سخنرانی محرم ۱۳۹۱

شناسه شماره جلسه تاریخ عنوان جلسه متن جلسه فایل PDF فایل صوتی
۳۴۹۸جلسه اول ۱۳۹۱ جامعه دینی
۳۴۹۹جلسه دوم ۱۳۹۱ جامعه دینی
۳۵۰۰جلسه سوم ۱۳۹۱ جامعه دینی
۳۵۰۱جلسه چهارم ۱۳۹۱ جامعه دینی
۳۵۰۲جلسه پنجم ۱۳۹۱ جامعه دینی