکال محقق خراسانی به طریق پنجم
4568جلسه هفتاد و هشتم 1399/11/19 جلسه هفتاد و هشتم - مفهوم شرط – طریق پنجم متأخرین در اثبات مفهوم شرط و بررسی آن کلام محقق نایینی
4572جلسه هفتاد و نهم 1399/11/20 جلسه هفتاد و نهم - مفهوم شرط – طریق پنجم متأخرین در اثبات مفهوم شرط و بررسی آن بررسی کلام محقق نایینی – اشکال بعضی از بزرگان – بررسی کلام بعضی از بزرگان
4575جلسه هشتادم 1399/11/21 جلسه هشتادم - مفهوم شرط – طریق ششم متأخرین در اثبات مفهوم شرط و بررسی آن - طریق هفتم و بررسی آن
4578جلسه هشتاد و یکم 1399/11/25 جلسه هشتاد و یکم - مفهوم شرط – طریق هشتم متأخرین در اثبات مفهوم شرط و بررسی آن
4582جلسه هشتاد و دوم 1399/11/26 جلسه هشتاد و دوم - مفهوم شرط – حق در مفهوم شرط – تتمه – ادله منکرین – دلیل اول و بررسی آن
4585جلسه هشتاد و سوم 1399/11/28 جلسه هشتاد و سوم - مفهوم شرط - ادله منکرین – دلیل دوم و بررسی آن – دلیل سوم و بررسی آن- تنبیهات - تنبیه اول
4589جلسه هشتاد و چهارم 1399/11/29 جلسه هشتاد و چهارم - مفهوم شرط – تنبیهات: تنبیه اول – اشکال درباره التزام به سنخ الحکم - پاسخ اول (شیخ انصاری)
4594جلسه هشتاد و پنجم 1399/12/02 جلسه هشتاد و پنجم - مفهوم شرط – تنبیهات: تنبیه اول – اشکال درباره التزام به سنخ الحکم - پاسخ دوم ( محقق خراسانی)
4596جلسه هشتاد و ششم 1399/12/03 جلسه هشتاد و ششم - مفهوم شرط – تنبیهات: تنبیه اول – اشکال درباره التزام به سنخ الحکم - بررسی پاسخ اول و دوم (شیخ انصاری و محقق خراسانی) – پاسخ سوم (محقق نایینی) و بررسی آن
4598جلسه هشتاد و هفتم 1399/12/04 جلسه هشتاد و هفتم - مفهوم شرط – تنبیهات: تنبیه اول – اشکال درباره التزام به سنخ الحکم - پاسخ چهارم (محقق خویی) و بررسی آن – پاسخ پنجم (امام خمینی)
4604جلسه هشتاد و هشتم 1399/12/05 جلسه هشتاد و هشتم - مفهوم شرط – تنبیهات: تنبیه اول – اشکال درباره التزام به سنخ الحکم - بررسی پاسخ پنجم (امام خمینی) – پاسخ ششم (محقق اصفهانی) و بررسی آن
4605جلسه هشتاد و نهم 1399/12/06 جلسه هشتاد و نهم - مفهوم شرط – تنبیهات: تنبیه اول – اشکال درباره التزام به سنخ الحکم - بررسی پاسخ ششم (محقق اصفهانی) – پاسخ هفتم (بعض بزرگان) - حق در مسئله
4608جلسه نودم 1399/12/09 جلسه نودم - مفهوم شرط – تنبیهات: تنبیه اول – تتمه : بررسی کلام محقق خراسانی در خروج وقف و نذر و ... از بحث مفاهیم
4612جلسه نود و یکم 1399/12/10 جلسه نود و یکم - مفهوم شرط – تنبیهات: تنبیه دوم: تعد شرط و وحدت جزاء – کلام محقق خراسانی
4613جلسه نود و دوم 1399/12/11 جلسه نود و دوم - تنبیه دوم: تعدد شرط و وحدت جزاء – اشکال محقق نایینی به محقق خراسانی و بررسی آن - کلام محقق اصفهانی و بررسی آن – بررسی کلام محقق خراسانی درباره احتمالات چهارگانه
4617جلسه نود و سوم 1399/12/12 جلسه نود و سوم - تنبیه دوم: تعدد شرط و وحدت جزاء – بررسی احتمالات چهارگانه - محقق خراسانی – راه حل محقق نایینی
4620جلسه نود و چهارم 1399/12/13 جلسه نود و چهارم - تنبیه دوم: تعدد شرط و وحدت جزاء – بررسی راه حل محقق نایینی- اشکال بعضی از بزرگان به محقق نایینی و بررسی آن – راه حل امام خمینی
4623جلسه نود و پنجم 1399/12/16 جلسه نود و پنجم - تنبیه دوم: تعدد شرط و وحدت جزاء – حق در مقام
4626جلسه نود و ششم 1399/12/17 جلسه نود و ششم - مفهوم شرط - تنبیه سوم: بررسی تطابق منطوق و مفهوم در عموم –کلام شیخ انصاری در مورد مبانی اختلاف – دو دیدگاه
4629جلسه نود و هفتم 1399/12/18 جلسه نود و هفتم - مفهوم شرط - تنبیه سوم: بررسی لزوم تطابق بین منطوق و مفهوم - کلام امام خمینی – حق در مسئله
4633جلسه نود و هشتم 1400/01/16 جلسه نود و هشتم - تنبیه چهارم – تفاوت تنبیه سوم و چهارم – معنای تداخل اسباب و تداخل مسببات – مقام اول: تداخل اسباب
4636جلسه نود و نهم 1400/01/17 جلسه نود و نهم- تنبیه چهارم – مقام اول: تداخل اسباب – تنقیح موضوع بحث – کلام محقق بروجردی در جهت دوم و بررسی آن – کلام محقق نایینی در جهت سوم و بررسی آن
4639جلسه صدم 1400/01/18 جلسه صدم - تنبیه چهارم – مقام اول: تداخل اسباب – قول اول (فخر المحققین) و بررسی آن – قول دوم (مشهور)
4644جلسه صد و یکم 1400/01/21 جلسه صد و یکم - تنبیه چهارم – مقام اول: تداخل اسباب – قول دوم (مشهور) کلام شیخ انصاری – کلام محقق همدانی
4648جلسه صد و دوم 1400/01/22 جلسه صد و دوم - تنبیه چهارم – مقام اول: تداخل اسباب – ادله عدم تداخل (قول مشهور) – کلام محقق خراسانی