سخنرانی محرم ۱۳۹۰

شناسه شماره جلسه تاریخ عنوان جلسه متن جلسه فایل PDF فایل صوتی
۳۴۹۳جلسه اول ۱۳۹۰ سعادت و شقاوت
۳۴۹۴جلسه دوم ۱۳۹۰ سعادت و شقاوت
۳۴۹۵جلسه سوم ۱۳۹۰ سعادت و شقاوت
۳۴۹۶جلسه چهارم ۱۳۹۰ سعادت و شقاوت
۳۴۹۷جلسه پنجم ۱۳۹۰ سعادت و شقاوت