سخنرانی رمضان ۱۳۹۳

شناسه شماره جلسه تاریخ عنوان جلسه متن جلسه فایل PDF فایل صوتی
۳۴۷۲۲۱ ماه رمضان ۱۳۹۳/۰۴/۲۸ ۲۱ ماه رمضان