رمضان 1435 (1393 شمسی)

شناسه شماره جلسه تاریخ عنوان جلسه متن جلسه فایل PDF فایل صوتی
347221 ماه رمضان 28/04/1393 21 ماه رمضان