تفسیر سال ۴۰۰-۹۹ (سوره بقره، آیه ۳۵)

شناسه شماره جلسه تاریخ عنوان جلسه متن جلسه فایل PDF فایل صوتی
۳۶۴۵جلسه اول ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جلسه اول - آیه ۳۴ - مروری بر مباحث گذشته
۳۶۴۸جلسه دوم ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ جلسه دوم - آیه ۳۴ _ روایات مربوط به سجده ملائکه بخش دوم آیه _ ماهیت ابلیس
۳۶۵۱جلسه سوم ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ جلسه سوم - آیه ۳۴ - بخش دوم - ماهیت ابلیس - ادله قول اول (مَلَک بودن ابلیس) و بررسی آن
۳۶۶۳جلسه چهارم ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ جلسه چهارم - آیه ۳۴ _ بخش دوم _ ماهیت ابلیس: ادله قول دوم ( فرشته نبودن ابلیس)
۳۶۶۶جلسه پنجم ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ جلسه پنجم - آیه ۳۴ - بخش دوم - ماهیت ابلیس: قول سوم و بررسی آن - روایات
۳۶۸۳جلسه ششم ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ جلسه ششم - آیه ۳۴ - بخش دوم - عکس العمل ابلیس در برابر امر به - سجده و بررسی ریشه آن
۳۶۸۶جلسه هفتم ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ جلسه هفتم - آیه ۳۴ - بخش دوم - عکس العمل شیطان در برابر امر به سجده و ریشه های آن - کفر ابلیس؛ قدیم یا جدید - قول اول
۳۶۸۹جلسه هشتم ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ جلسه هشتم - آیه ۳۴ - بخش دوم - بررسی احتمال سبق ایمان و عروض کفر شیطان پس از امتناع از سجده
۳۶۹۸جلسه نهم ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ جلسه نهم - آیه ۳۴ - بخش دوم - پاسخ به دو پرسش در مورد ابلیس
۳۷۰۸جلسه دهم ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ جلسه دهم - آیه ۳۴ - بخش دوم - مؤیدات روایی بخش دوم
۳۷۱۱جلسه یازدهم ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ جلسه یازدهم - آیه ۳۵ - مضمون کلی آیه - ارتباط این آیه با آیات قبل و بعد
۳۷۱۴جلسه دوازدهم ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ جلسه دوازدهم - آیه ۳۵ - مفردات آیه
۳۷۲۵جلسه سیزدهم ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ جلسه سیزدهم - آیه ۳۵ - بخش اول - معنای جنت - اقوال چهار گانه
۳۷۳۰جلسه چهاردهم ۹۹/۰۸/۲۷ جلسه چهاردهم - آیه ۳۵ - بخش اول - معنای جنت - بررسی ادله قول اول - مؤیدات و معبدات زمینی بودن جنت
۳۷۴۷جلسه پانزدهم ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ جلسه پانزدهم - آیه ۳۵ - بخش اول - معنای جنت - نظر برگزیده
۳۹۰۲جلسه شانزدهم ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ جلسه شانزدهم - آیه ۳۵ - بخش اول - دو پرسش ۱. معنای امر به أکل - ۲. بررسی نسبت جنس مرد و جنس زن
۳۹۷۷جلسه هفدهم ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ جلسه هفدهم - آیه ۳۵ - بخش اول - بررسی دلالت «أسکن» و «کلا» بر وجوب - بخش دوم - اقوال در مورد نهی «لا تقربا» - قول اول: نهی تحریمی و بررسی آن
۴۰۵۰جلسه هیجدهم ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ جلسه هیجدهم - آیه ۳۵ _ بخش دوم _ شواهد ارشادی بودن نهی _ مطلب دوم: منهیٌ عنه؛ قرب یا أکل؟
۴۳۰۵جلسه نوزدهم ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ جلسه نوزدهم - آیه ۳۵ _ بخش دوم _ منظور از شجره ممنوعه
۴۳۰۹جلسه بیستم ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ جلسه بیستم - آیه ۳۵ _ بخش دوم _ معنای درخت ممنوعه
۴۴۰۲جلسه بیست و یکم ۹۹/۰۹/۱۲ جلسه بیست و یکم - آیه ۳۵ _ بخش دوم _ معنای « فتکونا من الظالمین»
۴۴۱۲جلسه بیست و دوم ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ جلسه چهل و هفتم - آیه ۳۵ _ بخش دوم _ توجیه مخالفت آدم با نهی خداوند _ ریشه اختلاف در این مسئله
۴۴۱۷جلسه بیست و سوم ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ جلسه بیست و سوم - آیه ۳۵ _ بخش دوم _ توجیه مخالفت آدم با نهی خداوند _ حق در مسئله
۴۴۲۰جلسه بیست و چهارم ۱۳۹۹/۰۹/۱۹ جلسه بیست و چهارم - آیه ۳۵ - بخش دوم - اراده و مشیت الهی - جریان حضرت آدم
۴۴۲۹جلسه بیست و پنجم ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ جلسه پنجاه و چهارم - آیه ۳۶ - معنای کلی آیه - ارتباط آیه با آیات قبل و بعد - مفردات آیه
۴۴۳۲جلسه بیست و ششم ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ جلسه بیست و ششم - آیه ۳۶ - مطالبی درباره ازلال آدم توسط شیطان - مطلب اول: رؤیت شیطان توسط آدم و حواء
