سخنرانی محرم ۱۳۹۴

شناسه شماره جلسه تاریخ عنوان جلسه متن جلسه فایل PDF فایل صوتی
۳۵۲۲شب سوم ۱۳۹۴/۰۷/۲۴ ضرورت توسل به اهل بیت (علیهم السلام)
۳۵۲۳شب چهارم ۱۳۹۴/۰۷/۲۵ ضرورت توسل به اهل بیت (علیهم السلام)
۳۵۲۴شب پنجم ۱۳۹۴/۰۷/۲۶ ضرورت توسل به اهل بیت (علیهم السلام)
۳۵۲۵شب ششم ۱۳۹۴/۰۷/۲۷ ضرورت توسل به اهل بیت (علیهم السلام)
۳۵۲۶شب هفتم ۱۳۹۴/۰۷/۲۸ ضرورت توسل به اهل بیت (علیهم السلام)
۳۵۲۷شب هشتم ۱۳۹۴/۰۷/۲۹ ضرورت توسل به اهل بیت (علیهم السلام)
۳۵۲۸شب نهم ۱۳۹۴/۰۷/۳۰ ضرورت توسل به اهل بیت (علیهم السلام)
۳۵۲۹شب دهم ۱۳۹۴/۰۸/۰۱ ضرورت توسل به اهل بیت (علیهم السلام)
۳۵۳۰شب یازدهم ۱۳۹۴/۰۸/۰۲ ضرورت توسل به اهل بیت (علیهم السلام)
۳۵۳۱شب دوازدهم ۱۳۹۴/۰۸/۰۳ ضرورت توسل به اهل بیت (علیهم السلام)