تفسیر سال 400-99 (سوره بقره، آیه 35)

شناسه شماره جلسه تاریخ عنوان جلسه متن جلسه فایل PDF فایل صوتی
3645جلسه اول 1399/06/31 جلسه اول - آیه 34 - مروری بر مباحث گذشته
3648جلسه دوم 1399/07/01 جلسه دوم - آیه 34 _ روایات مربوط به سجده ملائکه بخش دوم آیه _ ماهیت ابلیس
3651جلسه سوم 1399/07/02 جلسه سوم - آیه 34 - بخش دوم - ماهیت ابلیس - ادله قول اول (مَلَک بودن ابلیس) و بررسی آن
3663جلسه چهارم 1399/07/08 جلسه چهارم - آیه 34 _ بخش دوم _ ماهیت ابلیس: ادله قول دوم ( فرشته نبودن ابلیس)
3666جلسه پنجم 1399/07/09 جلسه پنجم - آیه 34 - بخش دوم - ماهیت ابلیس: قول سوم و بررسی آن - روایات
3683جلسه ششم 1399/08/05 جلسه ششم - آیه 34 - بخش دوم - عکس العمل ابلیس در برابر امر به - سجده و بررسی ریشه آن
3686جلسه هفتم 1399/08/06 جلسه هفتم - آیه 34 - بخش دوم - عکس العمل شیطان در برابر امر به سجده و ریشه های آن - کفر ابلیس؛ قدیم یا جدید - قول اول
3689جلسه هشتم 1399/08/07 جلسه هشتم - آیه 34 - بخش دوم - بررسی احتمال سبق ایمان و عروض کفر شیطان پس از امتناع از سجده
3698جلسه نهم 1399/08/12 جلسه نهم - آیه 34 - بخش دوم - پاسخ به دو پرسش در مورد ابلیس
3708جلسه دهم 1399/08/19 جلسه دهم - آیه 34 - بخش دوم - مؤیدات روایی بخش دوم
3711جلسه یازدهم 1399/08/20 جلسه یازدهم - آیه 35 - مضمون کلی آیه - ارتباط این آیه با آیات قبل و بعد
3714جلسه دوازدهم 1399/08/21 جلسه دوازدهم - آیه 35 - مفردات آیه
3725جلسه سیزدهم 1399/08/26 جلسه سیزدهم - آیه 35 - بخش اول - معنای جنت - اقوال چهار گانه
3730جلسه چهاردهم 99/08/27 جلسه چهاردهم - آیه 35 - بخش اول - معنای جنت - بررسی ادله قول اول - مؤیدات و معبدات زمینی بودن جنت
3747جلسه پانزدهم 1399/08/28 جلسه پانزدهم - آیه 35 - بخش اول - معنای جنت - نظر برگزیده
3902جلسه شانزدهم 1399/09/03 جلسه شانزدهم - آیه 35 - بخش اول - دو پرسش 1. معنای امر به أکل - 2. بررسی نسبت جنس مرد و جنس زن
3977جلسه هفدهم 1399/09/04 جلسه هفدهم - آیه 35 - بخش اول - بررسی دلالت «أسکن» و «کلا» بر وجوب - بخش دوم - اقوال در مورد نهی «لا تقربا» - قول اول: نهی تحریمی و بررسی آن
4050جلسه هیجدهم 1399/09/05 جلسه هیجدهم - آیه 35 _ بخش دوم _ شواهد ارشادی بودن نهی _ مطلب دوم: منهیٌ عنه؛ قرب یا أکل؟
4305جلسه نوزدهم 1399/09/10 جلسه نوزدهم - آیه 35 _ بخش دوم _ منظور از شجره ممنوعه
4309جلسه بیستم 1399/09/11 جلسه بیستم - آیه 35 _ بخش دوم _ معنای درخت ممنوعه
4402جلسه بیست و یکم 99/09/12 جلسه بیست و یکم - آیه 35 _ بخش دوم _ معنای « فتکونا من الظالمین»
4412جلسه بیست و دوم 1399/09/17 جلسه چهل و هفتم - آیه 35 _ بخش دوم _ توجیه مخالفت آدم با نهی خداوند _ ریشه اختلاف در این مسئله
4417جلسه بیست و سوم 1399/09/18 جلسه بیست و سوم - آیه 35 _ بخش دوم _ توجیه مخالفت آدم با نهی خداوند _ حق در مسئله
4420جلسه بیست و چهارم 1399/09/19 جلسه بیست و چهارم - آیه 35 - بخش دوم - اراده و مشیت الهی - جریان حضرت آدم
4429جلسه بیست و پنجم 1399/09/24 جلسه پنجاه و چهارم - آیه 36 - معنای کلی آیه - ارتباط آیه با آیات قبل و بعد - مفردات آیه
4432جلسه بیست و ششم 1399/09/25 جلسه بیست و ششم - آیه 36 - مطالبی درباره ازلال آدم توسط شیطان - مطلب اول: رؤیت شیطان توسط آدم و حواء
