رمضان (1380 شمسی)

بازدیدها: 16

شناسه شماره جلسه تاریخ عنوان جلسه متن جلسه فایل PDF فایل صوتی
4498جلسه اول سخنرانی استاد نورمفیدی - بدعت - قسمت اول
4499جلسه اول سخنرانی استاد سید مجتبی نورمفیدی - بدعت - قسمت دوم
4500جلسه دوم 1380/09/17 سخنرانی شب 23 رمضان