سخنرانی محرم ۱۳۹۳

شناسه شماره جلسه تاریخ عنوان جلسه متن جلسه فایل PDF فایل صوتی
۳۵۰۹شب ششم - مسجد جامع گلشن گرگان ۱۳۹۳/۰۸/۰۸ منزلت و امامت اهل بیت علیهم السلام
۳۵۱۰شب ششم - مکتب الحسین (علیه السلام) گرگان ۱۳۹۳/۰۸/۰۸ شرم و حیا
۳۵۱۱شب هفتم - مسجد جامع گلشن گرگان ۱۳۹۳/۰۸/۰۹ منزلت و امامت اهل بیت علیهم السلام
۳۵۱۲شب هفتم - مکتب الحسین (علیه السلام) گرگان ۱۳۹۳/۰۸/۰۹ شرم و حیا
۳۵۱۳شب هشتم - مسجد جامع گلشن گرگان ۱۳۹۳/۰۸/۱۰ منزلت و امامت اهل بیت علیهم السلام
۳۵۱۴شب هشتم - مکتب الحسین (علیه السلام) گرگان ۱۳۹۳/۰۸/۱۰ شرم و حیا
۳۵۱۵شب نهم - مسجد جامع گلشن گرگان ۱۳۹۳/۰۸/۱۱ منزلت و امامت اهل بیت علیهم السلام
۳۵۱۶شب نهم - مکتب الحسین (علیه السلام) گرگان ۱۳۹۳/۰۸/۱۱ شرم و حیا
۳۵۱۷شب دهم - مسجد جامع گلشن گرگان ۱۳۹۳/۰۸/۱۲ منزلت و امامت اهل بیت علیهم السلام
۳۵۱۸شب دهم - مکتب الحسین (علیه السلام) گرگان ۱۳۹۳/۰۸/۱۲ شرم و حیا
۳۵۱۹شب یازدهم - مسجد جامع گلشن گرگان ۱۳۹۳/۰۸/۱۳ منزلت و امامت اهل بیت علیهم السلام
۳۵۲۰شب یازدهم - مکتب الحسین (علیه السلام) گرگان ۱۳۹۳/۰۸/۱۳ شرم و حیا
۳۵۲۱شب دوازدهم - مسجد جامع گلشن گرگان ۱۳۹۳/۰۸/۱۳ منزلت و امامت اهل بیت علیهم السلام