لوح فشرده خارج فقه – اجتهاد و تقلید

عرضه لوح فشرده دروس خارج فقه استاد سید مجتبی نورمفیدی

موضوع : اجتهاد و تقلید

تعداد جلسات: ۳۵۰ جلسه