سخنرانی محرم ۱۳۹۲

شناسه شماره جلسه تاریخ عنوان جلسه متن جلسه فایل PDF فایل صوتی
۳۵۰۳جلسه اول ۱۳۹۲ شفاعت اهل بیت (علیهم السلام)
۳۵۰۴جلسه دوم ۱۳۹۲ شفاعت اهل بیت (علیهم السلام)
۳۵۰۵جلسه سوم ۱۳۹۲ شفاعت اهل بیت (علیهم السلام)
۳۵۰۶جلسه چهارم ۱۳۹۲ شفاعت اهل بیت (علیهم السلام)
۳۵۰۷جلسه پنجم ۱۳۹۲ شفاعت اهل بیت (علیهم السلام)
۳۵۰۸جلسه ششم ۱۳۹۲ شفاعت اهل بیت (علیهم السلام)