۴۴۳۵جلسه بیست و هفتم ۱۳۹۹/۰۹/۲۷ جلسه بیست و هفتم - آیه ۳۶ _ مطالبی پیرامون ازلال شیطان _ مطلب دوم: چگونگی ورود شیطان به بهشت _ مطلب سوم: اسناد ازلال به شیطان _ مطلب چهارم: عدم مسبوقیت ازلال شیطان به لغزش آدم
۴۴۴۵جلسه بیست و هشتم ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ جلسه بیست و هشتم - آیه ۳۶ - مطالبی پیرامون ازلال شیطان - مطلب چهارم: عدم مسبوقیت ازلال به لغزش آدم
۴۴۴۹جلسه بیست و نهم ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ جلسه بیست و نهم - آیه ۳۶ - مطالبی پیرامون ازلال شیطان - مطلب پنجم: چگونگی فریب دادن آدم و حوا
۴۴۵۲جلسه سی ام ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ جلسه سی ام - آیه ۳۶ _ مطالبی پیرامون ازلال شیطان _ مطلب پنجم: چگونگی فریب آدم و حوا _ نظر علامه طباطبایی _ پاسخ به یک پرسش
۴۵۱۷جلسه سی و یکم ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ جلسه سی و یکم – آیه ۳۶ _ مطالبی پیرامون ازلال شیطان _ مطلب ششم: هدف اساسی شیطان در ازلال
۴۵۲۰جلسه سی و دوم ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ جلسه سی و دوم - آیه ۳۶ _ بخش دوم _ هبوط _ مطلب اول: پیام اصلی سکونت در بهشت و هبوط او _ مطلب دوم: بررسی شمول امر به هبوط
۴۵۲۹جلسه سی و سوم ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ جلسه سی و سوم - آیه ۳۶ _ بخش دوم: هبوط _ مطلب دوم: بررسی شمول امر به هبوط نسبت به شیطان
۴۵۴۳جلسه سی و چهارم ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ جلسه سی و چهارم - آیه ۳۶ _ بخش دوم: هبوط _ مطلب سوم: علت هبوط
۴۵۴۶جلسه سی و پنجم ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ جلسه سی و پنجم – آیه ۳۶ _ بخش دوم: هبوط _ مطلب سوم: علت هبوط _ مطلب چهارم: هدف هبوط
۴۵۴۹جلسه سی و ششم ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ جلسه سی و ششم - آیه ۳۶ _ بخش دوم: هبوط _ مطلب پنجم: محدودیت هبوط
۴۵۶۰جلسه سی و هفتم ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ جلسه سی و هفتم - آیه ۳۷ _ ارتباط آیه با آیه قبل و بعد _ مفردات آیه
۴۵۶۳جلسه سی و هشتم ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ جلسه سی و هشتم - آیه ۳۷ _ بخش اول: تلقی کلمات _ مطلب اول: حقیقت تلقی _ مطلب دوم: فرق تلقی کلمات و تعلیم اسماء
۴۵۷۴جلسه سی و نهم ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ جلسه سی و نهم - آیه ۳۷ _ بخش اول: تلقی کلمات _ مطلب سوم: تلقی قبل از هبوط یا پس از آن؟ _ مطلب چهارم: کیفیت تلقی
۴۵۷۷جلسه چهلم ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ جلسه چهلم - آیه ۳۷ _ بخش اول: تلقی کلمات _ مطلب پنجم: متلقی
۴۵۸۷جلسه چهل و یکم ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ جلسه چهل و یکم - آیه ۳۷ _ بخش اول: تلقی کلمات _ مطلب پنجم: متلقی _ مطلب ششم: مراتب تلقی
۴۵۹۱جلسه چهل و دوم ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ جلسه چهل و دوم - آیه ۳۷ _ بخش اول: تلقی کلمات _ احتمالات و اقوال در معنای کلمات _ بطلان برخی احتمالات
۴۶۰۰جلسه چهل و سوم ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ جلسه چهل و سوم - آیه ۳۷- بخش اول: تلقی کلمات – بررسی تفسیر کلمات به الفاظ
۴۶۰۳جلسه چهل و چهارم ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ جلسه چهل و چهارم - آیه ۳۷- بخش اول: تلقی کلمات – حق در معنای کلمات
۴۶۱۵جلسه چهل و پنجم ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ جلسه چهل و پنجم – آیه ۳۷ _ بخش دوم: توبه _ مطلب اول: حقیقت توبه
۴۶۱۸جلسه چهل و ششم ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ جلسه چهل و ششم - آیه ۳۷ _ بخش دوم: توبه _ مطلب اول: حقیقت توبه _ فرق توبه با توبه نصوح و انابه و استغفار
۴۶۲۱جلسه چهل و هفتم ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ جلسه چهل و هفتم - آیه ۳۷ _ بخش دوم: توبه _ مطلب دوم: توبه عبد و توبه خداوند
۴۶۳۵جلسه چهل و هشتم ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ جلسه چهل و هشتم - آیه ۳۸ _ ارتباط آیه با آیات قبل و بعد _ مفردات
۴۶۳۸جلسه چهل و نهم ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ جلسه چهل و نهم - آیه ۳۸ _ مطلب اول: وجه امر مجدد به هبوط
۴۶۴۱جلسه پنجاهم ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ جلسه پنجاهم - آیه ۳۸ _ مطلب اول: وجه تکرار امر به هبوط _ مطلب دوم: تفاوت هبوط آدم و ابلیس