4435جلسه بیست و هفتم 1399/09/27 جلسه بیست و هفتم - آیه 36 _ مطالبی پیرامون ازلال شیطان _ مطلب دوم: چگونگی ورود شیطان به بهشت _ مطلب سوم: اسناد ازلال به شیطان _ مطلب چهارم: عدم مسبوقیت ازلال شیطان به لغزش آدم
4445جلسه بیست و هشتم 1399/10/01 جلسه بیست و هشتم - آیه 36 - مطالبی پیرامون ازلال شیطان - مطلب چهارم: عدم مسبوقیت ازلال به لغزش آدم
4449جلسه بیست و نهم 1399/10/02 جلسه بیست و نهم - آیه 36 - مطالبی پیرامون ازلال شیطان - مطلب پنجم: چگونگی فریب دادن آدم و حوا
4452جلسه سی ام 1399/10/03 جلسه سی ام - آیه 36 _ مطالبی پیرامون ازلال شیطان _ مطلب پنجم: چگونگی فریب آدم و حوا _ نظر علامه طباطبایی _ پاسخ به یک پرسش
4517جلسه سی و یکم 1399/10/16 جلسه سی و یکم – آیه 36 _ مطالبی پیرامون ازلال شیطان _ مطلب ششم: هدف اساسی شیطان در ازلال
4520جلسه سی و دوم 1399/10/17 جلسه سی و دوم - آیه 36 _ بخش دوم _ هبوط _ مطلب اول: پیام اصلی سکونت در بهشت و هبوط او _ مطلب دوم: بررسی شمول امر به هبوط
4529جلسه سی و سوم 1399/10/22 جلسه سی و سوم - آیه 36 _ بخش دوم: هبوط _ مطلب دوم: بررسی شمول امر به هبوط نسبت به شیطان
4543جلسه سی و چهارم 1399/11/06 جلسه سی و چهارم - آیه 36 _ بخش دوم: هبوط _ مطلب سوم: علت هبوط
4546جلسه سی و پنجم 1399/11/07 جلسه سی و پنجم – آیه 36 _ بخش دوم: هبوط _ مطلب سوم: علت هبوط _ مطلب چهارم: هدف هبوط
4549جلسه سی و ششم 1399/11/08 جلسه سی و ششم - آیه 36 _ بخش دوم: هبوط _ مطلب پنجم: محدودیت هبوط
4560جلسه سی و هفتم 1399/11/13 جلسه سی و هفتم - آیه 37 _ ارتباط آیه با آیه قبل و بعد _ مفردات آیه
4563جلسه سی و هشتم 1399/11/14 جلسه سی و هشتم - آیه 37 _ بخش اول: تلقی کلمات _ مطلب اول: حقیقت تلقی _ مطلب دوم: فرق تلقی کلمات و تعلیم اسماء
4574جلسه سی و نهم 1399/11/20 جلسه سی و نهم - آیه 37 _ بخش اول: تلقی کلمات _ مطلب سوم: تلقی قبل از هبوط یا پس از آن؟ _ مطلب چهارم: کیفیت تلقی
4577جلسه چهلم 1399/11/21 جلسه چهلم - آیه 37 _ بخش اول: تلقی کلمات _ مطلب پنجم: متلقی
4587جلسه چهل و یکم 1399/11/28 جلسه چهل و یکم - آیه 37 _ بخش اول: تلقی کلمات _ مطلب پنجم: متلقی _ مطلب ششم: مراتب تلقی
4591جلسه چهل و دوم 1399/11/29 جلسه چهل و دوم - آیه 37 _ بخش اول: تلقی کلمات _ احتمالات و اقوال در معنای کلمات _ بطلان برخی احتمالات
4600جلسه چهل و سوم 1399/12/04 جلسه چهل و سوم - آیه 37- بخش اول: تلقی کلمات – بررسی تفسیر کلمات به الفاظ
4603جلسه چهل و چهارم 1399/12/05 جلسه چهل و چهارم - آیه 37- بخش اول: تلقی کلمات – حق در معنای کلمات
4615جلسه چهل و پنجم 1399/12/11 جلسه چهل و پنجم – آیه 37 _ بخش دوم: توبه _ مطلب اول: حقیقت توبه
4618جلسه چهل و ششم 1399/12/12 جلسه چهل و ششم - آیه 37 _ بخش دوم: توبه _ مطلب اول: حقیقت توبه _ فرق توبه با توبه نصوح و انابه و استغفار
4621جلسه چهل و هفتم 1399/12/13 جلسه چهل و هفتم - آیه 37 _ بخش دوم: توبه _ مطلب دوم: توبه عبد و توبه خداوند
4635جلسه چهل و هشتم 1400/01/16 جلسه چهل و هشتم - آیه 38 _ ارتباط آیه با آیات قبل و بعد _ مفردات
4638جلسه چهل و نهم 1400/01/17 جلسه چهل و نهم - آیه 38 _ مطلب اول: وجه امر مجدد به هبوط
4641جلسه پنجاهم 1400/01/18 جلسه پنجاهم - آیه 38 _ مطلب اول: وجه تکرار امر به هبوط _ مطلب دوم: تفاوت هبوط آدم و ابلیس