سخنرانی محرم ۱۳۹۶

شناسه شماره جلسه تاریخ عنوان جلسه متن جلسه فایل PDF فایل صوتی
۳۵۴۳جلسه اول ۱۳۹۶/۰۷/۰۳ بسترهای انحراف - ۱
۳۵۴۴جلسه دوم ۱۳۹۶/۰۷/۰۴ بسترهای انحراف - ۱
۳۵۴۵جلسه سوم ۱۳۹۶/۰۷/۰۵ بسترهای انحراف - ۱
۳۵۴۶جلسه چهارم ۱۳۹۶/۰۷/۰۶ بسترهای انحراف - ۱
۳۵۴۷جلسه پنجم ۱۳۹۶/۰۷/۰۷ بسترهای انحراف - ۱
۳۵۴۸جلسه ششم ۱۳۹۶/۰۷/۰۸ بسترهای انحراف - ۱
۳۵۴۹جلسه هفتم ۱۳۹۶/۰۷/۰۹ بسترهای انحراف - ۱
۳۵۵۰جلسه هشتم ۱۳۹۶/۰۷/۱۰ بسترهای انحراف - ۱